Eräät yksityisten alojen työeläkettä koskevat muutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 22.12.2011 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi eräiden yksityisten alojen työeläkettä koskevien lakien sekä eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 89/2011 vp).

Pääasiallinen sisältö

Yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöön tehdään useita, lähinnä teknisluonteisia muutoksia.

Osa-aikaeläkkeen määrää tarkistetaan vasta, kun osa-aikatyön ansiotuloissa on tapahtunut pysyvä merkittävä muutos. Lisäksi on säädetty siitä, että työntekijällä, jolla on oikeus osa-aikaeläkkeeseen julkisten alojen työeläkelakien mukaisen palvelun perusteella, on oikeus osa-aikaeläkkeeseen yksityisten alojen työeläkelakien mukaan, jos yksityisen puolen työsuhteen ansiot ja työaika ovat vähentyneet. Samoin on tarkennettu sitä, että osa-aikatyön irtisanomistilanteissa osa-aikaeläke lakkaa kuuden viikon kuluttua tosiasiallisen työskentelyn päättymisestä tai työajan vähentymisestä alle laissa edellytetyn määrän.

Ensisijaiset etuudet eivät vaikuta vähentävästi ensisijaisen etuuden rinnalla tapahtuneen työskentelyn perusteella karttuneeseen työeläkkeeseen ja ensisijaisia etuuksia ei vähennetä ollenkaan työeläkkeestä, jos ensisijaisen etuuden vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004.

Työkyvyttömyyseläkkeen takautuvaa lakkauttamista, tarkistamista ja maksamisen keskeyttämistä koskevan määräajan pidentäminen kahteen vuoteen mahdollistaa väärin perustein työkyvyttömyyseläkettä saaneiden eläkkeiden takaisinperinnän kahdelta vuodelta takautuvasti.

Viimeisen eläkelaitoksen kustannusten jakamista koskevasta sopimusmenettelystä luovutaan Eläketurvakeskuksen ja viimeisen eläkelaitoksen järjestelyssä mukana olevien julkisten eläkelaitosten kesken. Eläketurvakeskuksella on suoraan lain nojalla toimivalta määrätä kustannustenjaosta myös silloin, kun kysymyksessä on julkisten alojen eläkelaitosten osalta viimeisen eläkelaitoksen järjestelyyn liittyvästä kustannusten selvittelystä.

Eduskuntakäsittelyssä esitykseen ei tullut muutoksia, vaan lait hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 89/2011 vp

) .

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

1427 – 1437/2011

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2012. Ensisijaisten etuuksien vähentämisen lieventämistä koskevat säännökset tulevat voimaan 1.1.2013 alkaen.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.