Eläketurvakeskus on laskenut rahastoonsiirtovelvoitteen kertoimet perustuen 31.7.2023 tietoihin

Eläketurvakeskus laskee kuukausittain osaketuotto- sekä täydennyskertoimen ja lisäksi puolivuosittain perustekoron arvon perustuen eläkelaitosten toimittamiin tietoihin. Yhden kuukauden tietoihin perustuva osaketuottokerroin ilmoitettiin aiemmin vuositasoisena, mutta nyt kerroin ilmoittaa suoraan eläkelaitosten keskimääräisen kuukausituoton.

Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu puskuroi osaketuottojen vaihteluja ja siten osittain siirtää osakeriskiä yksittäiseltä eläkelaitokselta yhdessä kannettavaksi. Tämä vastuu on suurimmillaan yksi prosentti vastuuvelasta ja pienimmillään -20 prosenttia vastuuvelasta. Tätä vastuuvelan osaa joko kasvatetaan tai pienennetään eläkelaitosten toteutuneiden osaketuottojen perusteella. Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan noteerattujen osakesijoitusten painotettuna keskimääräisenä vuosituottona, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö. Kutakin vuotta koskeva vuositasoinen kerroin lasketaan seuraavan vuoden tammikuussa.

Osaketuottokertoimen arvo lasketaan kerran kuukaudessa perustuen aina viimeisimmän toteutuneen kuukauden osaketuottoon. Alkuvuonna 2023 kuukausikohtaiset kertoimet ilmoitettiin vuositasoisina. Sosiaali- ja terveysminiteriö vahvisti 21.6.2023 vuoden 2023 TyEL-eläkevakuutuksen erityisperusteeseen muutoksen osaketuottokertoimen laskentakaavaan. Uuden laskuperusteen mukaan yhden kuukauden osaketuottokerroin ilmoitetaan jatkossa suoraviivaisesti kuukausitasoisena. Työeläkelakipalvelun aikasarjaan on päivitetty kuukausitasoiset kertoimet myös alkuvuoden 2023 osalta. Heinäkuun 2023 kuukausitasoinen osaketuottokerroin on 1,21 prosenttia.

TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa tarkistavat vanhuuseläkerahastojaan vuosittain täydennyskertoimen avulla laskettavaa määrää vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastojen tuotolla. Tarkistus kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkerahastoihin. Vuoden 2023 täydennyskertoimen arvo lasketaan erikseen kullekin kuukaudelle. Täydennyskertoimen arvo TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan 31.7.2023 vakavaraisuustilanteen perusteella on 0,66 prosenttia.

Osaketuottokertoimen ja täydennyskertoimen laskentamuistio on julkaistu Säädöspalvelussa.