Hallitus esittää sähköisen tiedoksiannon lisäämistä

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 27. elokuuta 2010 hallituksen esityksen laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta (

HE 111/2010 vp

).

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tiedoksiantoa ja koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä.

Viranomaisten mahdollisuuksia lähettää asiakirjoja ja päätöksiä tiedoksi sähköisenä viestinä, kuten sähköpostitse, lisättäisiin. Sähköistä tiedoksiantoa voitaisiin käyttää tilanteissa, joissa muuten käytetään niin sanottua tavallista tiedoksiantoa eli joissa tiedoksianto yleensä toimitetaan tavallisena kirjeenä postitse vastaanottajalle. Viranomaisen päätöksen sähköinen tiedoksianto edellyttää asianosaisen suostumusta ja jatkossakin tiedoksisaannin vastaanottajalla säilyisi mahdollisuus saada asiakirja postitse.

Todisteellisen sähköisen tiedoksiannon käyttöalaa ehdotetaan kavennettavan koskemaan vain päätöksiä, joissa tiedoksianto on muun lain mukaan toimitettava esimerkiksi postitse saantitodistusta vastaan tai muuten todisteellisesti.

Koneellista allekirjoitusta koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi niin, että koneellisesti voitaisiin allekirjoittaa myös sähköisenä viestinä lähetettävä tuomioistuimen toimituskirja.

Uudistuksen tavoitteena on edistää sähköistä asiointia. Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa on yleislaki, jota sovelletaan hallintotuomioistuimissa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä, ulosottoviranomaisissa sekä julkisia hallintotehtäviä hoitavissa yhteisöissä.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2010.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.