Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakiin ja perhe-eläkelakiin ehdotetaan muutoksia

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta (

HE 214/2004 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Lakeja ehdotetaan muutettavaksi siten, että niissä otetaan huomioon valtion eläkelakiin ja perhe-eläkelakiin tehdyt, vuoden 2005 alussa voimaan tulevat muutokset.

Esityksessä ehdotetaan, että eläkettä karttuisi 18 – 68 ikävuoden välillä ja että evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia ja perhe-eläkelakia sovellettaisiin myös henkilöihin, jotka ovat tehneet toimeksianto- tai konsulttisopimuksen tai muun vastaavan järjestelyn työnantajatahon kanssa tai ovat työnantajan luottamushenkilöitä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viimeistä eläkelaitosta koskevia säännöksiä siten, että kirkon keskusrahaston toimivalta viimeisenä eläkelaitoksena tarkentuisi ja kustannusten selvittäminen selkiytyisi tilanteissa, joissa kirkon keskusrahasto on maksanut eläkettä toisen eläkelaitoksen puolesta tai päinvastoin.

Esityksessä ehdotetaan myös, että kirkon keskusrahastoon perustettaisiin työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunta valtion eläkejärjestelmän mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan, että luontoisedut otettaisiin huomioon tietyin rajoituksin eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa ja että valtion eläkelaista poikkeavat eläkeoikeuteen liittyvät säännökset kumottaisiin kirkon eläkelaeista tarpeettomina.

Voimaatulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2005

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.