Hallitus esittää muutoksia yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut 11.6.2010 eduskunnalle hallituksen esityksen yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta (

HE 91/2010 vp

).

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön useita eläketurvaa koskevia, lähinnä teknisluonteisia muutoksia. Muutoksilla pyritään helpottamaan eläketurvan toimeenpanoa vaikuttamatta vakuutettujen eläketurvaan. Myös kansaneläkelakiin tehtäisiin kaksi pientä muutosta.

Yksityisten alojen eläkelakeihin lisättäisiin säännökset siitä, kuinka ensisijaisen etuuden kertakorotus vaikuttaisi työeläkkeen määrään. Lisäksi ehdotetaan, ettei työttömyysturvan lisäpäivärahalta 62-vuotiaana varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle siirtyvälle myönnettäisi työeläkettä takautuvasti. Samanlaista muutosta ehdotetaan myös kansaneläkkeeseen.

Säännöstä osa-aikaeläkkeen muuttumisesta osa-aikaeläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täyttäessä 68 vuotta tarkistettaisiin siten, että elinaikakerrointa sovellettaisiin vasta, kun eläkkeensaajalle myönnetään hänen hakemuksensa perusteella vanhuuseläke. Hakemukseen perustuvan vanhuuseläkkeen voisi jatkossa saada, vaikka eläkkeensaaja jatkaisi osa-aikatyötään 68 vuotta täytettyään.

Osa-aikaeläkkeen suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi muutetun eläkkeen vastuunjakoa muutettaisiin. Lisäksi muutettaisiin työttömyysvakuutusrahaston maksun määräytymistä ja vanhan yrittäjien eläkelain mukainen yrittäjätoiminta otettaisiin huomioon aloittavan yrittäjän alennuksessa.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2011.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.