EU:n sosiaaliturvasäännökset uudistuvat

Telp Default Thumbnail Image

Euroopan unionin jäsenvaltiosta toiseen liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa koskevat säännökset uudistuvat 1.5.2010 alkaen. Sosiaaliturva-asetus 1408/71 korvataan asetuksella sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 883/2004.

Keskeiset uudistukset:

Uusi asetus koskee kaikkia EU:n jäsenvaltioiden sosiaaliturvan piiriin kuuluvia kansalaisia. Näin ollen nyt myös työelämän ulkopuolella olevat henkilöt tulevat asetuksen piiriin.

Henkilö kuuluu edelleen vain yhden EU:n jäsenvaltion sosiaaliturvan piiriin kerrallaan. Häneen sovelletaan sen jäsenvaltion sosiaaliturvasäännöksiä, jossa hän on palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana. Useassa eri jäsenvaltiossa palkkatyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivia, samoin kuin työkomennuksella toisessa jäsenvaltiossa olevia henkilöitä varten on kuitenkin tiettyjä erityissäännöksiä. Lähetettyjen työntekijöiden lähettämisaika pitenee uuden asetuksen myötä kahteen vuoteen. Henkilö, joka ei ole työssä, kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin.

Uudistuksella varmistetaan, että kansalaisten oikeudet sosiaaliturvaan eivät katkea, kun he muuttavat EU-valtiosta toiseen. Etuuksien maksaminen voidaan aloittaa väliaikaisesti silloin, kun maat ovat eri mieltä siitä, mikä maa vastaa etuuksien maksamisesta.

Uutta asetusta sovelletaan, kun EU-kansalainen muuttaa toiseen EU-maahan tai aloittaa työskentelyn toisessa EU-maassa 1.5.2010 jälkeen. Muutos ei tässä vaiheessa koske ETA-maita (Norja, Islanti, Liechtenstein), Sveitsiä eikä ns. kolmannen maan kansalaisia, vaan heitä koskevat edelleen vanhan asetuksen 1408/71 säännöt.

Asetus sisältää eläkkeitä, sairaus- ja työttömyysetuuksia, työ- ja ammattitautietuuksia sekä perhe-etuuksia koskevat säännökset.

Asetuksella pyritään nopeuttamaan eläkkeen hakemista sellaisissa tilanteissa, joissa henkilö hakee eläkettä useista eri EU-maista. Eläkehakemuksia koskevista tehtävistä huolehtii Suomessa Eläketurvakeskus.

Tarvittava tiedonvaihto hoidetaan tulevaisuudessa jäsenmaiden sosiaaliturvalaitosten välillä sähköisesti. Sähköiseen tiedonvaihtoon on tarkoitus siirtyä vuonna 2012. Suomessa tiedonvaihdon yhteyspisteenä toimisi Kansaneläkelaitos.