Hallitus esittää kansaneläkkeen määrään vaikuttavan asumisajan laskentasäännön muuttamista

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 24.5.2012 hallituksen esityksen laeiksi kansaneläkelain 21 §:n ja takuueläkkeestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (

HE 49/2012

).

Esityksen keskeinen sisältö

Aika, jonka henkilö on asunut Suomessa ja saanut samalla eläkettä ulkomailta, otettaisiin jatkossa huomioon laskettaessa kansaneläkkeen määrää. Oikeus kansaneläkkeeseen ja kansaneläkkeen määrä riippuvat Suomessa asutun ajan pituudesta. Tähän saakka ulkomailta maksettu pienikin eläke on estänyt kansaneläkkeen määrään vaikuttavan asumisajan karttumisen.

Ulkomailta eläkettä saavat henkilöt ovat tällä hetkellä eri asemassa kuin Suomesta eläkettä saavat, kun kansaneläkkeen määrään vaikuttavaa asumisaikaa lasketaan. Euroopan komissio on antanut Suomelle huomautuksen asiasta, ja Suomi on lopettanut kyseisen säännöksen soveltamisen. Nyt asia korjattaisiin myös lakiin, jotta jatkossa kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä kohdeltaisiin asumisajan karttumisen suhteen samoin.

Asumisajan laskentatavan muutoksen arvioidaan koskevan noin 700 eläkeläistä. Näille henkilöille maksettava kansaneläke kasvaisi keskimäärin 68 eurolla kuukaudessa. Jos eläkeläinen on oikeutettu takuueläkkeeseen, kansaneläkkeen nousu pienentää vastaavasti takuueläkkeen määrää. Jos eläketulot ylittävät takuueläkkeen enimmäismäärän, kansaneläkkeen korotus pienentää mahdollisen asumistuen määrää.

Samalla selkeytetään takuueläkkeestä annetussa laissa olevaa maahanmuuttajan määritelmää.

Voimaantulo

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2012.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.