Apurahansaajia koskevat lainmuutokset vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina 19. joulukuuta 2008 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (

HE 92/2008 vp

).

Apurahansaajien sosiaaliturva paranee

Apurahalla työskentelevät henkilöt pääsevät maatalousyrittäjän eläkelain (MyEL) mukaisen lakisääteisen eläketurvan ja kuntoutusetuuksien sekä ryhmähenkivakuutuksen piiriin. He pääsevät myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisen työtapaturmaturvan sekä sairausvakuutuslain mukaisten ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien ja Kelan kuntoutusrahan piiriin. Hallituksen esityksestä on kerrottu tarkemmin aiemmin julkaistussa

tiedotteessa.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

990/2008 -1003/2008.

Vahvistettavat lait

Vahvistettavia lakeja ovat laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muut-tamisesta, laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutus-rahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta, laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2009.

Eduskunnan lausuma

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää mahdollisuudet laajentaa apurahansaajien vakuuttamisvelvoitetta niin, että peräkkäiset, yhteen laskettuina vähintään neljän kuukauden mittaiset, apurahat tulisivat pakollisen vakuuttamisen piiriin.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.