Eläketurvakeskuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (

HE 53/2007 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Eläketurvakeskuksesta annettua lakia, työntekijän eläkelakia, maatalousyrittäjän eläkelakia, kunnallista eläkelakia ja valtion eläkelakia.

Eläketurvakeskuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Eläketurvakeskus olisi sekä yksityisten että julkisten alojen lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, joka edistää ja yhteensovittaa työeläketurvan toimeenpanoa ja kehittämistä. Esityksen mukaan julkisten alojen eläkelaitokset osallistuisivat nykyistä kiinteämmin Eläketurvakeskuksen toimintaan lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkejärjestelmää.

Esityksen mukaan muutoksella ei olisi vaikutusta julkisten alojen eläkelaitosten osallistumiseen niitä koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Julkisten alojen eläkejärjestelmien kehittämisestä vastattaisiin jatkossakin julkisten alojen eläkejärjestelmien piirissä ja muutosten valmistelu tapahtuisi julkisten alojen eläkejärjestelmien yhteydessä toimivissa neuvottelukunnissa.

Esityksessä ehdotetut muutokset eivät myöskään muuttaisi Eläketurvakeskuksen asemaa osana välillistä julkista hallintoa.

Eläketurvakeskuksen hallinto

Eläketurvakeskuksen hallintoelimiin ehdotetaan mm. seuraavia muutoksia:

  • Eläketurvakeskuksen edustajiston jäsenmäärä olisi jatkossa aina kolmekymmentä.

  • Edustajistoon otettaisiin julkisten alojen eläkelaitosten edustus.

  • Hallituksen jäsenmäärää lisättäisiin kahdella jäsenellä julkisten eläkealojen edustuksen turvaamiseksi.

  • Hallintoelinten eräiden jäsenten erityispätevyysvaatimuksista luovuttaisiin.

  • Hallintoelimien nimittämistä ja kokoonpanoa koskevat säännökset nostettaisiin lain tasolle.

Eläketurvakeskuksen rahoitus

Esityksessä ehdotetaan, että yksityisten ja julkisten alojen eläkelaitokset vastaisivat Eläketurvakeskuksen rahoituksesta siten, että yksityisen ja julkisen sektorin erilainen tarve käyttää Eläketurvakeskuksen palveluita otettaisiin huomioon. Kustannukset katettaisiin suoran käytön perusteella toimintokohtaisilla palvelumaksuilla niissä palveluissa, joissa sitä voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Muilta osin Eläketurvakeskuksen kustannukset katettaisiin vakuutettuun palkkasummaan perustuvalla eläkelaitosten kustannusosuudella, joka ositettaisiin yksityisten ja julkisten alojen eläkelaitosten kesken sen mukaan, kuinka suuri osa Eläketurvakeskuksen tuottamista palveluista näille kohdistuu.

Muutos julkisten alojen eläkelaitosten osallistumisesta Eläketurvakeskuksen rahoitukseen tulisi voimaan asteittain niin, että julkisten alojen eläkelaitokset maksaisivat täysimääräisen kustannusosuuden vasta vuosien 2008 ja 2009 siirtymäajan jälkeen.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2008.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.