Hallitus esittää takuueläkettä

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 23. huhtikuuta 2010 hallituksen esityksen laeiksi takuueläkkeestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 50/2010 vp).

Esityksen keskeinen sisältö

Takuueläkkeen tarkoituksena on nostaa kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien tulotasoa. Takuueläke muodostaisi uuden vähimmäiseläketason. Eläkkeensaajan muut lakisääteiset eläkkeet vähentäisivät takuueläkkeen määrää. Takuueläkettä maksettaisiin niille, joiden kokonaiseläke on tällä hetkellä pienempi kuin takuueläkkeen määrä.

Täysimääräinen takuueläke olisi 685 euroa kuukaudessa vuoden 2010 indeksitasossa. Takuueläke merkitsisi korotusta nykyiseen kansaneläketasoon ja se poistaisi perhesuhteiden vaikutuksen vähimmäiseläkkeen määrään. Täysimääräinen takuueläke olisi yhtä suuri riippumatta siitä, onko henkilö avio- tai avoliitossa vai asuuko hän yksin. Vuonna 2010 yksin asuvan täysimääräinen kansaneläke on 584,13 euroa ja avio- tai avoliitossa asuvan 518,12 euroa kuukaudessa. Takuueläke otettaisiin tulona huomioon eläkkeensaajan asumistukea myönnettäessä.

Takuueläkkeen myöntämisen edellytyksenä olisi, että henkilö saa vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, työttömyyseläkettä tai etuutta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä.

Takuueläkkeen myöntäisi hakemuksesta Kansaneläkelaitos. Takuueläke olisi indeksisidonnainen.

Laki maahanmuuttajan erityistuesta ehdotetaan kumottavaksi, koska takuueläke korvaisi vähimmäistoimeentulon turvaavana etuutena maahanmuuttajan erityistuen.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.3.2011.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta [email protected] . Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta www.eduskunta.fi .