Aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että aikuiskoulutusetuuksista annettu laki ja vuorotteluvapaalaki kumottaisiin. Näiden etuuksien lakkauttaminen pienentää osaltaan työeläkkeen määrää ja eläkemenoa verrattuna nykytilaan.

Työeläkettä kertyy työnteon lisäksi tietyiltä palkattomilta ajoilta, joiden joukkoon kuuluvat aikuiskoulutustuki ja vuorottelukorvaus. Nämä palkattomat ajat otetaan myös huomioon työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansion laskennassa. Näiden etuuksien lakkauttaminen pienentää osaltaan työeläkkeen määrää.

Esitetyt muutokset vaikuttavat myös Työllisyysrahaston osuuteen työeläkekustannuksista, joka pienenee noin 60–65 miljoonalla eurolla vuodessa.

Palkattoman ajan etuuksia ei rahastoida, vaan Työllisyysrahaston osuus käytetään maksussa olevien eläkkeiden rahoittamiseen. Näin ollen aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttaminen heikentäisi lyhyellä aikavälillä työeläkejärjestelmän rahoitusta ja pienentäisi pidemmällä aikavälillä eläkemenoa, jollei työllisyys vastaavasti kasvaisi lakimuutosten seurauksena. Työllisyyden kasvu lisäisi lyhyellä aikavälillä vakuutusmaksutuloa ja pidemmällä aikavälillä eläkemenoa.

Mikäli aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkautetaan, työeläkelait tarvitsevat muutoksia. Tarvittavia muutoksia olisi poistaa maininnat vuorotteluvapaalain mukaisen vuorottelukorvauksen perusteena olevasta ansiosta ja aikuiskoulutusetuuksista annetun lain mukaisen aikuiskoulutustuen perusteena olevasta ansiosta, koska näistä etuuksista ei jatkossa kartu eläkettä eikä niitä oteta huomioon työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansioissa.

Voimaantulo

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lait tulevat pääosin voimaan 1.8.2024

Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain kumoamisesta ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024. Aikuiskoulutustukea olisi mahdollista saada opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024.

Laki työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kehittämis- ja hallintokeskuksesta annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Vuorotteluvapaan voisi aloittaa 31.7.2024 mennessä.