Hallitus esittää muutoksia vakuutusoikeuslakiin

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 3. joulukuuta 2010 hallituksen esityksen laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta (

HE 281/2010 vp.)

.

Esityksen keskeinen sisältö

Vakuutusoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös lisäselvityksen vastaanottamisen rajoittamisesta ratkaisupäivään. Tarkoituksena on tehostaa vakuutusoikeuden toimintaa ja lyhentää asioiden käsittelyaikoja. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännös vakuutusoikeuden velvollisuudesta antaa muutoksenhakijalle tiedot asian vireille tulosta, arvioidusta käsittelyajasta, kirjallisen ja suullisen selvityksen huomioon ottamisesta sekä ohjeet lisäselvityksen toimittamiseksi.

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja halutaan lyhentää myös keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Lisäksi parannettaisiin muutoksenhakijan tiedonsaantia häntä koskevasta lääketieteellisestä arvioinnista ja lääkärien nimitysmenettely muutettaisiin nykyistä avoimemmaksi.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja vahvistamisesta.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.