Eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien säännösten muutosehdotuksia

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 14. lokakuuta 2011 hallituksen esityksen laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 pykälän muuttamisesta (

HE 89/2011 vp.

).

Esityksen pääasiallinen sisältö

Yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön tehdään useita, lähinnä teknisluonteisia muutoksia.

Osa-aikaeläkkeen määrää tarkistettaisiin vasta, kun osa-aikatyön ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä, vähintään viidentoista prosentin muutos, nykyisen kymmenen prosentin sijaan. Lisäksi tarkennettaisiin sitä, millä edellytyksillä työntekijällä olisi oikeus osa-aikaeläkkeeseen myös yksityiseltä puolelta, silloin kun hänellä on siihen oikeus julkiselta puolelta. Edellytyksenä olisi työajan väheneminen myös yksityisellä puolella. Samoin tarkennettaisiin sitä, että osa-aikatyön irtisanomistilanteissa osa-aikaeläke lakkaisi kuuden viikon kuluttua tosiasiallisen työskentelyn päättymisestä tai työajan vähentymisestä alle laissa edellytetyn määrän. Lisäksi osa-aikaeläkettä koskevia säännöksiä selkeytettäisiin muutenkin niiden soveltamisen ja toimeenpanon helpottamiseksi.

Ensisijaiset etuudet eivät vaikuttaisi enää vähentävästi ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen ja ensisijaisia etuuksia ei enää vähennettäisi ollenkaan työeläkkeestä, jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004.

Työkyvyttömyyseläkkeen takautuvaa lakkauttamista, tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskevan määräajan pidentäminen kahteen vuoteen mahdollistaa väärin perustein työkyvyttömyyseläkettä saaneiden eläkkeiden takaisinperinnän nykyisen yhden vuoden sijasta kahdelta vuodelta takautuvasti.

Viimeisen eläkelaitoksen kustannusten jakamista koskevasta sopimusmenettelystä luovuttaisiin Eläketurvakeskuksen ja viimeisen eläkelaitoksen järjestelyssä mukana olevien julkisten eläkelaitosten kesken. Eläketurvakeskuksella olisi suoraan lain nojalla toimivalta määrätä kustannustenjaosta myös silloin, kun kysymyksessä on julkisten alojen eläkelaitosten osalta viimeisen eläkelaitoksen järjestelyyn liittyvästä kustannusten selvittelystä.

Lisäksi tehdään pieniä, lähinnä teknisiä tarkistuksia maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettuun lakiin, Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin ja eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annettuun lakiin.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2012. Ensisijaisten etuuksien vähentämisen lieventämistä koskevat säännökset tulisivat voimaan kuitenkin vasta 1.1.2013 alkaen. Ensisijaisten etuuksien vähentämistä koskevia lievempiä säännöksiä sovellettaisiin myös vuosien 2007-2012 aikana työeläkkeelle jääneiden henkilöiden eläkkeisiin vuoden 2013 alusta, jos henkilö erikseen hakee uusien säännösten soveltamista eläkelaitokselta viimeistään 30.6.2013. Tämän jälkeen saapuneiden hakemusten perusteella lievempiä säännöksiä sovellettaisiin hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.