Hallituksen esitystä toimeentuloturvan muutoksenhausta ehdotetaan täydennettäväksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (

HE 155/2003 vp

) täydentämisestä (

HE 47/2005 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksessä ehdotetaan, että eläkelautakunnan nimi muutettaisiin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi ja että muutoksenhakulautakunnasta säädettäisiin erillisellä lailla. Muutoksenhakulautakunnan organisaatio vastaisi hallituksen esityksessä 155/2003 vp kirjattua muutoksenhakuastetta, mutta jaostojen kokoonpanoa ja hallintoa selkeytettäisiin. Lisäksi ansioeläkelakeihin lisättäisiin viittausäännös työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annettuun lakiin.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta säädettäisiin siten, että säännökset vastaisivat verolaille asetettuja vaatimuksia. Säännöksissä säädettäisiin verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Säännösten mukaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitettaisiin vakuutuslaitoksilta perittävällä oikeushallintomaksulla, jonka Vakuutusvalvontavirasto määräisi. Oikeushallintomaksun perustana olisivat eläkelaitoksissa vakuutetut työansiot ja työtulot. Vakuutuslaitoksella olisi oikeus valittaa Vakuutusvalvontaviraston päätöksestä siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa (78/1999) säädetään.

Esityksen mukaan hallintolainkäyttölain 38 §:n säännös suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä tulisi koskemaan suullisen käsittelyn toimittamista työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Työntekijäin eläkelain 21 §:n 3 momenttiin ehdotetaan uutta säännöstä muutoksenhausta. Säännöksen mukaan asianosainen, joka on ollut vakuutettuna kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka ei tyydy eläkelaitoksen antamaan työkyvyttömyyseläkettä koskevaan päätökseen, saisi hakea päätökseen muutosta heti eikä hänen tarvitse odottaa päätösten yhteenvetoa. Tämä on tarpeen silloin, kun eläkeoikeus on evätty, eläke on myönnetty osatyökyvyttömyyseläkkeenä, vaikka hakija on hakenut täyttä työkyvyttömyyseläkettä, tai kun eläke on myönnetty määräajaksi kuntoutustukena, vaikka eläkettä on haettu toistaiseksi.

Voimaantulo

Ehdotetut muutokset on tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2006. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 12 §:n 2 momentin, jossa säädetään hallintolainkäyttölain 38 §:n mukaisesta suullisesta käsittelystä, on kuitenkin tarkoitus tulla voimaan vasta 1.1.2007.

Esityksen mukaan Vakuutusvalvontavirasto vahvistaisi muutoksenhakulautakunnan talousarvion ja oikeushallintomaksun ensimmäisen kerran vuodelle 2006.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.