Hallintolainkäyttölakia koskevat muutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain hallintolainkäyttölain muuttamisesta ja eräät siihen liittyvät lait lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Laeilla muutetaan muun muassa todistelusäännöksiä. Säännöksiä muutetaan hallituksen esityksestä poiketen vain siltä osin kuin se on välttämätöntä vuoden 2016 alusta voimaan tulevien oikeudenkäymiskaaren todistelusäännösten muutosten vuoksi.

Hallintolainkäyttölain asiamiehen valtuutusta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja rinnastetaan asianajajaan ja julkiseen oikeusavustajaan. Näin ollen luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Lisäksi hallintolainkäyttölaista ja mm. hallintolaista poistetaan säännökset todistajan valasta ja asianosaisen kuulemisesta totuusvakuutuksen nojalla.

Lausuma

Eduskunta hyväksyi seuraavan lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus saattaa ripeästi loppuun pitkään jatkuneen hallintolainkäyttölain kokonaisuudistuksen ja antaa asiasta esityksen eduskunnalle”.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2016.

Katso lisää:

HE 245/2014 vp, LaVM 23/2014 vp ja EV 296/2014 vp