Finanssivalvonta on antanut määräykset ja ohjeet pakotesääntelyn noudattamiseen

Finanssivalvonta on julkaissut uudet määräykset ja ohjeet 4/2023, jotka koskevat pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvää asiakkaan tuntemisen noudattamista.

Uudet säännöt tarjoavat Finanssivalvonnan valvottaville velvoittavia määräyksiä, tulkintoja ja suosituksia pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseen liittyvästä asiakkaan tuntemisesta.

Toimivalta valvoa pakotteiden noudattamista koskevia menettelytapoja on Finanssivalvonnalle uusi, eikä aiheesta ole aikaisemmin julkaistu määräys- ja ohjekokoelmaa.

Finanssivalvonta antaa määräyksiä ja ohjeita: valvottavan toiminnan järjestämiseen, pakotteisiin liittyvien riskien arvioimiseen, asiakkaan tuntemiseen, pakotemonitorointiin, varojen jäädyttämiseen ja kolmansien maiden pakotteisiin sekä raportointiin liittyen.

Määräysten ja ohjeiden osalta huomionarvioisia asioita ovat erityisesti:

  1. Roolien ja vastuiden selkiyttäminen pakotteiden noudattamisen varmistamiseksi (luku 4)
  2. Vaatimus pakotteita koskevan riskiarvion laatimisesta (luku 5)
  3. Asiakkaiden ja näiden edunsaajien tunnistaminen (luku 6)
  4. Pakotemonitorointiin ja varojen jäädyttämistä koskevat vaatimukset (luvut 7 ja 8)
  5. Suositukset kolmansien maiden pakotteisiin liittyen (luku 10).

Tavoitteena on varmistaa, että valvottavilla on tehokkaat toimintaperiaatteet, menettelytavat ja sisäinen valvonta pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi.

Lausuntokierroksen jälkeiset muutokset

Finanssivalvonta on poistanut ja lisännyt lukuja julkisella lausuntokierroksella olleeseen versioon määräyksistä ja ohjeista lausuntokierrokselta saatujen lausuntojen perusteella. Keskeisimpiä poistoja ja lisäyksiä ovat:

  1. Määräyksistä ja ohjeista on poistettu luku, joka käsitteli työntekijöiden taustaselvityksiä pakotesääntelyn ja jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi.
  2. Suositus tehokkaiden menettelytapojen ja aiheettomien palveluiden käytön estämisen tasapainosta. Lisäksi Finanssivalvonta on lisännyt määräyksiin ja ohjeisiin suosituksen etsiä tasapainon siinä, että valvottavilla on tehokkaat menettelytavat pakoteriskien hallitsemiseksi ja toisaalta siinä, etteivät niiden menettelytavat pakoteriskien hallitsemiksi kuitenkaan johda aiheettomaan palveluiden käytön estämiseen asiakkailta (luku 4.3 kohta 26).
  3. Finanssivalvonta on myös lisännyt luvun 5 kohtaan 5 uuden tulkinnan, jossa korostetaan tehokkaiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja sisäisen valvonnan menettelyiden oikeasuhtaisuutta suhteessa riskiarviossa tunnistettuihin riskeihin. Sen mukaisesti valvottavan on mahdollista soveltaa riskiperusteista lähestymistapaa päättäessään siitä, miten se allokoi resursseja pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisen varmistamiseksi. Pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamisessa ei kuitenkaan voi käyttää riskiperusteista harkintaa.
  4. Määräyksiin ja ohjeisiin on tehty myös tarkennuksia ja lisätty mm. lausuntopalautteessa toivottuja soveltamisesimerkkejä useisiin kohtiin.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2024.