Hallitus esittää osasairauspäivärahajärjestelmän käyttöönottoa

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi (

HE 227/2005 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan osasairauspäivärahajärjestelmää, jossa vakuutetulla olisi mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti ja saada lisäksi osasairauspäivärahaa vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen. Järjestelmän tarkoituksena on tukea vakuutetun kuntoutumista ja työhön paluuta. Vakuutetun työhön palaamisen tulisi työkyvyttömyyden jatkuessa tapahtua siten, että siitä ei aiheutuisi vakuutetulle terveydellistä haittaa.

Osasairauspäiväraha olisi itsenäinen etuus, jonka maksamisen edellytyksenä olisi, että kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä olisi sopinut työnantajansa kanssa työnsä tekemisestä osa-aikaisesti laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa. Työajan ja palkan olisi vähennyttävä 40–60 prosenttiin aiemmasta. Yrittäjältä edellytettäisiin, että työaika ja ansiot ovat alentuneet vastaavalla tavalla. Osa-aikatyötä koskevasta sopimuksesta säädettäisiin työsopimuslaissa ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa.

Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömälle työntekijälle tai yrittäjälle. Työkyvyttömyyden olisi jatkuttava koko osasairauspäivärahakauden.

Osasairauspäivärahan määrä olisi aina puolet sitä välittömästi edeltävästä sairauspäivärahasta ja sitä voitaisiin maksaa 12–72 arkipäivää. Enimmäisaikaa laskettaessa otettaisiin huomioon kaikki osasairauspäivärahapäivät kahden edeltäneen vuoden ajalta. Koska osasairauspäiväraha olisi sairauspäivärahasta erillinen etuus, sen maksaminen ei vaikuttaisi sairauspäivärahan enimmäisaikaan tai ensisijaisuusaikaan.

Jos vakuutetun oikeus osasairauspäivärahaan päättyisi kesken osasairauspäivärahakauden sairauden, työsuhteen päättymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, vakuutettu palaisi takaisin sairauspäivärahalle jäljellä olevia osasairauspäivärahapäiviä vastaavaksi ajaksi.

Jos vakuutettu ei osasairauspäivärahalta kokoaikatyöhön palattuaan terveydentilansa vuoksi kykenekään suoriutumaan kokoaikatyöstään, vakuutetulla olisi tietyin edellytyksin mahdollisuus palata kokoaikatyöstä yhden sairauspäivärahapäivän jälkeen takaisin osasairauspäivärahalle.

Osasairauspäivärahaa ei voisi saada samanaikaisesti työttömyysetuuden tai koulutustuen kanssa. Osasairauspäiväraha-aika pidentäisi palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehtojen tarkastelujaksoja.

Voimaantulo

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2007.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.