Eläkkeen perusteena olevat työansiot

Syötä päivämäärä

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 25.2.2020 – 10.3.2022Julkaistu 25.2.2020
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen kustannusten korvausta koskevaa kohtaa on täsmennetty siten, että siitä käy selkeästi ilmi, että vain verovapaat kustannusten korvaukset jäävät eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle. Tekstiin on myös lisätty 1.1.2020 voimaan tullut verotuksen muutos, joka koskee muutto- ja matkustamiskustannuksia.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota on korvauksena työstä maksettu:

 • palkka,
 • tulospalkkio tai
 • muu vastike.

Palkka ja sen lisät ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota myös silloin kun ne ovat lähdeverolain alaisia tai kun ne eivät pienuutensa tai muun syyn vuoksi ole ennakonpidätyksen alaisia (esim. opiskelijan palkka tai kotitalouden maksama palkka).

Lähtökohtana on, että verottajan palkkana pitämä suoritus (rahapalkka, luontoisetu) on vastiketta työstä, koska verottajan palkkana pitämä suoritus perustuu aina työntekoon. Joitakin eroja kuitenkin on. Esimerkiksi verottaja pitää palkkana myös hallituspalkkioita ja luentopalkkioita, jotka eivät ole välttämättä eläkkeen perusteena olevaa ansiota.

Tällainen vastike katsotaan eläkeen perusteena olevaksi työansioksi myös silloin, kun sen maksaa työntekijälle työnantajan sijasta (sijaismaksaja):

 • konkurssipesä,
 • palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huolehtiva viranomainen tai
 • muu maksaja (esim. vakuutusyhtiö tai kunta).

Peruspalkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Eläkkeen perusteena oleviin työansioihin kuuluu työntekijän saama peruspalkka, joka voi määräytyä

 • ajan (esimerkiksi kuukausi- tai tuntipalkka)
 • työsuorituksen (esimerkiksi urakka- tai palkkiopalkka) tai
 • molempien perusteella.

Peruspalkka on eläkkeeseen oikeuttavaa työansiota riippumatta siitä, onko se ansaittu säännöllisestä työstä, ylityöstä, hätätyöstä tai esimerkiksi sairausajan palkkana.

Myös irtisanomisajan palkka kuuluu eläkkeen perusteena oleviin työansioihin, koska sitä saataessa työsuhde ei ole vielä päättynyt.

Peruspalkka voi koostua työ- tai tehtäväkohtaisesta, suoritusperusteisesta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Nämä kaikki otetaan samalla tavalla huomioon eläkettä ja vakuutusmaksuja määrättäessä.

Palkan lisät ja korotukset ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Eläkkeen perusteena olevaa työansioita ovat mm. seuraavat palkan lisät ja korotukset:

 • työsuoritukseen perustuva provisio tai bonus
 • ikälisä, palvelusvuosikorvaus
 • olosuhdelisä, kalliinpaikanlisä, syrjäseutulisä
 • vuorotyölisä
 • ilta- ja yötyölisä
 • hyvänmiehenlisä
 • ylityökorotus
 • sunnuntaityökorotus
 • viikkolepokorvaus
 • hälytysluonteisesta työstä maksettu korotus
 • seisokkityöstä maksettava korotus
 • muut edellä mainittuja vastaavat palkan lisät ja korotukset
 • erilaiset varallaolokorvaukset
 • arkipyhä- tai vapaavuorokorvaukset
 • rahana maksetut korvaukset siitä, ettei työajan lyhentämiseksi sovittuja vapaita (pekkasvapaita) ole voitu pitää
 • työntekijälle sopimuksen mukaan tai vakiintuneesti maksetut ylimääräiset palkkaerät (erilaiset lahja- ja juhlarahat, esimerkiksi jouluraha tai 13. kuukauden palkka)
 • määrättyjen palvelusvuosien perusteella maksettu muu kuin tavanomainen korvaus tai lahja
 • sovittu palkka, joka työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi on jäänyt saamatta, jos siitä on saatu luotettava näyttö esimerkiksi konkurssituomiossa tai velkasaneerausohjelmassa
 • ennen työsuhteen päättymistä pitämättä jääneistä vapaavuoroista maksettava korvaus (perustuu työehtosopimukseen ja on vastasuoritusta työsopimuksen mukaisesta työstä).

Tarkemmat tiedot

Esimerkki 

Työnantaja saattaa maksaa kesken kuukauden eläkkeelle jääville työntekijöilleen koko kuukauden palkan, vaikka työntekijä ei olisi työssä koko kuukautta. Koko palkka katsotaan eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi.

Verovapaat kustannusten korvaukset eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota 

Verovapaat kustannusten korvaukset eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Veronalainen kustannusten korvaus on pääsääntöisesti eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Alla on lueteltu esimerkkejä kustannusten korvauksista.

Työmatkan perusteella maksetut verovapaat kustannusten korvaukset eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Verovapaita matkakustannusten korvauksia voivat olla esimerkiksi päiväraha, ateriakorvaus, yömatkaraha, matkustamiskustannusten korvaus ja majoittumiskustannusten korvaus.

Siltä osin kuin työnantajan kustantama koulutus tai koulutukseen liittyvä matkakustannusten korvaus on verovapaata tuloa, se ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleen tuloverolain muutoksen johdosta veronalaista ansiotuloa on 50 prosenttia työnantajan maksamista työntekijän ja hänen perheenjäsenensä elantomenoina pidettävistä muutto- ja matkustamiskustannuksista, jos muutto tapahtuu työntekijän työskentelypaikan sijainnin vuoksi. Muuttokustannusten korvauksen verovapaa osa ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Ulkomaan työskentelyyn liittyviä veronalasia kustannusten korvauksia voivat olla esimerkiksi muutto- ja matkakustannukset, työnantajan kustantama tavanomainen palvelushenkilöstö ja lasten koulutus. Verotus- ja oikeuskäytännössä ulkomaan työskentelyyn liittyvää komennusmatkavakuutusta on yleensä pidetty verovapaana muutto- ja matkakustannuksena. Ulkomaille työskentelemään lähetetyn työntekijän eläkkeen perusteena olevana työansiona pidetään yleensä vakuutuspalkkaa. Tämän vuoksi verovapailla kustannusten korvauksilla on eläkkeen perusteena olevaa työansiota määritettäessä merkitystä vain silloin, kun vakuutuspalkkaa ei tarvitse määritellä.

Kun työntekijä tulee ulkomailta Suomeen työskentelemään ja työskentely vakuutetaan Suomen työeläkelakien mukaan, verovapaita kustannusten korvauksia ei pidetä eläkkeen perusteena olevina työansioina. Matkakustannusten korvausten verovapaus määräytyy tällöin yleisten työmatkaa koskevien säännösten nojalla. Työnantajan kustantaman kielikoulutuksen, kulttuurivalmennuksen ja komennusmatkavakuutuksen perusteella työntekijälle ei yleensä synny veronalaista palkkatuloa, joten ne eivät ole myöskään eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Työnantajan kustantamat relokaatiopalvelut (työntekijän asunnon ja lasten päivähoitopaikan etsintä, pankkitilin avaaminen, veroilmoituspalvelu, muuttoilmoituksen tekeminen yms.) ovat verotuksessa työntekijän elantomenojen korvaamista eikä niitä tämän vuoksi voida yleensä pitää verovapaana kustannusten korvauksena. Relokaatiopalvelut siis ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Jos työnantajan kustantamista relokaatiopalveluista osa katsotaan verotuksessa verovapaaksi kustannusten korvaukseksi, tämä osa jää myös eläkkeen perusteena olevien työansioiden ulkopuolelle.

 

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 10.7.2019 – 7.4.2021Julkaistu 10.7.2019
Muutokset edelliseen versioon

Täsmennetty sitä, että eläkkeen perusteena olevaa työansiota ei ole se osa luontoisedusta, josta työntekijä maksaa omavastuuta tai korvausta.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota on luontoisetu, joka katsotaan olevan vastiketta työstä. Luontoisedulla tarkoitetaan työntekijän muussa muodossa kuin rahana saamaa etua.

Luontoisedut ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota myös silloin, kun työnteko on keskeytyneenä vuorotteluvapaan tai muun palkattoman jakson ajan.

Eläkettä ja vakuutusmaksuja määrättäessä luontoisedut otetaan huomioon verohallituksen vuosittain vahvistamien perusteiden mukaan. Ne luontoisedut, joiden arvoa verohallitus ei vahvista, arvostetaan käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan työnantajalle edun antamisesta syntyvien kustannusten määrää.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota on myös saamatta jääneiden luontoisetujen perusteella maksettu rahakorvaus.

Jos työntekijä maksaa luontoisedusta omavastuuta tai korvausta, on eläkkeen perusteena olevaa suoritusta näiden erotus eli se osuus, josta työntekijä ei maksa korvausta.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki. Työntekijän autoetu on 2000 euroa ja autoedusta on peritty korvausta työntekijältä 500 euroa. Nämä molemmat tulolajit ilmoitetaan tulorekisteriin omilla tulolajeilla. Eläkkeen perusteena olevaa työansiota on näiden erotus eli 1500 euroa.

Luontoisedun ja henkilökuntaedun erona on, että luontoisetuuden katsotaan olevan vastiketta työstä. Henkilökuntaetu taas saadaan työsuhteen perusteella muutoin kuin vastikkeena työstä.

Tyypillisiä luontoisetuja ovat:

 • Asuntoetu

Tarkemmat tiedot

Työntekijä voi saada asunnon käytettäväkseen työ- tai virkasuhteeseen liittyvän vuokrasuhteen perusteella tai palkkaan sisältyvänä etuna.

Asuinhuoneen vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaan työsuhdeasunnolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana, yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella taikka perustamansa säätiön välityksellä. Työsuhdeasunnon vuokrasuhde voidaan irtisanoa työsuhteen päättyessä. Työsuhdeasunto arvioidaan rahaksi verohallituksen vahvistamien perusteiden mukaan eläketyöansiota määriteltäessä.

Asuntoa ei käsitellä verotuksessa luontoisetuasuntona, jos työnantaja maksaa palkansaajan omistaman tai vuokraaman asunnon yhtiövastikkeen tai vuokran. Näissä tilanteissa työnantajan maksamat suoritukset katsotaan verotuksessa rahapalkaksi, joka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevana työansiona.

 • Autoetu

Tarkemmat tiedot

Autoetu on kysymyksessä silloin, kun työntekijällä tai hänen perheellään on oikeus käyttää yksityisajoihin työnantajan autoa tai työnantaja luovuttaa leasingehdoilla vuokraamansa auton työntekijän yksityiskäyttöön.

 • puhelimen käyttöetu

Tarkemmat tiedot

Työnantaja voi antaa työntekijälle käyttöön puhelimen tai matkapuhelimen ja maksaa perusmaksut sekä kaikista puheluista aiheutuneet kulut.
Pelkästään työtehtäviä varten hankitusta puhelimesta ei synny verotettavaa etuutta, eikä se ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

 • Ravintoetu

Tarkemmat tiedot

Työnantaja voi järjestää ravintoedun ylläpitämässään omassa työpaikkaruokalassa, muun ruokalanpitäjän työnantajan tiloissa ylläpitämässä työpaikkaruokalassa taikka ns. sopimusruokailuna, jossa työnantaja on tehnyt ravitsemusliikkeen kanssa sopimuksen työntekijöiden työpaikkaruokailun järjestämiseksi. Ravintoetu voidaan järjestää myös ns. laitosruokailuna, jolla tarkoitetaan ruokailua, joka on järjestetty potilas-, koululais-, tai muuna vastaavana ruokailuna eikä ensisijassa henkilökuntaa varten. Työnantaja voi tarjota ravintoedun myös antamalla työntekijöille lounasseteleitä tai vastaavina ruokailulipukkeina.

 • Työsuhdematkalippu

Tarkemmat tiedot

Työnantaja voi antaa työntekijälleen henkilökohtaisen matkalipun asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten. Etuus on veronalaiselta osaltaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

 • Muita luontoisetuja voivat olla erimerkiksi työnantajan kustantama vapaa-ajanasunto, moottori- tai purjevene, virkistysmatka, laajakaistaetu, kodinhoitoetu, autotallietu ja täysihoitoetu.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – 7.9.2022Julkaistu 13.5.2014

Henkilökuntaetuja ei pidetä eläkkeen perusteena olevina työansioina, jos edut ovat kollektiivisia eli ne koskevat yrityksen koko henkilöstöä tai ainakin sen muussa kuin aivan lyhytaikaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä.

Henkilökuntaeduilla tarkoitetaan työnantajan työntekijöilleen muussa muodossa kuin rahana antamia, yleensä jatkuviksi tarkoitettavia etuuksia, jotka eivät tavallisesti perustu työsuhteen ehtoihin.

Jos etu on annettu vain tietyille henkilöille yrityksessä, kyseessä ei ole henkilökuntaetu, vaan kyse on työstä maksettavasta vastikkeesta ja siten eläkkeen perusteena olevaan työansioon luettavasta etuudesta.

Henkilökuntaetuja tai niiden tyyppisiä etuja ovat muun muassa:

 • työnantajan tuotteista saatavat henkilökunta-alennukset
 • liikennettä harjoittavien yritysten henkilökunnalleen ilmaiseksi tai alennettuun hintaan antamat matkat
 • alennetulla korolla saadut henkilökuntalainat (korkoetu)
 • työnantajan työntekijöille suuntaamat osakeannit, joissa henkilöstön enemmistöllä on oikeus merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan
 • työnantajan tukema työntekijöiden virkistys- ja harrastustoiminta
 • työnantajan järjestämä ilmainen terveydenhoito
 • työnantajan järjestämä sairauskuluvakuutus ja sen perusteella korvattavat hoidot
 • työnantajan järjestämä yhteiskuljetus asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla
 • työnantajan järjestämää työntekijöiden lapsille tarkoitettu päivähoito tai sairaan lapsen hoito
 • bonuslentopisteistä työntekijälle syntyvät etuudet.

Verotuskäytännössä henkilökuntaedut saattavat osittain olla veronalaista tuloa. Henkilökuntaetuuksien veronalaisuus ei kuitenkaan ratkaise sitä, otetaanko ne huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Työeläkelakeja sovellettaessa kiinnitetään huomiota siihen, onko etuudet tarkoitettu vastikkeeksi työntekijän työpanoksesta.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.2.2019 – 7.9.2022Julkaistu 13.2.2019
Muutokset edelliseen versioon

Täsmennetty sanamuotoja vastaamaan nykylainsäädäntöä.

Työstä maksettu vastike on eläkkeen perusteena olevaa työansiota myös silloin, kun sen maksaa työntekijälle työnantajan sijaan sijaismaksaja.

Sijaismaksajina toimivat yleensä

 • ulosottovirastot
 • kunnat
 • kaupungit
 • Kela
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 • konkurssipesät
 • työnantajan takaaja
 • työantajan velkoja
 • tai muu maksaja.

Sijaismaksajatilanteessa on olemassa työnantaja, jolle kuuluu velvoite maksaa vastike työstä ja jonka sijasta sijaismaksaja maksaa vastikkeen. Jos ei ole sellaista tahoa, jolle kuuluisi työnantajan palkanmaksuvelvollisuus, ei voi olla sijaismaksajaakaan. Tällöin ei ole kysymys työsuhteen perusteella maksetusta suorituksesta, eikä suoritus ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Sijaismaksaja ei ole työnantaja.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki

Työntekijälle syntyy alentuneen työkyvyn vuoksi jatkuvan työsuhteen aikana oikeus liikennevakuutuslain mukaiseen korvaukseen, jota liikennevakuutusyhtiö ryhtyy maksamaan kuukausittaisena korvauksena. Työnantaja ja työntekijä sopivat, että työntekijän palkkaa alennetaan vakuutusyhtiön maksaman korvauksen verran. Vakuutusyhtiö ei tässä tilanteessa toimi sijaismaksajana, vaan se maksaa korvausta liikennevakuutuslain perusteella. Työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus vain sen palkan osalta, joka on sovittu vastikkeeksi työnteosta. Vain työnantajan maksuvelvollisuuden perusteella maksettu palkka on tällaisessa tilanteessa eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Konkurssipesä sijaismaksajana

Ennen konkurssia syntynyt palkkasaatava

Konkurssipesän maksama, ennen konkurssia syntynyt palkkasaatava on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota on palkka, joka on jäänyt saamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi, jos palkasta on saatu luotettava näyttö. Luotettava näyttö voi perustua esimerkiksi konkurssituomioon tai tuomioistuimen vahvistamaan jakoluetteloon. Edellytyksenä on, että saatava on tullut konkurssimenettelyssä hyväksytyksi eli saatavaa ei ole hylätty, jätetty tutkimatta tai riitautettu.

Jos konkurssi raukeaa varojen puutteeseen, ei saatavaa vahvisteta konkurssimenettelyssä. Tällöin palkkasaatavasta tulee esittää muu luotettava näyttö, jotta se voidaan katsoa eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi.

Tarkemmat tiedot

Työntekijän työsuhteesta johtuvat saatavat maksetaan työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyystilanteen yhteydessä usein palkkaturvajärjestelmästä.

Konkurssin alkamisen jälkeen syntynyt palkkasaatava

Myös konkurssin alkamisen jälkeen syntyneet, konkurssipesän työnantajana maksamat palkkasaatavat ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Konkurssipesä voi toimia työnantajana, jos sen puitteissa jatketaan konkurssiin menneen yrityksen toimintaa.

Tarkemmat tiedot

Konkurssin alkamisen jälkeen syntyneet palkkasaatavat ovat yleensä konkurssipesän massavelkaa, jotka maksetaan päältäpäin konkurssipesän varoista panttien jälkeen. Massavelalla tarkoitetaan konkurssipesän velkaa eikä konkurssiin menneen yrityksen velkaa. Kyseiset palkkasaatavat eivät tule konkurssituomioon, joten konkurssipesään ollutta työsuhdetta todennettaessa tulee niiden osalta esittää muu luotettava selvitys. Tällaisena selvityksenä pidetään esimerkiksi pesänhoitajan antamaa selvitystä, palkkalaskelmaa tai verotustietoja.

Palkkaturva

Palkkaturvana maksettu vastike työstä on eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Eläkkeen perusteena olevassa työansiossa otetaan huomioon vain se osuus palkkaturvana maksetusta määrästä, joka on vastiketta työstä.

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin ja muun maksukyvyttömyystilanteen varalta.

Palkkaturvasta huolehtiva viranomainen maksaa palkan tai muun vastikkeen työnantajan sijasta sijaismaksajana. Palkkaturvana maksettavat saatavat maksetaan työntekijän eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä.

Palkkaturvasta huolehtivat työ- ja elinkeinoministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Uudenmaan ELY-keskus hoitaa keskitetysti koko Suomen palkkaturva-asiat.

Eläkkeen perusteena olevassa työansiossa huomioon otettava määrä saattaa olla suurempi kuin palkkaturvana maksettu määrä, koska palkkaturvalain mukaan voidaan suorittaa vain palkkasaatavat, jotka ovat erääntyneet aikaisintaan kolme kuukautta ennen palkkaturvahakemuksen jättämistä. Palkka, joka työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi on jäänyt saamatta, otetaan kokonaisuudessaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, jos siitä on saatu luotettava näyttö esimerkiksi konkurssituomiossa.

Palkkaturvana saatetaan maksaa palkan, lomakorvauksen tai provisioiden lisäksi esimerkiksi kulukorvauksia ja odotusajan palkkaa, jotka eivät kuulu eläkkeen perusteena oleviin työansioihin.

Tarkemmat tiedot

Palkkaturva usein vähentää työntekijän eläkemaksuosuuden koko palkkaturvana maksetusta summasta, myös niistä palkanosista, jotka eivät ole eläkkeen perusteena olevaa ansiota ja joista työnantajan maksamana ei pidätettäisi työntekijän maksuosuutta.

Kunta sijaismaksajana

Vapaapalokunta

Kunta voi olla sijaismaksaja esimerkiksi silloin, kun se maksaa vapaapalokunnan palveluksessa oleville palomiehille päivystyskorvauksia ja muita vastikkeita palomiesten tekemästä työstä.

Palomiesten työnantajana on vapaapalokuntatoimintaa harjoittava yhdistys, mutta käytännön syistä palkanmaksu on usein järjestetty niin, että palomiesten palkkiot maksaa kunta. Näin ollen vapaapalokuntalaisten eläketurva ei määräydy JuEL:n mukaan, vaan TyEL:n mukaan.

Vammaisen henkilökohtainen avustaja

Kunta voi toimia sijaismaksajana myös silloin, kun se maksaa vaikeavammaisen henkilökohtaisen avustajan palkan suoraan avustajalle, joka ei ole työsuhteessa kuntaan.

Vammaisen henkilön avustajalle maksettu vastike on yleensä avustajan eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Tarkemmat tiedot

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen kunnalta tukea, joka perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (vammaispalvelulaki).

Vammainen henkilö valitsee ja palkkaa itse henkilökohtaisen avustajansa ja toimii tämän työnantajana. Hän on siten velvollinen järjestämään avustajalleen myös eläketurvan. Kunta suorittaa vammaiselle korvauksen avustajasta aiheutuvista kustannuksista, joihin luetaan myös työnantajan maksettaviksi kuuluvat lakisääteiset maksut ja korvaukset. Tällaisia korvattavia maksuja ovat muun muassa työeläkevakuutusmaksut.

Käytännössä kunta saattaa maksaa myöntämänsä tuen hoitopalkkiona suoraan avustajalle ja pidättää siitä veron ja suorittaa sosiaaliturvamaksun. Tämä ei kuitenkaan vaikuta vammaisen asemaan avustajansa työnantajana. Kuntaa pidetään palkan sijaismaksajana.

Vammaispalvelulaissa tarkoitettuna vammaisen henkilökohtaisena avustajana voi toimia myös vammaisen perheenjäsen. Myös hän on työsuhteessa vammaiseen tai hänen holhoojaansa, jos hänen kanssaan on tehty työsopimus.

Kuulovammaisen tulkkauspalvelut

Se, mitä työeläkelakia viittomakielen tulkin työskentelyyn sovelletaan, riippuu siitä, keneen työntekijä (tulkki) on työsuhteessa ja täyttääkö työntekijä ja työsuhde sen eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, johon kyseiseen työnantajaan työsuhteessa olevat työntekijät kuuluvat. Näin ollen viittomakielen tulkkeja voi koskea JuEL, TyEL tai YEL.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluiden järjestäminen siirtyi kunnilta Kelan vastuulle 1.9.2010. Vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan Kelan on järjestettävä vaikeavammaisille henkilöille muun ohella tulkkipalvelut, jos henkilö vammansa tai sairautensa vuoksi välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kunnalla on peruskoululain mukaan vastuu järjestää tulkkauspalvelu.

Vakuutusoikeuden päätöksen 4.9.2003 (5089/2001) mukaan alaikäisen kuulovammaisen henkilön vanhempia ei kuitenkaan voitu pitää kuulovammaisen tulkkina ja opettajana toimineen henkilön työnantajana. Tässä tapauksessa kunta ei voinut toimia palkan sijaismaksajana, koska tapauksessa ei ollut todettu lainkaan sellaista työnantajaksi katsottavaa tahoa, jonka puolesta kunta olisi palkan maksanut.

Myös Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (silloinen Eläkelautakunta) on syksyllä 2004 antanut päätöksen, jossa täysi-ikäistä kuulovammaista henkilöä ei pidetty hänen tulkkinaan toimineen henkilön työnantajana. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on perustellut ratkaisuaan sillä, että kuulovammaisella oli muun lainsäädännön perusteella oikeus saada tulkkauspalvelut maksutta, joten hän ei ollut velvollinen maksamaan tulkille palkkaa. Kunta ei siten voinut toimia kuulovammaisen palkanmaksuvelvollisuuden sijaismaksajana.

Yleisöltä saatavat palvelu- ja lahjarahat ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon luetaan mukaan sellaiset palvelu- ja lahjarahat, joiden työnantaja ja työntekijä ovat sopineet olevan vastiketta työnteosta.

Ravintolan eteisvahtimestarin saamat palvelu- ja lahjarahat (ns. tipit) muodostavat osan hänen kokonaistulosta. Eteisvahtimestareiden on vakiintuneesti katsottu olevan työsuhteessa ravintolan omistajaan.

Lähetystyöntekijöillä voi olla erityinen ”tukirengastili”, jolle yleisö voi lahjoittaa varoja lähetystyöntekijän käytettäväksi. Evankelistat ja saarnaajat saattavat työskennellä työsuhteessa ja heidän palkkansa voi koostua seurakuntalaisilta saaduista vapaaehtoisista lahjoista. Myös tällaisista vapaaehtoisista lahjoituksista koostuva vastike työstä on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Joillain muillakin työaloilla, kuten ravintola-alalla, työn luonteeseen liittyy mahdollisuus saada lahjarahoja asiakkailta. Myös palvelurahoja saavien tarjoilijoiden on vakiintuneesti katsottu työskentelevän työsuhteessa ravintolan omistajaan.

Yleisöltä saadut palvelurahat otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa samansuuruisina kuin viimeksi toimitetussa verotuksessa, jollei muuta selvitystä esitetä. Yleisöltä palvelurahaa saavan työntekijän on ilmoitettava työnantajalleen ja tämän edelleen eläkelaitokselle veron perusteena olevan palvelurahan määrä. Työnantaja perii tämän perusteella työntekijältä kuukausittain työntekijän eläkemaksun.

Asiakas saattaa maksaa henkilökunnalle tarkoitetun palvelurahan myös maksukortilla. Tällöin palvelurahojen perintä asiakkaalta tapahtuu varsinaisen ostoksen laskutuksen yhteydessä ja raha tulee työnantajayrityksen pankkitilille. Työnantaja tilittää ne myöhemmin työntekijälle. Palvelurahat, jotka ovat vastiketta työstä, ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota riippumatta siitä millä tavalla ne kierrätetään työntekijälle.

Tarkemmat tiedot

Jos verotuksessa poiketaan ilmoitetuista ansioiden määristä, voidaan eläkkeen perusteena oleva työansio tarkistaa verotuksessa vahvistetun suuruiseksi, jos verotusta varten ilmoitettuja tietoja voidaan pitää luotettavampina kuin työnantajalle ilmoitettuja. Vakuutusoikeuden päätöksen mukaan näin ei kuitenkaan ole voitu tehdä silloin, kun henkilö on arvioverotettu.

Sairauskassan tai työpaikkakassan maksama täydennyspäiväraha on sijaismaksajana maksettua sairausajan palkkaa

Täydennyspäiväraha on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Täydennyspäivärahan maksaminen on eräs sairausajan palkan maksamistapa. Täydennyspäiväraha ei ole sosiaalivakuutusetuus, vaan kyse on siitä, että työnantaja hoitaa sairausajan palkan maksuvelvollisuutensa tällä tavalla.

Jos työpaikkakassa maksaa samassa yhteydessä myös sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi katsotaan vain täydennyspäivärahana maksettava osuus (erotus). Sairauspäivärahana maksettu osuus kartuttaa eläkettä etuusansion perusteella.

Tarkemmat tiedot

Työehtosopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi sairaus- taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-ajan palkan maksamisesta työnantajan yhteydessä toimivan työpaikkakassan kautta täydennyspäivärahana. Kassa maksaa täydennyspäivärahaa säännöissä määrätyn ajan, joka yleensä vastaa työehtosopimuksessa määriteltyä sairausajan palkan maksuaikaa. Täydennyspäivärahaa maksetaan tällöin laissa säädetyn tai työehto- tai muussa sopimuksessa sovitun palkan sijasta, joten se on työstä maksettavaa vastiketta.

Sairauskassan jäseninä ovat yleensä tietyn työnantajan palveluksessa olevat tai määrättyyn ammattikuntaan kuuluvat henkilöt. Kassat maksavat jäsenilleen lakisääteisiä sairausvakuutusetuuksia ja niitä täydentäviä lisäetuuksia tai ainoastaan lisäetuuksia.

Kelan maksama yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tuki on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaan lapsen hoidon järjestämiseksi yksityisessä päivähoidossa maksetaan yksityisen hoidon tukea suoraan vanhemman valitsemalle yksityisen päivähoidon tuottajalle.

Päivähoidon tuottaja voi olla yrittäjänä toimiva perhepäivähoitaja, päiväkoti tai henkilö, jonka kanssa tukeen oikeutettu vanhempi on tehnyt kirjallisen työsopimuksen päivähoidosta vähintään yhden kuukauden ajaksi.

Kela voi maksaa suoraan lapsen vanhemman valitsemalle yksityisen päivähoidon tuottajalle hoitorahaa ja tulosidonnaista hoitolisää, joita voidaan pitää perheen hoidon tuottajalle maksamana työsopimuslaissa tarkoitettuna palkkana.

Työsuhteessa olevan lapsenhoitajan eläkkeen perusteena olevana työansiona pidetään sekä Kelan suoraan hoitajalle maksaman yksityisen hoidon tuen että perheen mahdollisesti hoitajalle tämän lisäksi maksaman palkan yhteismäärää.

Jos hoitajan palkka on sovittu maksettavaksi niin, että osan siitä muodostaa yksityisen hoidon tuki ja siihen maksettava kunnallinen lisä, myös kunnallinen lisä on eläketyöansiota, vaikka kunta maksaisi sen suoraan työntekijälle. Kunnallisen lisän kunta voi maksaa suoraan tai se voidaan maksaa Kelan kautta.

Kun hoitaja työskentelee työsuhteessa, yksityisen hoidon tukea voidaan luonteensa puolesta pitää tukea hakeneen perheen hoidon tuottajalle maksamana työsopimuslain tarkoittamana palkkana, jonka maksatus tapahtuu Kelan kautta.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan työsuhteiselle hoitajalle ja pidättää siitä veron ennakon. Hoitajan palkannut perhe pidättää ennakon maksamastaan palkkaosuudesta. Perhe maksaa työnantajan ominaisuudessa sosiaaliturvamaksut koko palkkasummasta, myös Kelan maksaman tuen osuudesta.

Kela ei pidätä maksamastaan tuesta työntekijän osuutta työeläkemaksusta. Työnantajana oleva perhe vastaa työeläkevakuutusmaksusta sekä itse maksamansa palkan että Kelan maksaman tuen osalta.

Jos perhe maksaa hoitajalle tuen ohella palkkaa, myös tuen perusteella määräytyvä työntekijän maksuosuus peritään tästä palkasta. Jos hoitajan palkkana on vain Kelan maksama tuki, ei työntekijältä voida periä työntekijän työeläkevakuutusmaksua, koska Kelalla ei ole oikeutta sitä periä. Tällöin eläkevakuutusmaksu jää kokonaisuudessaan työnantajana olevan vanhemman kustannettavaksi. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu pidätetään vastaavasti myös kunnallisen lisän osalta, jonka maksajana voi olla Kela tai kunta.

Tarkemmat tiedot

Yksityisen hoidon tuki voidaan maksaa myös suoraan yrittäjänä toimivalle perhepäivähoitajalle. Hänen on otettava itselleen YEL-vakuutus, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Lastaan itse hoitavalle vanhemmalle maksettu kotihoidon tuki ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Vanhemmalle voi kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä karttua eläkettä alle 3-vuotiaan lapsen hoidon ajalta.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 21.5.2019 – 7.9.2022Julkaistu 21.5.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty, että vuosilomalain 7 a §:ssä tarkoitetuilta vuosilomaa täydentäviltä lisävapaapäiviltä maksettava korvaus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota ovat:

 • vuosilomapalkka
 • lomakorvaus (katso poikkeukset)
 • korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta
 • lomaraha
 • lomaltapaluuraha
 • lomallelähtöraha
 • lomapalkan korotus ja
 • muu vastaava etuus.

Vuosilomapalkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Vuosiloman ajalta maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Näin on myös silloin, kun työntekijä jää eläkkeelle suoraan vuosilomalta, tai kun työsuhde päättyy niin, että työntekijä on irtisanomisajan lopussa vuosilomalla.

Lomakorvaus

Lomakorvaus luetaan mukaan eläkkeen perusteena oleviin työansioihin riippumatta siitä, maksetaanko se työsuhteen aikana vai sen päättyessä.

Lomakorvaus on eläkkeen perusteena olevaa työansiota sen suuruisena kuin se määräytyy lain tai työehtosopimuksen mukaan.

Jos työntekijälle on maksettu lomakorvausta enemmän kuin sitä lain tai työehtosopimuksen mukaan määräytyisi, ja jos ylitettä ei voida tulkita työstä maksetuksi vastikkeeksi, kysymyksessä on vahingonkorvauksen luonteinen erä, jota ei lueta eläkkeen perusteena oleviin työansioihin.

Tarkemmat tiedot

Lomakorvausta maksetaan työntekijälle, joka on töissä niin harvoina päivinä tai niin lyhyen ajan, ettei hänelle kerry ainoatakaan täyttä lomanmääräytymiskuukautta tai vain osa kalenterikuukausista on täysiä lomanmääräytymiskuukausia.

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus siltä ajalta, jolta hän työsuhteen päättymispäivään mennessä ei ole saanut vuosilomaa tai lomakorvausta.

Ennen vuotta 2005 työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus otettiin huomioon vain LEL:n mukaisessa eläkkeessä. Työsuhteen jatkuessa maksettu lomakorvaus oli jo aiemminkin eläkkeen perusteena olevaa työansiota kaikkien työeläkelakien mukaan. Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevissa työansioissa, jos työoikeudellinen työsuhde päättyy aikaisintaan 1.1.2005. Sovellettaessa LEL:a otetaan kuitenkin työsuhteen päättyessäkin maksettu lomakorvaus huomioon jo ennen vuotta 2005 päättyneissä työsuhteissa.

Lomakorvaus irtisanomisajalta

Työntekijälle karttuu vuosilomaa myös irtisanomisajalta ja hänellä voi olla oikeus lomakorvaukseen irtisanomisajalta. Lomakorvaus luetaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon siltä osin kun se kohdistuu irtisanomisaikana ansaittuun lomaoikeuteen.

Irtisanomisajan palkkaa ei lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon pidemmältä ajalta kuin työsopimuslain mukaiselta enimmäisirtisanomisajalta eli kuudelta kuukaudelta, jos työntekijä ei tosiasiallisesti ole työssä irtisanomisaikana. Myöskään lomakorvauksia ei tällöin huomioida tätä pitemmältä ajalta kertyneen vuosiloman osalta.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työntekijä irtisanotaan 10 kuukauden irtisanomisajalla ja hänelle kertyy lomaoikeutta koko siltä ajalta. Lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättyessä. Jos työntekijä on työssä koko 10 kuukauden ajan, sekä tältä ajalta maksettava palkka että samalta ajalta karttuvasta vuosilomasta työsuhteen päättyessä maksettava korvaus kuuluvat eläkkeen perusteena oleviin työansioihin.

Lomakorvaus lomautuksen ajalta

Työntekijälle, joka on lomautettuna niin, ettei ole loma-aikana työssä, voi karttua oikeutta lomakorvaukseen lomautuksen ensimmäisiltä 30 päivältä. Tällainen lomakorvaus on eläkkeen perusteena olevaa työansiota sen suuruisena kuin se vuosilomalain mukaan määräytyy (vuosilomalaki 7 §).

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota ei ole irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus, johon lomautettuna irtisanotulla työntekijällä on oikeus (työsopimuslaki 5 luku 7 §). Sen perusteella kertyvää lomakorvausta ei myöskään lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Toimitusjohtajalle maksettu lomakorvaus

Toimitusjohtajaan ei sovelleta vuosilomalakia, koska hän ei ole työsuhteessa. Näin ollen toimitusjohtajalla ei ole lakiin perustuvaa lomaoikeutta eikä oikeutta loma-ajan palkkaan, lomarahaan tai pitämättömistä lomista maksettavaan korvaukseen, jollei niistä ole johtajasopimuksessa nimenomaisesti sovittu.

Jos lomaoikeudesta ja siihen liittyvistä palkkaeduista ja korvauksista on sovittu toimitusjohtajan ja hänen edustamansa yhtiön välillä, nämä etuudet otetaan huomioon eläkkeen perusteina olevina työansioina samoin perustein kuin työsuhteessa olevilla työntekijöillä.

Korvaus pitämättä jääneestä säästövapaasta on eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon kuuluu korvaus, joka maksetaan säästövapaasta, joka on pitämättä työsuhteen päättyessä.

Tarkemmat tiedot

Säästövapaalla tarkoitetaan vapaata, jonka työntekijä on vuosilomalain tai työehtosopimuksen määräysten perusteella säästänyt hänelle kuuluneesta vuosilomaoikeudesta taikka oikeudesta lomarahaan tai sitä vastaavaan etuuteen.

Säästövapaa on luonteeltaan vuosilomaa. Työsuhteen päättyessä pitämättä jäänyt säästövapaa korvataan siten kuin vuosilomalaissa säädetään muunkin vuosiloman korvaamisesta. Kysymys on siten työsuhteen päättyessä maksettavaan vuosiloman korvaukseen rinnastettavasta erästä.

Lomaraha ja sitä vastaava suoritus on eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Lomaraha tai sitä vastaava korvaus on vastiketta työsopimuksen mukaisesta työstä ja se luetaan eläkkeen perusteena oleviin työansioihin silloinkin, kun se maksetaan työsuhteen päättyessä.

Lomaraha on työehtosopimuksessa sovittu etuus. Eri alojen työehtosopimuksissa lomarahaa vastaavaa etuutta voidaan nimittää myös lomaltapaluurahaksi, lomallelähtörahaksi ja lomapalkan korotukseksi.

Vuosilomalain 7 a §:ssä tarkoitetuilta vuosilomaa täydentäviltä lisävapaapäiviltä maksettava korvaus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Vuosilomalain 7 a §:ssä tarkoitetuilta vuosilomaa täydentäviltä lisävapaapäiviltä maksettava korvaus ei ole vastiketta työstä eikä sitä lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Tarkemmat tiedot

Vuosilomalain 7 a §:n taustalla on EU-lainsäädäntö, joka turvaa työntekijälle oikeuden 4 viikon palkalliseen vuosilomaan myös silloin, kun työntekijä on ollut laissa mainitusta syystä pois yli 75 työpäivää lomanmääräytymisvuoden aikana siten, ettei hänelle ole kertynyt 4 viikon vuosilomaa. Hallituksen esityksen (HE 219/2018 vp.) mukaan vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät eivät olisi vuosilomalaissa tarkoitettua vuosilomaa eivätkä vuosilomalaissa tarkoitettua työssäolon veroista aikaa eikä lisävapaapäiviltä kertyisi myöskään uutta vuosilomaa. HE:n mukaan lisävapaapäivissä olisi kyse EU:n työaikadirektiivin velvoitteiden täyttämiseksi säädettävistä lisävapaapäivistä, joiden ajalta työntekijöillä olisi oikeus tavanomaista, työssäolon ajalta maksettavaa säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaavaan korvaukseen. HE:n mukaan lisävapaapäiviltä maksettava suoritus ei olisi vuosilomapalkkaa vaan erityinen korvauslaji. Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät eivät olisi vuosilomaa ja niitä olisi käsiteltävä eri tavalla ja vuosilomakirjanpidosta olisi käytävä ilmi, onko kyse vuosilomapäivistä vai lisävapaapäivistä. Työnantajan tulisi vuosilomakirjanpidossa eritellä vuosiloma/vuosiloma-ajan palkka ja lisävapaapäivät/niiltä maksettava korvaus.

Kun ottaa huomioon vuosilomalain säännösten sanamuodon ja lain esityöt sekä sen, että eläkkeen perusteena oleva työansio on lähtökohtaisesti vastiketta työnteosta, vuosilomaa täydentäviltä lisävapaapäiviltä maksettava korvaus on sellainen työsuhteeseen liittyvä suoritus, jota ei pidetä vastikkeena työstä ja jota ei lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Tämä merkitsee sitä, että vuosiloma-ajalta maksettavaa vuosilomapalkkaa ja vuosilomaa täydentäviltä lisävapaapäiviltä maksettavaa korvausta käsitellään työeläkelakeja sovellettaessa eri tavoin.

 

    

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – 7.9.2022Julkaistu 13.5.2014

Tulospalkkio 

Tulospalkkio on eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Tulospalkkio on vastiketta työstä.

Tulospalkkiolla tarkoitetaan työnantajan maksamaa palkkiota:

 • joka maksetaan muussa muodossa kuin osakkeina ja
 • jonka saaminen perustuu työnantajayrityksen tai saman konsernin muun yrityksen omaan toimintaan liittyviin taloudellisiin tai toiminnallisiin tunnuslukuihin perustuvien (tulos)tavoitteiden saavuttamiseen. 

Tulospalkkion määrä ei ole suoraan sidoksissa yksittäisen työntekijän tekemään työhön.

Palkkion määrä voi määräytyä esimerkiksi:

 • työntekijäryhmien
 • työyksiköiden
 • koko yrityksen tai
 • konsernin tuloksen perusteella.

Tulospalkkiota on esimerkiksi:

 • ryhmätasolla maksettava bonus
 • yrityksen vuosivoiton perusteella maksettava tantieemi
 • tuotantopalkkio.

Tarkemmat tiedot

Tulospalkkiojärjestelmä on kannustinjärjestelmä, jolla pyritään kannustamaan henkilöstöä hyviin työsuorituksiin, yhteistyöhön sekä tulokselliseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Tulospalkkioiden suuruutta ei yleensä säädellä työ- tai virkaehtosopimuksilla, vaan ne perustuvat yrityskohtaisiin palkkiojärjestelmiin. Tulospalkkiosta päättää yleensä yrityksen johto.

Työnantaja ja työntekijät sopivat keskenään etukäteen tulospalkkiojärjestelmän ehdot ja palkkioiden maksamisen edellytyksenä olevat tavoitteet. 

Tulospalkkion saamisen edellytyksenä olevat tavoitteet voidaan sitoa:

 • taloudellisiin tunnuslukuihin
 • reaaliprosessiin liittyviin tavoitteisiin
 • kehitystavoitteisiin
 • edellä mainittujen yhdistelmiin.

Tulospalkkion perusteena on palkkiojärjestelmän tavoitteiden saavuttaminen ja niiden ylittäminen.

Tulospalkkio voi määräytyä vuoden tai useamman vuoden tulostavoitteiden perusteella. Lyhytaikaisissa vuositulospalkkioissa maksettava suoritus määräytyy vuoden sisäisten tai koko vuoden tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Pitkäaikainen tulospalkkio määräytyy usean vuoden toiminnan perusteella ja se maksetaan tarkasteluajan jälkeen.

Tulospalkkion suuruus ei vaikuta palkkion luonteeseen. On mahdollista, että tulospalkkio on suurempi kuin henkilön peruspalkka. Käytännössä tulospalkkioilla on yleensä enimmäismäärä, joka riippuu työntekijän säännönmukaisesta kuukausi- tai vuosipalkasta.

Kun palkkion maksaminen perustuu tulospalkkiojärjestelmälle luonteenomaisiin piirteisiin, sillä ei ole merkitystä, missä muodossa (paitsi osakkeina) tulospalkkio työntekijälle maksetaan.

Jos työnantaja antaa palkitsemisjärjestelmän perusteella työntekijöille vastikkeetta osakkeita, kyseessä ei ole tulospalkkio vaan osakepalkkio.

Esimerkki: Oy maksaa työyksiköiden työntekijöille tulospalkkiota. Tulospalkkion suuruus on kytketty asianomaisen työyksikön tulokseen. Työnantaja on määritellyt etukäteen tietyt tulostavoitteet (liikevoitto, budjettitavoite, tuotot), jotka ylittämällä tulospalkkiota karttuu sovitun prosenttimäärän tai rahasumman verran. Työntekijöille tulevan palkkion enimmäismäärä on etukäteen määrätty. Enimmäismäärä on sidoksissa henkilön peruspalkkaan. Tulokseen tai tavoitteeseen pääseminen on selkeästi kiinni yksikön toiminnasta ja toiminnan menestyksellisyydestä. Tähän vaikuttaa työntekijöiden työpanos ja onnistuminen työssä. Työntekijöiden onnistuminen työssä on otettu huomioon palkkioiden henkilökohtaisissa jakoperusteissa (tulosvastuullisuus, kertyneet asiakastuotot). Palkkio määräytyy ennalta sovittujen kriteerien mukaan yksikkökohtaisesti. Yksikölle saatu potti jaetaan eri perustein yksikön henkilökunnan kesken. Tulospalkkiot maksetaan kaikissa yksiköissä seuraavan vuoden maaliskuun palkanmaksun yhteydessä. Tulospalkkiot ovat vastiketta työstä ja ne otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Bonus 

Bonus on eläkkeen perusteena olevaa työansiota silloin kun se maksetaan vastikkeena työstä.

Bonus ja bonuspalkkio ovat yleisiä nimityksiä erilaisille palkanlisille. 

Bonus voidaan maksaa yksilöbonuksena tai ryhmäbonuksena. 

Yksilöbonuksen määrä perustuu yksittäisen työntekijän työpanokseen. Yksittäiselle työntekijälle hyvästä työsuorituksesta maksettu bonus on vastiketta työstä, ja se otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Tällainen yksilöbonus voi olla esimerkiksi:

 • ylimääräinen kuukausipalkka
 • yrityksen myynnin perusteella määräytyvä provisio, joka maksetaan työntekijälle normaalin peruspalkan lisäksi
 • yrityksen vuosivoiton suuruudesta riippuva tantieemi, joka maksetaan vakinaisen palkan lisäksi sellaiselle yrityksen johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka katsotaan selvimmin vaikuttaneen yrityksen menestykseen.

Myös ryhmäbonus on vastiketta työstä. Ryhmäbonuksen määrä perustuu:

 • tietyn työntekijäryhmän, koko yrityksen tai konsernin kaikkien työntekijöiden työskentelyyn ja
 • siihen, että he ovat saavuttaneet ennalta asetetut tavoitteet.   

Ryhmäbonus liittyy yleensä ennakkoon sovittuun palkitsemisjärjestelmään, jolloin bonusta voidaan nimittää myös tulospalkkioksi.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 14.11.2017 – 31.12.2020Julkaistu 14.11.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeessa on täsmennetty ja selvennetty kohtaa Käteissuoritus osakepalkkiosta menevän veron maksuun. Ohjeen alkuun on lisätty otsikko ja ohjeen otsikoita on muokattu asiasisältöä muuttamatta.

Osakepalkkio on kyseessä silloin, kun työnantaja antaa palkitsemisjärjestelmän perusteella työntekijälle vastikkeetta osakkeita.

Työntekijälle voidaan antaa osakepalkkiona vastikkeetta työnantajayhtiön, samaan konserniin kuuluvan muun yhtiön tai täysin ulkopuolisen yhtiön osakkeita.

Osakepalkkio on lähtökohtaisesti eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Osakepalkkio on lähtökohtaisesti vastiketta työstä ja eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Milloin osakepalkkio ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota?

Osakepalkkio ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota silloin, kun palkkio täyttää TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdan mukaiset edellytykset. Näiden TyEL:n osakepalkkiosäännöksessä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä osakepalkkiota ei pidetä vastikkeena työstä.

Vastikkeena työstä ei pidetä palkkiota, joka annetaan:

 • työnantajayhtiön
 • sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön
 • muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön

viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperipörssissä noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksina tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana.

Lisäksi edellytetään, että palkkiona saatavan edun arvo riippuu TyEL:ssä tarkoitettujen kohdeosakkeiden (työnantajayhtiön, sen konserniyhtiön tai vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön pörssinoteerattujen osakkeiden) arvon kehityksestä palkkion lupaamisen jälkeen vähintään vuoden pituisen ajan (ennen kuin palkkio annetaan työntekijälle).

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Yrityksessä on käytössä osakepalkkiojärjestelmä. Sen perusteella henkilöstö saa ennalta määrättyjen tulostavoitteiden saavuttamisen perusteella tietyn määrän yhtiön pörssinoteerattuja osakkeita. Tulostavoitteet on määritelty samassa yhteydessä kun henkilökunnalle on tiedotettu osakepalkkiojärjestelmästä. Osakkeet annetaan työntekijöille reilun vuoden kuluttua siitä, kun mahdollisuudesta saada palkkio on tiedotettu henkilökunnalle. Edun arvo kehittyy osakkeiden arvonnousun perusteella reilun vuoden ajan palkkion lupaamisen jälkeen. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella annettava etu ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Jos työntekijöille annettaisiin muita kuin TyEL:ssä mainittuja kohdeosakkeita (esim. täysin ulkopuolisen yhtiön osakkeita), osakepalkkio kuuluisi eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Myös siinä tapauksessa, että työntekijöille annettaisiin TyEL:n osakepalkkiosäännöksessä tarkoitettuja kohdeosakkeita (esim. työnantajayhtiön pörssinoteerattuja osakkeita), mutta palkkio annettaisiin työntekijöille ennen kuin vuosi on kulunut palkkion lupaamisesta, palkkio luettaisiin mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. 

Osakepalkkiosäännöksessä tarkoitetut yhtiöt

TyEL:n osakepalkkiosäännöstä voidaan soveltaa vain sellaiseen osakepalkkioon, joka annetaan:  

 • työnantajayhtiön
 • sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai
 • muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön

viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperipörssissä noteerattuina osakkeina (sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla taikka osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana). 

Työnantajayhtiö on työntekijöiden työsopimussuhteen toinen osapuoli eli työnantaja.

Samaan konserniin kuuluvat yhtiöt, joissa jollakin yhtiöllä (emoyhtiö) on määräysvalta muihin yhtiöihin (tytäryhtiöt) nähden. 

Tarkemmat tiedot

Konsernin määrittely perustuu osakeyhtiölakiin (624/2006) ja kirjanpitolakiin (1336/1997). Kirjanpitolaissa tarkoitettuun konserniin voi kuulua esimerkiksi rekisteröityjä yhdistyksiä, osuuskuntia ja muita kirjanpitovelvollisia yksiköitä, joissa jollakin yksiköllä on määräysvalta toisiin yksiköihin nähden. Myös muu konsernia vastaava erillisten yhteisöjen muodostama kokonaisuus, jonka osien välillä on lainsäädäntöön perustuva riippuvuussuhde, voi olla TyEL:n osakepalkkiosäännöksessä tarkoitettu muu vastaava taloudellinen yhteenliittymä.

Taloudellisen yhteenliittymän olemassaolo ratkaistaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa:

 • yritysten keskinäiseen omistukseen
 • liiketaloudelliseen riippuvuussuhteeseen
 • yhteenliittymän pysyvyyteen ja vakiintuneisuuteen.

Taloudellisen yhteenliittymän käsitettä tulkitaan osakepalkkioiden yhteydessä samalla tavoin kuin TyEL:n 203 §:n tietojen luovutussäännöksessä.

Osakkeiden noteeraaminen arvopaperipörssissä 

TyEL:n osakepalkkiosäännöstä voidaan soveltaa vain sellaiseen osakepalkkioon, joka annetaan viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperipörssissä noteerattuina osakkeina.

Arvopaperipörssillä tarkoitetaan pörssiarvopapereiden kaupankäynnin edellytyksiä järjestävää ja ylläpitävää yhteisöä. Helsingin arvopaperipörssitoimintaa hoitaa Nasdaq OMX -yhtiö. Arvopaperipörssien toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta.

Osakkeet voidaan noteerata myös ulkomaisessa arvopaperipörssissä. Ulkomaisen arvopaperipörssin tulee olla jonkin suomalaista Finanssivalvontaa vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnan alainen.

Työnantajan on tarvittaessa esitettävä eläkelaitokselle selvitys ulkomaisen viranomaisen valvonnan piirissä olemisesta.

Jos palkkiona saatavia osakkeita ei noteerata missään edellä tarkoitetussa arvopaperipörssissä, TyEL:n osakepalkkiosäännöstä ei voida soveltaa. Tällöin palkkio kuuluu eläkkeen perusteena olevaan työansioon, jos sen saaminen perustuu yrityksen tai konsernin toimintaan liittyvien tulostavoitteiden saavuttamiseen.

Osakepalkkiosäännöksessä tarkoitettu palkkion lupaaminen ja antaminen sekä vuoden odotusaika  

TyEL:n osakepalkkiosäännöstä voidaan soveltaa vain sellaiseen palkkioon, jossa palkkion lupaamisen ja antamisen välinen aika (ns. odotusaika) on vähintään 1 vuoden mittainen. Lisäksi edellytetään, että tänä vuoden odotusaikana palkkiona saatavan edun arvo määräytyy työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön osakkeen arvonkehityksen perusteella.

Vähintään vuoden mittainen odotusaika palkkion lupaamisen ja antamisen välillä merkitsee, ettei palkkion lopullinen arvo ole määriteltävissä palkkion lupaamishetkellä. Koska edun lopullinen arvo määräytyy lupaamishetken jälkeen yhtiön osakkeen arvonmuutoksen perusteella, työntekijän työpanoksella ei voida katsoa olevan välitöntä vaikutusta edun määrään (HE 45/2005).

Palkkion lupaamisen ja palkkion antamisen (saamisen) ajankohta sekä vuoden odotusajan täyttyminen määritellään tapauskohtaisesti kyseisen palkkiojärjestelmän ehtojen perusteella.

Palkkion lupaamisella tarkoitetaan lähtökohtaisesti sitä ajankohtaa, jolloin työntekijälle ilmoitetaan:

 • tietyt ehdot sisältävän palkkiojärjestelmän käyttöön ottamisesta yrityksessä ja
 • työntekijän kuulumisesta kyseisen palkkiojärjestelmän piiriin.

Palkkion lupaaminen edellyttää sillä tavoin yksilöityä lupaamista, että lupaus voidaan kohdentaa tiettyyn henkilöön.

Tarkemmat tiedot

Lupaamishetki voi samassa palkkiojärjestelmässä olla eri henkilöillä eri ajankohta. Jos henkilöt voivat palkkiojärjestelmän ehtojen mukaan tulla järjestelmän piiriin eri aikoina (esim. kesken ansaintajakson), lupaamisen katsotaan tapahtuneen kunkin henkilön kohdalla silloin, kun hän tulee järjestelmän piiriin.

Palkkiojärjestelmän ehdoissa voidaan määrätä, että henkilön tulee suostumuksellaan vahvistaa mukaantulonsa järjestelmään. Lupaamishetkenä pidetään ajankohtaa, jolloin henkilö palkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti tulee suostumuksensa perusteella mukaan järjestelmään.

TyEL:ä sovellettaessa palkkio katsotaan annetuksi (saaduksi) silloin, kun henkilö saa omistusoikeuden palkkioon. 

Omistusoikeus osakkeisiin siirtyy saajalle yleensä silloin, kun osakkeet kirjataan henkilön nimiin. Viimeistään omistusoikeuden voidaan katsoa siirtyneen saajalle, kun osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen.

Palkkiona annettavat osakkeet saatetaan palkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti kirjata henkilön arvo-osuustilille luovutusrajoituksen alaisena, jolloin henkilö ei saa myydä, siirtää, pantata tai muullakaan tavoin määrätä arvo-osuustilillään olevista osakkeista tiettynä aikana. Henkilöllä on kuitenkin omistusoikeus arvo-osuustilillään oleviin osakkeisiin, vaikka niihin kohdistuu luovutusrajoitus. Luovutusrajoitusta lukuun ottamatta henkilöllä on yleensä normaalit osakkeenomistajan oikeudet osakkeisiin. Täysin vapaasti henkilö voi määrätä osakkeista vasta luovutusrajoitusjakson päätyttyä. Luovutusrajoitus ei vaikuta palkkion antamisajankohdan määrittelyyn. Luovutusrajoitus ei lykkää palkkion antamisen ajankohtaa luovutusrajoituksen päättymiseen. 

Palkkiojärjestelmään voi liittyä ehto, jonka mukaan henkilö joutuu palauttamaan saamansa edun, jos hänen työsuhteensa päättyy luovutusrajoitusjakson aikana. Tällainen ehto ei vaikuta palkkion antamisajankohdan määrittelyyn, eikä lykkää palkkion antamisen ajankohtaa luovutusrajoituksen päättymiseen.

Jos palkkion lupaamisen jälkeen kuluu vähintään vuoden pituinen aika, ennen kuin työntekijälle annetaan palkkiojärjestelmän mukainen etuus, jonka arvo määräytyy osakkeiden arvonkehityksen perusteella, palkkio ei kuulu eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Vuoden odotusajan tarkasteluaika alkaa palkkion lupaamisesta ja päättyy palkkion antamiseen. 

Tarkemmat tiedot

Yrityksessä voi olla samaan aikaan käytössä useita osakepalkkio-ohjelmia. Työntekijät voivat olla mukana eri aikaan alkavissa palkitsemisohjelmissa. Palkkion lupaamisen ja antamisen välisen vuoden odotusajan täyttyminen tutkitaan jokaisen osakepalkkio-ohjelman osalta erikseen. Jokaisen henkilön kohdalla on tarkasteltava, onko hänen kohdallaan kulloinkin kyseessä olevassa palkitsemisohjelmassa palkkion lupaamisen ja antamisen välillä vähintään 1 vuoden pituinen aika, jona edun arvo määräytyy osakkeiden arvonmuutoksen perusteella. 

Palkkio sijoitustalletuksena  

TyEL:n osakepalkkiosäännöksessä tarkoitettu palkkio voidaan antaa myös sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla.

Jos palkkio annetaan sijoitustalletuksena, sitä ei pidetä vastikkeena työstä, jos edun lopullinen arvo määräytyy palkkion lupaamisen jälkeisenä vähintään vuoden mittaisena aikana:

 • työnantajayhtiön
 • sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön tai
 • muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön

viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperipörssissä noteerattujen osakkeiden arvonkehityksen perusteella.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työntekijälle luvataan tiettyjen tulostavoitteiden saavuttamisen perusteella maksaa vuoden kuluttua palkkion lupaamisesta tietyn euromäärän suuruinen sijoitustalletus. Sijoitustalletukselle maksetaan myös vuoden ajalta kertyvä tuotto, joka määräytyy työnantajayhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan osakeyhtiön julkisesti noteeratun osakkeen arvoa kuvaavan osakeindeksin perusteella. Edun arvo riippuu osakkeiden arvonkehityksestä vähintään vuoden ajan palkkion lupaamisen jälkeen. Sijoitustalletus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Osakkeiden sijasta käteissuoritus     

TyEL:n osakepalkkiosäännöksessä tarkoitettu palkkio voidaan maksaa osittain tai kokonaan rahana.

Käteissuorituksella voidaan korvata osakepalkkiojärjestelmässä palkkio, joka on sovittu annettavaksi

 • osakkeina
 • sijoitustalletuksena
 • muulla vastaavalla tavalla.  

Syy palkkion antamiseen käteisenä voi olla esimerkiksi se, että:

 • yhtiöllä ei ole osakkeiden luovutusajankohtana hallinnassaan tarvittavaa määrää omia osakkeita
 • yhtiössä ei ole tehty päätöstä osakepääoman korottamisesta kyseisen osakepalkkiojärjestelmän johdosta.

Jos rahana annettavan palkkion arvo perustuu osakemarkkinoiden kehitykseen vähintään vuoden ajan sen jälkeen kun työntekijöille on luvattu palkkion saaminen, käteissuoritus ei kuulu eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Palkkion muuttaminen käteissuoritukseksi ei saa merkitä palkkiojärjestelmän tosiasiallisen luonteen muuttumista. Jos palkkion antaminen rahana merkitsee sitä, että maksettava palkkio on tosiasiallisesti rinnastettavissa esimerkiksi tulospalkkioon, palkkio otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. 

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Yrityksen osakepalkkiojärjestelmän perusteella työntekijöille luvataan tiettyjen tulostavoitteiden saavuttamisen jälkeen tietty määrä yrityksen osakkeita. Vuoden kuluttua palkkion lupaamisesta työntekijöille kuitenkin maksetaan osakkeiden antamisen sijasta osakkeiden senhetkistä pörssiarvoa vastaava käteissuoritus. Käteissuoritus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Jos käteissuoritus maksettaisiin työntekijöille ennen kuin vuosi on kulunut palkkion lupaamisesta, suoritus otettaisiin huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. 

Käteissuoritus osakepalkkiosta menevän veron maksuun 

Osakepalkkion yhteydessä työntekijälle voidaan luvata maksaa tietyn osakemäärän lisäksi käteissuoritus, joka tilitetään osakkeista menevän veron maksamiseksi verohallinnolle ennakonpidätyksenä. Tässä tarkoitetaan lain esitöissä (HE 45/2005 vp. s. 50) kuvattua tilannetta, jossa osakepalkkiojärjestelmässä osa osakkeina annettavasta palkkiosta maksetaan osakkeiden sijasta käteisenä verojen maksamista varten. Kun osakepalkkiosta menevän veron maksuun tarkoitettu käteissuorituksena maksettava osuus on osa osakepalkkiota, osakepalkkion määräytymiskriteerit vaikuttavat myös käteissuoritukseen. Kun verojen maksuun tarkoitettu käteissuoritus on osa osakepalkkiota, verojen maksuun tarkoitettua käteissuoritusta ei pidetä eläkkeen perusteena olevana työansiona, jos osakepalkkiotakaan ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Vastaavasti, jos osakepalkkio katsotaan eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi, myös verojen maksuun tarkoitettu suoritus luetaan mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Yrityksen osakepalkkiojärjestelmän perusteella työntekijät saavat tiettyjen tulostavoitteiden saavuttamisen perusteella reilun vuoden kuluttua palkkion lupaamisesta tietyn suuruisen palkkion, josta 40 prosenttia annetaan yrityksen osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Tässä rahana maksettava osuus on osa osakepalkkiota. Rahasuoritus on tarkoitettu osakepalkkiosta menevän veron maksuun ja se tilitetään ennakonpidätyksenä veroviranomaiselle. Verojen maksuun tarkoitettu käteissuoritus otetaan eläkkeen perusteena olevassa työansiossa huomioon samoin perustein kuin sen perusteena oleva osakepalkkio. Jos osakepalkkio(järjestelmä) täyttää TyEL:n osakepalkkiosäännöksen mukaiset edellytykset, joiden mukaan osakepalkkiota ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, sekä osakkeina annettava palkkio että verojen maksuun tarkoitettu rahasuoritus jäävät eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle.

Jos osakepalkkion yhteydessä työntekijöille maksetaan osakepalkkion lisäksi osakepalkkiosta erillinen käteissuoritus osakepalkkiosta menevän veron maksamista varten, osakepalkkio ja verojen maksuun tarkoitettu käteissuoritus voivat tulla eri tavoin otetuksi huomioon TyEL:n mukaisessa eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Vaikka osakepalkkio jäisi TyEL:ssä tarkoitetun eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle, veron maksuun tarkoitettu osakepalkkiosta erillinen käteissuoritus voi tulla luettavaksi eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Verojen maksuun tarkoitettu käteissuoritus luetaan mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon, jos käteissuoritus on luonteeltaan tulospalkkion tyyppinen, eikä suoritus täytä TyEL:ssä säädettyjä edellytyksiä, joiden perusteella suoritus voitaisiin katsoa muuksi kuin työstä maksetuksi vastikkeeksi.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – 7.9.2022Julkaistu 13.5.2014

Mikä on henkilöstörahasto?         

Henkilöstörahasto on työntekijöiden palkitsemismuoto, joka perustuu yrityksen menestykseen. Yrityksen palveluksessa olevat työntekijät ovat yleensä henkilöstörahaston jäseniä työsuhteensa perusteella. Henkilöstörahaston jäsenillä on oikeus rahaston varoihin.

Yritys maksaa henkilöstörahastoon suorituksia, jotka perustuvat ennalta sovittuihin tavoitteisiin, yrityksen kannattavuuteen ja tehokkuuteen. Henkilöstörahaston jäsen voi nostaa rahasto-osuutensa laissa ja henkilöstörahaston säännöissä määrätyin edellytyksin tai jättää varansa rahastoon edelleen sijoitettavaksi.

Henkilöstörahastoon voi siirtää voittopalkkioita, tulospalkkioita ja henkilöstörahastoerien lisäosia. Henkilöstörahastoon siirrettävien tulospalkkioiden tulee täyttää henkilöstörahastolaissa säädetyt henkilöstörahastoerän kriteerit ja koskea koko henkilöstöä.

Henkilöstörahastoja sääntelee henkilöstörahastolaki (934/2010).

Työntekijän eläkelain soveltaminen ulkomaiseen henkilöstörahastoon                       

EU-oikeuden perusteella TyEL:n henkilöstörahastosäännöksiä voidaan soveltaa myös muuhun kuin Suomessa toimivaan henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun henkilöstörahastoon ja rahastoeriin. Edellytyksenä on, että:

 • ulkomainen rahasto on rinnastettavissa henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun rahastoon ja
 • ulkomaisen rahaston puitteissa suoritetut rahastoerät ovat rinnastettavissa henkilöstörahastolaissa tarkoitettuihin rahastoeriin, joihin TyEL:n säännöksiä sovelletaan.

Rahaston tulee olla keskeisiltä ominaisuuksiltaan ja toimintaperiaatteiltaan vastaava kuin henkilöstörahastolaissa tarkoitettu rahasto.

Rahaston vastaavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota muun muassa:

 • rahaston tarkoitukseen
 • jäsenistöön
 • varojen ulosmaksuun.  

Rahastoerien vastaavuutta arvioitaessa keskeistä on, että:

 • suoritus määräytyy ennalta sovitun tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän mukaan
 • palkkiojärjestelmä koskee kaikkia rahaston jäseniä
 • palkkio-osa määräytyy kaikille järjestelmän piiriin kuuluville yhdenmukaisin perustein.  

Tilannetta arvioidaan kokonaisuutena.

Tarkemmat tiedot

TyEL:n 70 §:ssä viitataan nimenomaisesti henkilöstörahastolakiin (934/2010). TyEL:n sanamuodon mukainen tulkinta merkitsee sitä, ettei TyEL:n henkilöstörahastosäännöksiä voida soveltaa sellaisiin suorituksiin, jotka tehdään muuhun kuin henkilöstörahastolain 3 §:n soveltamisalan mukaiseen henkilöstörahastoon. Kuitenkin EU-säännösten (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen) perusteella suomalaiseen henkilöstörahastolaissa tarkoitettuun henkilöstörahastoon tehtyä suoritusta ja vastaavaan ulkomaiseen rahastoon tehtyä vastaavaa suoritusta tulee TyEL:n sanamuodosta huolimatta kohdella työeläkelakeja sovellettaessa samalla tavoin.   

Yrityksen henkilöstörahastoon maksamat suoritukset eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota           

Yrityksen henkilöstörahastoon maksamat suoritukset eivät ole miltään osin eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle jäävät myös henkilöstörahastoerien lisäosat, jotka on suoritettu henkilöstörahastoon.

Henkilöstörahastoon siirretyt suorituserät jäävät eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle riippumatta siitä, onko etuus maksettu rahastoon voittopalkkion vai tulospalkkion perusteella. 

Henkilöstörahastosta nostettu osuus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota   

Henkilöstörahastosta nostetut osuudet eivät ole miltään osin eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Sillä ei ole merkitystä, ovatko rahastosta nostetut osuudet perustuneet voittopalkkioon vai tulospalkkioon.

Verotuksessa nostetusta rahasto-osuudesta 80 prosenttia on veronalaista ansiota.

Suoraan käteisenä nostettu voittopalkkiotyyppinen henkilöstörahasto-osuus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Henkilöstörahaston jäsen voi nostaa osuutensa suoraan käteisenä, jos se on rahaston sääntöjen mukaan sallittua. Tällöin osuus ei tule rahastoon vaan työnantaja maksaa sen suoraan jäsenelle. Henkilöstörahastolain mukainen käteinen nosto-oikeus koskee henkilöstörahastoeriä ja niiden lisäosia. 

Työntekijän suoraan käteisenä nostamaa voittopalkkioerää ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Vastikkeena työstä ei pidetä henkilöstörahastolaissa tarkoitettuja henkilöstörahastoeriä tai niiden lisäosia, jotka on nostettu henkilöstörahastolain 37 §:n perusteella käteisenä rahaston sääntöjen mukaan määräytyvänä palkkiona, edellyttäen, että erä on määräytynyt yrityksen kannattavuutta ja muita toiminnan tehokkuutta mittaavien tekijöiden perusteella. 

Työntekijän suoraan käteisenä nostama muu osuus kuin voittopalkkiotyyppinen suoritus on vastiketta työstä ja se otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Eläkkeen perusteena olevaan työansiota on sellainen käteisenä nostettu rahastoerä tai sen lisäosa, joka perustuu tulospalkkaukseen. 

Tarkemmat tiedot

Henkilöstörahastolain perusteluissa todetaan, että käteisenä nostettavan palkkion tulee määräytyä voimassa olevien lakien mukaisesti voittopalkkioiden perusteella. Tällaisella palkkiolla tarkoitetaan rahasuoritusta, joka olennaiselta osin määräytyy yrityksen ulkoisen tai sisäisen tuloslaskelman mukaan käyttökatteesta tai toiminnan kannattavuutta mittaavasta tuloslaskelman erästä. Voittopalkkion sisältöön voivat vaikuttaa myös muut yrityksen toiminnan tehokkuutta mittaavat tekijät, kuten tietyt tuotot ja kulut ja toimitusaikataulujen pitävyys. (HE 44/2010 vp.)

Koska työnantajalle ei saa syntyä lisäkustannusta käteisnoston johdosta, palkansaaja voi saada käteisenä nostetusta erästä vain sosiaalivakuutusmaksulla vähennetyn määrän siltä osin kuin on kyse eläkkeen perusteena olevasta työansiosta.

Verotuksessa käteisnosto katsotaan kokonaan palkaksi.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – 7.9.2022Julkaistu 13.5.2014

Voitonjako työntekijöille ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Voitonjako ei ole vastiketta työstä, koska voitonjaossa jakoperusteena ei ole työnteko tai tietyn työtavoitteen saavuttaminen.

Voitonjaossa henkilöstölle on kyse siitä, että yrityksen omistajat päättävät yhtiökokouksessa tyytyä pienempään osinkoon antamalla osan voitosta voittopalkkioina koko henkilöstölle. Voittopalkkiot eivät perustu ennalta määrättyyn suunnitelmaan tai järjestelmään, eikä niiden maksamisesta ole työnantajaa ennalta sitovaa sopimusta.

Eläkkeen perusteena olevana työansiona ei pidetä eriä, jotka maksetaan työntekijälle yhtiökokouksen päätöksen perusteella voitonjakona.

Milloin käteinen voittopalkkio ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota?

Eläkkeen perusteena olevana työansiona ei pidetä eriä, jotka maksetaan työntekijälle yhtiökokouksen päätöksen perusteella käteisenä voittopalkkiona edellyttäen, että:

 • käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle
 • sillä ei pyritä korvaamaan työehtosopimuksen tai työsopimuksen edellyttämää palkkausjärjestelmää
 • käteisen palkkion määräytymisperusteet ovat TyEL:n 70 §:n 3 momentin 10 kohdan ja henkilöstörahastolain 2 §:n 2 ja 3 kohdan mukaiset
 • yhtiön vapaan pääoman määrä on suurempi kuin yhtiökokouksessa päätettävän käteisen voittopalkkion ja osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismäärä
 • voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty työnantajaa velvoittavaa sopimusta
 • omistajat tekevät sitovan päätöksen käteisen voittopalkkion maksamisesta yhtiökokouksessa tilikauden päätyttyä
 • voittopalkkio maksetaan edellä mainitun yhtiökokouksen jälkeen ja
 • asia käsitellään yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisella tai muulla vastaavalla tavalla.

Työnantajan tulee antaa eläkelaitokselle riittävä selvitys, jonka perusteella voidaan ratkaista käteisen voittopalkkion kuuluminen eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Seuraavassa käsitellään tarkemmin muutamia käteiseen voittopalkkioon liittyviä edellytyksiä.

Käteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilöstölle

Voittoa tulee lähtökohtaisesti jakaa koko henkilöstölle. Koko henkilöstöllä tarkoitetaan yrityksen vakinaista tai pidempiaikaista henkilöstöä. Suorituksen ei tarvitse olla rahamääräisesti kaikille yhtä suuri.

Yrityksellä voi olla vakinaisen henkilöstön lisäksi palveluksessaan henkilöitä, joiden työsuhde kestää lyhyen ajan, kuten kesälomasijaisia tai lyhytaikaista työtä tekeviä henkilöitä. Laissa edellytetty vaatimus palkkioiden maksamisesta koko henkilöstölle täyttyy, vaikka käteistä voittopalkkiota ei maksettaisi kesätyöntekijöille tai muille vastaavanlaisessa lyhyessä määräaikaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille.

Tarkemmat tiedot

Jos käteisen voittopalkkion nimellä maksetaan suoritus rajatulle henkilöjoukolle tai tietyille yksittäisille työntekijöille (esim. avainhenkilöille), jotka ovat saavuttaneet tietyn tulostavoitteen, kysymys on tosiasiassa tulospalkkiotyyppisestä suorituksesta eikä voitonjaosta. Tällöin suoritus otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Suorituksen nimike ei ole ratkaiseva vaan suorituksen todellinen luonne työstä maksettuna vastikkeena.

Käteisen voittopalkkion määräytymisperusteet

Käteisen voittopalkkion määräytymisperusteiden tulee olla:

 • TyEL:n 70 §:n 3 momentin 10 kohdan ja
 • henkilöstörahastolain 2 §:n 2 ja 3 kohdan mukaiset.

TyEL:n 70 §:n 3 momentin 10 kohdan mukaan vastikkeena työstä ei pidetä henkilöstörahastolaissa tarkoitettuja henkilöstörahastoeriä ja niiden lisäosia, jotka:

 • on nostettu henkilöstörahastolain 37 §:n perusteella käteisenä rahaston sääntöjen mukaan määräytyvänä palkkiona ja
 • ovat määräytyneet yrityksen kannattavuutta ja muita toiminnan tehokkuutta mittaavien tekijöiden perusteella.

Tarkemmat tiedot

Lain perusteluista (HE 44/2010, s. 55) käy ilmi, että käteisellä voittopalkkiolla tarkoitetaan rahasuoritusta, joka olennaiselta osin määräytyy yrityksen ulkoisen tai sisäisen tuloslaskelman mukaan käyttökatteesta tai toiminnan kannattavuutta mittaavasta tuloslaskelman erästä. Voittopalkkion sisältöön voivat vaikuttaa myös muut yrityksen toiminnan tehokkuutta mittaavat tekijät, kuten tietyt tuotot ja kulut sekä toimitusaikataulujen pitävyys.

Henkilöstörahastolain 2 §:n 2 kohdan mukaan henkilöstörahastoerällä tarkoitetaan rahasuoritusta, jonka enimmäismäärä määräytyy yhdenmukaisten periaatteiden mukaan sekä sellaisen kaikkia rahastoon kuuluvia jäseniä koskevan tulos- tai voittopalkkiojärjestelmän mukaan, joka on otettu käyttöön henkilöstörahaston piiriin kuuluvissa yrityksissä ja tulosyksiköissä.

Tarkemmat tiedot

Henkilöstörahastoerän määritelmä on laajempi kuin mitä voittopalkkiojärjestelmä on ollut. Henkilöstörahastoerä sisältää myös tulospalkkiotyyppisiä suorituksia.

Henkilöstörahastoerän enimmäismäärän tulee määräytyä kaikille järjestelmän piiriin kuuluville yhdenmukaisten periaatteiden mukaan. Jos palkkiojärjestelmän mukaan on mahdollista, että eri henkilöstöryhmät saavat samoin perustein määräytyvän suorituksen erisuuruisena, henkilöstörahastoerään voidaan sisällyttää vain se osuus palkkiosta, joka määräytyy yhdenmukaisten periaatteiden mukaan. (HE 44/2010, s. 20)

Suorituksen ei tarvitse olla kaikille rahamääräisesti yhtä suuri.

Henkilöstörahastolain 2 §:n 3 kohdan mukaan henkilöstörahastoerän lisäosalla tarkoitetaan rahasuoritusta:

 • josta kukin henkilöstörahaston piiriin kuuluva yritys tai tulosyksikkö voi päättää erikseen ja
 • joka koskee päätöksen tehneessä yrityksessä tai tulosyksikössä määrättyä osaa koko henkilöstöstä.

Henkilöstörahastoerän lisäosan enimmäismäärä voi olla vuodessa enintään lisäosaa saavien jäsenten kuukauden palkkasumma tai kunkin jäsenen kuukauden palkka.

Tarkemmat tiedot

Henkilöstörahastoerän lisäosan perusteille ei ole säädetty erityisiä vaatimuksia. Lisäosan tulee kuitenkin koskea päätöksen tehneen yrityksen tai tulosyksikön koko henkilöstöä. Lisäosan perusteet eivät myöskään saa olla syrjiviä siihen oikeutettujen kesken, vaikka niiden perusteella voi muodostua määrältään erisuuruisia lisäosia. (HE 44/2010, s. 21)

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläkkeen perusteena olevaa työansiota ei ole sellainen henkilöstörahastolaissa tarkoitetun henkilöstörahastoerän tai sen lisäosan tavoin määräytyvä suoritus, joka maksetaan käteisenä voittopalkkiona. Erän tulee olla voittopalkkiota eikä tosiasiassa esimerkiksi tulospalkkiota.

Päätös käteisen voittopalkkion maksamisesta tehdään yhtiökokouksessa

Osakeyhtiössä voitonjaosta päättäminen kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan. Päätös käteisen voittopalkkion maksamisesta tulee tehdä yhtiökokouksessa, jotta palkkio voi jäädä eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle.

Osuuskunnassa yhtiökokousta vastaa osuuskunnan kokous.

Tarkemmat tiedot

Jos osakeyhtiössä käteisen voittopalkkion maksamisesta päättää yhtiön toimiva johto (esimerkiksi yhtiön hallitus), palkkiota pidetään palkkaan rinnastettavana etuna, joka yleensä otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Vastaavasti, jos osuuskunnan hallitus päättää käteisen voittopalkkion maksamisesta, se viittaa siihen, että kyseessä on tulospalkkion luonteinen henkilöstön kannustinjärjestelmä.

Henkilöyhtiöissä ei ole katsottu muodostuvan sellaista erillistä voittoa, joka voisi olla voitonjaon kohteena samalla tavoin kuin osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. Siten esimerkiksi kommandiittiyhtiön koko henkilökunnalleen jakamia tasasuuruisia palkkioita, joiden suuruus perustuu yhtiön edellisen tilikauden tulokseen, pidetään työntekijöiden eläkkeen perusteena olevana työansiona.

Käteisen voittopalkkion maksaminen käsitellään yhteistoimintamenettelyssä

Jotta käteinen voittopalkkio voi olla eläkkeen perusteena olevan työansioon kuulumaton erä, sen maksaminen henkilöstölle on tullut käsitellä yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyllä tai muulla vastaavalla tavalla. Jos yritykseen ei sovelleta yhteistoimintalakia, edellytyksen toteutumatta jääminen ei kuitenkaan merkitse käteisen voittopalkkion katsomista eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi.

Säännöksen tarkoitus on, että työntekijät saavat tiedon siitä, että käteinen voittopalkkio ei kartuta työeläkettä.

Tarkemmat tiedot

Työnantajan on hyvä tiedottaa työntekijöille käteisten voittopalkkioiden mahdollisesta maksamisesta ja siitä, että suoritus jää eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle. Asiasta on hyvä tiedottaa ennen sen tilikauden alkamista, jolta voittopalkkio mahdollisesti tulee maksettavaksi. Ennen tilikauden alkamista tapahtuva käsittely ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys sille, että voittopalkkio katsottaisiin eläkkeen perusteena olevaan työansioon kuulumattomaksi eräksi.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 14.11.2017 – 31.12.2020Julkaistu 14.11.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen alkuun on lisätty otsikko. Ohjeen tekstiin on lisätty täsmentävä tieto, että työsuhdeoption käsite on työeläkelaeissa ja verotuksessa erilainen. Ohjeen kohdassa Työsuhdeoptiosta saatavan edun arviointi on kohdassa Tarkemmat tiedot muutettu sanamuotoa virkkeessä ”Osakkeen sovitun merkintähinnan voitaneen katsoa alittavan selvästi osakkeen markkinahinnan, jos merkintähinta optiota luovutettaessa on enintään 50 prosenttia osakkeen senhetkisestä käyvästä arvosta” niin, että sana enintään on korvattu sanalla esimerkiksi. Virkkeen sanamuoto on täsmennetty paremmin esimerkin tarkoitusta vastaavaksi.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota ei ole työsuhdeoption käyttämisestä syntyvä etu eikä sellainen työsuhteeseen liittyvä suoritus, joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon muutoksen perusteella

Eläkkeen perusteena olevana työansiona ei pidetä TyEL:n 70 §:n 3 momentin 4-kohdan mukaan:

 • tuloverolain 66 §:ssä tarkoitettua työsuhdeoption käyttämisestä syntyvää etua
 • sellaista työsuhteeseen perustuvaa suoritusta, joka määräytyy yhtiön osakkeen arvon muutoksen perusteella.  

Työsuhdeoption käsite on työeläkelaeissa ja verotuksessa erilainen. Verotuksessa työsuhdeoptio on laajempi kuin työeläkelaiessa tarkoitettu työsuhdeoptio. 

Tuloverolain mukaan työsuhdeoptiolla tarkoitetaan työsuhteeseen perustuvaa oikeutta saada tai hankkia yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää alempaan hintaan vaihtovelkakirjalainan, optiolainan, optio-oikeuden tai muun näihin rinnastettavan sopimuksen perusteella. Työsuhdeoption perusteella saatu etu on veronalaista ansiotuloa siinä vaiheessa, kun optio käytetään eli kun sen perusteella saadaan tai hankitaan osakkeita tai osuuksia taikka kun optio luovutetaan. Etu on siinä vaiheessa ennakkoperintälain mukaista palkkaa, josta on toimitettava veron ennakonpidätys.

Verotuksessa työsuhdeoptiona pidetään optio-oikeuteen perustuvan järjestelyn lisäksi muun muassa osakepalkkioita. TyEL:ssä erotellaan työsuhdeoptio ja osakepalkkio ja niistä säädetään eri lainkohdissa (työsuhdeoptiosta säädetään TyEL:n 70 §:n 3 momentin 4-kohdassa ja osakepalkkiosta TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdassa). Vaikka TyEL:ssä on viittaus tuloverolakiin, TyEL:n säännökset ovat ensisijaisia kun määritellään, onko kyseessä TyEL:ssä tarkoitettu työsuhdeoptio tai osakepalkkio, ja onko etu sellaista vastiketta työstä, joka luetaan mukaan TyEL:ssä tarkoitettuun eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Työsuhdeoptiosta saatavan edun arvo määräytyy osakkeen arvonkehityksen perusteella. Työntekijän työpanoksella ei ole välitöntä yhteyttä työsuhdeoptiosta saatavan edun määrään, joten etua ei katsota vastikkeeksi työstä eikä sitä oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Työsuhdeoptiojärjestely tai siihen rinnastettava kannustinjärjestelmä voi olla käytössä myös sellaisessa yrityksessä, jonka osakkeita ei noteerata pörssissä. Työeläkelakeja sovellettaessa pörssiosakkeiden arvonnousuun perustuvia työsuhdeoptioita ja noteeraamattomien osakkeiden arvonnousun perusteella maksettuja suorituksia arvioidaan samalla tavoin.

Tarkemmat tiedot

Työsuhdeoptiojärjestelyssä yritys antaa työntekijöilleen mahdollisuuden (oikeuden) merkitä sovittuun hintaan sovittuna aikana sovitun määrän yrityksen osakkeita. Henkilöt saavat sovitun määrän optio-oikeuksia, joita voidaan käyttää vasta tietyn käyttörajoitusajan jälkeen. Optio-oikeuksien perusteella voidaan merkitä osakkeita tai optiot voidaan myydä.

Työsuhdeoptiojärjestely voi koskea yrityksen koko henkilökuntaa tai olla rajattu esimerkiksi johtavassa asemassa oleviin työntekijöihin tai muihin avainhenkilöihin.

Työsuhdeoptiosta saatavan edun arviointi              

Työsuhdeoption perusteella saatavan hyödyn määrä ei ole edusta sovittaessa palkan tavoin selkeästi arvioitavissa. Optioedun suuruus paljastuu vasta kun työntekijä voi käyttää optio-oikeutensa ostaa työnantajayhtiön osakkeita. Käytännössä optioiden arvo riippuu yrityksen osakkeen arvon muutoksista (pörssikurssista).

Yrityksissä, joiden osakkeet ovat julkisen noteerauksen kohteena, optiojärjestelmistä tuleva etu muodostuu osakemarkkinoilla. Kun osakkeen merkintähinta option luovutusajankohtana vastaa osakkeen senhetkistä markkinahintaa (tai on sitä korkeampi), työsuhdeoptioista mahdollisesti saatava hyöty muodostuu (täysin) osakkeen kurssikehityksen perusteella. Työntekijän (tai koko yrityksen henkilöstönkään) työpanoksella ei ole välitöntä vaikutusta saatavan edun määrään. Tällöin osakkeen arvonnoususta mahdollisesti saatavaa hyötyä ei pidetä vastikkeena työstä eikä etua lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. 

Työntekijälle saattaa syntyä jo option luovutusajankohtana etu, joka luetaan mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Jos osakkeen sovittu merkintähinta option luovutusajankohtana on selvästi alempi kuin osakkeen markkinahinta, työsuhdeoptiosta saatavan edun määrä ei muodostu pääasiassa osakkeiden kurssikehityksen perusteella tulevaisuudessa vaan työntekijä saa selvästi arvioitavissa olevan rahanarvoisen edun jo optio-oikeuden luovutushetkellä. Etua syntyy jo optio-oikeutta luovutettaessa eikä vasta sitä käytettäessä. Tällöin työntekijän optio-oikeuden luovutushetkellä saama rahanarvoinen etuus rinnastetaan käteissuoritukseen. Etu katsotaan vastikkeeksi työstä ja se otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Kunkin palkitsemisjärjestelmän kohdalla on ratkaistava tapauskohtaisesti, mitä pidetään osakkeen sovitun merkintähinnan ja osakkeen markkinahinnan selvänä erona, ja muodostuuko erotuksesta sellaista etua, joka jo optio-oikeuden luovutusajankohtana tulee ottaa huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Keskeistä on arvioida, saako työntekijä jo optio-oikeuden luovutusajankohtana sellaista etua, jota on pidettävä vastikkeena työstä. 

Tarkemmat tiedot

Osakkeen sovitun merkintähinnan voitaneen katsoa alittavan selvästi osakkeen markkinahinnan, jos merkintähinta optiota luovutettaessa on esimerkiksi 50 prosenttia osakkeen senhetkisestä käyvästä arvosta. Pienempikin ero saattaa muodostaa edun, joka katsotaan työstä maksettavaksi vastikkeeksi, joka tulee ottaa huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Näin voi olla erityisesti silloin kun kannustinjärjestelmän kohderyhmä on rajattu hyvin pieneksi. Kun kohderyhmä on hyvin pieni ja kun jo option luovutusajankohtana on tiedossa rahanarvoinen etuus, etua voidaan pitää vastikkeena työstä, joka luetaan mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Työsuhdeoption lunastuksesta maksettu korvaus   

Työnantaja saattaa lunastaa työntekijöille annetut työsuhdeoptiot. Lunastus voi tapahtua ennen kuin työntekijät voivat merkitä optioiden perusteella osakkeita eli ennen käyttörajoitusjakson päättymistä tai käyttörajoitusjakson jälkeen.

Työnantajan työntekijälle maksama option lunastushinta ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos lunastushinta on riippuvainen kohdeosakkeen arvonmuutoksen kehittymisestä option luovutuksen ja lunastuksen välillä. Tällöin lunastushintaa ei pidetä vastikkeena työstä. 

Option lunastushinta on eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos lunastushinta perustuu samanlaisiin taloudellisiin tai toiminnallisiin tunnuslukuihin, jotka yleensä voivat olla tavanomaisen tulospalkkiojärjestelmän perusteena. Tällöin lunastushinta katsotaan vastikkeeksi työstä.  

Tarkemmat tiedot

Työnantaja saattaa olla työsuhdeoptiojärjestelmän ehtojen mukaan tietyissä tilanteissa velvollinen lunastamaan optiot tai oikeutettu lunastamaan optiot vapaaehtoisesti. Työnantaja saattaa lunastaa optioita esimerkiksi sen vuoksi, ettei optioita voi käyttää, koska yhtiötä ei ole julkisesti noteerattu pörssissä.

Lunastushintaa ei rinnasteta työstä maksettuun vastikkeeseen eikä oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa esimerkiksi silloin, kun työnantaja lunastaa työntekijän optiot ennen käyttörajoitusjakson päättymistä ja lunastushinta määräytyy jonkin tietyn päivän tai jakson osakkeen pörssikurssin kehityksen perusteella. Optiojärjestely säilyttää lunastuksesta huolimatta tunnusomaisen luonteensa, koska työntekijän saama etu on edelleen riippuvainen kohdeosakkeen arvonmuutoksen kehittymisestä option luovutuksen ja lunastuksen välisenä aikana.

Lunastushinta katsotaan vastikkeeksi työstä ja se otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, jos työnantajan maksama lunastushinta riippuu esimerkiksi yhtiön oman pääoman kasvu- tai tuottoprosentista. Tällöin lunastushinnan maksamista on pidettävä tulospalkkiojärjestelmään rinnastettavana korvauksena eikä optiojärjestelynä.

Osakesidonnainen tulospalkkaus eli synteettinen optiojärjestely    

Eläkkeen perusteena olevana työansiona ei pidetä sellaisia työsuhteeseen perustuvia suorituksia, jotka perustuvat työnantajayhtiön tai muun yrityksen osakkeen arvonmuutokseen tiettynä aikana.

Osakesidonnainen tulospalkkausjärjestelmä on kysymyksessä silloin, kun tulospalkkiota ei makseta työnantajayhtiön tai saman konsernin omaan toimintaan liittyviin taloudellisiin tai toiminnallisiin tunnuslukuihin perustuvien tavoitteiden saavuttamisen perusteella vaan palkkion saaminen liitetään yrityksen tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön osakkeen arvonmuutokseen tietyllä aikavälillä.

Osakesidonnainen palkkio voidaan maksaa rahana tai osakkeina.

Osakesidonnainen palkkio on eri asia kuin osakepalkkio.

Synteettinen optio on TyEL:n 70 §:n 3 momentin 4 –kohdassa tarkoitettu osakkeen arvonmuutoksen perusteella määräytyvä suoritus, jota ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Synteettinen optiojärjestely perustuu tiettyyn määrään yhtiön kuvitteellisia (synteettisiä) osakkeita, joiden kurssi seuraa todellisen, pörssinoteeratun osakkeen kurssia tai muulla tavalla määriteltyä osakkeen käypää arvoa. Työntekijälle maksetaan tietyn ajan kuluttua tällaisen kuvitteellisen osakkeen arvonnousua vastaava hyöty käteissuorituksena. Synteettisen optiojärjestelyn perusteella tuleva etu muodostuu osakemarkkinoilla, joten työntekijän työpanoksella ei ole yhteyttä saatavan edun määrään. Tämän vuoksi synteettisestä optiosta saatavaa etua ei pidetä vastikkeena työstä, eikä sitä oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. 

Synteettinen optiojärjestely on pitkälti samankaltainen kuin työsuhdeoptiojärjestelmä. Kummassakin palkitsemisjärjestelmässä saatava etu muodostuu osakkeen arvonkehityksen perusteella. Työeläkelakeja sovellettaessa synteettisen optiojärjestelyn perusteella saatua suoritusta käsitellään samalla tavalla kuin työsuhdeoptiosta saatua etua optiota käytettäessä.

Eläkkeen perusteena olevana työansiona ei pidetä muitakaan etuja, jotka perustuvat pelkästään työnantajayhtiön tai muun yrityksen osakkeen arvonmuutokseen tiettynä aikana. Tällaiset edut eivät ole vastiketta työstä.

Tarkemmat tiedot

Tulospalkkauksen kaltaista osakepalkkiojärjestelmää ei voida rinnastaa synteettiseen optiojärjestelyyn, jos osakkeen saaminen perustuu muunlaisiin taloudellisiin tunnuslukuihin kuin yhtiön osakkeen arvonmuutokseen. Tällöin työntekijöille syntyy palkkiojärjestelmän perusteella etua osakkeen kurssikehityksestä riippumatta. Etu katsotaan vastikkeeksi työstä ja se otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Tulospalkkauksen kaltainen osakepalkkiojärjestelmä voidaan rinnastaa synteettiseen optiojärjestelyyn, jos osakkeiden saaminen on sidottu yksinomaan osakkeen arvonmuutokseen siten, ettei työntekijöille makseta mitään, jos järjestelmän tavoitteiden mukainen osakkeiden kurssikehitys ei toteudu. Tällöin työntekijöille mahdollisesti syntyvää etua ei pidetä vastikkeena työstä, eikä sitä oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Osinkovastike                   

Synteettisille optioille voidaan maksaa osinkovastiketta. Osinkovastike maksetaan kannustinjärjestelmän perusteella työsuhteessa olevalle henkilölle, joka ei ole osakkeenomistaja. Kun osakkeen omistajat saavat osinkoa, synteettisen optiojärjestelmän piirissä olevat edunsaajat saavat osinkovastiketta. Osinkovastikkeen määrä perustuu osakkaille maksettavan osingon määrään.

Osinkovastike katsotaan lähtökohtaisesti työstä maksetuksi vastikkeeksi, joka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Työsuhteeseen perustuva oikeus merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää hintaa alempaan hintaan (ns. henkilöstölle suunnattu osakeanti) ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos etu on henkilöstön enemmistön käytössä.

Jos oikeus merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käypää hintaa alempaan hintaan on rajattu koskemaan vain tiettyjä henkilöitä, etua pidetään työstä maksettavana vastikkeena ja se luetaan mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Tarkemmat tiedot

Suunnatusta osakeannista saatua etua ei lähtökohtaisesti pidetä eläkkeeseen oikeuttavana työansiona, vaikka etu on osin veronalaista ansiotuloa ja ennakonpidätyksenalaista palkkaa.

Kun suunnatusta osakeannista saatava etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä, sitä pidetään työeläkelakeja sovellettaessa henkilökuntaedun tyyppisenä etuna. Henkilökuntaetu on kollektiivinen etu, joka liittyy voimassaolevaan työsuhteeseen, mutta ei ole vastiketta työsuhteen perusteella tehdystä työstä.

Henkilöstölle suunnattua osakeantia vastaava etu voi perustua myös yritys- tai konsernikohtaiseen kannustinjärjestelmään, jonka perusteella työntekijöillä on oikeus saada tietty määrä yrityksen osakkeita vastikkeetta, jos he merkitsevät tietyn määrän osakkeita markkinahintaan. Kokonaisuutena tällaista kannustinjärjestelmää voidaan pitää vaikutukseltaan suunnattuun osakeantietuun rinnastettavana, koska lopputuloksena on, että työntekijä saa tietyn määrän yrityksen osakkeita markkinahintaa (= käypää hintaa) alemmalla hinnalla. Myöskään tällaisen kannustinjärjestelmän perusteella saatua etua ei pidetä eläkkeen perusteena olevana työansiona, jos yrityksen koko henkilöstö tai ainakin selvä enemmistö on kannustinjärjestelmän piirissä.

Eläkkeen perusteena olevaan työansion määrittelyn kannalta ei ole merkitystä sillä, luovuttaako yhtiö työntekijöille itsellään hallussaan olevia osakkeita vai markkinoilta hankkimiaan uusia osakkeita.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 7.3.2019 – 5.7.2021Julkaistu 7.3.2019
Muutokset edelliseen versioon

Tekstiä on täsmennetty mm. verotukseen liittyvillä ikärajoilla ja TEL-L:n lakkauttamisella.

Työnantaja voi täydentää työntekijöiden pakollista eläketurvaa erilaisilla kollektiivisilla ja yksilöllisillä lisäeläkkeillä sekä säästöhenkivakuutuksilla ja pitkäaikaissäästämissopimuksilla.

Työnantajan ottaman kollektiivisen lisäeläkkeen vakuutusmaksut eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota ei ole työnantajan koko henkilökunnalleen tai tietylle henkilöstönsä ryhmälle järjestämän lisäeläketurvan vakuutusmaksut (kollektiivinen lisäeläke).

Jos työnantaja järjestää lisäeläketurvan vain tietylle osalle yrityksen työntekijöistä, eikä järjestely täytä kollektiivisen lisäeläketurvan kriteerejä, lisäeläketurvan vakuutusmaksut ovat vastiketta työnteosta ja osa työntekijän kokonaispalkkausta, joka kuuluu eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Tarkemmat tiedot

Kollektiivinen lisäeläketurva voidaan järjestää eläkesäätiössä, eläkekassassa tai henkivakuutusyhtiöissä.

Veron ennakonpidätyksessä kollektiivisen lisäeläketurvan maksuja ei pidetä työnantajan työntekijälleen maksamana palkkana.

Kollektiivisella lisäeläketurvalla tarkoitetaan tuloverolain 96 a §:n mukaan työnantajan työntekijöistä koostuvalle henkilöpiirille järjestämää vapaaehtoista lisäeläketurvaa, jonka henkilöpiiri on määritelty ryhmittäin työalan tai muun siihen verrattavan perusteen mukaan siten, ettei se tosiasiassa kohdistu nimettyihin tai muutoin yksilöllisesti määrättyihin henkilöihin. Kollektiivisena lisäeläketurvana ei pidetä järjestelyä, joka on tarkoitettu koskemaan vain yhtä työnantajan palveluksessa olevaa henkilöä kerrallaan. Kollektiivisuus edellyttää, että samaan eläkeryhmään kuuluvat etuudet määräytyvät samoin perustein. Myös eläkkeen alkamisiän on määräydyttävä yhtenäisin perustein. Työntekijöillä voi kuitenkin olla oikeus lykätä oman eläkkeensä alkamisaikaa.

Jos vakuutuksessa on myös työntekijän maksuosuus, vanhuuseläkettä voidaan alkaa maksaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä tuloverolaissa säädetyn iän, joka on syntymävuodesta riippuen joko 68, 69 tai 70 vuotta. Näitä ikärajoja sovelletaan vakuutukseen, joka on otettu 1.1.2013 tai sen jälkeen. Jos vakuutus on otettu ennen 1.1.2013, mutta 6.5.2004 tai sen jälkeen, vanhuuseläke saa alkaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 60 vuotta. Jos vakuutus on otettu ennen 6.5.2004, vähennyskelpoisuuden edellytyksenä on, että eläkettä aletaan vanhuuseläkkeenä maksaa aikaisintaan vakuutetun täytettyä 55 vuotta.

Työeläkejärjestelmän lisäeläketurva on lakkautettu

Työeläkejärjestelmän suljettu lisäeläketurva (TEL-L) on päätetty 31.12.2016.

Koska työnantajan kollektiivisesti järjestämästä lisäeläkevakuutuksesta ei synny työntekijöille eläkkeen perusteena olevaan työansioon luettavaa etua, eläkkeen perusteena olevaa työansiota eivät myöskään ole sellaiset työnantajan tarjoamat edut, jotka työntekijä saa menetetyn lisäeläke-edun korvaukseksi. Poikkeuksena tästä ovat pysyvästi sovittu palkankorotuksena annettava kompensaatio, joka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Tarkemmat tiedot

TEL:n mukainen rekisteröity lisäetu on suljettu 31.12.2000. Sen jälkeen uusia lisäeläkejärjestelyjä ei ole voitu rekisteröidä eikä järjestelmiin liittää uusia vakuutettuja. Aiemmin tehdyt lisäeläkejärjestelyt olivat kuitenkin voimassa 31.12.2016 saakka.

Työnantajan ottaman yksilöllisen lisäeläkkeen vakuutusmaksut ovat veronalaiselta osin eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Työnantajan ottaman vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut ovat työntekijän työeläkkeen perusteena olevaa työansiota siltä osin kuin ne katsotaan verotuksessa työntekijän veronalaiseksi ansiotuloksi.

Tuloverolain 68 §:n mukaan työnantajan maksamat työntekijälleen ottamat työntekijän vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut ovat vakuutetun veronalaista ansiotuloa siltä osin kuin niiden yhteismäärä verovuonna ylittää 8500 euroa. Jos useampi työnantaja maksaa vakuutusmaksuja, ne lasketaan verotusta toimitettaessa yhteen, ja 8 500 euron yli menevä määrä verotetaan palkkana.

Verovapaiden vakuutusmaksujen edellytyksenä on, että vanhuuseläkettä aletaan maksaa vakuutetulle aikaisintaan hänen saavutettuaan TyEL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan (68-70 vuotta). Ennen 1.1.2013 alkaneeseen lisäeläkevakuutukseen sovelletaan tuloverolain 54 d §:n 2 momentissa säädettyä ikärajaa ja se on sopimuksen tekohetkestä riippuen 63-68 vuotta.

Jos työntekijälle tulee veroseuraamuksia työnantajan ottaman yksilöllisen eläkevakuutuksen perusteella ja työnantaja maksaa ”liian suurista” vakuutusmaksuista työntekijälle aiheutuneen veron, tällainen työnantajan maksama erä on palkkaa, joka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa ansiossa.

Jos työnantaja maksaa työntekijän ottaman eläkevakuutuksen maksuja, maksun määrä on verotuksessa kokonaan palkkaa. Tällainen suoritus katsotaan vastikkeeksi työstä ja se otetaan huomioon myös eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Vapaaehtoisella yksilöllisellä eläkevakuutuksella tarkoitetaan sellaista vanhuuseläke- ja perhe-eläkevakuutusta sekä niihin liittyvää työkyvyttömyys- ja työttömyysvakuutusta, johon perustuva eläke on tarkoitettu maksettavaksi säännöllisesti toistuvina erinä.

Säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksut ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Työnantajan työntekijälleen ottaman säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksut ovat työntekijän työeläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Säästöhenkivakuutus eroaa yksilöllisestä eläkevakuutuksesta lähinnä siten, että koko vakuutussumma maksetaan kertasuorituksena eikä toistuvina eläke-erinä.

Vakuutusyhtiön maksama vakuutuskorvaus (säästösumma) ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota, koska se perustuu otettuun vakuutukseen eikä siis ole suoranaista vastiketta työstä.

Tarkemmat tiedot

Verotuksessa säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksut ovat kokonaan palkkaa.

Pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Työnantajan maksamat työntekijän pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Pitkäaikaissäästämissopimus on säästäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus, johon perustuen säästäjä tekee rahatalletuksia pitkäaikaissäästämistilille. Varoja voi nostaa, kun varoihin oikeutettu on saavuttanut TyEL:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan (68-70 vuotta).

Tarkemmat tiedot

Ko. maksut katsotaan myös verotuksessa palkaksi.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.11.2018 – 18.5.2020Julkaistu 13.11.2018
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty, miten konkurssipesän lomautettuina oleville työntekijöille maksama erityisen irtisanomisajan palkka otetaan huomioon TyEL:n eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota

Irtisanomisaikana:

 • työntekijän työsuhde on voimassa ja
 • työntekijällä on lähtökohtaisesti työntekovelvoite.

Työsuhteen aikana lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota riippumatta siitä:

 • työllistääkö työnantaja työntekijän irtisanomisaikana vai ei
 • aloittaako työntekijä irtisanomisaikana työskentelyn toisen työnantajan palveluksessa vai ei
 • maksetaanko irtisanomisajan palkka normaalin palkanmaksurytmityksen mukaan esimerkiksi kuukausittain vai kertasuorituksena
 • kumpi työsopimusosapuoli irtisanoo työsopimuksen.

Tarkemmat tiedot

Työsopimuslain mukaan irtisanomisaika on enintään 6 kuukautta. Työsopimuslain mukaista irtisanomisaikaa noudatetaan, jos ei ole sovittu muusta irtisanomisajasta. Irtisanomisajasta voidaan sopia työsopimuksella tai työehtosopimuksella.

Irtisanomisajan palkka eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, kun työsuhde on sovittu päättymään lakisääteistä irtisanomisaikaa aiemmin

Työsuhteen osapuolet voivat sopia, että työsuhde päättyy aiemmin kuin mihin se työsopimuslain mukaisen irtisanomisajan perusteella päättyisi.

Eläkkeen perusteena olevassa työansiossa voidaan ottaa huomioon vain työsuhteen voimassa ollessa ansaitut suoritukset.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työsopimuslain mukaan sovellettava irtisanomisaika on 6 kuukautta, mutta työsuhteen osapuolet sopivat, että työsuhde päättyy jo 3 kuukauden kuluttua. Työnantaja kuitenkin maksaa työntekijälle kuukausipalkkaa vastaavan suorituksen 6 kuukauden ajan. Eläkkeen perusteena olevaan työansioon luetaan mukaan vain työsuhteen kestoajalta eli 3 kuukaudelta maksettu palkka. Ylimenevältä 3 kuukaudelta maksettu suoritus ei ole vastiketta työstä vaan vahingonkorvauksen luonteinen suoritus, jota ei lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. 

Irtisanomisajan palkka eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, kun työnantaja ja työntekijä sopivat lakisääteistä irtisanomisaikaa pidemmästä irtisanomisajasta

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia lakisääteistä irtisanomisaikaa pidemmästä irtisanomisajasta. Näin sovitulta irtisanomisajalta maksettu palkka on lähtökohtaisesti eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työsopimuslain mukainen irtisanomisaika on kuukauden pituinen, mutta työnantaja ja työntekijä sopivat 6 kuukauden irtisanomisajasta. Sovitulta 6 kuukauden irtisanomisajalta maksettu palkka luetaan mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Jos irtisanomisajan pidennyksestä on sovittu työsopimuksessa, eläkelaitos voi tarvittaessa pyytää työnantajalta jäljennöksen työsopimuksesta.

Työnantaja voi vapauttaa työntekijän työntekovelvoitteesta irtisanomisaikana. Jos työntekijä ei ole irtisanomisaikana työssä eikä hänellä ole irtisanomisaikana työntekovelvoitetta, eläkkeen perusteena olevaan työansioon voidaan lukea mukaan enintään 6 kuukauden pituiselta irtisanomisajalta maksettu palkka.

Tarkemmat tiedot

Työntekovelvoitteesta vapauttaminen irtisanomisaikana on eri tilanne kuin työntekovelvoitteen puuttuminen lomautusaikana. Irtisanomisaikana työntekijällä on lähtökohtaisesti työntekovelvoite. Työntekovelvoitteesta vapauttaminen irtisanomisaikana perustuu työnantajan valintaan, työnantaja joko käyttää työntekijän työpanosta tai ei. Työntekijälle irtisanomisaikana maksetut suoritukset ovat lähtökohtaisesti vastiketta työstä. Jos työntekijä on lomautettu niin, ettei hän ole lomautusaikana lainkaan työssä, työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta. Tällöin työntekijälle lomautuksen ajalta mahdollisesti maksettavat suoritukset eivät ole vastiketta työstä, joten niitä ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.  

Irtisanomisajan palkka eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, kun työsuhde on sovittu päättymään 6 kuukauden irtisanomisaikaa pidemmän ajan kuluttua

Työsuhteen osapuolet voivat sopia, että työsuhde päättyy työsopimuslaissa säädettyä 6 kuukauden enimmäisirtisanomisaikaa pidemmän ajan kuluttua. Sovitulta pidemmältä irtisanomisajalta maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos:

 • työsuhde on voimassa ja
 • työntekijä tekee työtä.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työsopimuslain mukaan sovellettava irtisanomisaika on 6 kuukautta. Työsuhteen osapuolet kuitenkin sopivat, että työsuhde päättyy 9 kuukauden kuluttua. Työnantaja maksaa työntekijälle työsuhteen päättymiseen saakka kuukausittain kuukausipalkkaa vastaavan suorituksen. Tällaisessa tilanteessa työskentely vaikuttaa siihen, onko koko ajalta (9 kk) maksettu suoritus eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Koko ajalta (9 kk) maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos:

 • työntekijällä on työntekovelvoite ja
 • hän työskentelee työsuhteen päättymiseen saakka eli koko 9 kuukauden ajan.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota voi olla enintään 6 kuukaudelta maksettu palkka, jos työntekijä

 • ei työskentele lainkaan
 • työskentelee vain työsopimuslain mukaisen 6 kuukauden mittaisen enimmäisirtisanomisajan verran.

Edellä kuvatussa tilanteessa 6 kuukautta pidemmältä ajalta maksettu suoritus ei ole vastiketta työstä vaan vahingonkorvauksen luonteinen suoritus, jota ei lueta mukaan eläkkeen perusteena olevan työansioon.          

Työnantaja tai työntekijä voi irtisanoessaan työsopimuksen myös yksipuolisesti päättää soveltaa yli 6 kuukauden irtisanomisaikaa. Sovitulta irtisanomisajalta maksettu palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos työntekijällä on työsuhteen päättymiseen saakka työntekovelvoite ja hän tekee työtä.

Työnantaja ja työntekijä voivat irtisanomisajasta riippumatta sopia työsuhteen päättymisestä tiettynä ajankohtana. Tällöin voidaan myös sopia, että työsuhde jatkuu sopimuksen tekemisen jälkeen 6 kuukautta pitempään. Tällaisessa tilanteessa ei ole kysymys irtisanomisajan palkasta vaan työsuhteen normaalilta jatkumisajalta maksettavasta palkasta.

Irtisanomisajan palkka eläkkeen perusteena olevassa työansiossa erityiseltä irtisanomisajalta konkurssi- ja saneeraustilanteissa

Kun työsopimuslaissa on määritelty erityinen irtisanomisaika, eläkkeen perusteena olevaan työansioon luetaan pääsääntöisesti vain laissa määrätyltä erityiseltä irtisanomisajalta maksettu palkka. Erityinen irtisanomisaika on määritelty esimerkiksi konkurssi- ja saneeraustilanteissa.

Jos työnantaja maksaa palkkaa lain mukaista erityisirtisanomisaikaa pidemmältä ajalta, palkka luetaan mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon vain, jos

 • työnantaja ja työntekijä ovat sopineet työsuhteen voimassaolosta palkanmaksun ajan ja
 • työntekijä tosiasiallisesti on työssä koko sen pidennetyn ajan, jolta palkkaa maksetaan.

Jos työntekijä ei ole erityisen irtisanomisajan jälkeen työssä, hänelle tämän ajan jälkeen maksettu korvaus ei ole vastiketta työstä vaan vahingonkorvauksen luonteinen suoritus, jota ei lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. 

Tarkemmat tiedot

Konkurssin alkaessa yhtiön työntekijät saattavat olla lomautettuina.

Jos työntekijät ovat konkurssin alkaessa ns. kokonaan lomautettuina (työntekijöillä ei ole lainkaan työntekovelvoitetta eikä työnantajalla palkanmaksuvelvoitetta) ja konkurssipesä irtisanoo lomautettuina olevien työntekijöiden työsuhteet päättymään konkurssitilanteita varten säädetyn erityisen irtisanomisajan kuluttua ja lomautus jatkuu ennallaan erityisen irtisanomisajan työsuhteen päättymiseen saakka, konkurssipesän työntekijöille maksama 2 viikon erityisen irtisanomisajan palkka ei ole vastiketta työstä eikä sitä lueta mukaan TyEL-ansioon.

Jos konkurssin alkaessa työntekijät ovat ns. osittain lomautettuina (lomautus työaikaa vähentämällä, jolloin työntekijöillä on vähennetty työntekoveloite ja työnantajalla sitä vastaava palkanmaksuvelvoite) ja osalomautusjärjestely jatkuu ennallaan  työsuhteen päättymiseen saakka, konkurssipesän osittain lomautetuille työntekijöille maksama irtisanomisajan palkka on vastiketta työstä ja se luetaan mukaan TyEL-ansioon.

Irtisanomisajan palkan nimellä maksetun muun korvauksen huomioon ottaminen eläkkeen perusteena olevassa työansiossa 

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon ei lueta mukaan suoritusta (tai osaa siitä), joka tosiasiassa ei ole irtisanomisajan palkkaa. Olosuhteista voi käydä ilmi, että suoritus on tosiasiassa muuta työsuhteeseen perustuvaa suoritusta kuin vastiketta työstä.  

Suorituksen kuuluminen eläkkeen perusteena olevaan työansioon ratkaistaan viime kädessä tapauskohtaisesti kokonaisarvion perusteella.

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon kuulumattomia suorituksia ovat esimerkiksi korvaus työsuhteen päättämisestä ja työsopimuslaissa tarkoitettu saamatta jääneen irtisanomisajan palkkaa vastaava suoritus (TSL 5:7). Nämä suoritukset eivät ole vastiketta työstä, joten niitä ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa vaikka ne maksettaisiin irtisanomisajanpalkan nimellä.

Toimitusjohtajalle maksettu irtisanomisajan palkka eläkkeen perusteena olevassa työansiossa

Toimitusjohtajaa pidetään yhtiön toimielimenä, joten toimitusjohtaja ei ole työoikeudellisessa työsuhteessa yhtiöön. Toimitusjohtajalla ei ole työsuhteeseen kuuluvaa laissa turvattua oikeutta irtisanomisaikaan ja irtisanomisajan palkkaan. Toimitusjohtajan työskentelyehdot määräytyvät johtajasopimuksen perusteella.

Toimitusjohtajalle toimisuhteen päättyessä maksettu irtisanomisajan palkka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa, jos

 • suorituksesta on nimenomaisesti sovittu sopimuksessa ja
 • suoritus on tosiasiassa irtisanomisajan palkkaa.

Johtajasopimuksessa voidaan sopia irtisanomisajasta ja irtisanomisajan palkasta vastaavalla tavalla kuin työsuhteessa. Jos sopimuksessa on nimenomaisesti sovittu irtisanomisajasta ja irtisanomisajan palkasta, ne otetaan työeläkelakeja sovellettaessa huomioon samalla tavoin kuin työsuhteessa olevilla työntekijöillä.

Toimitusjohtajalle toimisuhteen päättyessä maksetun irtisanomisajan palkan kuuluminen eläkkeen perusteena olevaan työansioon ratkaistaan kokonaisarvioinnin perusteella. Huomioon otetaan toimitusjohtajasopimus ja työn ja toimisuhteen päättymistä koskevat sopimusjärjestelyt kokonaisuutena. 

Vieraskielisissä johtajasopimuksissa irtisanomisajan palkasta saatetaan käyttää erilaisia nimityksiä. Kun määritellään kuuluuko toimitusjohtajalle toimisuhteen päättyessä maksettava suoritus eläkkeen perusteena olevaan työansioon, suorituksen nimitys ei ole ratkaiseva vaan se, onko suoritus luonteeltaan vastaava kuin työntekijälle työsuhteen päättyessä maksettava irtisanomisajan palkka.

Eläkkeen perusteena olevassa työansiossa ei oteta huomioon suorituksia, jotka eivät tosiasiassa ole irtisanomisajan palkkaa, vaikka ne maksettaisiin irtisanomisajan palkan nimellä.

Tarkemmat tiedot

Johtajasopimuksessa sovitulta enintään 6 kuukauden pituiselta irtisanomisajalta maksettu irtisanomisajan palkka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa riippumatta siitä, onko toimitusjohtajalla irtisanomisaikana työntekovelvoite vai ei. 6 kuukautta pidemmältä ajalta maksettu palkka voidaan ottaa huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa vain, jos toimitusjohtajalla on työntekovelvoite tänä aikana.

Toimitusjohtajienkin osalta noudatetaan 6 kuukauden enimmäisaikaa sen vuoksi, että heidän työeläkevakuuttamisensa TyEL:n mukaan perustuu poikkeussäännökseen (TyEL 7 §), jota on tulkittava suppeasti. Soveltamisalan laajennuksella muihin kuin työsuhteessa oleviin on ollut tarkoitus turvata tietyille henkilöryhmille samankaltainen eläketurva kuin työsuhteessa olevilla. Tarkoitus ei ole ollut saattaa muussa kuin työsuhteessa työtä tekeviä henkilöitä työsuhteisia parempaan asemaan.

Irtisanomisaikaan ja irtisanomisajalta maksettavaan palkkaan viittaa johtajasopimuksessa se, että toimitusjohtaja on toimisuhteen päättyessä sitoutunut olemaan jonkin tietyn ajan yhtiön käytettävissä esimerkiksi erityistehtävissä tai konsultaatioita varten. Jos toimitusjohtajalla on työntekovelvoite, irtisanomisajaksi katsottavalta ajalta maksettu suoritus otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Se, maksetaanko toimitusjohtajalle toimisuhteen päättyessä kertakorvaus vai tietyn ajan jatkuva kuukausittainen korvaus, ei sellaisenaan ole ratkaisevaa kun määritellään, katsotaanko suoritus irtisanomisajan palkkaa vastaavaksi suoritukseksi. Jos kertakorvauksesta huolimatta toimitusjohtajalla on vielä jonkinlainen työntekovelvollisuus olemassa, irtisanomisajaksi katsottavalta ajalta maksettava palkka otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Jos toimitusjohtaja on kertakorvauksen maksamisen jälkeen kokonaan vapautettu velvoitteistaan yhtiötä kohtaan ja hän voi siirtyä toisen yhtiön palvelukseen, kertakorvaus ei ole vastiketta työstä.

Johtajasopimuksessa voidaan sopia, että sopimus on mahdollista päättää ilman erityistä perustetta ja välittömästi. Jos sopimuksen päättämisen yhteydessä toimitusjohtajalle maksetaan ”irtisanomisajan palkan sijasta eroraha kertakorvauksena”, kyseessä ei ole irtisanomisajan palkka. Kyseessä ei ole työstä maksettu vastike vaan vahingonkorvauksen luonteinen suoritus, jota ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 4.9.2017 – toistaiseksiJulkaistu 4.9.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeessa on muutettu otsikko ”Työnantaja irtisanoo lomautettuna olevan työntekijän” muotoon ” Työnantaja irtisanoo ns. kokonaan lomautettuna olevan työntekijän”. Tekstiin on tehty vastaava täsmennys. Täsmennys selkeyttää eroa tilanteessa, jossa työntekijä ei ole lainkaan työssä lomautusaikana (ns. kokonaan lomautus) verrattuna tilanteeseen, jossa lomautus on toteutettu työaikaa vähentämällä (ns. osalomautus). Asiasisältöä ja tulkintoja ei ole muutettu.

Työnantaja irtisanoo ns. kokonaan lomautettuna olevan työntekijän

Kokonaan lomautettuna olevan työntekijän irtisanomisella tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa:

 • työntekijä on lomautettuna niin, ettei hän ole lomautusaikana työssä ja
 • työnantaja irtisanoo työntekijän työsopimuksen päättymään tämän saman lomautusjakson aikana siten, ettei työntekijä palaa työhön ennen työsuhteen päättymistä.

Tällöin työntekijällä ei ole lomautusaikana lainkaan työntekovelvoitetta eikä työnantajalla palkanmaksuvelvoitetta. 

Kun työnantaja irtisanoo ns. kokonaan lomautettuna olevan työntekijän, työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada irtisanomisajan palkkansa (TSL 5:7). Vaikka työsopimuslaissa puhutaan palkasta, suoritus ei ole vastiketta työnteosta. Työeläkelakeja sovellettaessa suoritus katsotaan vahingonkorvauksen luonteiseksi eräksi, jota ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Tarkemmat tiedot

Tilanne on vastaava myös silloin, kun työntekijä on useamman lomautusjakson perusteella yhdenjaksoisesti kokonaan lomautettuna työsuhteen päättymiseen saakka. Tällöinkään työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta ja työnteko ja palkanmaksu ovat yhdenjaksoisesti keskeytyneenä työsuhteen päättymiseen saakka. Jos työsuhde tämän yhdenjaksoisen lomautuksen aikana päättyy, työntekijälle työsopimuslain perusteella maksettava irtisanomisajan palkkaa vastaava suoritus jää eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle.

Työntekovelvoitteen puuttuminen lomautusaikana on eri tilanne kuin työntekovelvoitteesta vapauttaminen irtisanomisaikana. Irtisanomisaikana työntekijällä on lähtökohtaisesti työntekovelvoite. Työntekovelvoitteesta vapauttaminen irtisanomisaikana perustuu työnantajan valintaan, työnantaja joko käyttää työntekijän työpanosta tai ei. Työsuhteen aikana lakisääteiseltä irtisanomisjalta maksettava irtisanomisajan palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Kun työntekijä on lomautettu niin, ettei hän ole lomautusaikana lainkaan työssä, työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta eikä työnantajalla palkanmaksuvelvoitetta. Tällöin työntekijälle lomautuksen ajalta mahdollisesti maksettavat suoritukset eivät ole vastiketta työstä, joten niitä ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Jos työntekijän lomautus on toteutettu ns. osalomautuksena niin, että henkilön työaikaa vähennetään (jolloin henkilö tekee lomautusjärjestelyn aikana osa-aikatyötä), ja työntekijän työsuhde lomautusaikana irtisanotaan, kyseessä ei ole tässä tarkoitettu ns. kokonaan lomautettuna olevan työntekijän irtisanominen.

Lomautettuna oleva työntekijä irtisanoutuu

Työntekijä voi lomautusaikana irtisanoa työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattamatta. Kun työntekijä irtisanoo työsopimuksen päättymään heti, hänellä ei yleensä ole oikeutta saada korvausta menettämästään irtisanomisajasta. Kuitenkin työntekijällä, jonka lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää (ns. roikkolomautus) on oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti, ja myös oikeus saada työsopimuslain nojalla korvauksena irtisanomisajan palkkansa. Irtisanomisajan palkan suuruus määräytyy sen irtisanomisajan perusteella, jota työnantaja olisi ollut velvollinen noudattamaan irtisanoessaan työsopimuksen.

Vaikka työsopimuslaissa puhutaan irtisanomisajan palkasta, suoritus ei ole vastiketta työnteosta vaan vahingonkorvauksen luonteinen suoritus, jota ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Kyseessä on eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle jäävä suoritus myös silloin kun lomautetun työntekijän työsuhde päättyy työntekijän oman irtisanomisen johdosta.

Lomautuksen päättymisen jälkeen työsuhde päättyy irtisanomiseen

Lomautuksen päättymisen jälkeen työntekijä palaa työhön. Kun lomautus päättyy, työsuhde palautuu normaalitilaan ja työntekijällä on työntekovelvoite ja työnantajalla palkanmaksuvelvoite.

Kun lomautuksen päättymisen jälkeen työnantaja sittemmin irtisanoo työsopimuksen ja alkaa työsuhteen loppuun saakka kestävä irtisanomisaika, työntekijällä on lähtökohtaisesti työntekovelvoite irtisanomisaikana. Työsuhde on irtisanomisaikana voimassa. Työsuhteen aikana lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksettava irtisanomisajan palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Tarkemmat tiedot

Se, perustuuko työntekovelvoitteen puuttuminen lomautukseen vai vapauttamiseen työntekovelvoitteesta irtisanomisaikana, vaikuttaa siihen, miten suoritus otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Esimerkki: Työnantaja irtisanoo määräaikaisesti kokonaan lomautetun työntekijän niin, että irtisanomisaika jatkuu pidemmälle kuin mihin lomautus kestää. Tällöin työntekijä on lomautuksen päätyttyä työsuhteen loppuajan irtisanomisajalla.

Jos työnantaja vapauttaa työntekijän työntekovelvoitteesta työsuhteen loppuaikaan sijoittuvan irtisanomisajan ajaksi, työntekijä on pois työstä lomautuksen alkamisesta työsuhteen päättymiseen saakka. Lomautusaikana työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta, työtä ei tehdä eikä palkkaa makseta, eikä työntekijä saa eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Irtisanomisaikana työntekijällä on lähtökohtaisesti työntekovelvoite. Työsuhteen loppuaikana olevalta irtisanomisajalta maksettava irtisanomisajan palkka on lähtökohtaisesti eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Työsopimuslain mukaiselta enintään 6 kuukauden pituiselta irtisanomisajalta irtisanomisajan palkka on työsuhteen voimassa ollessa eläkkeen perusteena olevaa työansiota, vaikka työnantaja vapauttaisi työntekijän työntekovelvoitteesta irtisanomisaikana.  

Työnantaja irtisanoo työntekijän, jonka lomautus on toteutettu työaikaa vähentämällä (ns. osalomautus)

Lomautus voidaan toteuttaa ns. osalomautuksena niin, että työntekijän työaikaa vähennetään. Työntekijä voi esimerkiksi tehdä päivittäin lyhempää työaikaa tai olla vaikka yhden päivän viikossa lomautettuna.

Osalomautustilanteessa työntekijällä on osittainen työntekovelvoite ja työnantajalla sitä vastaava palkanmaksuvelvoite. Kun työntekijä tekee työtä osalomautusjärjestelyn mukaisesti, hänen saamansa osa-aikatyön palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Jos työnantaja irtisanoo osalomautettuna olevan työntekijän työsuhteen päättymään lakisääteisen irtisanomisajan jälkeen niin, että osalomautusjärjestely on voimassa työsuhteen päättymiseen saakka, työntekijä tekee työsuhteen päättymiseen saakka työtä osalomautusjärjestelyn mukaisesti. Tällöin osa-aikatyön palkka ja irtisanomisajan palkka ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Tarkemmat tiedot

Osalomautusjärjestely on yleensä työssäolon ja lomautuksen muodostama kokonaisuus. Tällöin osalomautusjärjestelyyn sisältyviä yksittäisiä työssäolo- ja lomautusjaksoja ei tarkastella erillisinä jaksoina vaan kokonaisuutena järjestelyn keston ajalta.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Odotusajan palkka ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Odotusajan palkka ei ole vastiketta työstä vaan koron luonteinen suoritus.

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus korkolain mukaisen viivästyskoron lisäksi niin sanottuun odotusajan palkkaan, jos palkanmaksu tai muu työsuhteesta johtuvan saatavan suoritus viivästyy.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 24.1.2019 – 11.6.2020Julkaistu 24.1.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on täsmennetty työansion kohdentamista, kun työskentely on päättynyt vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajalla. Ohjeeseen on lisätty ohje siitä, että ennen työskentelyn aloittamista maksettu palkka vakuutetaan maksuperiaatten mukaan, vaikka henkilö vaihtaa työskentelymaata. Ohjeeseen on lisäksi täsmennetty termejä tulorekisterin käyttöönotosta johtuen.

Maksuperiaate on pääsääntö

Työansioiden kohdentamisessa pääsääntönä on maksuperiaate. Maksuperiaatteen mukaan työansio katsotaan sen kalenterikuukauden ansioksi, jona työansio on maksettu.

Tietyissä tilanteissa maksuperiaatteesta voidaan poiketa ja työansiot kohdennetaan ansaintaperiaatteen mukaisesti ansainta-ajalle.

Työansion kohdentaminen voi vaikuttaa mm.:

 • vakuuttamisvelvollisuuteen (ikärajat 17 v. ja vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja)
 • työeläkevakuutusmaksuun ja työntekijän maksuprosenttiin sekä karttumisprosenttiin (53 – 62 v.)
 • karttuneen eläkkeen maksamisajankohtaan
 • oikeuteen saada eläkettä ja eläkeoikeuden säilymiseen (esim. työeläkekuntoutuksen ansioedellytys, tuleva aika).

Tämä ohje koskee työansioiden kohdentamista eläkkeen ja vakuutusmaksun suuruutta laskettaessa. Ohjeessa ei käsitellä ansioiden kohdentamista ratkaistaessa eläkeoikeuden olemassaoloa tai ansioiden vaikutusta työntekijän oikeuteen saada jotakin eläkettä.

Maksuajankohdan vaikutus työeläkevakuutusmaksuun

Työeläkevakuutusmaksu määräytyy lähtökohtaisesti maksamisajankohdan maksuperusteiden mukaisesti. Tämä koskee sekä eläkelaitoksen työnantajalta perimää työeläkevakuutusmaksua että myös työntekijän työeläkevakuutusmaksua, jonka työnantaja pidättää työntekijän palkasta palkanmaksun yhteydessä.

Jos työansio kohdennetaan ansainta-ajalle, työnantajan työeläkevakuutusmaksu määräytyy ansainta-ajan hetken mukaan. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu määräytyy kuitenkin tällöinkin työansion maksuhetken perusteella.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Henkilö on ollut työsuhteessa Oy:öön 1.9.2019 alkaen. Henkilö on täyttänyt 17 vuotta 27.9.2019. Henkilölle on maksettu tämän työsuhteen perusteella palkkaa seuraavasti:

 • 30.9.2019 ajalta 1.9.–15.9.,
 • 15.10.2019 ajalta 16.9.–30.9.,
 • 31.10.2019 ajalta 1.10.–15.10.

TyEL-ansioita ovat 15.10. ja 31.10. maksetut palkat. Sillä seikalla, että 15.10. maksettu palkka on ansaittu ennen kuin työsuhde on tullut TyEL:n piiriin, ei ole merkitystä, koska maksupäivä on vasta 17 ikävuoden täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alkamisen jälkeen. 30.9. maksettu palkka ei kuulu TyEL:n piiriin, koska palkka on maksettu samana kalenterikuukautena, jona työntekijä täytti 17 vuotta.

Esimerkki: Työntekijä täyttää 53 vuotta 26.2.2019. Työntekijälle maksetaan palkka helmikuun aikana tehdyistä työtunneista 10.3.2019. Palkka katsotaan maksamisajankohdan työansioksi, joten työntekijältä pidätettävä työntekijän työeläkevakuutusmaksu määräytyy yli 53-vuotiailta perittävän korotetun maksuprosentin mukaisesti, vaikka palkan ansainta-ajankohta olisikin ennen 53 ikävuoden täyttämistä.

Jäljempänä selostettuja vanhuuseläkkeen alkamiskuukautena maksettuja työansioita ei kohdenneta ansaintarekisterissä, vaikka työansioista karttunut eläke huomioidaan ensimmäisen vanhuuseläkkeen laskennassa. Koska tässä ei ole kysymys ansioiden kohdentamisesta, vakuutusmaksu menee maksu-ajankohdan mukaisesti.

Poikkeukset maksuperiaatteesta

Vanhuuseläkkeen alkamiskuukautena maksetut työansiot

Tulorekisterin johdosta työeläkelakien maksuperiaatetta on vahvistettu entisestään. Entinen loppupalkan kohdentamiskäytäntö on korvattu 1.1.2019 alkaen uudella säännöksellä vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetuista työansioista. TyEL:n mukaan myönnetyn ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetuista työansioista karttunut eläke otetaan huomioon takautuvasti ensimmäisen TyEL:n mukaan myönnetyn vanhuuseläkkeen alkamisesta lukien. Edellytyksenä on, että maksetut työansiot ovat sellaisesta työskentelystä, joka on päättynyt ennen vanhuuseläkkeen alkamista. 

Säännöstä sovelletaan 1.1.2019 tai sen jälkeen maksettuihin työansioihin. Eläketapahtumahetkellä ei ole merkitystä.

Vanhuuseläkkeen alkamiskuukautena huomioon otettavia työansioita ovat esimerkiksi ns. loppupalkkaan kuuluvat suoritukset, jotka on ansaittu ennen työsuhteen päättymistä, mutta jotka usein maksetaan vasta työsuhteen päättymisen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi ylityökorvaukset, lomarahat, lomakorvaukset, pitämättä jääneistä työajan lyhennysvapaista maksettavia korvaukset sekä muut vastaavantyyppiset suoritukset. Lisäksi tällaisia työansiota ovat myös muut päättyneestä työsuhteesta jälkikäteen saadut työansiot, kuten esimerkiksi tulospalkkiot.

Vanhuuseläkkeen alkamiskuukautena maksetut työansiot ilmoitetaan tulorekisteriin maksuajankohdan mukaan ja ne siirtyvät maksuajankohdan mukaisina ansioina myös tulorekisteristä ansaintarekisteriin. Työansioita ei siirretä ajalle ennen vanhuuseläkkeen alkamista ansaintarekisterissä, vaan työansiot huomioidaan ainoastaan eläkkeen laskennassa (poikkeuksena vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan jälkeen maksetut ansiot, ks. jäljempänä). Myös vakuutusmaksu näissä tilanteissa menee maksuperiaatteen mukaisesti.

Tarkemmat tiedot

Ennen 1.1.2019 tulorekisterin käyttöönottoa sovellettu ns. loppupalkkakäytäntö

Ennen 1.1.2019 ns. loppupalkkaan kuuluvat suoritukset kohdennettiin ansainta-ajalle suorituksen suuruudesta riippumatta. Työsopimuslain ja vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus saada kyseisenlaiset suoritukset työsuhteen päättyessä, mutta käytännön syistä suoritukset sovitaan usein maksettavaksi vasta tietyn palkanlaskenta-ajan kuluttua. Palkanlaskenta-ajasta voidaan sopia työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa.

Esimerkki: Henkilö täyttää 63 vuotta 4.12.2017, minkä perusteella hän jää vanhuuseläkkeelle 1.1.2018 alkaen. Hän on työssä koko joulukuun ja työsuhde päättyy 31.12.2017, joka on myös eläketapahtuma-ajankohta. Työnantaja maksaa lomakorvaukset ja joulukuun palkan kaikkine lisineen 15.1.2018. Tammikuussa 2018 maksettavat lomakorvaukset ja työsuhteen jatkumisajalta maksettu säännönmukainen palkka lisineen kohdennetaan vuoden 2017 ansioiksi ja otetaan huomioon 1.1.2018 alkavaa eläkettä määrättäessä.

Esimerkki: Henkilö täyttää vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan 15.12.2017, jolloin vakuuttamisvelvollisuus päättyy ko. kuukauden lopussa. Hänen työsuhteensa päättyy 31.12.2017 ja hänelle myönnetään vanhuuseläke 1.1.2018 alkaen. Henkilölle maksetaan joulukuussa tehdyn työn perusteella palkka työnantajan yleisen käytännön mukaisen ja sovitun kahden viikon laskenta-ajan kuluttua eli 15.1.2018. Samassa yhteydessä henkilölle maksetaan myös työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus sekä korvauksia työsuhteen päättyessä pitämättä olleista työajan lyhennysvapaista. Kaikki 15.1.2018 maksettavat suoritukset tulee ottaa huomioon henkilön 1.1.2018 myönnettävän vanhuuseläkkeen perusteena, vaikka tosiasiallinen maksuajankohta on vasta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukauden jälkeen. Työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun vuoden 2017 perusteen mukaisesti.

Työntekijän työskentely päättyy vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajalla

Ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetut työansiot huomioidaan myönnetyssä vanhuuseläkkeessä myös silloin, kun työntekijän työsuhde päättyy ja vanhuuseläke alkaa työntekijän vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Siten päättyneeseen työsuhteeseen liittyvä työansio, joka maksetaan vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana vakuuttamisvelvollisuuden ikärajan täyttämistä seuraavan kuukauden aikana, otetaan huomioon vanhuuseläkkeen määrässä sen alkamisesta lukien. Työansio kohdennetaan ansaintarekisterissä työsuhteen päättymiskuukaudelle ja työeläkevakuutusmaksu maksetaan ko. ajankohdan mukaan.

Työansio kohdennetaan ansainta-ajankohdan ansioksi, jos eläkkeen määrä vääristyy

Jos maksuperiaatteen soveltaminen vääristää eläkkeen määrää, voidaan käyttää ansaintaperiaatetta. Ansaintaperiaatteen mukaan työansio katsotaan sen kalenterikuukauden ansioksi, jona se on ansaittu. Ansaintaperiaate on poikkeus maksuperiaatepääsääntöön ja ansaintaperiaatetta voidaan soveltaa vain tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Lain perustelujen (HE 45/2005 vp.) mukaan eläkkeen vääristymisellä tarkoitetaan olennaista eroa eläkkeen määrässä. Eläkkeen määrän voidaan katsoa vääristyvän, jos kohdennettava työansio on suurempi kuin eläkkeensaajalle maksettavan kuukausieläkkeen viisinkertainen määrä. Kuukausieläkkeen määrää tarkasteltaessa otetaan huomioon kaikki eläkkeensaajalle saman eläketapahtuman perusteella myönnetyt lakisääteiset työeläkkeet.

Jos ansaintaperiaatteen soveltamisen edellytykset täyttyvät ja työansio on ansaittu useampana kalenterivuotena, katsotaan työansio kalenterivuosien työansioksi tasasuuruisina erinä, ellei muuta esitetä.

Säännöstä ei sovelleta vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksettuihin työansioihin. Ne huomioidaan vanhuuseläkkeen määrässä edellä kuvatun TyEL:n 12 §:n 2 momentin mukaan.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Alle vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämistä (esim. 68 vuotta) ansaittu työansio (esim. iso tulospalkkio) maksetaan vasta työntekijän vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukauden jälkeen. Työansio voidaan kohdentaa ansainta-ajalle, jos työansio on määrältään vähintään viisinkertainen suhteessa kuukausieläkkeen määrään, eikä työansio tule huomioitavaksi ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden ansioina.

Henkilön kuoleman jälkeen maksetut ansiot kohdennetaan ansainta-ajan mukaisesti

Henkilön kuoleman jälkeen maksettavat ansiot kohdennetaan ansainta-ajan mukaisesti myös tulorekisterin voimaantultua. Tällöin mahdollinen perhe-eläkkeen määrä ei vääristy.

Tarkemmat tiedot

Tulkinta kuoleman jälkeen maksetuista ansioista on tehty Tulkintaryhmän kokouksessa 3.6.2015 ja se on mainittu myös hallituksen esityksessä 87/2018 vp.

Työkyvyttömyyseläkkeessä ei tulevan ajan vuoksi ole yleensä tarpeen kohdentaa työansioita ansainta-ajalle. Tämän vuoksi työkyvyttömyyseläkkeen perusteella laskettavassa perhe-eläkkeessä, joka lasketaan sellaisen edunjättäjän jälkeen, joka ei ollut vielä työkyvyttömyyseläkkeellä, ei ole tarpeen kohdentaa ansioita ansainta-ajalle.

Työansioiden vakuuttaminen, kun ei ole eläketilannetta

Työansioita vakuutettaessa ei ole vielä tiedossa, työntekijän eläkkeen määrä. Sen vuoksi silloin ei voida vielä arvioida, aiheutuuko maksuperiaatteen soveltamisesta eläkkeen määrän vääristymistä. Eläkkeen perusteena olevat työansiot katsotaan sen kalenterikuukauden ansioiksi, jolloin ne maksetaan.

Työansiot huomioidaan maksuperiaatteen mukaisesti myös siinä tilanteessa, että työsuhde on maksamisajankohtana jo päättynyt.

Jos ansiot kohdennetaan muun selvityksen kuin työnantajan ilmoituksen (esim. verotietojen) perusteella ja maksupäivä ei ole selvillä, niin ne lähtökohtaisesti kohdennetaan maksamisvuoden joulukuulle. Isommat erät jaetaan joulukuulle ja kesäkuulle. Jos on varmaa, että toiminta on päättynyt esim. elokuussa (työnantaja on mennyt konkurssiin tai työsuhteen päättymispäivä muutoin selvästi ilmenee asiakirjoista), ansiot kohdennetaan tällöin ko. kuukaudelle eli tässä esimerkissä elokuulle.

Sijaismaksajan maksama palkka katsotaan maksamisajankohdan mukaiseksi ansioksi

Sijaismaksajan maksamat suoritukset vakuutetaan maksuperiaatteen mukaisesti, vaikka työsuhde olisi maksamisajankohtana jo ehtinyt päättyä.

Sijaismaksaja voi olla esim. konkurssipesä, palkkaturvalaissa tarkoitettu palkkaturvasta huolehtiva viranomainen tai muu maksaja.

Maksuperiaatetta sovelletaan palkkaturvana maksettuihin eläkkeen perusteena oleviin työansioihin kuuluviin suorituksiin myös siinä tapauksessa, että työnantajan TyEL-vakuutus olisi jo ehditty päättää työsuhteen päättyessä ennen palkkaturvapäätöstä. Palkkaturvana maksetut suoritukset otetaan tällöinkin huomioon maksamisajankohdan mukaisina ansioina, ja niistä peritään vakuutusmaksu maksamisajankohdan mukaisten maksuperusteiden mukaan.

Ansiot voidaan liittää päättyneeseen vakuutukseen, jos työnantajalla ei ole maksamisajankohtana lainkaan voimassa TyEL-vakuutusta, ja jos ansioiden maksaminen perustuu vakuutuksen voimassaoloaikana tehtyyn työhön. Edellä mainitussa tilanteessa asiaa ei ole tarpeen käsitellä vakuuttamisen laiminlyöntinä, joka edellyttäisi työnantajan pakkovakuuttamista. Tällainen menettely yksinkertaistaa erityisesti palkkaturvana maksettujen ansioiden vakuuttamista, sekä edistää TyEL:n joustavaa toimeenpanoa.

Konkurssi- ja työntekijän palkkaturvatilanteissa työansio voidaan kohdentaa pitkänkin ajan kuluttua taannehtivasti itse ansainta-ajalle ja/tai ajalle, jossa työnantajalla on ollut työeläkevakuutus voimassa.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työvoima- ja elinkeinokeskus on kesäkuussa 2010 palkkaturvalain nojalla maksanut henkilölle maksamattomia palkkoja ja lomakorvauksia joulukuulta vuodelta 2009, irtisanomisajan palkkaa tammikuulta 2010 sekä odotusajan palkkaa. Henkilön työsuhde on päättynyt irtisanomisajan jälkeen 31.1.2010. Ansiot ovat maksuperiaatteen mukaisesti kesäkuun 2010 ansioita. Odotusajan palkkaa ei huomioida lainkaan, koska se ei ole työstä maksettua vastiketta. Asiaan ei vaikuta se, onko työnantaja ollut ns. sopimustyönantaja vai tilapäistyönantaja.

Tulospalkkio katsotaan yleensä maksamisajankohdan mukaiseksi ansioksi

Tulospalkkio katsotaan maksuperiaatteen mukaisesti maksamisajankohdan mukaiseksi ansioksi, vaikka se perustuu aikaisempien vuosien tulostavoitteiden saavuttamiseen ja siis aikaisempina vuosina tehtyyn työhön.

Tulospalkkio otetaan maksuperiaatteen mukaisesti huomioon silloinkin kun työsuhde, jonka perusteella tulospalkkio maksetaan, on päättynyt ennen tulospalkkion maksamisajankohtaa.

Myös tulospalkkiosta perittävät työeläkevakuutusmaksut työnantajalta ja työntekijältä peritään maksamisajankohdan mukaisesti.

Tulospalkkio voidaan kohdentaa ansainta-ajalle vain, jos kysymyksessä on eläketapahtuma ja tulospalkkio on määrältään yli viisinkertainen henkilön kuukausieläkkeeseen nähden.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Tulospalkkauksen piirissä oleva henkilö jää 1.11.2009 alkaen vanhuuseläkkeelle täyttäessään 63 vuotta, jolloin hänen työsuhteensa myös päättyy. Hänelle maksetaan maaliskuussa 2010 tulospalkkio, joka perustuu vuosien 2008 ja 2009 tulostavoitteiden toteutumiseen. Vuonna 2010 maksettava tulospalkkio tulisi ottaa huomioon 1.11.2009 alkaneen eläkkeen perusteena eli kohdentaa se ansainta-ajalleen, jos tulospalkkio on määrältään suurempi kuin henkilölle 1.11.2009 alkaen muutoin maksettavan kuukausieläkkeen viisinkertainen määrä. Jos tulospalkkio on pienempi, sitä ei kohdenneta ansainta-ajalleen, vaan se otetaan huomioon maksuperiaatteen mukaisesti eläkeaikaisena työansiona aikaisintaan 68 vuoden iässä myönnettävän vanhuuseläkkeen perusteena.

Esimerkki: TyEL:n mukaan vakuutettu työntekijä täyttää vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan 5.4.2018. Hän ei ole sopinut työnantajansa kanssa työsuhteen jatkamisesta. Hänelle maksetaan 24.6.2018 tulospalkkio, joka perustuu vuosien 2015–2017 tulostavoitteiden saavuttamiseen. Työnantajan velvollisuus eläketurvan järjestämiseen päättyy tässä tapauksessa 30.4.2018, mutta kesäkuussa 2018 maksettava tulospalkkio voidaan ottaa huomioon eläkkeen perusteena olevana työansiona. Edellytyksenä on, että sen huomiotta jättämisen voidaan arvioida vääristävän eläkkeen määrää. Maksuperiaatteesta poikkeaminen voi siis tulla harkittavaksi siinä yhteydessä, kun määrätään työntekijälle karttunutta kokonaistyöeläkettä. Jos tulospalkkio kohdennetaan ansainta-ajalleen, on työnantaja velvollinen maksamaan siitä työeläkevakuutusmaksun.

Jos ansaintaperiaatteen soveltamisen edellytykset täyttyvät ja työansio on ansaittu useampana kalenterivuotena, katsotaan työansio kalenterivuosien työansioksi tasasuuruisina erinä, ellei muuta esitetä.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työntekijälle maksetaan tulospalkkio vuonna 2010. Se perustuu vuosien 2007–2009 tulostavoitteiden saavuttamiseen. Jos ansaintaperiaatteen edellytykset täyttyvät ja tulospalkkio kohdennetaan ansainta-ajalleen, otetaan siitä 1/3 huomioon vuoden 2007 ansiona, 1/3 vuoden 2008 ansiona ja 1/3 vuoden 2009 ansiona, ellei asiassa ole käytettävissä tarkempaa selvitystä siitä, miten tulospalkkio on ansaittu.

Ulkomaantyökomennuksen tulospalkkiot

Kun työntekijä lähetetään Suomesta ulkomaille työskentelemään tai kun hänet otetaan ulkomailla palvelukseen siten, että työntekijä kuuluu TyEL:n soveltamisalaan, eläkkeen perusteena oleva työansio määräytyy ns. vakuutuspalkan perusteella.

Jos työntekijä on ollut ulkomaantyössä sinä aikana, jolta tulospalkkio voidaan katsoa ansaituksi, ei tosiasiallisesti maksettavaa tulospalkkiota oteta lainkaan huomioon eläkkeen perusteena olevana työansiona, koska tulospalkkion katsotaan sisältyvän vakuutuspalkkaan.

Jos ulkomaantyössä olevalle työntekijälle maksetaan sellaisia tulospalkkioita, jotka on ansaittu jo ennen ulkomaan työkomennuksen alkamista, tulospalkat otetaan maksamisvuotena huomioon eläkkeen perusteena olevina työansioina vakuutuspalkan lisäksi. 

Työskentelyn päättymisen jälkeen tai ennen maksettu palkka, kun henkilö on vaihtanut työskentelymaata

Työntekijälle jälkikäteen tai etukäteen maksettu palkka vakuutetaan siinä maassa, jossa vakuutetaan palkan perusteena oleva työskentely, vaikka henkilö olisi palkan maksuhetkellä muuttanut toiseen maahan. Työansio vakuutetaan maksuperiaatteen mukaisesti.

Katso tarkemmat tiedot ja esimerkit ohjeista:

 • Maksettava palkka, kun henkilö on siirtynyt Suomesta ulkomaille
 • Maksettava palkka, kun henkilö on siirtynyt ulkomailta Suomeen

Työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa ei yleensä syytä poiketa maksuperiaatteesta

Työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa eläkkeen perusteena olevat työansiot otetaan maksuperiaatteen mukaisesti huomioon karttuneen eläkkeen määrään vaikuttavina ja myös tulevan ajan ansiota määrättäessä.

Tulevan ajan ansio

Tulevan ajan ansiota laskettaessa ei ole yleensä aihetta kohdentaa tarkasteluaikaan sisältyvien kalenterivuosien työansioita maksuperiaatteesta poiketen. Ansaintaperiaatteen soveltaminen jonakin kalenterivuonna maksettuihin työansioihin saattaisi aiheuttaa tarpeen kohdentaa uudelleen kyseisenä ansaintavuonna maksettuja työansioita, mikä sekavoittaa tarpeettomasti tulevan ajan ansion laskentaa.

Tulevan ajan ansion laskennassa otetaan työansiot huomioon suhteellisen pitkältä ajalta ja samantyyppisiä suorituksia (esimerkiksi tulospalkkioita) käsitellään eri kalenterivuosina yleensä johdonmukaisin perustein. Tämän vuoksi maksuperiaatteen soveltamisen ei voida arvioida aiheuttavan tulevan ajan laskentaan sellaista vääristymää, josta yleensä aiheutuisi olennaista eroa eläkkeen määrään.

Työkyvyttömyyden alkamisvuoden ansiot

Jos työkyvyttömyyden alkamisvuoden ansioita ei oteta huomioon tulevan ajan ansiota määrättäessä, työkyvyttömyyden alkamisvuonna maksettavat työansiot voidaan kohdentaa ansainta-ajalle, jos se poikkeaa maksamisvuodesta ja jos työkyvyttömyyden alkamisvuonna maksettavan työansion määrä on suurempi kuin kuukausieläkkeen viisinkertainen määrä.

Tarkemmat tiedot

Ansioiden kohdentaminen tällaisessa tilanteessa maksuperiaatteesta poiketen ei siis kuitenkaan tarkoita sitä, että työkyvyttömyyden alkamisvuonna maksettavat ansiot pitäisi aina ja kaikissa tilanteissa kohdentaa ansainta-ajalleen pelkästään sen takia, että työkyvyttömyyden alkamisvuonna tosiasiallisesti maksetuista ansioista ei kerry eläketurvaa.

Työntekijälle voi tulla maksettavaksi myöhemmin erilaisia suorituksia, jotka ovat vastiketta työkyvyttömyyden alkamisvuonna tehdystä työstä. Sellaisia suorituksia ei ole tarpeen kohdentaa ansainta-ajalleen, koska ne eivät siinä tapauksessa kerryttäisi työntekijälle lainkaan eläkettä.

Esimerkki: Henkilölle on myönnetty työkyvyttömyyseläke 1.2.2018 alkaen maaliskuussa 2017 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella. Henkilölle maksetaan sittemmin huhtikuussa 2018 tulospalkkio, joka perustuu vuoden 2017 tulostavoitteiden toteutumiseen. Tulospalkkiota ei kohdenneta ansainta-ajalle, koska kohdentaminen merkitsisi sitä, että tulospalkkiota ei otettaisi lainkaan huomioon edes eläkeaikaisena ansiona aikanaan myönnettävää vanhuuseläkettä laskettaessa. Tällaisessa tilanteessa huhtikuussa 2018 maksettu tulospalkkio otetaan huomioon maksuperiaatteen mukaisesti huhtikuun ansiona ja myönnetään vanhuuseläkettä laskettaessa.

Tieto kohdennettavasta työansiosta eläketapahtuman yhteydessä

Eläkkeen määrää vääristävä seikka voi tulla eläkettä myöntävän laitoksen tietoon eläkkeenhakijan tai eläkkeensaajan ilmoituksen perusteella.

Ilmoitus voidaan tehdä eläkehakemuksella, jos silloin on tiedossa jokin eläketapahtuma-ajankohdan jälkeen maksettu palkkaerä, jonka eläkkeenhakija haluaa kohdennettavaksi ennen eläkkeelle jääntiä koskevaan aikaan.

Jos palkkaerän (esim. tulospalkkion) määrä ei ole tiedossa eläkehakemusvaiheessa, eläkkeensaaja voi tehdä eläkepäätöksen antamisen ja palkkaerän maksamisen jälkeen kohdentamista koskevan vaatimuksen eläkelaitokselle vapaamuotoisella todistettavalla ilmoituksella tai hakemuksella.

Oikaisupäätös

Henkilölle annettu eläkepäätös on voinut tulla jo lainvoimaiseksi, kun eläkelaitos saa tiedon kohdennettavasta työansiosta. Eläkelaitos antaa eläkkeensaajalle oikaisupäätöksen, jos ansioiden kohdentaminen ansainta-ajalle on mahdollista.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 18.2.2020 – toistaiseksiJulkaistu 18.2.2020
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu tietoja siitä, milloin vakuutuspalkkaa käytetään työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksujen perusteena ja milloin ne määräytyvät työntekijälle tosiasiallisesti maksettavan palkan perusteella.

Työeläkelainsäädännössä on ollut vuodesta 1994 lähtien vakuutuspalkkaa koskeva säännös.

Kun työnantaja vakuuttaa ulkomaille lähettämänsä työntekijän Suomessa ns. lähetettynä työntekijänä tai vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella, määräytyy työntekijän eläkkeen perusteena oleva työansio pääsääntöisesti vakuutuspalkan perusteella.

Vakuutuspalkasta säädetään TyEL:n 72 §:ssä. Sen mukaan ulkomaantyössä työntekijän eläkkeen perusteena olevana työansiona pidetään sitä palkkaa, joka vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava. Jos vastaavaa työtä ei Suomessa ole, työansiona pidetään palkkaa, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.

Vastaavan sisältöinen vakuutuspalkkaa koskeva säännös on myös JuEL:n 86 §:ssä. MEL:ssa ei ole säännöstä vakuutuspalkasta. MEL:n mukaan lähetetyn työntekijän eläkkeen perusteena oleva ansio määräytyy näin ollen työntekijälle maksetun todellisen palkan mukaan.

Vakuutuspalkkasäännöksen soveltamisen kannalta ei ole merkitystä työskenteleekö työntekijä

 • EU-maassa
 • maissa, joiden kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus
 • maissa, joiden kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta.

Vakuutuspalkan perusteella määräytyy myös työnantajan ja työntekijän työeläkevakuutusmaksu. Lähettävä työnantaja tai työntekijän vastaanottava ulkomainen yritys pidättää työntekijän palkasta työntekijän työeläkevakuutusmaksun. Työeläkevakuutusmaksun suorittamisesta eläkelaitokselle vastaa kuitenkin kokonaisuudessaan vakuuttamisvelvollinen lähettävä työnantaja.

Kun vakuutuspalkka on ulkomaan työskentelyn aikana on käytössä, määrytyvät sairausvakuutuslain mukaiset etuudet vakuutuspalkan perusteella. Vakuutuspalkkaa käytetään myös seuraavien sosiaalivakuutusmaksujen määräytymisperusteena:

 • tapaturmavakuutusmaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • ryhmähenkivakuutusmaksu

Vakuutuspalkkaa käytetään myös työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksun määräytymisperusteena paitsi, jos ulkomaantyöskentelystä saatuun palkkaan ei sovellu tuloverolain 77 §:n mukainen verovapaussäännös. Tällöin työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksu määräytyy ennakkoperintälain 13 §:n mukaisen todellisen palkan perusteella.

Jos ulkomailla työskentelevä Suomessa vakuutettu henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja työntekijän sairausvakuutusmaksu määräytyvät vakuutuspalkan perusteella.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 14.9.2018 – toistaiseksiJulkaistu 14.9.2018
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen esimerkkejä on päivitetty 29.3.2022. Ei muutoksia varsinaiseen sisältöön.

Vakuutuspalkka on se palkka, joka vastaavasta työstä Suomessa olisi maksettava. Vastaavasta työstä maksettavalla palkalla tarkoitetaan palkkaa, jota työntekijä saisi Suomessa samaa tai samanlaista työtä tehdessään.

Tarkemmat tiedot

Jos työntekijä tekee ulkomailla vastaavanlaista työtä kuin Suomessa ennen ulkomaantyöskentelyn (komennuksen) alkua, vakuutuspalkan määrittelyn lähtökohtana käytetään työntekijälle Suomessa ennen komennusta maksettua palkkaa.

Vastaavasta työstä maksettavalla palkalla tarkoitetaan aina vastaavaa työtä Suomessa ja sen palkkausta. Palkalla, joka asemamaassa maksetaan vastaavasta työstä, ei siis ole merkitystä vakuutuspalkkaa määrättäessä. 

Suomen palkkatason valitseminen vakuutuspalkan lähtökohdaksi takaa työntekijälle Suomen tasoa vastaavan eläkekarttuman myös ulkomaan työkomennuksen ajalta.  Työskentelymaassa mahdollisesti palkan määräytymiseen korottavasti tai alentavasti vaikuttavia asuin- tai elinkustannuksia taikka verotusta ei näin ollen oteta huomioon vakuutuspalkassa eivätkä ne vaikuta työntekijän eläkkeen määrään.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Todellinen palkka komennuksen ajalta.

Suomalainen emoyritys lähettää kaksi samaa työtä tekevää työntekijäänsä työskentelemään kahteen eri tytäryhtiöön maihin A ja B. Työntekijöiden lähtöpalkka on sama, ja emoyhtiön tavoite on, että nettopalkka myös komennuksen aikana pysyy samana, koska työntekijöiden tehtävät ulkomailla ovat samanlaisia. Maassa A verokanta on 45 % ja maassa B 25 %. Tämän johdosta maassa A työskentelevälle työntekijälle maksetaan suurempaa bruttopalkkaa kuin työntekijälle, joka työskentelee maassa B. Jos vakuutuspalkkasäännöstä ei käytettäisi, muodostuisi työntekijöiden eläkekarttuma ulkomaantyöstä erisuuruiseksi riippuen siitä, työskenteleekö työntekijä maassa A vai maassa B.

Vakuutuspalkka voi olla pienempi tai suurempi kuin tosiasiallisesti ulkomaantyöstä maksettava palkka. Ulkomaantyöstä maksettavalla todellisella palkalla lisineen ja etuineen ei siis ole merkitystä vakuutuspalkkaa määrättäessä. 

Vakuutuspalkan määrään vaikuttavia seikkoja

Työn vaativuuden huomioon ottaminen vakuutuspalkkaa määritettäessä

Jos ulkomaan palkka on kotimaan palkkaa korkeampi esimerkiksi siitä syystä, että

 • työ ulkomailla vaatii erityistietoja tai -taitoja tai
 • on kotimaista työtä vastuullisempaa,

otetaan nämä seikat huomioon vakuutuspalkassa.

Esimerkki: Eläketurvakeskuksen lausunto 27.6.2001 (ETK 12216) Ulkomaantyön vakuutuspalkassa oli huomioitu ulkomaantyön pidempi työaika ja laajempi vastuu.

Luontoisedut otetaan huomioon vakuutuspalkassa

Ne luontoisedut, jotka kuuluvat Suomessa eläkkeen perusteena oleviin työansioihin, otetaan huomioon vakuutuspalkkaa määritettäessä, jos ulkomaantyötä vastaavaan työhön Suomessa liittyy vastaavia luontoisetuja. Työnantaja ilmoittaa vakuutuspalkassa huomioon otettavat luontoisedut osana vakuutuspalkkaa myös tulorekisteriin.

Esimerkki: Yritys palkkaa työntekijän toimimaan myyntiedustajana Saksassa. Työntekijällä on käytössään auto ja työnantaja järjestää hänelle myös asunnon. Yrityksellä on Suomessakin vastaavissa tehtävissä toimivia myyntiedustajia, joilla on autoetu. Autoetu tulee siis huomioida vakuutuspalkassa, mutta asuntoetua ei. 

Luontoisedut huomioidaan enintään verohallituksen Suomessa vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti. 

Jos luontoiseduille ei ole vahvistettu verotusarvoa, kyseiset edut arvioidaan käyvän arvon mukaan.

Pidempi työaika voi nostaa vakuutuspalkkaa

Jos työaika ulkomailla on olennaisesti pitempi kuin normaali työaika Suomessa, tämä huomioidaan vakuutuspalkkaa nostavana tekijänä vakuutuspalkkaa etukäteen määrättäessä.

Yksittäisistä ylityökorvauksista ei makseta työeläkevakuutusmaksuja vakuutuspalkan lisäksi.

Ulkomaanlisät ja olosuhdelisät eivät vaikuta vakuutuspalkan määrään

Vakuutuspalkan määrittelyssä ei oteta huomioon erilaisia ulkomaan- ja olosuhdelisiä.

Vuosilomaan liittyvät vastikkeet vakuutuspalkkaa määritettäessä

Lomakorvaukset ja muut sitä vastaavat suoritukset otetaan huomioon vakuutuspalkkaa etukäteen määritettäessä vakuutuspalkan osatekijänä.

Työsuhteen kestäessä maksettavista lomakorvauksista ja muista sitä vastaavista suorituksista ei makseta työeläkevakuutusmaksuja vakuutuspalkan lisäksi. 

Määräaikaisen työsuhteen päättyessä maksettavat lomakorvaukset otetaan huomioon vakuutuspalkkaa etukäteen määritettäessä vakuutuspalkan osatekijänä.

Työnantajan työntekijän puolesta maksamat verot ja työnantajan työntekijän puolesta maksama työntekijän työeläkevakuutusmaksu vakuutuspalkkaa määritettäessä

Työnantajan työntekijän puolesta maksamia palkkaan perustuvia veroja tai työnantajan työntekijän puolesta maksamaa työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei oteta huomioon vakuutuspalkkaa määrättäessä, jos tällaista etua ei ole vastaavassa työssä Suomessa.

Työnantajan työntekijän puolesta maksamat verot katsotaan lähtökohtaisesti vastikkeeksi työnteosta ja myös työntekijän eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi.

Jos työnantaja ja työntekijä ovat etukäteen sopineet, että työnantaja maksaa työntekijän puolesta työntekijän työeläkevakuutusmaksun, se katsotaan vastikkeeksi työstä ja otetaan huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevassa työansiossa. Jos vastaavassa työssä Suomessa ei ole tällaista etua, sitä ei oteta huomioon vakuutuspalkkaa määritettäessä.

Jos työnantaja ja työntekijä eivät ole etukäteen sopineet, että työnantaja maksaa työntekijän työeläkevakuutusmaksun työntekijän puolesta ja jos työnantaja joutuu esimerkiksi jälkikäteen maksamaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun eikä peri sitä työntekijältä, kyseistä etua

 • ei katsota vastikkeeksi työstä
 • eikä työntekijän eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi
 • eikä sitä oteta huomioon vakuutuspalkkaa määritettäessä.

Muut kuin palkaksi nimetyt vastikkeet vakuutuspalkkaa määritettäessä

Kun työntekijä työskentelee työsuhteessa lähettävään työnantajaan ja työntekijä saa työstään vastiketta, vakuutuspalkka on määritettävä riippumatta siitä, miten vastike tehdystä työstä on nimetty.

Esimerkki: A oli työskennellyt lähetettynä työntekijänä Namibiassa, ja hänen kuukausipalkakseen oli sovittu 5 000 euroa, joka vastasi vastaavan työn palkkausta Suomessa. A:lle oli maksettu noin 5 000 euroa siten, että maksettuun kuukausittaiseen määrään sisältyi sekä palkkaa että päivärahaa. Päivärahan osuus kuukausiansioista oli melko suuri. A:n vakuutuspalkkana pidetään 5 000 euroa/kk, sillä tämä vastaa sitä palkkaa, jota Suomessa vastaavasta työstä maksettaisiin. Vakuutuspalkkana ei siis pidetä todellista rahapalkkaa. Sillä, että todellinen palkkaus muodostuu osin päivärahoista, ei siis ole merkitystä vakuutuspalkkaa määritettäessä.

Palkkatulon verottomuudella ei ole merkitystä vakuutuspalkkaa määritettäessä.

Palkankorotukset vakuutuspalkkaa määritettäessä

Vakuutuspalkkaa määritettäessä työsuhteen kestäessä maksettavat yksilölliset palkankorotukset tulisi etukäteen arvioida tasolle, joka vastaa osapuolten näkemystä Suomessa vastaavan työn palkkakehitykstä komennuksen aikana.

Esimerkki: Komennuksesta sovittaessa tiedetään, että työntekijä tulee työskentelemään ulkomailla pitkään ja että vastaavan työn palkkaus Suomessa tulee nousemaan. Vakuutuspalkka tulee jo alun perin sopia sellaiseksi, että siihen on sisällytetty keskimääräisesti arvioituna ulkomaanvuosien aikainen palkkakehitys Suomessa.

Tulospalkkiot, bonukset vakuutuspalkkaa määritettäessä

Vakuutuspalkassa bonukset otetaan huomioon keskimääräisinä, osana kiinteää vakuutuspalkkaa. Vakuutuspalkka määritetään siis jo alun alkaen sen suuruiseksi, että siihen sisältyvät ulkomaankomennuksen aikana kertyvät bonukset. Siten vakuutuspalkan suuruutta arvioitaessa bonukset tulisi jo etukäteen arvioida tasolle, joka vastaa osapuolten näkemystä bonusten määrästä komennuksen aikana. Sillä, toteutuvatko bonukset vai eivät, ei ole merkitystä.

Tarkemmat tiedot

Ennen vuotta 2005 bonusten huomioiminen tapahtui käytännössä kahdella vaihtoehtoisella tavalla:

 • vakuutuspalkka määritettiin alun perin niin suureksi, että se piti sisällään arvioidut keskimääräiset bonukset tai
 • vakuutuspalkka määritettiin ilman bonuksia ja siihen lisättiin todelliset toteutuneet bonukset.

Vuodesta 2005 lähtien bonukset on huomioitu jo alun perin osaksi vakuutuspalkkaa.

Bonusten kohdentaminen vakuutuspalkkaa määritettäessä

Kun työskentely tapahtuu Suomessa, lähtökohtana on, että bonukset otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevissa ansioissa maksamisvuoden ansiona.

Jos henkilöllä on ollut bonuspalkkaus käytössä jo ennen ulkomaantyökomennusta, ei viimeiseltä ulkomaantyövuodelta tai karttumisajalta ansaittua bonusta oteta huomioon maksamisvuoden työansioissa Suomeen palaamisen jälkeen. Viimeisen ulkomaantyövuoden bonukset on otettava huomioon etukäteen vakuutuspalkassa, koska bonus kohdistuu ulkomailla työskentelyn ajalle. 

Sen sijaan Suomessa ennen ulkomaantyökomennusta ansaituista bonuksista, jotka maksetaan työntekijän ulkomailla työskentelyn aikana, maksetaan erikseen työeläkevakuutusmaksut, koska bonukset kohdistuvat Suomessa työskentelyn ajalle. Bonukset kartuttavat siten eläkettä vakuutuspalkan lisäksi.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Henkilöllä on ollut bonuspalkkaus käytössä jo ennen ulkomaankomennusta

Työntekijä kuuluu bonusjärjestelmän piiriin Suomessa työskennellessään vuonna 2018. Työntekijä lähetetään ulkomaille 1.1.2019. Ulkomaan työskentelyn aikana vuosina 2019–2021 on käytössä vakuutuspalkka, jossa on huomioitu bonukset. Vuonna 2019 maksetaan bonus vuodelta 2018, jota ei ole otettu huomioon vakuutuspalkassa. Bonuksesta maksetaan erikseen TyEL-maksu, koska se kohdistuu Suomessa työskentelyn ajalle. Vuosien 2020 ja 2021 bonuksista ei makseta erikseen TyEL-maksuja, koska bonukset on otettu huomioon vakuutuspalkassa. Työntekijä palaa Suomeen 1.1.2022 ja samana vuonna työntekijälle maksetaan bonus vuodelta 2021. Bonuksesta ei makseta erikseen TyEL-maksua, koske bonus kohdistuu ulkomailla työskentelyn ajalle.

Jos henkilöllä ei ole ollut bonuspalkkausta käytössä ennen ulkomaankomennusta, Suomeen paluun jälkeen maksettavista bonuksista ei erikseen makseta työeläkevakuutusmaksuja. Bonukset on jo arvioitu osaksi vakuutuspalkkaa, jonka perusteella myös työeläkevakuutusmaksu määräytyy.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Henkilöllä ei ole ollut bonuspalkkausta käytössä ennen ulkomaankomennusta

Työntekijä ei kuuluu bonusjärjestelmän piiriin Suomessa työskennellessään vuonna 2020. Työntekijä lähetetään ulkomaille 1.1.2021 ja lähettävässä yrityksessä otetaan käyttöön bonusjärjestelmä. Työntekijälle määritetään vakuutuspalkaksi 6 000 euroa, josta varsinaista palkan osuutta on 4 500 euro ja arvioitu bonuksen osuus 1 500 euroa. Vuoden 2021 TyEL-maksut määräytyvät vakuutuspalkan perusteella, jossa on huomioitu bonus. Työntekijä palaa Suomeen 1.1.2022 ja hänelle maksetaan 10 000 euron bonus 1.3.2022 vuodelta 2021. Bonuksesta ei erikseen vuonna 2022 makseta TyEL-maksuja, koska arvio bonuksesta on mukana jo vuoden 2021 vakuutuspalkassa.

Verotuskohtelu ei vaikuta bonusten huomioon ottamiseen vakuutuspalkkaa määritettäessä

Osa bonuksista voi Suomessa olla verovapaita ja vain osaa verotetaan Suomessa. Verokohtelulla ei ole merkitystä siihen, miten bonukset otetaan huomioon vakuutuspalkkaa määritettäessä.

Irtisanomiskorvaus vakuutuspalkkaa määritettäessä

Jos työntekijä irtisanotaan siten, että hänen työsuhteensa päättyy ulkomailla työskentelyyn, irtisanomisajalta eläkkeen perusteena oleva ansio määräytyy vakuutuspalkan mukaan. Edellytyksenä on, että:

 • työsuhde on voimassa irtisanomisajan
 • työnantaja maksaa työntekijälle normaalia palkka irtisanomisajalta
 • työntekijä ei työskentele Suomessa irtisanomisaikana.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Irtisanomisajan palkka

Työntekijä on ollut lähetettynä työntekijänä ulkomailla ja hänen vakuutuspalkkansa on ollut 4000 euroa kuukaudessa. Työntekijä irtisanotaan ja hän palaa Suomeen 1.7.2021. Työntekijälle maksetaan 6 kuukauden irtisanomisajan palkka, joka määräytyy hänen 6 kuukauden vakuutuspalkkansa perusteella, koska työntekijä on Suomessa, mutta ei työskentele irtisanomisaikana.

Harjoittelijan vakuutuspalkka

Jos työtä tehdään esimerkiksi harjoitteluna, pitää vakuutuspalkka määrittää saman suuruiseksi kuin mitä vastaavasta harjoittelusta Suomessa maksettaisiin.

Esimerkki: Suomalainen yritys lähettää opiskelijan harjoittelijaksi saksalaiselle tehtaalle. Harjoittelija tekee insinöörin tehtäviä vastaavia tehtäviä Saksassa. Lähtökohtana on, että vakuutuspalkka määrtään pidetään sellaisen palkan mukaan, jota vastaavasta harjoittelusta Suomessa maksettaisiin. Vakuutuspalkkaa määrätään siis alemmaksi kuin vastaavaa työtä tekevän insinöörin palkka olisi Suomessa.

Aupairin vakuutuspalkka

Suomalaisen perheen Suomesta kotitalouteensa ulkomaille palkkaamalle aupairille on määriteltävä vakuutuspalkka, jos lähetettyä työntekijää koskevat edellytykset täyttyvät.

Aupairin työ ei vastaa kodinhoitajan työtä Suomessa, vaan ennemmin työtä, jota Suomessa oleva perhe tarjoaa ulkomaiselle aupairille.

Vakuutuspalkka määritellään vastaamaan Suomessa työskentelevän aupairin kokonaispalkkausta. Vakuutuspalkassa otetaan huomioon siis palkan (taskurahan) lisäksi asumis- ja ateriaetu. Asumis- ja ateriaetu voidaan määrittää verohallituksen Suomessa vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti.

Ulkomailla järjestetty päällekkäinen eläketurva voi alentaa vakuutuspalkkaa

Työnantaja voi alentaa vakuutuspalkan määrää lakisääteisessä eläkevakuutuksessa, jos

 • työntekijän ulkomaantyö on jatkunut kaksi vuotta ja
 • työnantaja on järjestänyt työntekijälleen myös muun eläketurvan ulkomailla työskentelyn ajaksi.

Työnantajan työntekijälleen järjestämä muu eläketurva voi olla työskentelymaan lakisääteinen turva tai esimerkiksi Suomessa otettu vapaaehtoinen vakuutus.

Vakuutuspalkkaa voidaan kuitenkin alentaa enintään siinä määrin, että työntekijän kokonaiseläketurva säilyy samalla tasolla kuin eläketurva Suomen työeläkelainsäädännön mukaan olisi.

Eläkelaitoksen tulee viime kädessä huolehtia eläketurvan tason säilymisestä ja siitä, että alennettu vakuutuspalkka on määritelty oikein.

Työnantajan on esitettävä selvitys ulkomailla järjestetystä tai muusta eläketurvasta.

Alennettu vakuutuspalkka ei siis ole lainmukainen, jos työntekijän kokonaiseläketurvan taso alenee.

Vakuutuspalkka, kun Suomessa ei ole ulkomaantyötä vastaavaa työtä

Jos ulkomaan työtä vastaavaa työtä ei ole Suomessa, vakuutuspalkan määrä arvioidaan siten, että sen voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.

Vakuutuspalkan voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä, kun vakuutuspalkan määrittelyssä käytetään lähtökohtana asianomaisesta työstä maksettavaksi sovittua vastiketta. Tällöin selvitetään, mitä eriä Suomessa pidettäisiin eläkkeeseen oikeuttavina työansioina, ja määritetään vakuutuspalkka tämän mukaisesti.

Yksittäisistä työkomennuksen aikana maksetuista vastike-eristä ei erikseen makseta työeläkevakuutusmaksuja.

Vakuutuspalkka toimitusjohtajan työssä 

Jos toimitusjohtaja on jo Suomessa toiminut vastaavissa tehtävissä, joita tekemään hänen lähetetään ulkomaille, voidaan vakuutuspalkka määrittää niiden työansioiden perusteella, joita hänelle on maksettu Suomessa.

Jos toimitusjohtaja palkataan ulkomaille lähettämistä varten, käytettävissä ei välttämättä ole sellaista Suomessa maksettua työansiota tai työansiota vastaavasta työstä Suomessa, jota voitaisiin käyttää vakuutuspalkan määrittelyssä. Vakuutuspalkka määritellään tällöin sen mukaan, mitä arvioidaan toimitusjohtajalle maksettavan, jos hän hoitaisi vastaavaa toimitusjohtajan tehtävää Suomessa.

Vakuutuspalkan määrittelyssä yhtenä osatekijänä voidaan tällaisessa erityistilanteessa käyttää asianomaisesta työstä sovittua todellista palkkaa.

Esimerkki: Eläkelautakunnan päätös 8.6.2000 (ELK 3306/99).

Vakuutuspalkka kehitysyhteistyössä ja lähetystyössä

Myös kehitysyhteistyössä ja lähetystyössä vakuutuspalkan määrittelyssä lähtökohtana on vastaavan työn palkka Suomessa.

Se, että kyse on kehitysyhteistyöstä tai lähetystyöstä, ei yksinään ole peruste alentaa vakuutuspalkan määrää. Jos kyseinen työ on kuitenkin vapaaehtoistyötä, vakuutuspalkan määrittelyssä otetaan huomioon se, mitä vastaavasta vapaaehtoistyöstä Suomessa maksettaisiin.

Jollei Suomessa ole kehitysyhteistyötä tai lähetystyötä vastaavaa työtä, vakuutuspalkan määrittelyssä otetaan huomioon työntekijälle tosiasiassa maksava palkka. Ulkomaan työskentelystä johtuvia lisä ei kuitenkaan oteta huomioon.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Kun työnantaja ja työntekijä sopivat ulkomaantyötä koskevista työ- ja palkkaehdoista, tulisi heidän samalla yhdessä määritellä ulkomaantyön vakuutuspalkka. 

Työnantaja ja työntekijä eivät voi keskenään vapaasti sopia vakuutuspalkan määrästä, vaan se on määriteltävä TyEL:n 72 §:n mukaisesti. 

Vakuutuspalkkaa määriteltäessä siihen sisällytetään vain ne erät ja palkanlisät, jotka Suomessakin kartuttavat eläkettä TyEL:n 70 §:n mukaisesti. 

Vakuutuspalka määritellään seuraavalla tavalla:

 • määritetään, kuinka paljon palkkaa ulkomaantyötä vastaavasta työstä Suomessa maksettaisiin,
 • määritetään palkkaan rinnastettavat erät kuten bonukset ja luontoisedut, joita vastaavan työn palkkaukseen Suomessa liittyy,
 • arvioidaan, onko työ ulkomailla vaativampaa kuin vastaava työ Suomessa tai liittyykö siihen mahdollisesti muita vakuutuspalkkaa nostavia erityisvaatimuksia,
 • voiko jokin seikka vaikuttaa alentavasti vakuutuspalkan määrään.

Pohdinnan tuloksena työnantaja ja työntekijä yhdessä määrittelevät, mikä on juuri tämän kyseisen työn vakuutuspalkka. 

Vakuutuspalkan määrittelyllä pyritään siihen, että eläkkeen perusteena oleviin ansioihin eivät vaikuta:

 • kotimaantyöstä poikkeavat palkkaustavat tai -järjestelyt
 • ulkomaan komennusten erityisolosuhteista aiheutuvat olosuhdelisät
 • lähinnä kustannusten korvauksiksi katsottavat suoritukset
 • verotuksen taso asemamaassa.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Kaavio, kuinka vakuutuspalkka määritellään käytännössä.

Vakuutuspalkka on määriteltävä kirjallisesti

Ulkomaantyötä koskevat työsopimukset on aina syytä tehdä kirjallisesti. Sopimuksessa on myös aina mainittava vakuutuspalkan määrä. Vakuutuspalkan määrä ilmoitetaan euroina (€/kk).

Sopimuksella voidaan jälkikäteisesti osoittaa osapuolten yhteinen käsitys vakuutuspalkasta, eli siitä, minkä verran ulkomaantyötä vastaavasta työstä Suomessa maksettaisiin palkkaa.

Työntekijän on tärkeää tietää vakuutuspalkan määräytymisestä ja merkityksestä. Työntekijän tulee tietää, että esimerkiksi asemamaan erityisolosuhteista johtuvia palkanlisiä ei oteta huomioon vakuutuspalkassa eivätkä ne kartuta eläkettä.

Työntekijän on tärkeää tietää myös, että vakuutuspalkka on mm. sairausvakuutuslain perusteella maksettavien päivärahojen peruste.

Työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen ehdoista

Työsopimuslain mukaan työnantajan tulee aina antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisimmistä ehdoista, jos työsopimus on suullinen tai tiedot eivät sisälly kirjallisesti tehtyyn sopimukseen.

Jos työntekijän työ tapahtuu ulkomailla ja se jatkuu yli kuukauden, tulee työntekijällä olla mainittu selvitys käytettävissään ennen ulkomaille lähtöä. Selvityksestä on käytävä ilmi mm.

• palkka tai muu vastike ja
• ulkomaantyössä palkan maksussa käytettävä valuutta.

Työnantajan ja työntekijän tulisi säilyttää lisäksi ulkomaantyötä koskeva sopimus, jossa vakuutuspalkka on määritelty.

Vakuutuspalkan määrittely jälkikäteen

Jos vakuutuspalkkaa ei ole mainittu työntekijän ja työnantajan kesken tehdyssä ulkomaantyön sopimuksessa tai muussa sopimuksessa tai sopimusta ei ole tehty kirjallisesti, eläkelaitos voi jälkikäteen määritellä vakuutuspalkan. Apuna arvioinnissa voidaan käyttää muun muassa eri työtehtävien keskimääräisiä palkkoja. Muun selvityksen puuttuessa voidaan ottaa huomioon myös työntekijän saamat todelliset ansiot.

Vakuutuspalkassa voidaan esimerkiksi bonukset ottaa huomioon keskimääräisinä. Myös työsuhteen kestäessä tapahtuneet muutokset työtehtävissä ja niistä johtuvat ansiomuutokset voidaan ottaa huomioon vakuutuspalkkaa jälkikäteen arvioitaessa.

Jälkikäteinen arvio ei kuitenkaan saa asettaa työntekijää edullisempaan tai heikompaan asemaan kuin missä hän olisi ollut, jos vakuutuspalkka olisi määritelty jo ennen komennuksen alkua.

Esimerkki: Eläkelautakunnan päätös 8.6.2000 ( ELK3306/99)

Virheellisesti määritelty vakuutuspalkka

Jos vakuutuspalkka eroaa olennaisesti siitä ansiosta, jota työntekijä saisi Suomessa vastaavasta työstä, vakuutuspalkkaa voidaan pitää virheellisesti määriteltynä ja se tulee korjata.

Jos vakuutuspalkasta on erimielisyyttä, työntekijä tai työnantaja voi pyytää eläkelaitokselta valituskelpoista päätöstä ulkomaan työskentelyn aikana käytettävästä eläkkeen perusteena olevana työansiosta.

Työnantajan tulisi huolehtia siitä, että vakuutuspalkka on ulkomaan työsopimuksessa määritelty kirjallisesti.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2019 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty kohta Muutetun vakuutuspalkan ilmoittaminen tulorekisteriin.

Vakuutuspalkkaa ei tulisi muuttaa ulkomaan työskentelyn aikana.

Työssä itsessään voi kuitenkin tapahtua sellaisia muutoksia, joiden perusteella vakuutuspalkka voidaan arvioida uudelleen. Esimerkiksi jos työtehtävät ulkomailla muuttuvat tai Suomessa tehtävää vastaavan työn palkkaus muuttuu, voidaan vakuutuspalkkaa muuttaa vastaavasti.

Vakuutuspalkkaa muuttamalla huolehditaan siitä, ettei vakuutuspalkan taso jää jälkeen vastaavan työn palkasta Suomessa.

Jos vakuutuspalkkaa muutetaan komennuksen aikana, tulisi muutos tehdä kirjallisesti. Näin vältetään mahdolliset epäselvyydet jälkikäteen.

Ulkomaan työtä vastaavan työn palkan muutokset Suomessa vaikuttavat vakuutuspalkkaan

Jos työntekijän palkka nousee sen vuoksi, että

 • ulkomaantyötä vastaavan työn palkkaus Suomessa nousee tai
 • Suomessa palkat nousevat yleiskorotusten vuoksi

on vakuutuspalkkaa muutettava vastaavasti. 

Vakuutuspalkan korottamiseen vaikuttava yleiskorotus voi olla myös:

 • yhtiön sisäinen yleiskorotus
 • muu työnantajan vakuutuspalkkaa vuosittain korottava järjestely.

Yleiskorotuksen ei siis tarvitse olla valtakunnallinen tai työehtosopimuksiin sidottu korotus, vaan merkityksellistä on se, että  vastaavan työn palkkaa Suomessa korotetaan.

Vakuutuspalkkaa ei kuitenkaan tule muuttaa esimerkiksi yksittäisten ulkomaan työsuhteen kestäessä maksettujen yksilöllisten palkankorotusten, bonusten tai vastaavien suoritusten perusteella.

Vakuutuspalkan uudelleen määritteleminen työtehtävissä tai komennuksessa tapahtuneiden muutosten perusteella

Jos työntekijän tehtävät ulkomailla muuttuvat tai komennuksessa tapahtuu muita olennaisia muutoksia, voivat työnantaja ja työntekijä yhdessä määritellä vakuutuspalkan uudelleen komennuksen aikana.

Olennaisina muutoksina voidaan pitää esimerkiksi:

 • työntekijän vastuualueen kasvua
 • päivittäisen työajan merkittävää pitenemistä.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työtehtävien muutoksen vaikutus vakuutuspalkkaan.

Itävallan myynnistä vastaava lähetetty työntekijä saa vastuualueekseen myös Sveitsin. Tehtävät ja vastuut saattavat tällöin kasvaa, ja vakuutuspalkkaa tulee myös vastaavasti korottaa.
 

Muutetun vakuutuspalkan ilmoittaminen tulorekisteriin

Työnantaja ilmoittaa muutetun vakuutuspalkan tulorekisteriin viimeistään vakuutuspalkan muutosta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Jos vakuutuspalkkaa joudutaan muuttamaan takautuvasti, tiedot muutetusta vakuutuspalkasta on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään sitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka aikana peruste vakuutuspalkan muuttamiseen on ilmennyt. Tämä jälkeen tiedot vakuutuspalkasta ilmoitetaan kuukausittain normaaliin tapaan viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Vaikka työnantajalla ei olisi velvollisuutta järjestää lakisääteistä työeläketurvaa Suomessa, voi suomalainen yritys tietyin edellytyksin järjestää ulkomailla työskentelevälle työntekijälle TyEL:n mukaisen eläketurvan vapaaehtoisesti.

Vapaaehtoisessa TyEL-vakuutuksessa eläkkeen perusteena olevana työansiona käytetään vakuutuspalkkaa. Vakuutuspalkan määrää on kuitenkin mahdollista alentaa jäljempänä kuvatulla tavalla.

Vaikka työnantajana ulkomaantyöskentelyn aikana olisi ulkomainen yritys, on vakuutuksenottajana aina suomalainen yritys (henkilö tai yhteisö), joka myös vastaa työeläkevakuutusmaksuista.

Vapaaehtoisessa TyEL-vakuutuksessa työeläkevakuutusmaksu määräytyy ja se peritään samalla tavalla kuin pakolliseen vakuutukseen perustuva työeläkevakuutusmaksu. Myös työntekijän työeläkevakuutusmaksu peritään työntekijän palkasta samalla tavalla kuin lakisääteisessä TyEL-vakuutuksessa.

Vakuutuspalkan alentaminen vapaaehtoisessa vakuutuksessa

Vakuutuspalkkaa voidaan alentaa ulkomaantyön perusteella saatavan muun eläketurvan perusteella.

Vakuutuspalkkaa voidaan kuitenkin alentaa vain siinä määrin, että työntekijän kokonaiseläketurva säilyy samalla tasolla kuin Suomen työeläkelainsäädännön mukainen eläketurva.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki:  Vakuutuspalkan alentaminen työntekijälle järjestetyn muu eläketurvan perusteella.

Lähetetty työntekijä on työskennellyt Ranskassa viisi vuotta, ja säilynyt Suomen sosiaaliturvassa Eläketurvakeskuksen myöntämän poikkeusluvan perusteella. Viiden vuoden jälkeen komennus jatkuukin. Työntekijä ei enää voi kuulua pakollisen TyEL:n mukaisen eläketurvan piiriin. Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijänsä Ranskan lainsäädännön mukaisesti. Työnantaja voi kuitenkin järjestää TyEL-turvan vapaaehtoisesti. Määritettäessä vapaaehtoisen TyEL:n mukaista vakuutuspalkkaa voidaan ottaa huomioon se eläketurva, joka työntekijälle muodostuu Ranskassa.

Jos eläketurva on järjestetty toisessa EU- tai sosiaaliturvasopimusmaassa ja sen lisäksi virheellisesti myös Suomessa, voidaan Suomen TyEL-vakuutus muuttaa takautuvasti vapaaehtoiseksi. Tällöin voidaan ottaa huomioon ulkomailla karttuva eläketurva ja vakuutuspalkka määrittää alemmaksi kuin mitä se normaalisti olisi.

Työntekijä tai työnantaja voi hakea myös vapaaehtoiseen TyEL-vakuutuksen vakuutuspalkasta TyEL:n 75 b §:n 3 momentin mukaista päätöstä (SITO-päätöstä).

Vapaaehtoisen TyEL-vakuutuksen vakuutuspalkkaa ei lähtökohtaisesti tule määrätä suuremmaksi kuin miksi vakuutuspalkka muodostuisi pakollisessa vakuutuksessa.

Jos vakuutuspalkkaa on alennettu ulkomailta karttuvan eläketurvan perusteella, työeläkevakuutusmaksu määräytyy alennetun vakuutuspalkan perusteella. Työnantajan pidättää työntekijän palkasta alennetun vakuutusmaksun perusteella määräytyvän työntekijän työeläkevakuutusmaksun.

Työnantajan sosiaaliturvamaksun ja työntekijän sairausvakuutusmaksun perusteeksi verottajalle ilmoitetaan alentamaton vakuutuspalkka. Tarkemmin asiasta neuvoo verottaja.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Alennettu vakuutuspalkka, TyEL-vakuutusmaksu ja muut sosiaaliturvamaksut.

Suomalainen työnantaja palkkaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan työntekijän työskentelemään Venäjällä. Työntekijä on työskennellyt Venäjällä jo ennen tätä uutta työsopimusta. Aikaisempi työnantaja on lähettänyt kyseisen työntekijän Suomesta Venäjälle, ja siksi työntekijä on säilynyt sekä Suomen työeläkelainsäädännön että asumisperusteisen sosiaaliturvan piirissä.

Uusi työnantaja ei voi vakuuttaa tätä paikalta palkattua työntekijää pakollisen TyEL:n mukaisesti. Työntekijälle voidaan kuitenkin järjestää TyEL-eläketurva vapaaehtoisesti ja vakuutuspalkkaa voidaan alentaa ottaen huomioon Venäjällä työskentelystä mahdollisesti karttuva eläketurva. Tällöin myös työeläkevakuutusmaksu määräytyy alennetun vakuutuspalkan perusteella.

Henkilö säilyy yleensä Suomen asumisperusteisessa sosiaaliturvassa, ja näin ollen hänen työskentelystään tulee maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu ja työntekijän sairausvakuutusmaksu. Kyseiset maksut tulee kuitenkin maksaa siitä palkasta, joka vastaisi Suomessa tehtyä työtä, eli alentamattomasta vakuutuspalkasta.
 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2019 – 30.10.2022Julkaistu 1.1.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty tiedot vakuutuspalkan ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Työnantaja ilmoittaa vakuutuspalkan tulorekisteriin

Työnantaja ilmoittaa vakuutuspalkkaa koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Eläkelaitokselle vakuutuspalkkaa ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Eläkelaitos saa vakuutuspalkka koskevat tiedot tulorekisteristä.

Jos vakuutuspalkkaa tarkistetaan kesken komennuksen, työnantaja ilmoittaa myös tarkistetun vakuutuspalkan vastaavalla tavalla tulorekisteriin.

Jos vakuutuspalkka tulee määritettäväksi tai tarkistettavaksi takautuvalle ajalle, työnantajan on ilmoitettava tiedot takautuvasta vakuutuspalkasta tulorekisteriin viimeistään sitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka aikana velvollisuus vakuutuspalkan määrittämiseen tai tarkistamiseen on ilmennyt.

Vakuutuspalkka näkyy työeläkeotteella työsuhteen vuosiansiona. Työntekijän tulisi tarkistaa työeläkeotteeltaan, että työnantaja on ilmoittanut vakuutuspalkan oikein tulorekisteriin.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeen perusteet vahvistetaan yleensä vasta eläkepäätöksellä, jolloin ulkomaankomennuksesta on voinut kulua jo useita vuosia. Riidattoman näytön esittäminen vakuutuspalkasta voi jälkikäteen olla hankalaa.

Jos työntekijä toteaa työeläkeotteen tiedoissa virheen tai puutteen, otteen lähettänyt eläkelaitos selvittää työntekijän vaatimuksesta tietojen oikeellisuuden. Eläkelaitoksella ei ole velvollisuutta selvittää näitä tietoja takautuvasti pidemmältä ajalta kuin kuudelta työeläkeotteen lähettämisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta.


Esimerkki: Eläketurvakeskuksen lausunto 7.6.2002 (ETK 12284) Kirjallisesti sovittua ansiota oli muun selvityksen puuttuessa pidettävä TEL:n 7 e §:n 2 momentin mukaisena työansiona.


Esimerkki: Eläketurvakeskuksen lausunto 27.6.2001 (ETK 12216) Ulkomaantyön vakuutuspalkasta oli sovittu laissa tarkoitetulla tavalla.


Edellä mainituissa tapauksissa on sovellettu ennen vuotta 2007 voimassa olleen TEL:n 10 a §:n säännöstä työsuhdetietojen selvittämisestä.
 

Työeläkevakuutusmaksu ja vakuutuspalkka, kun ulkomainen yritys palkanmaksajana 

Jos työntekijän palkan ulkomaantyön ajalta maksaa ulkomainen yritys, suomalainen lähettävä yritys on kuitenkin velvollinen järjestämään työntekijän työeläketurvan Suomessa, jos

 • työskentely vakuutetaan Suomessa ja
 • työsuhde suomalaiseen lähettävään yritykseen säilyy komennuksen ajan ja
 • suomalaisella lähettävällä yrityksellä on keskeisiä työnantajalle kuuluvia oikeuksia ja velvoitteita.

Myös näissä tilanteissa eläkkeen perusteena olevana työansiona käytetään vakuutuspalkkaa.

Työntekijän palkan maksava ulkomainen yritys pidättää työntekijän palkasta vakuutuspalkan perusteella määräytyvän työntekijän työeläkevakuutusmaksun. Suomalainen lähettävä yritys huolehtii työntekijältä pidätetyn työeläkevakuutusmaksun maksamisesta eläkelaitokselle.

Myös työnantajan työeläkevakuutusmaksu määräytyy vakuutuspalkan perusteella. Suomalainen lähettävä yritys huolehtii työeläkevakuutusmaksun maksamisesta eläkelaitokselle, vaikka työntekijän palkan maksaa ulkomainen yritys. Suomalainen lähettävä yritys huolehtii myös vakuutuspalkan ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Työeläkevakuutusmaksun maksamisesta eläkelaitokselle vastaa siis kokonaisuudessaan vakuuttamisvelvollinen lähettävä työnantaja.

Esimerkki: Eläketurvakeskuksen lausunto 27.2.1997 (ETK 11916).

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 18.2.2020 – toistaiseksiJulkaistu 18.2.2020
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu tietoja siitä, milloin vakuutuspalkkaa käytetään työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksujen perusteena ja milloin ne määräytyvät työntekijälle tosiasiallisesti maksettavan palkan perusteella.

Vakuutuspalkkaa käytetään myös useiden sosiaalivakuutusmaksujen ja -etuuksien perusteena

Vakuutuspalkan perusteella määräytyviä sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ovat:

 • sairauspäiväraha
 • äitiysraha
 • erityisäitiysraha
 • isyysraha
 • vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • kuntoutusrahalain mukainen kuntoutusraha.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työntekijä on lähetettynä työntekijänä Saksassa vuoden 2013 ja hänelle on määritetty vakuutuspalkka. Vuonna 2015 alkanut äitiyspäiväraha määräytyy vakuutuspalkan perusteella.

Kansaneläkelaitos saa päivärahan perusteena käytettävää vakuutuspalkkaa koskevat tiedot verohallinnolta, joka puolestaan saa tiedot työnantajan verohallinnolle antamasta vuosi-ilmoituksesta.

Jos vakuutettu vaatii 6 kuukauden tuloa käytettäväksi päivärahan perusteena, hänen tulee itse esittää selvitys kuuden kuukauden tulona käytettävästä vakuutuspalkasta. Tällöin on erityisen tärkeää, että vakuutuspalkan määrästä on esittää kirjallinen työnantajan ja työntekijän välinen sopimus. 

 Vakuutuspalkka on myös seuraavien sosiaalivakuutusmaksujen perusteena:

 • tapaturmavakuutusmaksu
 • työttömyysvakuutusmaksu
 • ryhmähenkivakuutusmaksu

Vakuutuspalkkaa käytetään myös työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksun määräytymisperusteena paitsi, jos ulkomaantyöskentelystä saatuun palkkaan ei sovellu tuloverolain 77 §:n mukainen verovapaussäännös. Tällöin työnantajan ja työntekijän sairausvakuutusmaksu määräytyy ennakkoperintälain 13 §:n mukaisen todellisen palkan perusteella.

Jos ulkomailla työskentelevä Suomessa vakuutettu henkilö on rajoitetusti verovelvollinen, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja työntekijän sairausvakuutusmaksu määräytyvät vakuutuspalkan perusteella.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2019 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty tiedot vakuutuspalkan takautuvan korjaamisen ilmoittamisesta tulorekisteriin.

Vakuutuspalkkaa ei yleensä tarvitse määritellä alle 6 kuukautta jatkuvalle työkomennukselle

Vakuutuspalkkaa ei erikseen tarvitse määritellä lyhyelle alle 6 kuukautta kestävälle työkomennukselle, jos

 • komennuksen ajaksi ei ole sovittu erillistä palkkaa ja
 • työntekijän palkka maksetaan normaaliin tapaan Suomesta lisättynä mahdollisilla verottomilla ulkomaan päivärahoilla ja
 • työntekijän tehtävät ulkomailla vastaavat hänen Suomessa tekemäänsä työtä.

Tällöin eläkkeen perusteena oleva työansio määräyy samoin, kuin työntekijä tekisi työn Suomessa.

Tarkoitus on lyhyissä työkomennuksissa yksinkertaistaa palkkahallintoa yrityksessä.

Vakuutuspalkka on määriteltävä takautuvasti, jos työkomennus jatkuu yli 6 kuukautta

Jos työntekijän komennus jatkuu ennalta arvaamattomasta syystä yli 6 kuukautta, pitää vakuutuspalkka määritellä takautuvasti työkomennuksen alusta lukien.

Työnantajan on ilmoitettava tiedot takautuvasta vakuutuspalkasta tulorekisteriin viimeistään sitä kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka aikana velvollisuus vakuutuspalkan määrittämiseen on ilmennyt.

Tämän jälkeen työnantaja ilmoittaa vakuutuspalkkaa koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain viimeistään työskentelyä seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Vakuutuspalkkaa ei yleensä tarvitse määritellä, kun työntekijä työskentelee useassa maassa suomalaiselle työnantajalle alle 6 kuukautta

Vakuutuspalkkaa ei määritellä, jos

 • työntekijä toistuvasti työskentelee ulkomailla,
 • suomalaiselle työnantajalle,
 • yksittäiset komennukset kestävät alle 6 kuukautta ja
 • lyhyen työkomennuksen muut palkanmaksua ja työtehtävää koskevat edellytykset täyttyvät.

Eläkkeen perusteena oleva työansio määräyy tällöin samalla tavalla kuin Suomessa tehdystä työstä.

Esimerkki:

Suomalainen yritys huoltaa paperikoneita eri maissa. Yrityksen suomalaiset työntekijä työskentelevät kotimaan työskentelyjaksojen lisäksi eri maissa lyhyitä alle 6 kuukauden jaksoja. Työntekijät tekevät paperikoneiden huoltotöitä ulkomailla sen mukaan kuin tarvetta ilmenee. Työntekijöille ei määritellä vakuutuspalkkaa, vaan heidän eläkkeen perusteena oleva työansio ulkomaan työskentelystä määräytyy todellisten työansioiden perusteella.

Vakuutuspalkka on määriteltävä, jos

• työntekijä on lähetetty ulkomaille ja
• hän työskentelee samalla suomalaiselle työnantajalle useissa maissa (vaikka palkaa maksetaan esimerkiksi konserniyrityksestä),
• työskentely ulkomailla jatkuu yhdenjakoisesti yli 6 kuukautta.

Eläkkeen perusteena oleva työansio määräytyy tällöin vakuutuspalkan perusteella.

Esimerkki:

Suomalainen metsäalan yritys on lähettänyt työntekijänsä koulutustehtäviin Ranskaan 8 kuukaudeksi. Osa työstä tehdään Belgiassa. Koulutustehtävät päättyvät Ranskassa 5 kuukauden jälkeen, mutta jatkuvat Belgiassa vielä 3 kuukautta. Koska ulkomaan työskentely kahdessa eri maassa jatkuu yhdenjaksoisesti yli 6 kuukautta, vakuutuspalkka on määriteltävä.

Jos työntekijä on lähetetty työskentellemään esimerkiksi Kiinaan 8 kuukauden ajaksi, jonka jälkeen hän työskentelee Suomessa  2 kuukautta ja edelleen sen jälkeen saman työnantajan lähettämänä Ranskassa 7 kuukautta, Suomen työskentelyjakson osalta eläkkeen perusteena oleva työansio määrytyy todellisten ansioiden perusteella. Kiinan ja Ranskan työskentelyjakosille on määrättävä vakuutuspalkka.

Vakuutuspalkkaa ei yleensä tarvitse määritellä, kun kuljetustyöntekijä on ulkomailla alle 6 kuukautta kerrallaan

Suomalaisten yritysten palveluksessa olevat kuljettajat kuuluvat yleensä Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos kuljettaja kuuluu TyEL:n soveltamisalaan ja on ulkomailla kerrallaan alle 6 kuukautta, vakuutuspalkkaa ei määrätä. Kuljettajan eläkkeen perusteena oleva työansio määräyy tällöin samoin kuin Suomessa tehdystä työstä.

Jos kuljettaja kuuluu TyEL:n soveltamisalaan ja on ulkomailla kerrallaan yli 6 kuukautta, vakuutuspalkkaa määrätään. Eläkevakuutusmaksun ja kuljettajan eläkkeen perusteena olevana työansiona on tällöin vakuutuspalkka.

Työnantajan työntekijän puolesta maksamat verot ja työnantajan työntekijän puolesta maksama työntekijän työeläkevakuutusmaksu vakuutuspalkkaa määritettäessä

Työnantajan työntekijän puolesta maksamat verot katsotaan lähtökohtaisesti vastikkeeksi työnteosta ja myös työntekijän eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi.

Jos työnantaja ja työntekijä ovat etukäteen sopineet, että työnantaja maksaa työntekijän puolesta työntekijän työeläkevakuutusmaksun, se katsotaan vastikkeeksi työstä ja otetaan huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Jos työnantaja ja työntekijä eivät ole etukäteen sopineet, että työnantaja maksaa työntekijän työeläkevakuutusmaksun työntekijän puolesta ja jos työnantaja joutuu esimerkiksi jälkikäteen maksamaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun eikä peri sitä työntekijältä, kyseistä etua

 • ei katsota vastikkeeksi työstä
 • eikä työntekijän eläkkeen perusteena olevaksi työansioksi.

Työnantajan työntekijän puolesta maksamia palkkaan perustuvia veroja tai työnantajan työntekijän puolesta maksamaa työntekijän työeläkevakuutusmaksua ei oteta huomioon vakuutuspalkkaa määrättäessä, jos tällaista etua ei ole vastaavassa työssä Suomessa.

Työskentely useassa eri EU-maassa ulkomaiselle työnantajalle

Henkilö, joka työskentelee asuinmaansa lisäksi muissakin EU-maissa, vakuutetaan asuinmaassaan, jos

• hän tekee työstään huomattavan osan asuinmaassa tai
• hän työskentelee useille työnantajille, joiden kotipaikat ovat eri jäsenvaltioissa.

Työnantajan on suoritettava tällöin lakisääteiset sosiaaliturvamaksut työntekijän asuinmaahan riippumatta työnantajan kotimaasta.

Tarkemmat tiedot

Ratkaisu sovellettavasta lainsäädännöstä

Kun työtä tehdään kahdessa tai useammassa EU-maassa, ratkaisun sovellettavasta lainsäädännöstä tekee ensi vaiheessa työntekijän asuinmaan laitos. Suomessa vakuutettavalla työntekijällä on tällöin Eläketurvakeskuksen myöntämä lähetetyn työntekijän todistus sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä usean maan työskentelyn perusteella.

Ulkomainen työnantaja maksaa eläkevakuutusmaksut Suomeen työntekijän todellisten työansioiden perusteella

Esimerkki:

Suomessa asuva lääkäri työskentelee Suomessa suomalaisen työnantajan palveluksessa ja työskentelee loma-aikoinaan lyhyempiä jaksoja Ruotsissa yksityisessä sairaalassa. Ruotsalaisen sairaalan tulee maksaa eläkevakuutusmaksut Suomeen. Maksujen perusteena ei ole vakuutuspalkka, vaan työansiot, jotka Suomessakin kartuttaisivat eläkettä.

Esimerkki:

Suomessa asuvat ja työskentelevät muusikot vakuutetaan Suomessa myös ulkomaisilla kiertueilla tehdyn työn osalta. Ulkomaisten työnantajien tulee maksaa eläkevakuutusmaksut Suomeen muusikon todellisten ansioiden perusteella.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 22.1.2019 – toistaiseksiJulkaistu 22.1.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen otsikko on muutettu ja ohjeeseen on lisätty tilanne, jolloin Suomesta muuttvalle työntekijälle maksetaan palkkaa ennen työskentelyn alkamista ulkomailla.

Tässä ohjeessa kerrotaan sellaisten työansioiden työeläkevakuuttamisesta, jotka maksetaan ulkomaille siirtyvälle työntekijälle työskentelyn päättymisen jälkeen tai ennen työskentelyn alkamista.

Ulkomailla työskentelevän työntekijän vakuuttamiseen liittyvästä vakuutuspalkasta on oma soveltamisohjeensa.

Jälkikäteen maksettava palkka

Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut tulee maksaa Suomeen, jos työntekijälle maksetaan palkkaa tai palkkaan rinnastettavia eriä Suomessa työskentelyn päättymisen jälkeen. Merkitystä ei ole sillä, kuuluuko työntekijä Suomen sosiaaliturvaan siirryttyään ulkomaille.

Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan Suomeen, kun

 • henkilö siirtyy ulkomaille asumaan, työskentelemään toiselle työnantajalle tai toimimaan yrittäjänä ja
 • hänelle maksetaan palkkaa työsuhteesta, jonka aikana häneen sovellettiin Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Työntekijälle jälkikäteen maksettavan palkan vakuuttaminen kuuluu sille EU-maalle, joka oli toimivaltainen silloin, kun palkan perusteena oleva työskentely tapahtui. Tällaisessa tilanteessa ei ole kyse lainvalinta-asiasta eikä EU:n sosiaaliturva-asetusten tarkoittamasta useassa EU-maassa työskentelystä.

Tarkemmat tiedot

EU:n hallintotoimikunta täsmensi asian tulkintaa kesäkuussa 2014. Asiaa käsiteltiin hallintotoimikunnan kokouksessa nro 339. Kokouksessa todettiin seuraavasti:

The Administrative Commission concluded that late payments were a matter for the institution which was competent at the time the income was generated. It was agreed that this had no incidence on the applicable legislation at the moment the payment is made.

Esimerkki: Jälkikäteen maksettava palkka
Henkilö on työskennellyt Suomessa suomalaiselle työnantajalle. Hänen työskentelynsä Suomessa päättyy ja hän siirtyy Viroon työskentelemään virolaiselle työnantajalle. Suomalainen työnantaja maksaa työsuhteen päättymisen jälkeen henkilölle bonuksia, jotka on ansaittu Suomen työsuhteen aikana.

Henkilöön sovelletaan Viron sosiaaliturvalainsäädäntöä EU:n sosiaaliturva-asetusten pääsäännön perusteella ja virolainen työnantaja maksaa lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Viroon. Suomalainen työnantaja maksaa kuitenkin bonuksista lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut edelleen Suomeen.

Tarkemmat tiedot

Tämä tarkoittaa sitä, että kahteen maahan muodostuu päällekkäinen vakuutuskausi. Näin kuitenkin joka tapauksessa kävisi, kun henkilö työskentelee saman vuoden sisällä kahdessa eri maassa, koska Suomen työeläkkeet ilmoitetaan vuosivakuutuskausina.

Esimerkki: Irtisanomisajan palkka
Henkilö on työskennellyt Suomessa suomalaiselle työnantajalle. Hänen työskentelynsä Suomessa päättyy ja hän muuttaa Saksaan asumaan. Suomalainen työnantaja maksaa työntekijälle irtisanomisajan palkkaa, mutta henkilö ei tee enää työtä suomalaiselle työnantajalle.

Henkilöön sovelletaan Saksan sosiaaliturvalainsäädäntöä, vaikka hän ei työskentele Saksassa. Suomalainen työnantaja maksaa kuitenkin irtisanomisajan palkasta lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut edelleen Suomeen.

Tällaiset työskentelyn päättymisen jälkeen maksettavat palkat katsotaan maksuperiaatteen mukaan työeläkelainsäädännössä sen kalenterivuoden ansioiksi, jolloin ne maksetaan.

Sama tulkinta koskee myös työskentelyä sosiaaliturvasopimusmaissa tai sopimuksettomissa maissa.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Jälkikäteen maksettava palkka ja työ sopimuksettomassa maassa
Henkilö on työskennellyt Suomessa suomalaiselle työnantajalle. Hänen työskentelynsä Suomessa päättyy ja hän siirtyy Venäjälle työskentelemään venäläiselle työnantajalle. Suomalainen työnantaja maksaa työsuhteen päättymisen jälkeen henkilölle palkkaa, jotka on ansaittu Suomen työsuhteen aikana. Suomalainen työnantaja maksaa palkasta työeläkevakuutusmaksut edelleen Suomeen.

Työskentely irtisanomisaikana

Jos henkilö on siirtynyt tekemään työtään ulkomaille ja hän työskentelee edelleen suomalaiselle työnantajalleen irtisanomisaikana, on tilanne eri.

Se, mihin maahan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan, riippuu siitä, missä maassa henkilö työskentelee.

 • Jos kyseessä on EU-maa tai sosiaaliturvasopimusmaa, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut irtisanomisajalta tulee lähtökohtaisesti maksaa kyseiseen maahan eikä Suomeen. EU:n sosiaaliturva-asetuksissa ja sosiaaliturvasopimuksissa pääsääntö on, että henkilöön sovelletaan hänen työskentelymaansa sosiaaliturvalainsäädäntöä. Jos irtisanomisaikana on sovittu tilapäisestä ulkomaantyöstä, voidaan työntekijää edellytysten täyttyessä pitää Suomesta lähetettynä työntekijänä. Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan tuolloin Suomeen.
 • Jos kyseessä on sopimukseton maa, sovelletaan ainoastaan Suomen kansallista lainsäädäntöä ja työeläkevakuutusmaksut maksetaan irtisanomisaikana tehdystä työstä Suomeen. Tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä vakuuttamisvelvollisuus myös työskentelymaassa.

Etukäteen maksettava palkka

Työntekijälle etukäteen maksettava palkka vakuutetaan siinä maassa, jossa vakuutetaan palkan perusteena oleva työskentely.

Palkkaa ei siten vakuuteta TyEL:n mukaisesti, jos

 • työntekijä saa etukäteen palkkaa ulkomaiselta työnantajalta työstä, jonka työntekijä tulee tekemään ulkomailla ja
 • ulkomailla tehtävään työhön ei sovelleta TyEL:a.

Sillä ei ole merkitystä, kuuluuko työntekijä Suomen sosiaaliturvaan palkan maksuhetekellä.

Esimerkki:

Työntekijä ja työnantaja ovat allekirjoittaneet vuonna 2018 työsopimuksen, jonka perusteella työnantaja on maksanut työntekijälle sign on-palkkion vuonna 2018. Työntekijä on asunut vuonna 2018 Suomessa ja hän on muuttanut työskentelemään Venäjälle vuonna 2019, jolloin työsopimus Venäjällä on alkanut. Venäjällä tehtävään työhön ei sovelleta TyEL:a. Työntekijälle maksettua sign on-palkkiota ei vakuuteta TyEL:n mukaisesti Suomessa vuonna 2018, jolloin se on maksettu.

 

 

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 22.1.2019 – toistaiseksiJulkaistu 22.1.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen otsikko on muutettu ja ohjeeseen on lisätty tilanne, jolloin Suomeen siirtyvälle työntekijälle maksetaan työansioita ennen Suomessa työskentelyn alkamista.

Tässä ohjeessa kerrotaan sellaisten työansioiden työeläkevakuuttamisesta, jotka maksetaan ulkomailta Suomeen siirtyvälle työntekijälle ulkomailla työskentelyn päättymisen jälkeen tai ennen Suomessa työskentelyn alkamista.

Jälkikäteen maksettava palkka

Lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ei makseta Suomeen, jos työntekijälle maksetaan palkkaa tai palkkaan rinnastettavia eriä ulkomailla työskentelyn päättymisen jälkeen. Merkitystä ei ole sillä, kuuluuko työntekijä Suomen sosiaaliturvaan tultuaan Suomeen.

Edellytyksenä on, että

 • hän ei tee enää työtä lähtövaltionsa työnantajalle
 • hän siirtyy Suomeen asumaan, työskentelemään toiselle työnantajalle tai toimimaan yrittäjänä ja
 • hänelle maksetaan palkkaa, joka perustuu työsuhteeseen lähtövaltiossa.

Työntekijälle jälkikäteen maksettavan palkan vakuuttaminen kuuluu sille EU-maalle, joka oli toimivaltainen silloin, kun palkan perusteena oleva työskentely tapahtui. Tällaisessa tilanteessa ei ole kyse lainvalinta-asiasta eikä EU:n sosiaaliturva-asetusten tarkoittamasta useassa EU-maassa työskentelystä.

Tarkemmat tiedot

EU:n hallintotoimikunta täsmensi asian tulkintaa kesäkuussa 2014. Asiaa käsiteltiin hallintotoimikunnan kokouksessa nro 339. Kokouksessa todettiin seuraavasti:

The Administrative Commission concluded that late payments were a matter for the institution which was competent at the time the income was generated. It was agreed that this had no incidence on the applicable legislation at the moment the payment is made.

Esimerkki: Jälkikäteen maksettava palkka
Henkilö on työskennellyt Virossa virolaiselle työnantajalle. Henkilön työskentely Virossa päättyy ja henkilö siirtyy Suomeen työskentelemään yrittäjänä. Virolainen työnantaja maksaa työsuhteen päättymisen jälkeen henkilölle palkkaa, joka on ansaittu Viron työsuhteen aikana.

Henkilöön sovelletaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä EU:n sosiaaliturva-asetusten pääsäännön perusteella ja siten henkilö maksaa itse Suomessa tapahtuvan yrittäjätoiminnan osalta yrittäjäeläkevakuutusmaksut Suomeen. Virolainen työnantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan Viron työsuhteen aikana ansaitusta ja työsuhteen päättymisen jälkeen maksetusta palkasta lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen.

Tarkemmat tiedot

Tämä tarkoittaa sitä, että EU- ja sopimusmaatilanteissa kahteen maahan muodostuu päällekkäinen vakuutuskausi. Näin kävisi kuitenkin joka tapauksessa , kun henkilö työskentelee saman vuoden sisällä kahdessa eri maassa, koska Suomen työeläkkeet ilmoitetaan vuosivakuutuskausina.

Esimerkki: Irtisanomisajan palkka

Henkilö on työskennellyt Saksassa saksalaiselle työnantajalle. Henkilön työskentely Saksassa päättyy ja henkilö muuttaa asumaan vakituisesti Suomeen. Saksalainen työnantaja maksaa henkilölle irtisanomisajan palkkaa, mutta henkilö ei tee enää työtä saksalaiselle työnantajalle.

Henkilöön sovelletaan asumisen perusteella Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, vaikka henkilö ei työskentele Suomessa. Saksalainen työnantaja ei ole velvollinen maksamaan irtisanomisajan palkasta lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja Suomeen, koska henkilö ei työskentele saksalaiselle työnantajalle irtisanomisaikana Suomessa.

Sama tulkinta koskee myös sosiaaliturvasopimusmaista tai sopimuksettomista maista Suomeen tulevia henkilöitä.

Työskentely irtisanomisaikana Suomessa

Jos henkilö on siirtynyt tekemään työtään Suomeen ja hän työskentelee edelleen ulkomaiselle työnantajalleen irtisanomisaikana, on tilanne eri.

Se, mihin maahan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut maksetaan, riippuu siitä, mitä kansainvälisiä määräyksiä häneen sovelletaan.

 • Jos kyseessä on EU:n sosiaaliturva-asetukset tai sosiaaliturvasopimus, lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut irtisanomisajalta tulee lähtökohtaisesti maksaa työskentelymaahan eli Suomeen. EU:n sosiaaliturva-asetuksissa ja sosiaaliturvasopimuksissa pääsääntö on, että henkilöön sovelletaan hänen työskentelymaansa sosiaaliturvalainsäädäntöä. Sosiaalivakuutusmaksuja ei kuitenkaan makseta Suomeen, jos henkilöllä on A1-todistus tai sosiaaliturvasopimuksen mukainen todistus sovellettavasta sosiaaliturvalainsäädännöstä.
 • Jos kyseessä on sopimukseton tilanne, sovelletaan ainoastaan Suomen kansallista lainsäädäntöä ja työeläkevakuutusmaksut maksetaan irtisanomisaikana tehdystä työstä lähtökohtaisesti Suomeen.

Etukäteen maksettava palkka

Työntekijälle etukäteen maksettava palkka vakuutetaan siinä maassa, jossa vakuutetaan palkan perusteena oleva työskentely.

Sellainen palkka, joka kuuluu Suomessa vakuutettavaan työsuhteeseen ja on eläkkeen perusteena olevaa työansiota, vakuutetaan TyEL:n mukaisesti Suomessa, vaikka se maksettaisiin ennen kuin työntekijä on siirtynyt Suomeen.

Työntekijälle maksettava palkka katsotaan sen kalenterivuoden ansioksi, jolloin se maksetaan.

Esimerkki:

Työnantaja ja työntekijä ovat allekirjoittaneet vuonna 2018 työsopimuksen, jonka perusteella työnantaja on maksanut työntekijälle sign on-palkkion vuonna 2018. Työntekijä on asunut vuonna 2018 USA:ssa ja hän on muuttanut työskentelemään Suomeen vuonna 2019, jolloin työsopimus Suomessa on alkanut. Työntekijän Suomessa työskentelyyn sovelletaan TyEL:a vuodesta 2019 alkaen ja maksettu sign on-palkkio liittyy Suomessa vakuutettavaan työskentelyyn. Työntekijälle maksettu sign on-palkkio vakuutetaan TyEL:n mukaisesti Suomessa vuonna 2018, jolloin se on maksettu.

 

 

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 14.11.2017 – 10.3.2022Julkaistu 14.11.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen kohtaan Työehtosopimukseen perustuvat kustannusten korvaukset ja eläkkeen perusteena oleva työansio on lisätty tarkentaviin tietoihin tieto vakuutusoikeuden 31.5.2017 antamasta päätöksestä. Vakuutusoikeuden päätöksessä on kyse työehtosopimukseen perustuvista verohallinnon kustannuspäätöstä lievemmin perustein maksetuista kustannusten korvauksista. Ohjeen alkuun on lisätty otsikko Työeläkelakien mukainen eläkkeen perusteena oleva työansio on suppeampi käsite kuin veron ennakonpidätyksen alainen ansio, sekä lisätty vastaava täsmennys ohjeen tekstiin.

Työeläkelakien mukainen eläkkeen perusteena oleva työansio on suppeampi käsite kuin veron ennakonpidätyksen alainen ansio

Työeläkelakeja sovellettaessa noudatettava työsuhteen käsite ja eläkkeen perusteena oleva työansio eroavat ennakkoperintälain mukaisesta työsuhteen ja ennakonpidätyksen alaisen palkan käsitteistä.

Työeläkelakien mukainen eläkkeen perusteena oleva työansio on suppeampi käsite kuin veron ennakonpidätyksen alainen ansio.

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota ovat lähtökohtaisesti kaikki työsopimuksen perusteella tehdystä työstä saadut vastikkeet. Eläkkeen perusteena olevaa työansiota eivät ole sellaiset työsuhteessa tai työsuhteen perusteella maksetut suoritukset, jotka eivät ole vastiketta työnteosta.

Ennakkoperintälain mukaista palkkaa on kaikenlaatuinen palkka ja etuus, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa.

Eläkkeen perusteena oleva työansio ei ole sidottu veron ennakonpidätysvelvollisuuteen. Ennakonpidätystä koskevilla ratkaisuilla ei ole sitovaa merkitystä, kun ratkaistaan kuuluuko suoritus työeläkelakeja sovellettaessa eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Ennakkoperintälain mukainen palkka                     

Palkan käsite ennakonpidätyksessä on määritelty ennakkoperintälain (EPL) 13 §:ssä. Sen mukaan palkalla tarkoitetaan:

 • kaikenlaatuista palkkaa, palkkioita, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa
 • kokouspalkkiota
 • henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota
 • hallintoelinten jäsenyydestä saatua palkkiota
 • toimitusjohtajan palkkiota
 • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamaa palkkaa
 • luottamustoimesta saatua korvausta.

Ennakonpidätyksen alaista palkkaa voivat olla sellaisetkin suoritukset, joita työeläkelakeja sovellettaessa ei pidetä työstä maksettuna vastikkeena (esim. henkilökuntaetu). Ennakonpidätysvelvollisuus voi koskea suoritusta, jota työeläkelakeja sovellettaessa pidetään yrittäjänä tehdystä työstä saatuna korvauksena (esim. yksittäisestä asiantuntijaluennosta saatu kertakorvaus).

Tarkemmat tiedot

Esimerkiksi seuraavat ennakonpidätyksen alaiset suoritukset eivät ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota:

 • henkilökuntaetu
 • korkoetu työsuhteen perusteella saadusta lainasta
 • etu työsuhteeseen perustuvasta osakeannista
 • etu työsuhdeoptiosta
 • rahana saatu tavanomainen merkkipäivälahja
 • osakepalkkio, joka täyttää TyEL:n 70 §:n 3 momentin 5-kohdan mukaiset edellytykset
 • työsuhteen laittomasta irtisanomisesta maksettu korvaus
 • työsuhteen päättämisestä maksettu korvaus (tai eroraha).

Ennakkoperintälain mukainen työ- tai käyttökorvaus   

Työkorvauksena pidetään työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana maksettavaa korvausta.

Käyttökorvauksena pidetään tekijänoikeuden, valokuvaan perustuvan oikeuden ja teollisoikeuden (kuten patentin tai tavaramerkin) käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä suoritettavaa korvausta. Käyttökorvauksena pidetään myös teollisia, kaupallisia ja tieteellisiä kokemuksia koskevista tiedoista suoritettua korvausta.

Vaikka suoritusta ei pidetä ennakkoperintälain mukaan palkkana, suorituksen maksajalla on ennakonpidätysvelvollisuus ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitetusta työ- tai käyttökorvauksesta, jos saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Tarkemmat tiedot

Ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettuna työkorvauksena pidetään myös tuloverolain 33 b §:n 3 momentin perusteella ansiotulona verotettavaa osinkoa (työpanokseen perustuva osinko), jollei sitä ole pidettävä ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettuna palkkana.

Ennakkoperintärekisteröinnillä ei ole vaikutusta harkittaessa pidetäänkö maksettua korvausta ennakkoperintälain tarkoittamana palkkana. Rekisteröinti ei vapauta ennakonpidätyksen toimittamisvelvollisuudesta, kun maksettu korvaus on palkkaa tai urheilijan palkkiota.

Kustannusten korvaukset ennakonpidätyksessä 

Ennakonpidätystä ei toimiteta palkansaajalle maksetusta välittömien kustannusten korvauksesta, jos se ei ylitä kustannusten selvitettyä tai arvioitua määrää. Tällaisina kustannuksina voidaan ennakonpidätystä toimitettaessa ottaa huomioon:

 • työvälineistä sekä valmistus- ja tarveaineista aiheutuneet menot
 • matka- ja edustusmenot
 • sekä muut palkansaajalle työn suorittamisesta välittömästi aiheutuneet menot.

Työmatkakustannuksista maksettavat korvaukset määräytyvät yleensä työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella. Korvausten verotus ratkaistaan tuloverolain ja verohallituksen kustannuspäätöksen perusteella.

Tarkemmat tiedot

Verohallituksen päätöksen perusteet ja määrät ovat verotusta ja veron ennakonpidätystä toimitettaessa sitovia. Korvaus, joka on suoritettu lievemmin perustein tai joka ylittää päätöksessä mainitut euromäärät (esim. päivärahan osalta) on kustannuspäätöksestä poikkeavalta osalta saajan veronalaista palkkatuloa.

Kustannusten korvaukset työeläkelakeja sovellettaessa 

Työmatkasta saatu päiväraha tai muu työn suorittamisesta aiheutuvien kustannusten korvaus:

 • ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota siltä osin kuin se on verovapaa
 • on pääsääntöisesti eläkkeen perusteena olevaa työansiota siltä osin kuin se on veronalaista.

Ensisijaisesti kiinnitetään huomiota siihen, pidetäänkö suoritusta ennakkoperinnässä verovapaana. Ennakonpidätystä koskevat verotusratkaisut eivät ole lopulliseen verotukseen nähden sitovia, joten lopullinen verotus voi vaikuttaa siihen, otetaanko suoritus huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Työmatkakustannusten korvauksissa lähtökohtana ovat verohallituksen kustannuspäätöksessä vahvistetut päivärahojen, kilometrikorvausten ja muiden korvausten määrät, jotka työnantaja voi maksaa työntekijälle verovapaasti päätöksessä määriteltyjen edellytysten täyttyessä. Siltä osin kuin työnantaja maksaa työntekijälle verovapaata määrää suurempia kustannusten korvauksia, ylitettä pidetään ennakonpidätyksessä palkkana ja työeläkelakeja sovellettaessa eläkkeen perusteena olevana työansiona.

Tarkemmat tiedot

Ennakkoperintälaki (EPL) säätelee sitä, minkälaisia eriä työnantaja voi maksaa työntekijälle ilman ennakonpidätysvelvollisuutta. Tuloverolaki (TVL) koskee työntekijän lopullista verotusta, ja veron suorittamisesta on vastuussa työntekijä.

On korvauksia, jotka ovat ennakonpidätysvaiheessa verovapaita, mutta lopullisessa verotuksessa lähtökohtaisesti veronalaisia. On myös kuluja, jotka voidaan ottaa huomioon vähennyksinä ennakonpidätystä määrättäessä. Kummassakin tilanteessa työntekijä tyypillisesti tekee syntynyttä ja mahdollisesti korvattua kulua vastaavan vähennyksen omassa verotuksessaan.

Jos työnantaja on EPL:n 15 §:n perusteella suorittanut ilman ennakonpidätystä muita kustannusten korvauksia kuin matkakustannusten korvauksia (esimerkiksi rakennusalalla työehtosopimuksen mukaisia työvälinekorvauksia tai korvausta moottorisahan käytöstä), nämä korvaukset ilmoitetaan lopullista verotusta varten verohallinnolle. Työnantaja ei lisää kustannusten korvausta vuosi-ilmoituksella ilmoitettavaan palkkaan, vaan ne ilmoitetaan omana eränään. Lopullisessa verotuksessa koko tulo (palkka + kustannusten korvaus) on veronalaista.

Koska työntekijä tekee omassa veroilmoituksessaan saamansa kustannusten korvauksen suuruisen vähennyksen, kustannusten korvaus ei ole tosiasiassa veronalainen. Edellä kuvatulla tavalla verotuksessa käsitelty korvaus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota. 

Työnantaja voi EPL:n 15 §:n perusteella vähentää ennen ennakonpidätyksen toimittamista palkansaajan itsensä maksamat työn tekemisestä aiheutuneet välittömät kustannukset. Näissä tilanteissa työnantaja ilmoittaa vuosi-ilmoituksella verohallinnolle maksamansa palkan kokonaisuudessaan. Palkasta ei vähennetä ennakonpidätysvaiheessa tehtyä kustannusten korvausta vastaavaa vähennystä. Ennakonpidätysvaiheessa tehty vähennys ilmoitetaan erillisenä tietona vuosi-ilmoituksella. Lopullisessa verotuksessa veronalaista on siis koko tulo (riippumatta siitä, onko siihen kohdistunut jokin vähennys ennakonpidätystä tehtäessä). Työntekijä tekee omassa veroilmoituksessaan ennakonpidätysvaiheessa tehdyn vähennyksen suuruisen vähennyksen liittyen työntekijän itsensä maksamiin työn tekemiseen liittyviin kustannuksiin. Siten tämä osa työnantajan maksamasta suorituksesta ei tosiasiassa ole veronalainen. Edellä kuvatulla tavalla verotuksessa käsitelty korvaus ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Tarkemmin asian verotuksellinen luonne on selostettu Verohallinnon henkilöverotusta ja työnantajan vuosi-ilmoitusta koskevissa ohjeissa.

Työehtosopimukseen perustuvat kustannusten korvaukset ja eläkkeen perusteena oleva työansio

Kun korvauksen maksaminen perustuu työehtosopimukseen, korvauksen suuruus ja maksamisen peruste vaikuttavat siihen, miten korvaus otetaan huomioon eläkkeen perusteena olevassa työansiossa.

Työehtosopimukseen perustuvat kustannusten korvaukset ovat veronalaisia ja myös eläkkeen perusteena olevaa työansiota siltä osin kuin ne suuruudeltaan ylittävät verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisten verovapaiden korvausten enimmäismäärät.

Työehtosopimukseen perustuvat kustannusten korvaukset, jotka ovat tuloverolain (TVL) 72 a §:n perusteella verollisia verottajan asettaman määräajan (2 tai 3 vuotta) jälkeen, ovat veronalaiselta osin eläkkeen perusteena olevaa työansiota.  

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota eivät ole sellaiset työehtosopimukseen perustuvat kustannusten korvaukset, jotka maksetaan verohallinnon kustannuspäätöstä lievemmin perustein ja jotka eivät suuruudeltaan ylitä verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisia verovapaiden suoritusten enimmäismääriä. Tällaiset korvaukset jäävät eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle, vaikka suoritukset verotuksessa katsottaisiin rahapalkan määrään lisättäväksi veronalaiseksi tuloksi.

Tarkemmat tiedot

Vakuutusoikeus on 2.10.2008 antanut päätöksen Dnro 2480/2007, jonka mukaan suorituksen määritteleminen työehtosopimuksessa kustannusten korvaukseksi ei sellaisenaan merkitse suorituksen jäämistä eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle työeläkelakeja sovellettaessa.

Vakuutusoikeudessa olleessa tapauksessa kustannusten korvaukset oli maksettu työehtosopimuksen määräysten perusteella verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisia verovapaita enimmäismääriä suurempina.

Vakuutusoikeuden päätöksen mukaan työehtosopimuksen määräysten nojalla korvatut kustannukset, jotka oli vuoden 2000 jälkiverotuksessa lisätty eläkettä saavan henkilön tuloon, tuli ottaa työansioina huomioon eläkepalkkaa laskettaessa. Vakuutusoikeus totesi, että siltä osin kuin kustannusten korvaukset ovat määrältään ylittäneet verovapaiden kustannusten korvausten määrät, ne on pääsääntöisesti luettu eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Vakuutusoikeus katsoi, että tästä periaatteesta ei voitu tehdä poikkeusta yksinomaan sillä perusteella, että veronalaiset kustannusten korvaukset on maksettu työehtosopimuksen määräysten perusteella.

Vakuutusoikeuden päätös koskee ennen vuotta 2005 maksettuja suorituksia. Kanta soveltuu myös määriteltäessä myöhemmin maksettujen kustannusten korvausten kuulumista eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Ennen vuotta 2005 voimassa olleen TEL:n 7 e §:n mukaan eläkepalkkaa laskettaessa huomioon otettava työansio on määräytynyt samojen perusteiden mukaan kuin veron ennakkoa pidätettäessä. Siten eläkkeen perusteena olevaan työansioon ei ole luettu mukaan esim. työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta kustannusten korvausta siltä osin kuin se on ollut verovapaa.

Vuoden 2005 alusta lukien TEL:n eläkkeen perusteena olevan ansion määrittely ei enää ole ollut sidoksissa veron ennakonpidätykseen. Laista poistettiin viittaus ennakonpidätykseen. Hallituksen esityksestä (HE 39/2004) käy TEL:n 7 §:ää koskevista perusteluista ilmi, ettei tarkoitus kuitenkaan ole ollut muuttaa vakiintunutta soveltamiskäytäntöä vaan tarkentaa lain sanamuoto soveltamiskäytäntöä vastaavaksi. Esityksen perusteluissa todetaan mm., että: ”eläkkeen perusteena olevaan työansioon ei luettaisi työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta kustannusten korvausta siltä osin kuin se on verovapaa”.

Työehtosopimuksen perusteella kustannusten korvauksia voidaan maksaa myös lievemmin perustein kuin mitä verohallituksen kustannuspäätöksessä on säädetty verovapaaksi. Työehtosopimukseen perustuvien verohallituksen kustannuspäätöstä lievemmin perustein maksettujen suoritusten osalta noudatetaan menettelyä, jonka mukaan näitä suorituksia ei lueta mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon, vaikka ne verotuksessa katsotaan rahapalkan määrään lisättäväksi veronalaiseksi tuloksi.

Vakuutusoikeus on 31.5.2017 antanut päätöksen Dnro 4389/2015/2671, jossa on ollut kyse työehtosopimukseen perustuvista verohallinnon kustannuspäätöstä lievemmin perustein maksetuista kustannusten korvauksista. Vakuutusoikeudessa olleessa tapauksessa työnantaja oli maksanut komennustyötä tehneelle työntekijälle sekä verottomia että verollisia päivärahoja. Vakuutusoikeus katsoi, että kyseessä olevia päivärahoja ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella ole maksettu korvauksena työstä eikä niitä näin ollen voida ottaa huomioon eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä.

Esimerkki työehtosopimukseen perustuvista lievemmin perustein maksetuista korvauksista: Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen perusteella päivärahaa 7 päivältä, joista 2 päivältä maksettava päiväraha on veronalaista tuloa. Päivärahat eivät ylitä verohallituksen vahvistamia verovapaita määriä. Koska kustannusten korvauksesta on sovittu työehtosopimuksessa ja koska kustannusten korvaukset eivät ylitä verovapaiden kustannusten korvausten määriä, päivärahat eivät ole miltään osin eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Työehtosopimus voi velvoittaa työnantajan maksamaan esimerkiksi päivärahoja silloinkin, kun työntekijän pääasiallinen työskentely kyseisessä työntekopaikassa on kestänyt yli 2 tai 3 vuotta, joten korvaukset ovat tuloverolain (TVL) 72 a §:n nojalla veronalaisia. Kun työskentely kestää jossain työntekopaikassa yli 2 tai 3 vuotta, kyse ei enää ole erityisestä työntekopaikasta. Perustetta maksaa verottomia työmatkakustannusten korvauksia ei enää ole olemassa.

Työeläkelakeja sovellettaessa TVL:n 72 a §:n perusteella verottajan asettaman määräajan (2 tai 3 vuoden) jälkeen veronalaiset kustannusten korvaukset ovat työstä maksettua vastiketta, joka luetaan veronalaiselta osin mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon. Suoritukset eivät ole sellaisia työehtosopimukseen perustuvia, verohallinnon kustannuspäätöstä lievemmn perustein maksettuja suorituksia, jotka jäävät eläkkeen perusteena olevan työansion ulkopuolelle.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Päätös eläkkeen perusteena olevista työansioista

Työnantajalla on työeläkevakuutus

Eläkelaitoksen on työnantajan hakemuksesta annettava valituskelpoinen päätös siitä, onko työntekijälle maksettava palkka tai muu vastike sellaista työansiota, jonka perusteella työnantajan on järjestettävä eläketurva.

Eläkkeen perusteena olevien ansioiden selvittelystä vastaa eläkelaitos, jossa työsuhde on vakuutettu. Jos työskentelyä ei ole vakuutettu, selvittelystä vastaa eläkelaitos, jossa työnantajalla on vakuutus, jonka piiriin työsuhde kuuluisi.

Myös työntekijällä on oikeus saada eläkelaitoksen päätös eläkkeen perusteena olevista ansioista (sito-päätös). Jos eläkehakemus on jo vireillä, eläkelaitos ratkaisee eläkkeen perusteena olevat ansiot eläkepäätöksellä.

Työnantajalla ei ole työeläkevakuutusta

Jos työnantajalla ei ole vakuutusta missään eläkelaitoksessa, selvittelystä vastaa Eläketurvakeskus. Eläketurvakeskus antaa eläkkeen perusteena olevista ansioista päätöksen, jos asia liittyy soveltamisalaratkaisuun.

Jos kysymyksessä ei ole soveltamisala-asia, mutta suoritus olisi eläkkeen perusteena olevaa ansiota, Eläketurvakeskus kehottaa työnantajaa ottamaan eläkevakuutuksen ja tarvittaessa ottaa työnantajalle pakkovakuutuksen. Eläketurvakeskus siirtää eläkkeen perusteena olevaa työansiota koskevan asian sen eläkelaitoksen selvitettäväksi ja vastattavaksi, josta työnantaja on ottanut eläkevakuutuksen tai josta Eläketurvakeskus on ottanut pakkovakuutuksen.

Eläketurvakeskuksen lausunto eläkkeen perusteena olevista työansioista

Eläketurvakeskus voi antaa asianosaisen pyynnöstä lausunnon eläkkeen perusteena olevista ansioista. Eläketurvakeskus ei anna eläkkeen perusteena olevista ansioista päätöstä, ellei asia liity työeläkelakien soveltamisala-asiaan.

Eläketurvakeskuksen soveltamisalaratkaisu

Eläketurvakeskus voi antaa valituskelpoisen soveltamisalapäätöksen, jos on epäselvyyttä siitä, mitä työeläkelakia työskentelyyn on sovellettava. Eläketurvakeskus kuulee kaikkia asianosaisia ennen päätöksen antamista.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Merimieseläkelain mukainen eläkkeen perusteena oleva työansio määräytyy samoin periaattein kuin työntekijän eläkelaissa.

MEL:n työansion kohdentamissäännökset ovat  TyEL:ä vastaavat.

Merimieseläkejärjestelmässä on lisäksi erityissäännös sellaisen työansion kohdentamisesta, joka on ollut nostettavissa kalenterivuoden viimeisenä päivänä, mutta joka on maksettu seuraavan kalenterivuoden tammikuussa.

 

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 29.3.2020 – toistaiseksiJulkaistu 29.3.2020
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu, että eläkkeen aikana ansaittuun uuteen eläkkeeseen ei tule tulevaa aikaa, jos eläke on jo maksussa jonkin työeläkelain mukaan. Ohjeeseen on myös lisätty tieto, että yrittäjän vanhentuneet maksamattomat maksut vaikuttavat pienentävästi yrittäjän eläketurvaan.

Eläkettä karttuu työntekijän työansioiden tai yrittäjän kokonaistyötulon perusteella. Eläkettä karttuu 1,5 karttumisprosentin mukaan työansioista, jotka on maksettu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun saakka saakka. Yrittäjän kokonaistyötulosta eläkettä karttuu 1,5 prosenttia 18 vuoden täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan täyttämiskuukauden lopun välisenä aikana.

Yrittäjän vanhentuneet maksamattomat työeläkevakuutusmaksut kuitenkin vaikuttavat pienentävästi yrittäjän eläketurvaan eli puuttumaan jäävä työeläkevakuutusmaksu poistaa tai pienentää kyseisen vuoden eläkekarttumaa.

Vuoden 2025 loppuun eläkettä karttuu 1,7 prosenttia vuodessa työansioista, jotka on maksettu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä tai yrittäjä täyttää 63 vuotta. 1,7 prosentin korkeammalle karttumalle on vaatimuksena, ettei ole saanut maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain mukaista lupumistukea tai muuta omaan työskentelyyn perustuvaa työeläkelakien mukaista etuutta. Osa-aikaeläke tai osittainen vanhuuseläke ei estä korkeampaa karttumaa. 

Jos karttumisprosentti muuttuu kalenterivuoden aikana, eläkkeen karttuminen määräytyy keskimääräisen karttumisprosentin mukaan muista kuin vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen ansaituista työansioista. Keskimääräinen karttumisprosentti lasketaan ottamalla karttumisprosentit huomioon niiden kalenterivuoteen sisältyvien kalenterikuukausien lukumäärän suhteessa, joihin karttumisprosentit kohdistuvat.

Kun eläkettä karttuu työstä 1,5 prosenttia vuotta kohden sen johdosta, että maksussa on eläkettä, puhutaan eläkeaikaisesta karttumasta. Silloin ei palkattomilta ajoilta kartu eläkettä lainkaan. Kun estettä korkeammalle karttumalle ei ole, karttuu eläkettä myös palkattomilta ajoilta. Tällöin puhutaan iän mukaisesta karttumasta.

Eläkettä laskettaessa vuosityöansiot tarkistetaan palkkakertoimella

Eläkettä laskettaessa kunkin vuoden työansiot ja kokonaistyötulo (vuosityöansiot) tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamishetken tasoon.

Vuosityöansiot jaksotetaan karttumisprosentin muutosvuonna

Vuoden 2025 loppuun asti karttumisprosentti on 1,7 prosenttia vuodessa työansioista, jotka on maksettu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 63 vuotta. Tämän jälkeen karttumisprosentti laskee 1,5 prosenttiin yläikärajan täyttämiskuukauden loppuun saakka.

Keskimääräinen karttumisprosentti lasketaan käytännössä siten, että vuosiansiot jaksotetaan eri karttuma-ajoille kuukauden tarkkuudella. Vuosiansiot jaksotetaan niiden kalenterivuoteen sisältyvien kalenterikuukausien määrän suhteessa, joihin karttumisprosentit kohdistuvat. Eri karttuma-ajoille jaksotetuista ansioista lasketaan eläke kyseisen karttumisprosentin mukaisesti.

Esimerkki: Työansioiden jaksottaminen henkilön 53 vuoden iän täyttämisvuonna

Perustiedot

 • Henkilö täyttää 53 vuotta 17.5.2019
 • Henkilön työsuhde päättyy 31.10.2019
 • Vuosityöansio on 24 000 euroa

1,5 prosentin karttuma-aika

1,5 % karttumakuukaudet ovat 1.1.2019–31.5.2019, eli 5 kuukautta.
1,5 % karttumajakson ansio on 24 000,00 x 5/12 = 10 000 euroa.

1,7 prosentin karttuma-aika

1,7 % karttumakuukaudet ovat 1.6.2019–31.12.2019, eli seitsemän kuukautta.
1,7 % karttumajakson ansio on 24 000,00 x 7/12 = 14 000,00 euroa.

Vuosityöansio ja eläke

Vuosityöansio 24 000,00 euroa.

Karttunut eläke näistä ansioista on:
24 000,00 x 5/12 = 10 000,00 euroa
24 000,00 x 7/12 = 14 000,00 euroa

(10 000,00 x 1,5 %)/12 = 12,50 euroa/kk
(14 000,00 x 1,7 %)/12 = 19,83 euroa/kk

Vuonna 2019 karttunut eläke on yhteensä 12,50 + 19,83 = 32,33 euroa/kk.

Työansioiden huomioon ottaminen vanhuuseläkkeelle siirryttäessä

Vanhuuseläkettä laskettaessa työansioista otetaan huomioon ennen vanhuuseläkkeen alkamisajankohtaa maksetut työansiot. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huomioon otetaan vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun maksetut ansiot.

Tarkemmat tiedot

Ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana maksetut työansiot työskentelystä, joka on päättynyt ennen mainitun vanhuuseläkkeen alkamista, otetaan huomioon vanhuuseläkkeen määrässä sen alkamisesta lukien.

Esimerkki: Vanhuuseläke alkaa 63 vuoden iän täyttämisvuonna

Henkilö on täyttänyt 63 vuoden iän heinäkuussa 2018. Vanhuuseläke alkaa marraskuussa ikäluokan alimmassa eläkeiässä 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä. Henkilölle karttuu vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä ansaitusta vuosityöansiosta 7 kuukaudelta eläkettä 1,7 karttumisprosentin mukaan ja 3 kuukaudelta 1,5 karttumisprosentin mukaan vuodelta 2018.

Uuden eläkkeen karttuminen työkyvyttömyyseläkejakson alkamis- tai päättymisvuoden ansioista

Työkyvyttömyyseläkejakso voi alkaa joko 

 • eläketapahtumavuoden alusta, jos kyseessä on tulevan ajan eläke tai
 • eläketatapahtumaa seuraavan kalenterikuukauden alusta, jos eläkkeessä ei ole tulevaa aikaa tai
 • eläkkeen alkamisesta, kun on kyseessä entisin perustein myönnetty eläke.

Työkyvyttömyyseläkejakso päättyy, kun eläkeoikeus päättyy.

Silloin, kun on kyseessä uusin perustein myönnetty tulevan ajan eläke, eläkejakso alkaa eläketapahtumavuoden alusta eikä vajaata alkamisvuotta ole. Tällöin iän mukaista karttumaa voi tulla eläkejakson päättymisvuonna.

Kun on kyseessä entisin perustein myönnetty eläke tai sellainen uusin perustein myönnetty eläke, jossa ei ole tulevaa aikaa, voi eläkejakso alkaa kesken vuoden. Jos työkyvyttömyyseläkejakson alkamisvuonna eläke ei ole jatkunut koko alkamisvuotta, tämän vuoden työansiosta karttuu uutta eläkettä iän mukaisesti joko 1,5 tai 1,7 prosenttia vuodessa.

Alkamisvuoden ansiot jaksotetaan samalla tavalla koko vuodelle kuin silloin, kun eläkettä ei ole ollut maksussa. Samoin tehdään, jos kyseessä on työkyvyttömyyseläkejakson päättymisvuosi.

Työuraeläke on työkyvyttömyyseläketyyppinen etuus, joten karttumisprosentit lasketaan kuten työkyvyttömyyseläkkeessä vuosina, jolloin eläkejakso alkaa ja karttumisprosentti vaihtuu kesken vuoden. Työuraeläkkeen alkamisvuodelta (täyttänyt 63 vuotta) karttuu vanhuuseläkettä sekä 1,7 (kuukausilta ennen 63 ikää) että 1,5 (63 ikävuodesta) mukaan. Ansiot jaksotetaan eri karttumisprosenttien kuukausille tasaisesti koko vuodelle, vaikka ne tosiasiallisesti olisivat eläkeaikana. Jos vanhuuseläke alkaa samana vuonna, työansiot otetaan huomioon vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka.

Esimerkki: Eläkkeen karttuminen työkyvyttömyyseläkkeen päättymisvuonna

Henkilö on täyttänyt 53 vuoden iän heinäkuussa ja eläke päättyy kesäkuun loppuun. Henkilölle karttuu 7 kuukaudelta eläkettä 1,5 karttumisprosentin mukaan ja 5 kuukaudelta 1,7 karttumisprosentin mukaan.

Eläkkeen karttuminen eläkkeen aikana tehdystä työstä

Eläkettä karttuu pääsääntöisesti 1,5 prosenttia vuodessa eläkkeen aikana tehdystä työstä. Eläkettä karttuu työstä eläkkeen rinnalla (aikaisintaan vuodesta 2005 alkaen) riippumatta siitä, milloin eläke on alkanut. Eläkeaikaisen työn karttuma alkaa työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuotta seuraavan vuoden alusta.

Tarkemmat tiedot

Poikkeuksena on kertasuoritettu tulevan ajan eläke. Jos eläke on kertasuoritettu, ei henkilöä pidetä karttumien kannalta eläkkeellä olevana eläkkeen aikana. Silloin myös kertasuoritetun eläkkeen 0-vuosi voi kartuttaa uutta eläkettä, jos kertasuoritetun eläkkeen jälkeen tulee uutta eläkettä laskettavaksi.

Eläkkeen rinnalla karttuneeseen eläkkeeseen sovelletaan elinaikakerrointa, jos eläkkeensaaja on syntynyt vuonna 1948 tai sen jälkeen.

Eläkkeen aikana ansaittuun uuteen eläkkeeseen ei tule tulevaa aikaa, jos eläke on jo maksussa jonkin työeläkelain mukaan.

Eläkkeen karttuminen vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä

Eläkettä karttuu aina 1,5 prosenttia ensimmäisen työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen tehdystä työstä. Jos työntekijällä on rinnakkaisia työsuhteita ja hän hakee vanhuuseläkkeen vain osasta niistä, muuttuu jatkuvaksi jääneen työsuhteen karttuma 1,5 prosenttiin ensimmäisen vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden alusta.

Eläkkeen karttuminen työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä

Eläkettä karttuu työstä 1,5 prosenttia vuodessa niiden vuosien aikana, jolloin työkyvyttömyyseläke tai työuraeläke on jatkunut koko kalenterivuoden.

Jos työkyvyttömyyseläke ei ole jatkunut koko kalenterivuotta, kyseiseltä kalenterivuodelta karttuu uutta eläkettä iän mukaisesti.

Myös maatalousyrittäjien luopumistuen aikana tehdystä työstä karttuu eläkettä kuten työkyvyttömyyseläkkeen ajalta.

Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä

Eläkettä karttuu iän mukaisesti osa-aikaeläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehtävästä työstä.

Jos eläkkeensaaja saa vain kansaneläkettä tai ulkomaan eläkettä

Jos eläkkeensaaja saa pelkästään kansaneläkettä ja on sen rinnalla työssä, karttuu eläkettä normaalisti iän mukaisesti. Myöskään ulkomailta maksettava eläke ei estä iän mukaista karttumista.

Työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen lepäämään jättämisen aika

Eläke on karttuman mielessä jatkuva myös lepäämisaikana. Karttuma työstä lepäämään jättämisen ajalta on 1,5 prosenttia vuodessa.

Jos lepäämään jätettyä työkyvyttömyyseläkettä ei vaadita uudelleen maksuun 2 vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan sen lepäämään jättämisestä lukien. Tällöin karttuma työansioista on lakkauttamisvuodesta lukien iän mukainen.

Eläkkeen karttuminen kertasuoritetun eläkkeen aikana

Kertasuoritetun eläkkeen jälkeen henkilön ei katsota olevan eläkkeellä eläkkeen karttumisen kannalta. Kertasuoritetun työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeen aikana karttuma työstä on iän mukainen. Myös palkattomien aikojen etuuksien ajalta karttuu eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa.

Kuntoutusrahan aikana tehty työ

Kuntoutusraha ei ole eläke vaan se rinnastetaan sosiaalietuuksiin. Kuntoutusrahan rinnalla tehdystä työstä eläkettä karttuu iän mukaisesti.

Jos kuntoutusrahan jälkeen myönnetään kuntoutustuki entisin perustein, on kuntoutusraha-aika eläkeaikaa. Kuntoutusrahan alkamisvuoden ansiot rinnastetaan eläketapahtumavuoden ansioihin eikä niistä kartu eläkettä.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki

Henkilölle on myönnetty ensin kuntoutusraha ja perään kuntoutustuki entisin perustein. Tämän kuntoutustuen päätyttyä hänelle myöhemmin myönnetään työkyvyttömyyseläke uusin perustein.

Kun uutta eläkettä (vanhuuseläke) lasketaan uusin perustein, ja aikaisemmin ensimmäinen entisin perustein myönnettyjen eläkkeiden ketjussa oli kuntoutusraha, tarkoittaa se sitä, että sellaista vuotta, jolloin ansioista ei kartu eläkettä, ei tule lainkaan. Kuntoutusrahajakso ei ole eläkejakso, kun siitä lasketaan uutta eläkettä, vaan palkattomalta ajalta maksettuun sosiaalietuuteen rinnastettava etuus. Kuntoutusrahan eläketapahtumavuodelta karttuu siis normaalisti eläkettä sekä palkattoman ajan etuuksista että työansioista.

Seuraava eläkesuhde ja eläkejakso, joka myönnetään entisin perustein kuntoutusrahan perusteella, alkaa eläkkeen alkamisesta. Työansiot samoin kuin palkattomat ajat otetaan huomioon eläkkeen alkamisvuodelta vanhuuseläkettä myönnettäessä.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuosi

Tulevan ajan sisältävän työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuodelta ei kartu eläkettä työansioista. Tulevan ajan eläkeosa lasketaan eläketapahtumavuoden alusta. Se korvaa eläketapahtumavuoden työansioista tulevan karttuman. Tämä koskee kaikkea eläketapahtumavuonna tehtyä työtä. Jos tulevan ajan eläkeosaa ei ole, eläkettä karttuu eläketapahtumakuukauden loppuun asti.

Jos eläkkeensaajalle myöhemmin myönnetään eläke uusin perustein, eläketapahtumavuodelta eläkettä karttuu aiemman työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen perusteella. Samoin silloin, kun kuntoutustuen kesto on alle vuoden, eläkettä karttuu vain eläkesuhteen perusteella. Jos aiemmassa työkyvyttömyyseläkkeessä ei ollut tulevan ajan eläkeosaa, ei eläkettä kartuttavaa eläkesuhdetta ole. Silloin aiemmalta eläketapahtumavuodelta karttuu uutta eläkettä työansioista.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

AikasarjaVoimassaoloaika 1.1.2010 – toistaiseksiJulkaistu 1.7.2023

Verohallinnon päätökset vuosina 1990-2023 toimitettavissa verotuksissa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

VuosiVerohallituksen päätös
2023931/2022
20221021/2021
2021829/2020   
20201116/2019
2019931/2018
2018780/2017
20171041/2016
20161431/2015
20151028/2014
2014865/2013
2013741/2012
20121186/2011
20111025/2010
20101020/2009
20091017/2008
20081214/2007
20071072/2006
20061006/2005
20051075/2004
20041002/2003
20031127/2002
20021297/2001
20011071/2000
20001174/1999
1999877/1998
19981078/1997
1997956/1996
19961442/1995
19951063/1994
19941114/1993
19931303/1992
19921445/1991
19911398/1990
1990979/1989