Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi (

HE 5/2008 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, jolla korvattaisiin voimassa oleva evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelaki.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelainsäädäntöä uudistettaisiin siten, että se vastaisi rakenteeltaan ja sisällöltään vuoden 2007 alusta voimaan tulleita yksityisten alojen ja valtion eläkelainsäädännön uudistuksia, ottaen kuitenkin huomioon evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän erityispiirteet. Uusi laki olisi sisällöltään nykyisen eläkelain kaltainen, mutta se sisältäisi myös perhe-eläkettä koskevat säännökset.

Eläketurvan sisältö määräytyisi viittaussäännösten kautta valtion eläkelain mukaan, huomioon ottaen kuitenkin evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakiin säädettäviksi ehdotetut kokouspalkkioita, luontoisetuja ja luottamushenkilöiden ansioita koskevat säännökset.

Uudistuksen jälkeen evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki vastaisi rakenteeltaan työntekijän eläkelakia, kunnallista eläkelakia ja valtion eläkelakia.

Lisäksi muutoksenhakua koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi, koska valtion eläkelautakunta on lakkautettu 1.1.2007 alkaen ja yhdistetty työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.