Hallituksen esitys eduskunnalle varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle 30. elokuuta 2012 hallituksen esityksen varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä koskevien säännösten muuttamiseksi (

HE 77/2012 vp.

).

Esityksen pääasiallinen sisältö

Vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneiden olisi jatkossa mahdollista jäädä työeläkelakin mukaiselle osa-aikaeläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana. Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta.

Nykyään sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmässä on mahdollisuus jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Työeläkejärjestelmästä esitetään poistettavaksi kokonaan mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Kansaneläkejärjestelmässä varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nostettaisiin 63 vuoteen eli työeläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeen alaikärajaan. Muutokset koskisivat vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneitä.

Työeläkelakeja muutettaisiin myös siten, ettei työttömyysturvan lisäpäivärahaa saavilla pitkäaikaistyöttömillä olisi enää mahdollisuutta jäädä 62-vuotiaana varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle. Kansaneläkejärjestelmässä työttömyysturvan lisäpäivärahaa saava pitkäaikaistyötön voisi jäädä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63-vuotiaana eli samasta ajankohdasta kuin oikeus työeläkelakien mukaiseen vanhuuseläkkeeseen alkaa. Nämä muutokset koskisivat vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneitä.

Edellä mainittujen muutosehdotusten vuoksi myös takuueläkkeestä annettua lakia muutettaisiin niin, että vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä saavalla olisi oikeus takuueläkkeeseen nykyisen 62 vuoden iän sijasta aikaisintaan 63-vuotiaana.         

Muutosten pitkän aikavälin tavoitteena on työurien pidentäminen. Esitettyjen muutosten seurauksena eläkkeellesiirtymisiän odotteen arvioidaan nousevan 0,1 vuodella. Ehdotukset perustuvat hallitusohjelmaan ja työmarkkinakeskusjärjestöjen keväällä tekemään työurasopimukseen, jonka toimenpiteet hyväksyttiin hallituksen kehysriihessä.

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi työnantajan oikeutta tiedonsaantiin työntekijälle myönnetystä eläke- ja kuntoutuspäätöksestä. Työnantajalla olisi oikeus saada talous- ja henkilöstöhallintoaan ja työeläkevakuutusmaksun tarkistamista varten välttämättömät tiedot työntekijälle myönnetystä eläkkeestä, sen muodosta sekä myönnetyn eläkkeen alkamis- ja päättymispäivästä. Sama koskisi myös työntekijälle myönnettyä kuntoutusrahaa ja kuntoutuskorotusta.

Voimaantulo

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2013. Muutokset eivät vaikuttaisi jo myönnettyihin osa-aika- ja varhennettuihin eläkkeisiin.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.