Hallitus esittää sosiaaliturvaetuuksia koskevan oikaisumenettelyn yksinkertaistamista

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 26. marraskuuta 2010 hallituksen esityksen asian käsittelyä koskevien säännösten muuttamiseksi sosiaaliturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä (

HE 274/2010 vp.

).

Esityksen keskeinen sisältö

Hallitus esittää, että osaan sosiaaliturvan etuuslakeja lisättäisiin säännös, jonka nojalla etuuden myöntänyt vakuutuslaitos voisi tietyissä tilanteissa nykyistä yksinkertaisemmalla menettelyllä ratkaista asian uudelleen.

Ehdotettu säännös koskisi tilanteita, joissa etuuden saajalle on takautuvasti myönnetty jokin muu etuus tai korvaus, joka ajoittuu etuuden alkamisajankohtaan tai sitä edeltävään aikaan ja myönnetty etuus tai korvaus on luonteeltaan sellainen, että se kokonaan estää tai vähentää etuuden määrää. Vakuutuslaitos voisi näissä tilanteissa ilman asianosaisen suostumusta tai poistomenettelyä ratkaista lainvoimaisella päätöksellä ratkaistun asian tältä osin uudelleen. Vakuutuslaitoksen olisi annettava asiassa uusi päätös, josta asianosainen voisi halutessaan valittaa normaalein muutoksenhakukeinoin.

Säännös ei koskisi ns. jälkiseikkatilanteita, joissa takautuvan etuuden tai korvauksen maksujakso ajoittuu sekä jo myönnetyn etuuden alkamisajankohdan ja myöntöpäätöksen jälkeiseen aikaan. Ehdotettu säännös ei koskisi myöskään tilanteita, joissa tieto myönnetystä muusta etuudesta tai korvauksesta olisi ollut vakuutuslaitoksen saatavilla jo päätöstä tehdessä.

Esityksessä ehdotetaan myös, että muutoksenhakulautakunnan poistoasiassa antamaan päätökseen ei voisi enää valittamalla hakea muutosta vakuutusoikeudelta.

Lisäksi ehdotetaan, että poistomenettelyä kevennetään siten, että kuuleminen päätöksen poistamista koskevassa asiassa toimitetaan tiedoksi postitse kirjeellä todisteellisen tiedoksiannon sijaan.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään keventämään ja sujuvoittamaan menettelyä asian uudelleen ratkaisemiseksi ja näin jouduttamaan päätöksentekoa.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2011.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.