Hallituksen esitys eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle 1. maaliskuuta 2012 hallituksen esityksen (HE 9/2012 vp) eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi.

Esityksen pääasiallinen sisältö

Yksityisten alojen työeläkelaitosten riskinkantokykyä ehdotetaan vahvistettavaksi uudella pysyvällä lailla, jonka tavoitteena on turvata työeläkelaitosten tuottava sijoitustoiminta. Eläkevarojen sijoitustuotot hillitsevät painetta korottaa eläkevakuutusmaksuja.

Riskinkantokykyä vahvistettaisiin tehostamalla sijoitus- ja vakuutusriskejä varten varattujen puskurien käyttöä. Nykyiset puskurit (toimintapääoma ja tasoitusmäärä) yhdistettäisiin niin kutsutuksi vakavaraisuuspääomaksi. Vakavaraisuuspääomaa voitaisiin käyttää sekä sijoitus- että vakuutusriskeihin varautumiseen. Sijoitus- ja vakuutusriskit eivät yleensä toteudu samaan aikaan, mutta samanaikaisuuteenkin olisi varauduttu.  

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Eteralle säädettäisiin muista yhtiöistä poikkeava vakavaraisuuspääoman määrittely muista poikkeavasta vakuutuskannasta johtuen. Lisäksi eläkesäätiöiden ja -kassojen olisi jatkossa mahdollista halutessaan vahvistaa omaa riskinkantokykyään erillisellä vakavaraisuuspääomaan luettavalla työnantajan lisämaksuerällä.

Finanssimarkkinoiden poikkeustilanteisiin ehdotetaan myös uutta menettelytapaa. Finanssivalvonnan olisi jatkossa ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle, jos se huomaa eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden laskeneen tai uhkaavan laskea nopeasti. Toimenpiteistä päätettäisiin sen jälkeen tapauskohtaisesti.

Voimaantulo

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013. Määräaikaisen vakavaraisuuslainsäädännön voimassaolo päättyy vuoden 2012 lopussa. Eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevia säännöksiä muutettiin määräaikaisella lailla kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin johdosta vuonna 2008.

Ilman ehdotettuja muutoksia työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuusaste (vakavaraisuuspääoman suhde eläkevastuisiin) laskisi noin viisi prosenttiyksikköä, ja eläkelaitosten olisi siirrettävä sijoituksiaan vähäriskisempiin kohteisiin. Tämä vähentäisi sijoitustuottoja ja tarkoittaisi pitkällä aikavälillä noin 0,2-0,4 prosenttiyksikön nousupainetta työeläkemaksuun.

Ehdotetut muutokset nostaisivat eläkelaitoksilta vaadittuja vakavaraisuusrajoja keskimäärin 9,6 prosentista 9,9 prosenttiin. Uudistus ei heikentäisi työeläkevarojen turvaavan sijoittamisen vaatimusta.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.