Kunnallinen eläkelaki (kumottu) 154 §

Nimike
Kunnallinen eläkelaki (kumottu)
Lyhenne
KuEL
Numero
549/2003
Pykälä
154 §
Voimassaolo päättyen
31.12.2016

154 § (22.12.2006/1293)

Valitusoikeus

Mom. 1

Eläke- ja ennakkopäätöstä koskevassa asiassa valitusoikeus on asianosaisella.

Mom. 2

Kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain mukaisesta päätöksestä muussa kuin eläkeoikeutta koskevassa asiassa valitusoikeus on asianosaisella ja jäsenyhteisöllä.
(19.10.2012/554)

Mom. 3

Tämän lain soveltamisen piiriin kuuluva henkilö voi vaatia oikaisua jäsenyhteisön häneltä 133 §:n nojalla perimään eläkemaksuun. Kunnallisen eläkelaitoksen oikaisuvaatimuksesta antamaan päätökseen haetaan muutosta noudattaen, mitä 153 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.
(26.6.2008/461)