Eurooppayhtiölaki on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Eurooppayhtiölaki

Eurooppayhtiölailla täydennetään kansallisin säännöksin EU:n neuvoston asetusta eurooppayhtiön (SE) säännöistä. Eduskunnassa lakiehdotuksiin tehtiin muutoksia. Laki tulee voimaan 8.10.2004.

Eurooppayhtiö (SE) on osakeyhtiömuoto, jonka avulla eri valtioista olevat osakeyhtiöt ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen. Perustamalla eurooppayhtiön useassa valtiossa toimivat osakeyhtiöt voivat luopua konsernirakenteesta ja näin keventää hallintokulujaan.

Eurooppayhtiölaki sisältää eurooppayhtiöitä koskevaa EU:n neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset eurooppayhtiön perustamisesta, rekisteröimisestä, sulautumiseen ja kotipaikan siirtämiseen liittyvästä velkojien ja vähemmistöosakkaiden suojasta, yhtiön hallinnosta ja selvitystilasta sekä yhtiön johdon, osakkaiden ja tilintarkastajien vahingonkorvausvastuusta ja rikosoikeudellisesta vastuusta.

Eurooppayhtiöön sovelletaan neuvoston asetusta ja sitä täydentäviä eurooppayhtiölain säännöksiä sekä julkisia yhtiöitä koskevia osakeyhtiölain säännöksiä siten kuin neuvoston asetuksessa säädetään. Eurooppayhtiöllä on yleensä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen kotipaikan lainsäädännön mukaisella julkisella osakeyhtiöllä.

Suomessa lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa voi harjoittaa vain suomalainen keskinäinen vakuutusyhtiö tai osakeyhtiö, jolla on valtioneuvoston myöntämä toimilupa. Jos suomalainen työeläkeyhtiö sulautuisi ulkomaiseen eurooppayhtiöön, joutuisi se käytännössä luovuttamaan vakuutuskantansa toiselle suomalaiselle työeläkeyhtiölle, jotta viranomaiset antaisivat luvan sulautumiseen.

Erikseen on vielä selvitettävänä tarvitaanko erityissääntelyä silloin, kun tapaturmavakuutustoimintaa Suomessa harjoittava vakuutusyhtiö muuttuu eurooppayhtiöksi tai muuttaa kotipaikkansa toiseen valtioon.

Työeläkelainsäädännön käytäntöihin eurooppayhtiölaki ei tuo muutoksia.

Esimerkiksi ulkomaille työntekijöitään lähettävä työnantaja (TEL 1 c §) voi olla Suomeen rekisteröity eurooppayhtiö tai toiseen EU-maahan rekisteröidyn eurooppayhtiön Suomeen rekisteröity sivuliike.

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain nojalla työnantaja voi olla muusta ETA-maasta kuin Suomesta. Näin ollen Suomesta toiseen EU-maahan kotipaikkansa siirtänyt eurooppayhtiö voi edelleen olla eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu työnantaja muiden kyseisten lakien edellytysten täyttyessä.

Asiaa koskevan hallituksen esityksen numero on

HE 55/2004

.

Vahvistetun säädöksen numero on

742/2004

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.