Esimerkit eläkkeiden jakamisesta osiin kustannustenjakoa varten

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

EsimerkkiJulkaistu 29.5.2020

Tilanteen kuvaus

TyEL-eläkelaitos myönsi työntekijälle ensin 50 %:n suuruisen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen, jonka rinnalla työntekijä jatkaa työsuhteessa. Myöhemmin TyEL-eläkelaitos myönsi työntekijälle kuntoutusrahan.

Päätös kuntoutusrahasta annettu 5.3.2020, jolloin osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ehdittiin maksaa 31.3.2020 asti.

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen tiedot

 • Varhennusvähennyksellä vähennetty ja elinaikakertoimella tarkistettu osittainen varhennettu vanhuuseläke = 690,00 e/kk (vuoden 2019 tasossa)
 • alkamispäivä 1.12.2019
Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä vuoden 2020 tasossa

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

20,00 e/kk

TyEL-eläke

680,00 e/kk

Yhteensä

700,00 e/kk

Kuntoutusrahan tiedot

 • kuntoutustapahtuma 15.1.2020
 • alkamispäivä 1.2.2020
 • päättymispäivä 31.5.2020
Kuntoutusrahan perusteena olevan työkyvyttömyyseläkkeen määrä vuoden 2020 tasossa

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

28,00 e/kk

TyEL-eläke

1 550,95 e/kk

Yhteensä

1 578,95 e/kk

 • kuntoutusrahan määrä sen alkaessa 2 100,00 euroa/kk (= kuntoutusrahan perusteena olevan työkyvyttömyyseläkkeen määrä + 33 %)
 • TyEL-työsuhteen vakuuttaneen TyEL-eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa on 1 450,00 euroa/kk.
   
 • TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
  Kuntoutusrahan määrä – kuntoutusrahan rahastoidut osat
  = 2 100,00 euroa/kk – 1 450,00 euroa/kk = 650,00 euroa/kk.

TyEL:n ja MEL:n mukaisen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen kustantaminen

TyEL:n ja MEL:n mukainen osittainen varhennettu vanhuuseläke 680,00 e/kk (vuoden 2020 tasossa) on kokonaan TyEL-MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa.

JuEL:n mukaisen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen kustantaminen

Kevan jäsenyhteisöt kustantavat osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen JuEL:n mukaisen osan 20,00 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Kuntoutusrahan kustantaminen

 • Kuntoutusraha on TyEL- ja MEL-eläkelaitosten kustannettavaa, koska TyEL-eläkelaitos on myöntänyt sen.
 • TYEL-eläkelaitos vastaa rahastoidusta osasta 1 450,00 euroa/kk.
 • TyEL- ja MEL-eläkelaitokset vastaavat yhteisesti tasausosasta 650,00 euroa/kk.
   

Vuonna 2020 maksettujen etuuden ja eläkkeen käsittely kustannustenjaossa tehdään annettujen päätösten mukaisesti eli ns. suoriteperusteisesti. (ETK:n lakimiesten tulkinta)

 • TyEL 21 §:n mukaan OVE otetaan huomion työkyvyttömyyseläkkeen osasuorituksena.
 • TyEL 34 §:n mukaan, se mitä TyEL:ssä säädetään OVE:n jälkeen myönnettävästä työkyvyttömyyseläkkeestä, koskee myös kuntoutusrahaa.

Eläkerekisteriin esimerkin OVE-kuntoutusraha-tilanne kirjataan niin, että kun OVE:n saajalle myönnetään kuntoutusraha, niin eläkerekisteriin viedään OVE:en maksun keskeytys kuntoutusrahan alkamisesta 1.2.2020. Kun kuntoutusraha päättyy 31.5.2020, niin OVE:en viedään muutospäätös uudelleen maksuun tulon alkamisesta 1.6.2020.

Eläkkeen ja etuuden käsittely:

OVEa maksettu 8 kuukautta 8 x 700 euroa = 5 600,00 euroa

 • OVE TyEL-MEL-VILMA yhteisesti kustannettava osa on 8 x 680,00 = 5 440,00 euroa
 • OVE JuEL-eläke on 8 x 20,00 = 160,00 euroa

Kuraa maksettu 4 kuukautta 4 x 2 100 euroa = 8 400,00 euroa

 • Kura rahastoitu 4 x 1 450,00 = 5 800,00 euroa
 • Kura TyEL-MEL-VILMA yhteisesti kustannettava 4 x 650,00 = 2 600,00 euroa

Yhteensä 14 000,00 euroa

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli vuonna 2017.

Työntekijän TyEL-työsuhde oli vakuutettu Eläkelaitoksessa 1 samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan. Myös Merimieseläkekassassa työntekijän MEL-työsuhde oli vakuutettu samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 15.1.2017
 • alkamispäivä 1.10.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa
JuEL-eläke, valtion palvelussuhde

200,00 e/kk

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

345,00 e/kk

TyEL-eläke

700,00 e/kk

MEL-eläke

 • MEL-vastuunjako-osa 400,00 e/kk
 • MEL-ylite 50,00 e/kk

450,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

5,00 e/kk

Yhteensä

1 700,00 e/kk

Tarkemmat tiedot

MEL-vastuunjako-osa ja MEL-ylite

MEL-eläke jakautuu MEL-vastuunjako-osaan ja MEL-ylitteeseen. MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL:n mukaisesta eläkkeestä. MEL-ylite saadaan vähentämällä maksettavasta MEL-eläkkeestä MEL-vastuunjako-osa. MEL-vastuunjako-osa saadaan ansaintarekisteristä tai Merimieseläkekassalta.

TyEL-eläke ja MEL-eläkkeen vastuunjako-osa yhteensä oli 700,00 euroa/kk + 400,00 euroa/kk = 1 100,00 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasoisiksi.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Eläkelaitos

Vuonna 2015 (palkkakerroin 1,363)

Vuonna 2016 (palkkakerroin 1,373)

Yhteensä vuoden 2017 tasossa (palkkakerroin 1,389)

Eläkelaitos 1, TyEL

20 000,00 e

10 000,00 e

30 498,04 e

Merimieseläkekassa, MEL

5 000,00 e

5 095,38 e

Keva, JuEL, kunnan palvelusuhde

3 000,00 e

3 057,23 e

Palkaton aika, ansioperuste

10 000,00 e

10 116,53 e

Yhteensä

28 000,00 e

20 000,00 e

48 767,18 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina.
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 35 593,42 euroa (= 30 498,04 euroa + 5 095,38 euroa). Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkissä sekä TyEL- että MEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten sekä TyEL- että MEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL-ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei ole, jos vastuunjaon tarkasteluajalla

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 1  vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 1 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä
= 30 498,04 euroa / 48 767,18 euroa x 1 100,00 euroa/kk = 687,92 euroa/kk.

Merimieseläkekassan vastuulla oleva rahastoitu osa:
Merimieseläkekassassa vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä
= 5 095,38 euroa / 48 767,18 euroa x 1 100,00 euroa/kk = 114,93 euroa/kk.

TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan  yhteisesti kustannettava osa:
TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuujako-osan määrä – TyEL- työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan rahastoidut osat
= 1 100,00 euroa/kk – 687,92 euroa/kk – 114,93 euroa/kk = 297,15 euroa/kk.

Merimieseläkekassa kustantaa työkyvyttömyyseläkkeen MEL-ylitteen osan 50,00 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

JuEL-työkyvyttömyyseläke eritellään rahoitusvastuun mukaisiin osiin:

 • Kevan jäsenyhteisöt 345,00 euroa/kk
 • Valtio 200,00 euroa/kk.

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 5,00 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty ulkonäöltään samanlaiseksi muiden esimerkkien kanssa.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen vuonna 2007. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli vuonna 2005.

Yhteensovitus ei ole vaikuttanut eläkkeen määrään.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtumapäivä 1.11.2005
 • alkamispäivä 1.3.2007
Eläkeosat vuoden 2007 tasossa
TEL-eläke

1 000,00 e/kk

LEL-eläke

500,00 e/kk

Yhteensä

1 500,00 e/kk

Työkyvyttömyyseläkkeen kustantaminen

Kun työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on 1.1.2000–31.12.2005, eläkkeen rahastoitu osa on 80 % eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä indeksoituna TEL-puoliväli-indeksillä eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alkuun.

Kun määrätään TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Rahastoitua osaa laskettaessa eläkkeen alkamisajankohtaa vastaavaan määrään ei oteta mukaan lapsikorotusta eikä kuntoutuskorotusta.

Esimerkin työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa on TEL-työsuhteen vakuuttaneen TyEL-eläkelaitoksen vastuulla.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan rahastoitu osa:
TEL-puoliväli-indeksi eläketapahtumaa seuraavan kuukauden alussa / TEL-puoliväli-indeksi eläkkeen alkaessa x 80 % x TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohtaa vastaava määrä
= 2191 / 2311 x 80 % x 1 500,00 euroa/kk = 1 137,69 euroa/kk.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan  yhteisesti kustannettava osa:
TEL-, LEL-, TaEL- ja MEL-eläkkeen määrä – Työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa
= 1 500,00 euroa/kk – 1 137,69 euroa/kk = 362,31 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle (s. 15.12.1957) työkyvyttömyyseläkkeen. Esimerkissä jaetaan tulevan ajan eläkkeen kustannukset eri eläkelakien osalle. Työntekijällä eri eläkelakien mukaiset tulevan ajan pääteiät ovat samat.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 2.1.2017
 • alkamispäivä 1.10.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa

TyEL-eläke

725,00 e/kk

MYEL-eläke

200,00 e/kk

JuEL-eläke, valtion palvelussuhde

70,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

5,00 e/kk

Yhteensä

1 000,00 e/kk

Tulevan ajan tarkasteluajan ja vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Tulevan ajan tarkasteluaika on vuodet 2012–2016.

Tarkemmat tiedot

Tulevan ajan tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät viisi kalenterivuotta. Tulevan ajan ansion laskentaan otetaan mukaan vuodesta 2005 alkaen saadut ansiot. Tämän lisäksi vuoden 2004 osalta otetaan mukaan vuoden 2004 säännösten mukaan laskettu eläkepalkka.

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta.  Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Seuraavassa taulukossa ansiot ovat työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasossa.

 

Tulevan ajan tarkasteluajan (vuodet 2012–2016) ansiot vuoden 2017 tasoisina (PTEL-vähennyksen jälkeen)

Vastuunjaon tarkasteluajan (vuodet 2015–2016) ansiot vuoden 2017 tasoisina

 

MYEL-ansiot

40 000,00 e

JuEL-ansiot, valtion palvelussuhde

20 791,00 e

7 000,00 e

TyEL-ansiot

17 446,40 e

18 800,00 e

Sosiaalietuuksien etuuden perusteet

3 000,00 e

3 000,00 e

Yhteensä

81 237,40 e

28 800,00 e

Tarkemmat tiedot

PTEL-vähennys ansioista
Tulevan ajan TyEL- ja JuEL- ansioissa otetaan PTEL-vähennys huomioon 31.12.2016 saakka. MEL-ansioista ja yrittäjätyötuloista sekä sosiaalietuuksien etuusansioista ei tehdä eläkettä laskettaessa PTEL-vähennystä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä rahastoidun osan jakoa tehtäessä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina.
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 (vuoden 2004 tasossa) euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

 

Tulevan ajan eläkkeen laskeminen

Työntekijällä on oikeus tulevan ajan eläkkeeseen.

Tarkemmat tiedot

Tulevan ajan edellytys
Työkyvyttömyyseläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 1.1.2006 tai sen jälkeen, sisältyy aina tulevan ajan eläkkeen osuus, jos sen saamisen edellytys täyttyy. Edellytys täyttyy, kun vakuutetulla on vähintään 12 566,70 euroa työansioita (vuoden 2004 tasossa) työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden ajalta. Tulevan ajan edellytykseen otetaan huomioon myös EU-maissa ansaitut ansiot.

Tulevan ajan edellytystä tutkittaessa otetaan huomioon kaikki vakuutetut ansiot. Ansiot tarkistetaan 10 vuoden ajalta palkkakertoimella tarkasteluvuoden tasoon edellytystä tutkittaessa.

Jos eläketapahtuma on ennen vuotta 2006, tulevan ajan eläke lasketaan vuonna 2004 voimassa olleiden säännösten mukaan. Tällöin edellytyksenä on mm., että työntekijä on asunut Suomessa tai toisessa EU- tai sopimusmaassa vähintään viisi vuotta ennen eläketapahtumaa ja että hän on ollut vakuutettuna Suomessa vähintään 12 kuukautta eläketapahtumaa edeltäneiden 10 vuoden aikana.

Sosiaalietuuksien perusteella karttunut tulevan ajan eläkkeen osa jaetaan tulevan ajan eläkkeen lakiosiin niiden eläkelakien mukaisten työansioiden suhteessa, jotka kohdistuvat tulevan ajan tarkasteluaikaan. Kustannukset näistä eläkkeenosista jakautuvat eläkelaitosten kesken kuten tulevan ajan eläkkeen lakiosat.

Jaetaan ensin tulevan ajan tarkasteluajan palkattomien etuusansiot eri eläkelakien osuuksiin:
MYEL:n osuus: 3 000,00 euroa x 40 000,00 euroa / (81 237,40 euroa – 3 000 euroa) = 1 533,79 euroa
JuEL:n osuus: 3 000,00 euroa x 20 791,00 euroa / (81 237,40 euroa – 3 000 euroa) = 797,23 euroa
TyEL:n osuus: 3 000,00 euroa x 17 446,40 euroa / (81 237,40 euroa – 3 000 euroa) = 668,98 euroa

Tulevan ajan tarkastelujakson ansiot (sis. palkaton):
MYEL-ansiot (sis. palkaton) = (40 000,00 euroa + 1 533,79 euroa) / 60 kk = 41 533,79 euroa / 60 kk
JuEL-ansiot (sis. palkaton) = (20 791,00 euroa + 797,23 euroa) / 60 kk = 21 588,23 euroa / 60 kk
TyEL-ansiot (sis. palkaton) = (17 446,40 euroa + 668,98 euroa) / 60 kk = 18 115,38 euroa / 60 kk

Tarkemmat tiedot

Tulevan ajan ansio lasketaan keskimääräisenä ansiona, joka saadaan jakamalla tarkasteluaikana saadut ansiot kyseiseen aikaan sisältyvien kuukausien (60) lukumäärällä. Jakaja on aina pääsäännön mukaan 60, vaikka ansioita ei kaikkina vuosina olisikaan.

Esimerkin työntekijän tuleva aika on eläketapahtumavuoden alusta lähtien työntekijän omaan alimpaan vanhuuseläkeikään (63 vuotta 9 kuukautta) eli vuoden 2017 alusta vuoden 2021 syyskuun loppuun asti, yhteensä 57 kuukautta.

Tarkemmat tiedot

Tulevan ajan jakso

Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläkkeeseen oikeuttava tuleva aika lasketaan työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta työntekijän tai yrittäjän omaan alimpaan vanhuuseläkeikään, tai jos omaa alinta vanhuuseläkeikää ei ole säädetty, omaa ikäluokkaa lähinnä olevalle ikäluokalle säädettyyn alimpaan vanhuuseläkeikään.

Työntekijä on syntynyt 15.12.1957, joten hän on yli 50-vuotias koko tulevan ajan ajan. Tämän takia työntekijälle karttuu tulevan ajan eläkettä 1,5 % vuodessa.

Tarkemmat tiedot

Tulevan ajan karttumisprosentit
Kun eläke on myönnetty vuoden 2005 säännösten mukaan, eläkettä karttuu tulevan ajan ansioista

 • vuoden 2009 loppuun asti tulevalta ajalta
 • TyEL ja YEL: 1,5 % vuodessa 50 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun ja 50 vuoden iän täyttämiskuukauden jälkeen 1,3 % vuodessa 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka
 • MEL: 1,6 % vuodessa 50 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun ja 50 vuoden iän täyttämiskuukauden jälkeen 1,4 % vuodessa 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka
 • vuoden 2010 alusta lähtien
 • TyEL ja YEL: 1,5 % vuodessa eläketapahtumavuoden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka. Tätä karttumisprosenttia sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen
 • MEL: 1,6 % vuodessa eläketapahtumavuoden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka. Tätä karttumisprosenttia sovelletaan työkyvyttömyyseläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen.
 • vuoden 2017 alusta lähtien
 • TyEL, MEL ja YEL: 1,5 % vuodessa sen kalenterivuoden alusta, jona työntekijä on tullut työkyvyttömäksi, sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää alimman vanhuuseläkeikänsä. Jos työntekijän alinta vanhuuseläkeikää ei ole eläketapahtumahetkellä säädetty, eläkkeeseen oikeuttaa aika sen kalenterivuoden alusta, jona työntekijä on tullut työkyvyttömäksi, sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää hänen omaa ikäluokkaansa lähimmälle ikäluokalle säädetyn alimman vanhuuseläkeiän.

Edellytyksenä näiden MEL:n 67 §:n mukaisten korkeampien tulevan ajan eläkkeen karttumisprosenttien soveltamiselle on, että Merimieseläkekassa myöntää työkyvyttömyyseläkkeen ja hakijan MEL:n alaiset työansiot ovat eläketapahtumakuukauden ja sitä edeltäneen kolmenkymmenenkuuden kalenterikuukauden aikana vähintään 16 800 euroa (vuoden 2004 tasossa).

Julkisen puolen tulevan ajan säännökset vastaavat yksityisen puolen säännöksiä. Julkisella puolella on kuitenkin edelleen vuoden 2005 jälkeen alempia henkilökohtaisia eläkeikiä. Tulevan ajan pääteikänä voi siten olla joko 63 vuoden ikä tai sitä alempi.

Tulevan ajan eläke:
MYEL-tulevan ajan eläke: 41 533,79 euroa / 60 kk x 57 kk x 1,5 % / 12 kk = 49,32 euroa/kk
JuEL-tulevan ajan eläke: 21 588,23 euroa / 60 kk x 57 kk x 1,5 % / 12 kk = 25,64 euroa/kk
TyEL-tulevan ajan eläke: 18 115,38 euroa / 60 kk x 57 kk x 1,5 % / 12 kk = 21,51 euroa/kk

TyEL- ja MEL-eläke yhteensä:
TyEL:n ja MEL:n mukaan ansaitut eläkkeet + TyEL- ja MEL-tulevan ajan eläkkeet
= 725,00 euroa/kk + 21,51 euroa/kk = 746,51 euroa/kk.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 18 800 euroa. Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkin TyEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa:
TyEL-eläkelaitoksessa vakuutetut vastuunjaon tarkasteluajan ansiot / kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä
= 18 800,00 euroa / 28 800,00 euroa x 746,51 euroa/kk = 487,31 euroa/kk.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitu osa
= 746,51 euroa/kk – 487,31 euroa/kk = 259,20 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Rahoitusvastuu JuEL:n mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 70,00 euroa/kk + 25,64 euroa e/kk = 95,64 euroa/kk on valtiolla.

Mela kustantaa MYEL:n mukaisen osan
200,00 euroa/kk + 49,32 euroa/kk = 249,32 euroa/kk.

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 5,00 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumapäivä oli vuonna 2017.

Työntekijän TyEL-työsuhteet oli vakuutettu Eläkelaitoksessa 1 samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan. Myös Eläkelaitoksessa 2 työntekijän työsuhde oli vakuutettu samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 15.1.2017
 • alkamispäivä 1.12.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa
TyEL-eläke

1 498,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

2,00 e/kk

Yhteensä

1 500,00 e/kk

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta.  Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasoisiksi.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vuonna 2015 (palkkakerroin 1,363)

Vuonna 2016 (palkkakerroin 1,373)

Yhteensä vuoden 2017 tasossa (arvio palkkakerroin 1,389)

Eläkelaitos 1, TyEL

20 000,00 e

20 381,51 e

Eläkelaitos 2, TyEL

1 000,00 e

1 011,65 e

Palkaton aika, ansioperuste

4 000,00 e

4 04661 e

Yhteensä

20 000,00 e

5 000,00 e

25 439,77 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina.
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansionalenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL-ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Esimerkin TyEL- ja MEL-eläke on yhteensä 1 498,00 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 21 393,16 euroa (= 20 381,51 euroa + 1 011,65 euroa). Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkin TYEL eläkelaitos 1:n palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma oli vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 1 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä
x TyEL ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä
= 20 381,51 euroa / 25 439,77 euroa x 1 498,00 euroa/kk = 1 200,15 euroa/kk.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 2 vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 2 vakuutetut ansiot alittavat rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten eläkelaitokselle ei tule vastuuta rahastoidusta osasta vaan ansioita vastaava osuus on TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
TyEL -ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitu osa
= 1 498,00 euroa/kk – 1 200,15 euroa/kk = 297,85 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantanminen

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 2,00 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiJulkaistu 20.8.2018
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli 14.8.2017. Työntekijällä on useampi tutkinto, joista yksi on suoritettu eläketapahtumavuonna ennen eläketapahtumapäivää ja muut tulevan ajan tarkasteluaikana.

Esimerkki on jatkoa esimerkille etuuden määräytymisestä, Työkyvyttömyyseläke henkilölle, jolla on useampi tutkinto, yksi tutkinto on suoritettu eläketapahtumavuonna ennen eläketapahtumapäivää ja muut tulevan ajan tarkasteluaikana.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 14.8.2017
 • alkamispäivä 1.11.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa

TyEL-eläke

1219,17 e/kk

JuEL-eläke, valtion palvelussuhde

400,00 e/kk

JuEL-eläke, kunnan palvelusuhde

300,00 e/kk

VEKL:n perusteella karttunut etuus*

52,56 e/kk

Yhteensä

1 971,73 e/kk

*) VEKL:n mukaan karttuneen eläkkeenosan tulevan ajan osuus sisältyy TyEL-eläkeosaan.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2017 (eli 1.1.2010 tai sen jälkeen), joten VEKL:n etuusajalta karttuu tulevan ajan eläkettä ja VEKL-etuuksien peruste 1 454,59 euroa/kk (määrä 1 047,22 euroa/kk euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon) otetaan huomioon vastuunjaon tarkasteluajan ansioissa. Työntekijä sai vastuunjaon tarkasteluajalla VEKL etuutta 24 kuukaudelta, joten etuuden peruste on yhteensä 34 910,16 euroa.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Seuraavassa taulukossa ansiot ovat työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasossa.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot vuoden 2017 tasoisina*

TyEL-ansiot, työnantaja 1

19 721,93 e

TyEL-ansiot, työnantaja 2

6 000,00 e

TyEL-ansiot, työnantaja 3

1 000,00 e

JuEL-ansiot, valtion palvelussuhde

3 000,00 e

JuEL-ansiot, kunnan palvelussuhde

4 000,00 e

VEKL-etuuden peruste

34 910,16 e

Yhteensä

68 632,09 e

*) Ansiot ennen PTEL-vähennystä

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.
Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

VEKL:n perusteella karttuneen etuuden huomioon ottaminen vastuunjaon tarkasteluajalla
Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen, lapsen hoidon tai opiskelun aika otetaan huomioon tulevan ajan eläkkeen perusteena olevissa ansioissa ja vastuunjaon tarkasteluajan ansioissa. Etuuden perusteena on 1 047,22 euroa kuukaudelta vuoden 2004 tasossa. Etuusansio otetaan huomioon myös vuotta 2010 edeltävältä ajalta. Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010, erillislain (VEKL 27.6.2003/644) mukaista lapsenhoidon ja opiskelun laskennallista etuusansiota ei oteta huomioon tulevan ajan ansiossa, vaikka se kartuttaa erillislain mukaista etuutta.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun TyEL-MEL-työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki alkaa vuonna 2007 tai sen jälkeen ja eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, eläkkeessä on rahastoitua osaa, jos

 • se on tulevan ajan eläke ja
 • eläkkeensaajan TyEL:n tai MEL:n mukaan vakuutetut työansiot ennen PTEL-vähennystä ovat vähintään 17 455,15 euroa vuoden 2017 tasossa vastuunjaon tarkasteluaikana.

Koska eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluajan yhteenlasketut työansiot ylittävät 17 455,15 euroa, on eläkkeessä rahastoitua osaa.

Rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajalla on vakuutettuja TyEL- tai MEL-työansioita vastuunjaon tarkasteluaikana.

Kunkin TyEL- tai MEL-eläkelaitoksen vastuulle tuleva rahastoitu osa on se osuus koko TyEL-MEL-eläkkeen (MEL-eläke tässä= MEL-vastuunjako-osa) alkamisajankohtaa vastaavasta määrästä, joka vastaa kyseisessä eläkelaitoksessa vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n tai MEL:n mukaisten työansioiden osuutta vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden yhteismäärästä.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 909,19 euroa vuoden 2017 tasossa. Ansiorajaa 2 909,19 euroa tutkittaessa ansioista ei vähennetä työntekijän työeläkemaksua (PTEL-vähennys).

Tässä esimerkissä työnantajan 3 vakuutetut työansiot jäävät alle yllämainitun ansiorajan eikä rahastoitua osaa tämän vakuutuksen osalta synny.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen (työnantaja 1) vakuuttaneen eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa:

= 19 721,93 e / 68 632,09 e x 1219,17 e/kk = 350,34 e/kk

(= TyEL-eläkelaitoksessa vakuutetut vastuunjaon tarkasteluajan ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä)

TyEL-työsuhteen (työnantaja 2) vakuuttaneen eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa:

= 6 000,00 e / 68 632,09 e x 1219,17 e/kk = 106,58 e/kk

TyEL-työsuhteen (työnantaja 3) vakuuttaneen eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa:

Vakuutetut työansiot jäävät alle yllämainitun ansiorajan eikä rahastoitua osaa tämän vakuutuksen osalta synny.

TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:

= 1219,17 e/kk – 350,34 e/kk – 106,58 e/kk= 762,25 e/kk

(= TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitu osa)

Muiden eläkeosien kustantaminen

JuEL-työkyvyttömyyseläke eritellään rahoitusvastuun mukaisiin osiin:

 • Kevan jäsenyhteisöt 300,00 euroa/kk
 • Valtio 400,00 euroa/kk.

Valtio kustantaa VEKL:n mukaan karttuneen etuuden 52,56 euroa/kk. Kustannukset korvataan VEKL-etuutta maksaneille eläkelaitoksille VEKL-selvittelyssä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli 2.1.2017. Työntekijä sai VEKL:n perusteella karttunutta etuutta vastuunjaon tarkasteluajalla.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 2.1.2017
 • alkamispäivä 1.10.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa

TyEL-eläke

725,00 e/kk

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

200,00 e/kk

JuEL-eläke, valtion palvelusuhde

70,00 e/kk

VEKL:n perusteella karttunut etuus

5,00 e/kk

Yhteensä

1 000,00 e/kk

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2017 (eli 1.1.2010 tai sen jälkeen), joten VEKL:n -etuusajalta karttuu tulevan ajan eläkettä ja VEKL-etuuksien peruste 1 454,59 euroa/kk (määrä 1 047,22 euroa/kk euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon) otetaan huomioon vastuunjaon tarkasteluajan ansioissa. Työntekijä sai vastuunjaon tarkasteluajalla VEKL etuutta 10 kuukautta, joten etuuden peruste on yhteensä 14 545,89 euroa.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Seuraavassa taulukossa ansiot ovat työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasossa.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot vuoden 2017 tasoisina

JuEL-ansiot, valtion palvelussuhde

7 000,00 e

TyEL-ansiot

20 000,00 e

VEKL-etuuden peruste

14 545,89 e

Yhteensä

41 545,89 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.
Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

VEKL:n perusteella karttuneen etuuden huomioon ottaminen vastuunjaon tarkasteluajalla
Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen, lapsen hoidon tai opiskelun aika otetaan huomioon tulevan ajan eläkkeen perusteena olevissa ansioissa ja vastuunjaon tarkasteluajan ansioissa. Etuuden perusteena on 1 047,22 euroa kuukaudelta vuoden 2004 tasossa. Etuusansio otetaan huomioon myös vuotta 2010 edeltävältä ajalta. Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010, erillislain (VEKL 27.6.2003/644) mukaista lapsenhoidon ja opiskelun laskennallista etuusansiota ei oteta huomioon tulevan ajan ansiossa, vaikka se kartuttaa erillislain mukaista etuutta.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 20 000,00 euroa.

Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkin TyEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa:
TyEL-eläkelaitoksessa vakuutetut vastuunjaon tarkasteluajan ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä
= 20 000,00 euroa / 41 545,89 euroa x 725,00 euroa/kk = 349,01 euroa/kk.

TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan  yhteisesti kustannettava osa:
TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitu osa
= 725,00 euroa/kk – 349,01 euroa/kk = 375,99 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

JuEL-työkyvyttömyyseläke eritellään rahoitusvastuun mukaisiin osiin:

 • Kevan jäsenyhteisöt 200,00 euroa/kk
 • Valtio 70,00 euroa/kk.

Valtio kustantaa VEKL:n mukaan karttuneen etuuden 5,00 euroa/kk. Kustannukset korvataan VEKL-etuutta maksaneille eläkelaitoksille VEKL-selvittelyssä.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Työntekijälle myönnettiin työkyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli ennen 1.1.2010. Työntekijä sai VEKL:n mukaista etuutta vastuunjaon tarkasteluajalla.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 2.1.2009
 • alkamispäivä 1.10.2009
Eläkeosat vuoden 2009 tasossa
TyEL-eläke

25,00 e/kk

LEL-eläke

700,00 e/kk

KuEL-eläke

200,00 e/kk

VaEL-eläke

70,00 e/kk

VEKL:n mukaan karttunut etuus

5,00 e/kk

Yhteensä

1 000,00 e/kk

TyEL- ja MEL-eläke on yhteensä
= 25,00 euroa/kk + 700,00 euroa/kk = 725,00 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2007 ja 2008.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2009 (eli ennen 1.1.2010), joten VEKL-etuusajalta ei kartu tulevan ajan eläkettä eikä VEKL-etuuksien perustetta oteta huomioon vastuunjaon tarkasteluajan ansioissa.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Seuraavassa taulukossa ansiot ovat työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2012 tasossa.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot vuoden 2012 tasoisina
VaEL-ansiot

7 000,00 e

TyEL-ansiot

20 000,00 e

Yhteensä

27 000,00 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina.
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.
Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

VEKL-etuuksien perusteen huomioon ottaminen vastuunjaon tarkasteluajalla
Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010, erillislain (VEKL 27.6.2003/644) mukaista lapsenhoidon ja opiskelun laskennallista etuusansiota ei oteta huomioon vastuunjaon tarkasteluajan ansioissa eikä tulevan ajan ansiossa, vaikka se kartuttaa erillislain mukaista etuutta. Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen, lapsen hoidon tai opiskelun aika otetaan huomioon tulevan ajan ansioissa. Etuuden perusteena on tällöin 1 047,22 euroa kuukaudelta ja etuusansio otetaan huomioon myös vuotta 2010 edeltävältä ajalta.

TyEL- ja MEL-eläkeosien kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Mahdollisesta MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa, kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat yhteensä 20 000 euroa (vuoden 2009 tasossa).
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ylittävät rajamäärän 14 979,51 euroa (vuoden 2009 tasossa, vuoden 2004 tasossa 12 566,70 euroa), joten työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitu osa.

Esimerkin TyEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 496,58 euroa (vuoden 2009 tasossa, vuoden 2004 tasossa 2 094,45 euroa), joten TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.
Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei ole, jos vastuunjaon tarkasteluajalla

 • TyEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa tai
 • TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot alittavat 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.
Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen eläkelaitoksen vastuulla olevan rahastoitu osa:
(TyEL-eläkelaitoksessa vakuutetut vastuunjaon tarkasteluajan ansiot) / (Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä) * (TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä)
= 20 000,00 euroa / 27 000,00 euroa x 725,00 euroa/kk = 537,04 euroa/kk.

TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettava osa:
(TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä) – (TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitu osa)
= 725,00 euroa/kk – 537,04 euroa/kk = 187,96 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Keva kustantaa KuEL:n mukaisen osan 200,00 euroa/kk.

Keva valtion eläkejärjestelmän toimeenpanijana (Valtiokonttori vuoden 2012 loppuun asti) kustantaa työkyvyttömyyseläkkeen VaEL:n mukaisen osan 70,00 euroa/kk.

Valtio kustantaa VEKL:n mukaan karttuneen etuuden 5,00 euroa/kk. Kustannukset korvataan VEKL-etuutta maksaneille eläkelaitoksille VEKL-selvittelyssä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli vuonna 2016. Työkyvyttömyyseläkkeen MEL-osa sisälsi MEL-ylitettä.

Työntekijän TyEL-työsuhde oli vakuutettu Eläkelaitoksessa 1 samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan. Myös Merimieseläkekassassa työntekijän MEL-työsuhde oli vakuutettu samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 15.1.2017
 • alkamispäivä 1.10.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa

JuEL-eläke, kunnan palvelusuhde

745,00 e/kk

TyEL-eläke

800,00 e/kk

MEL-eläke

450,00 e/kk

– MEL-vastuunjako-osa 400,00 e/kk
– MEL-ylite 50,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

5,00 e/kk

Yhteensä

2 000,00 e/kk

Tarkemmat tiedot

MEL-vastuunjako-osa ja MEL-ylite

MEL-eläke jakautuu MEL-vastuunjako-osaan ja MEL-ylitteeseen. MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL:n mukaisesta eläkkeestä. MEL-ylite saadaan vähentämällä maksettavasta MEL-eläkkeestä MEL-vastuunjako-osa. MEL-vastuunjako-osa saadaan ansaintarekisteristä tai Merimieseläkekassalta.

TyEL-eläke ja MEL-eläkkeen vastuunjako-osa yhteensä:
800,00 euroa/kk + 400,00 euroa/kk = 1 200,00 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasoisiksi

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vuonna 2015 (palkkakerroin 1,363)

Vuonna 2016 (palkkakerroin 1,373)

Yhteensä vuoden 2017 tasossa (palkkakerroin 1,389)

Eläkelaitos 1, TyEL

20 000,00 e

10 000,00 e

30 498,04 e

Merimieseläkekassa, MEL

5 000,00 e

5 095,38 e

Keva, JuEL, kunnan palvelussuhde

3 000,00 e

3 057,23 e

Palkaton aika, ansioperuste

10 000,00 e

10 116,53 e

Yhteensä

28 000,00 e

20 000,00 e

48 767,18 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 35 593,42 euroa (= 30 498,04 euroa + 5 095,38 euroa). Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkissä sekä TyEL- että MEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten sekä TyEL- että MEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 1 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä
= 30 498,04 euroa / 48 767,18 euroa x 1 200,00 euroa/kk = 750,46 euroa/kk.

Merimieseläkekassan vastuulla oleva rahastoitu osa:
Merimieseläkekassassa vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä
= 5 095,38 euroa / 48 767,18 euroa x 1 200,00 euroa/kk = 125,38 euroa/kk.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
TyEL- työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoidut osat = 1 200,00 euroa/kk – 750,46 euroa/kk – 125,38 euroa/kk = 324,16 euroa/kk.

Merimieseläkekassa kustantaa työkyvyttömyyseläkkeen MEL-ylitteen osan 50,00 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Rahoitusvastuu JuEL:n mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 745,00 euroa/kk on Kevan jäsenyhteisöillä.

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 5,00 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli vuonna 2017. Työkyvyttömyyseläkkeen MEL-osa sisälsi MEL-ylitettä. Työntekijä sai lisäksi LITA-etuuden.

Työntekijän TyEL-työsuhde oli vakuutettu Eläkelaitoksessa 1 samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan. Myös Merimieseläkekassassa työntekijän MEL-työsuhde oli vakuutettu samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.

 

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 15.1.2017
 • alkamispäivä 1.10.2017
 • LITA-etuus vuoden 2017 tasossa 1 500,00 euroa/kk
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa ennen LITA-korvauksen vähentämistä

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

745,00 e/kk

TyEL-eläke

800,00 e/kk

MEL-eläke

450,00 e/kk

– MEL-vastuunjako-osa 400 e/kk
– MEL-ylite 50,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

5,00 e/kk

Yhteensä

2 000,00 e/kk

Tarkemmat tiedot

MEL-vastuunjako-osa ja MEL-ylite

MEL-eläke jakautuu MEL-vastuunjako-osaan ja MEL-ylitteeseen. MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL:n mukaisesta eläkkeestä. MEL-ylite saadaan vähentämällä maksettavasta MEL-eläkkeestä MEL-vastuunjako-osa. MEL-vastuunjako-osa saadaan ansaintarekisteristä tai Merimieseläkekassalta.

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan työeläkkeen määrää.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys). Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

Työeläkkeen jako lakiosiin
LITA-vähennyksen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi 2 000,00 euroa/kk – 1 500,00 euroa/kk = 500,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 500,00 euroa/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
JuEL-eläke: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 745,00 euroa/kk = 186,25 euroa/kk
TyEL-eläke: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 800,00 euroa/kk = 200,00 euroa/kk
MEL-eläke: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 450,00 euroa/kk = 112,50 euroa/kk
Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 5,00 euroa/kk = 1,25 euroa/kk

MEL-eläke 112,50 euroa/kk jakaantuu MEL-vastuunjako-osaan ja MEL-ylitteeseen.

MEL-vastuunjako-osa ja MEL-ylite
MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL:n mukaisesta eläkkeestä. Ensisijaisten etuuksien vähentämisen vaikutus MEL-eläkkeen vastuunjako-osaan lasketaan siten, että ensisijaiset etuudet vähennetään MEL-eläkkeen sijasta MEL-eläkkeen vastuunjako-osasta.

LITA-vähennetty MEL-vastuunjako-osa lasketaan suorana osuutena LITA-vähentämättömän MEL-vastuunjako-osan ja kaikkien lakien LITA-vähentämättömien eläkkeiden summan suhteessa.

Työeläke ilman MEL-ylitettä on
2 000,00 euroa/kk – 50,00 euroa/kk = 1 950,00 euroa/kk.

LITA-vähennyksen jälkeen maksettavaksi jäävä työeläke ilman MEL-ylitettä:
1 950,00 euroa/kk – 1 500,00 euroa/kk = 450,00 euroa/kk.

LITA-vähennetty MEL-vastuunjako-osa:
LITA-vähentämätön MEL-vastuunjako-osa x työeläke ilman LITA-vähentämätöntä MEL-ylitettä / LITA-vähentämättömät eläkkeet ilman MEL-ylitettä yhteensä
= 400,00 euroa/kk x 450,00 euroa/kk / 1 950,00 euroa/kk = 92,31 euroa/kk.

LITA-vähennetty MEL-ylite:
LITA-vähennetty MEL-eläke – LITA-vähennetty MEL-vastuunjako-osa
= 112,50 euroa/kk – 92,31 euroa/kk = 20,19 euroa/kk.

Maksettava eläke

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

186,25 e/kk

TyEL-eläke

200,00 e/kk

MEL-vastuunjako-osa

92,31 e/kk

MEL-ylite

20,19 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

1,25 e/kk

LITA-etuus

1 500,00 e/kk

Yhteensä

2 000,00 e/kk

TyEL-eläke ja MEL-eläkkeen vastuunjako-osa yhteensä LITA-korvauksen vähentämisen jälkeen
= 200,00 euroa/kk + 92,31 euroa/kk = 292,31 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasoisiksi.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vuonna 2015 (palkkakerroin 1,363)

Vuonna 2016 (palkkakerroin 1,373)

Yhteensä vuoden 2017 tasossa (palkkakerroin 1,389)

Eläkelaitos 1, TyEL

20 000,00 e

10 000,00 e

30 498,04 e

Merimieseläkekassa, MEL

5 000,00 e

5 095,38 e

Keva, JuEL, kunnan palvelussuhde

3 000,00 e

3 057,23 e

Palkaton aika, ansioperuste

10 000,00 e

10 116,53 e

Yhteensä

28 000,00 e

20 000,00 e

48 767,18 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon TyEL 76 §:n 2 momentin mukaisesti 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 35 593,42 euroa (= 30 498,04 euroa + 5 095,38 euroa). Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkissä sekä TyEL- että MEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten sekä TyEL- että MEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 1 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen
= 30 498,04 euroa / 48 767,18 euroa x 292,31 euroa/kk = 182,80 euroa/kk.

Merimieseläkekassan vastuulla oleva rahastoitu osa:
Merimieseläkekassassa vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen
= 5 095,38 euroa / 48 767,18 euroa x 292,31 euroa/kk = 30,54 euroa/kk.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoidut osat
= 292,31 euroa/kk – 182,80 euroa/kk – 30,54 euroa/kk = 78,96 euroa/kk.

Merimieseläkekassa kustantaa työkyvyttömyyseläkkeen MEL-ylitteen 20,19 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Rahoitusvastuu JuEL:n mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 186,25 euroa/kk on Kevan jäsenyhteisöillä.

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 1,25 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Työntekijälle sattui LITA-vahinkotapahtuma vuonna 2015. Vahinkotapahtuman jälkeen työntekijä työskenteli LITA-etuuden rinnalla.

Eläkelaitos myönsi vuonna 2017 työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen määrästä osa oli karttunut LITA-etuuden rinnalla tapahtuneesta työskentelystä. LITA-vahinkotapahtumavuoden jälkeisestä työskentelystä karttunut eläke (VTJ-karttuma) oli suurempi kuin työeläkkeen määrä LITA-etuuden vähentämisen jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 25.3.2017
 • alkamispäivä 1.11.2017
 • LITA-etuus vuoden 2017 tasossa 1 500,00 euroa/kk
 • Työkyvyttömyyseläkkeen määrä sisältää ensisijaisten etuuksien rinnalla tapahtuneesta työskentelystä karttuneet 600,00 euroa/kk (VTJ-karttuma).
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa ennen LITA-korvauksen vähentämistä

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

1 000,00 e/kk

MEL-eläke

300,00 e/kk

MEL-vastuunjako-osa 250,00 e/kk
MEL-ylite 50,00 e/kk

TyEL-eläke

700,00 e/kk

Yhteensä

2 000,00 e/kk

Tarkemmat tiedot

MEL-vastuunjako-osa ja MEL-ylite

MEL-eläke jakautuu MEL-vastuunjako-osaan ja MEL-ylitteeseen. MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL:n mukaisesta eläkkeestä. MEL-ylite saadaan vähentämällä maksettavasta MEL-eläkkeestä MEL-vastuunjako-osa. MEL-vastuunjako-osa saadaan ansaintarekisteristä tai Merimieseläkekassalta

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan työeläkkeen määrää.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys). Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

Työeläkkeen jako lakiosiin

LITA-vähennyksen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi 2 000,00 euroa/kk – 1 500,00 euroa/kk = 500,00 euroa/kk.

LITA-vähennyksen jälkeen maksettavaksi jäävän työeläkkeen määrän tulee kuitenkin olla vähintään VTJ-karttuman verran. Sääntö koskee työeläkkeitä, joiden eläketapahtuma on vuonna 2013 tai sen jälkeen. Tämän esimerkin tapauksessa maksettavaksi työeläkkeeksi tulee 600 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 600,00 euroa/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
JuEL-eläke 1 000,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 600,00 euroa/kk = 300,00 euroa/kk.
MEL-eläke 300,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 600,00 euroa/kk = 90,00 euroa/kk.
TyEL-eläke 700,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 600,00 euroa/kk = 210,00 euroa/kk.

MEL-eläke 90 euroa/kk jakaantuu MEL-vastuunjako-osaan ja MEL-ylitteeseen.

MEL-vastuunjako-osa ja MEL-ylite

MEL-vastuunjako-osa on TyEL-eläketurvaa vastaava osa MEL:n mukaisesta eläkkeestä. Ensisijaisten etuuksien vähentämisen vaikutus MEL-eläkkeen vastuunjako-osaan lasketaan siten, että ensisijaiset etuudet vähennetään MEL-eläkkeen sijasta MEL-eläkkeen vastuunjako-osasta.

LITA-vähennetty MEL-vastuunjako-osa lasketaan suorana osuutena LITA-vähentämättömän MEL-vastuunjako-osan ja kaikkien lakien LITA-vähentämättömien eläkkeiden summan suhteessa VTJ-karttumasta.

Työeläke ilman MEL-ylitettä:
2 000,00 euroa/kk – 50,00 euroa/kk = 1 950,00 euroa/kk.

LITA-vähennyksen jälkeen maksettavaksi jäävä työeläke ilman MEL-ylitettä:
600,00 euroa/kk – 50,00 euroa/kk = 550,00 euroa/kk.

LITA-vähennetty MEL-vastuunjako-osa:
LITA-vähentämätön MEL-vastuunjako-osa x (VTJ-karttuma ilman LITA-vähentämätöntä MEL-ylitettä / LITA-vähentämättömät eläkkeet ilman MEL-ylitettä yhteensä)
= 250,00 euroa/kk x 550,00 euroa/kk / 1 950,00 euroa/kk = 70,51 euroa/kk.

LITA-vähennetty MEL-ylite:
LITA-vähennetty MEL-eläke – LITA-vähennetty MEL-vastuunjako-osa
= 90,00 euroa/kk -70,51 euroa/kk = 19,49 euroa/kk.

TyEL- ja MEL-eläkkeen vastuunjako-osa yhteensä LITA-etuuden vähentämisen jälkeen

TyEL-eläke + MEL-vastuunjako-osa
= 210,00 euroa/kk + 70,51 euroa/kk = 280,51 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta.  Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Seuraavassa taulukossa ansiot ovat työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasossa

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot vuoden 2017 tasossa

MEL

10 000,00 e

TyEL 1-ansiot

20 000,00 e

TyEL 2-ansiot

5 000,00 e

Yhteensä

35 000,00 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina.
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 35 000,00 euroa. Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkin sekä TyEL- että MEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten sekä TyEL- että MEL-työsuhteet vakuuttaneille eläkelaitoksille tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät

Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 1 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen VTJ-karttuma huomioon ottaen
= 20 000,00 euroa / 35 000,00 euroa x 280,51 euroa/kk = 160,29 euroa/kk.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 2 vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 2 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen VTJ-karttuma huomioon ottaen
= 5 000,00 euroa / 35 000,00 euroa x 280,51 euroa/kk = 40,07 euroa/kk.

Merimieseläkekassan vastuulla oleva rahastoitu osa:
MEK:ssä vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen VTJ-karttuma huomioon ottaen
= 10 000,00 euroa / 35 000,00 euroa x 280,51 euroa/kk = 80,15 euroa/kk

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen VTJ-karttuma huomioon ottaen – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoidut osat = 280,51 euroa/kk – 160,29 euroa/kk – 40,07 euroa/kk – 80,15 euroa/kk = 0,00 euroa/kk

Merimieseläkekassa kustantaa työkyvyttömyyseläkkeen MEL-ylitteen 19,49 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Rahoitusvastuu JuEL:n mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 300,00 euroa/kk on Kevan jäsenyhteisöillä.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma oli vuonna 2017. Työntekijä sai lisäksi LITA-etuuden.

Työntekijän TyEL-työsuhde oli vakuutettu eläkelaitoksessa 1 samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 15.1.2017
 • alkamispäivä 1.10.2017
 • LITA-etuus vuoden 2017 tasossa 1 500,00 euroa/kk
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa ennen LITA-korvauksen vähentämistä

JuEL-eläke, kunnnan palvelussuhde

745,00 e/kk

YEL-eläke

50,00 e/kk

TyEL-eläke

1 200,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

5,00 e/kk

Yhteensä

2 000,00 e/kk

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan työeläkkeen määrää.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys). Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

Työeläkkeen jako lakiosiin

LITA-vähennyksen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi 2 000,00 euroa/kk – 1 500,00 euroa/kk = 500,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 500,00 euroa/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
JuEL-eläke: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 745,00 euroa/kk = 186,25 euroa/kk
YEL-eläke: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 50,00 euroa/kk = 12,50 euroa/kk
TyEL-eläke: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 1 200,00 euroa/kk = 300,00 euroa/kk
Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa: 500,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 5,00 euroa/kk = 1,25 euroa/kk

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

 

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta.  Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasoisiksi.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vuonna 2015 (palkkakerroin 1,363)

Vuonna 2016 (palkkakerroin 1,373)

Yhteensä vuoden 2017 tasossa (palkkakerroin 1,389)

Eläkelaitos 1, TyEL

20 000,00 e

10 000,00 e

30 498,04 e

Keva, JuEL, kunnan palvelussuhde

5 000,00 e

5 095,38 e

Palkaton aika, ansioperuste

10 000,00 e

10 116,53 e

Yhteensä

25 000,00 e

20 000,00 e

45 709,96 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Mahdollisesta MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa, kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 30 498,04 euroa. Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkin TyEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu osa:
Eläkelaitoksessa 1 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen
= 30 498,04 euroa / 45 709,96 euroa x 300,00 euroa/kk = 200,16 euroa/kk.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoidut osat
= 300,00 euroa/kk – 200,16 euroa/kk = 99,84 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Rahoitusvastuu JuEL:n mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 186,25 euroa/kk on Kevan jäsenyhteisöillä.

YEL-eläkelaitokset kustantavat yhteisesti YEL:n mukaisen osan 12,50 euroa/kk.

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 1,25 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 2.5.2023 – toistaiseksiJulkaistu 24.4.2024

Tilanteen kuvaus

TyEL-työkyvyttömyyseläke alkoi 1.2.2024. LITA-etuus myönnettiin ajalle 26.2.2024-3.8.2024. LITA-vähentäminen tehdään, koska LITA-etuus myönnetään yli 4 kuukaudeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • Työeläkkeen suuruus vuoden 2024 tasossa on 1 000 euroa/kk ennen LITA-korvauksen vähentämistä.
 • Rahastoraja määräytyy eläkkeen alkamispäivän mukaan.
 • LITA-etuus maksetaan ajalta 26.2.2024-3.8.2024 ja sen suuruus vuoden 2024 tasossa on 900 euroa/kk.
Eläkkeen osaMäärä €/kk
TyEL-rahastoitu osa600,00
TyEL-yhteisesti kustannettava osa400,00
Yhteensä1 000,00

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan työeläkkeen määrää. Vähentäminen tehdään päiväkohtaisesti, jos LITA-etuus alkaa tai päättyy kesken kuukauden. Eläkettä laskettaessa kalenterikuukauden katsotaan sisältävän aina 30 päivää.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys) päiväkohtaisesti laskien. Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

LITA-vähennys tehdään ajalla 26.2.2024-3.8.2024.

Päiväkohtainen LITA-etuuden määrä on 900,00 euroa / 30 pv = 30,00 euroa/pv.

Päiväkohtainen LITA-vähentämätön työeläke on 1 000 euroa/kk / 30 pv = 33,3333 euroa/pv.

Päiväkohtainen LITA-vähennetty työeläke on 3,3333 euroa/pv.

Helmikuussa on 25 LITA-vähentämätöntä päivää ja 5 (= 30–25) LITA-vähennettyä päivää. Vähentämisen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi
25 * 33,3333 euroa/pv + 5 * 3,3333 euroa/pv = 850,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke on 850,00 euroa/kk:
TyEL-rahastoitu osa: alkuperäinen rahastoitu osa 600,00 euroa/kk
TyEL-yhteisesti kustannettava osa: 850,00 euroa/kk – 600,00 euroa/kk = 250,00 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
TyEL-rahastoitu osa600,00
TyEL-yhteisesti kustannettava osa250,00
Yhteensä850,00

Maalis–heinäkuussa maksuun jäävä työeläke on 1 000,00 euroa/kk – 900,00 euroa/kk = 100,00 euroa/kk.

TyEL-rahastoitu osa: LITA-vähennyksen jälkeen maksuun jäävän työeläkkeen suuruinen 100,00 euroa/kk. Koska maksettava työkyvyttömyyseläke on pienempi kuin työkyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa, maksettava työkyvyttömyyseläke on kokonaan rahastoitua osaa, kunnes se indeksikorotusten myötä saavuttaa alkuperäisen rahastoidun osan (rahastoraja).

TyEL-yhteisesti kustannettava osa: 100,00 euroa/kk – 100,00 euroa/kk = 0,00 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
TyEL-rahastoitu osa100,00
TyEL-yhteisesti kustannettava osa0,00
Yhteensä100,00

Elokuussa on 27 LITA-vähentämätöntä päivää ja 3 (= 30–27) LITA-vähennettyä päivää. Vähentämisen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi
27 * 33,3333 euroa/pv + 3 * 3,3333 euroa/pv = 910,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 910,00 euroa/kk:
TyEL-rahastoitu osa: alkuperäinen rahastoitu osa 600,00 euroa/kk
TyEL-yhteisesti kustannettava osa: 910,00 euroa/kk – 600,00 euroa/kk = 310,00 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
TyEL-rahastoitu osa600,00
TyEL-yhteisesti kustannettava osa310,00
Yhteensä910,00

EsimerkkiVoimassaoloaika 2.5.2023 – toistaiseksiJulkaistu 25.4.2024

Tilanteen kuvaus

Työeläke, joka sisälsi YEL-osan ja MYEL-osan, oli alkanut vuonna 2023. LITA-etuus myönnettiin ajalle 26.2.2024-3.8.2024. LITA-vähentäminen tehdään, koska LITA-etuus myönnetään yli 4 kuukaudeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • Työeläkkeen suuruus vuoden 2024 tasossa on 1 000 euroa/kk ennen LITA-korvauksen vähentämistä.
 • LITA-etuus maksetaan ajalta 26.2.2024-3.8.2024 ja sen suuruus vuoden 2024 tasossa on 900 euroa/kk.
Eläkkeen osaMäärä €/kk
YEL-osa600,00
MYEL-osa400,00
Yhteensä1 000,00

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan työeläkkeen määrää. Vähentäminen tehdään päiväkohtaisesti, jos LITA-etuus alkaa tai päättyy kesken kuukauden. Eläkettä laskettaessa kalenterikuukauden katsotaan sisältävän aina 30 päivää.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys) päiväkohtaisesti laskien. Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

LITA-vähennys tehdään ajalla 26.2.2024-3.8.2024.

Päiväkohtainen LITA-etuuden määrä on 900,00 euroa / 30 pv = 30,00 euroa/pv.

Päiväkohtainen LITA-vähentämätön työeläke on 1 000 euroa/kk / 30 pv = 33,3333 euroa/pv.

Päiväkohtainen LITA-vähennetty työeläke on 3,3333 euroa/pv.

Helmikuussa on 25 LITA-vähentämätöntä päivää ja 5 (= 30–25) LITA-vähennettyä päivää. Vähentämisen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi
25 * 33,3333 euroa/pv + 5 * 3,3333 euroa/pv = 850,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 850,00 euroa/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
YEL-eläke: 600,00 euroa/kk / 1 000,00 euroa/kk x 850,00 euroa/kk = 510,00 euroa/kk
MYEL-eläke: 400,00 euroa/kk / 1 000,00 euroa/kk x 850,00 euroa/kk = 340,00 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
YEL-eläke510,00
MYEL-eläke340,00
Yhteensä850,00

Maalis–heinäkuussa maksuun jäävä työeläke on 1 000,00 euroa/kk – 900,00 euroa/kk = 100,00 euroa/kk. Se jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
YEL-eläke: 600,00 euroa/kk / 1 000,00 euroa/kk x 100,00 euroa/kk = 60,00 euroa/kk
MYEL-eläke: 400,00 euroa/kk / 1 000,00 euroa/kk x 100,00 euroa/kk = 40,00 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
YEL-eläke60,00
MYEL-eläke40,00
Yhteensä100,00

Elokuussa on 27 LITA-vähentämätöntä päivää ja 3 (= 30–27) LITA-vähennettyä päivää. Vähentämisen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi
27 * 33,3333 euroa/pv + 3 * 3,3333 euroa/pv = 910,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 910,00 euroa/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
YEL-eläke: 600,00 euroa/kk / 1 000,00 euroa/kk x 910,00 euroa/kk = 546,00 euroa/kk
MYEL-eläke: 400,00 euroa/kk / 1 000,00 euroa/kk x 910,00 euroa/kk = 364,00 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
YEL-eläke546,00
MYEL-eläke364,00
Yhteensä910,00

EsimerkkiVoimassaoloaika 2.5.2023 – toistaiseksiJulkaistu 25.4.2024

Tilanteen kuvaus

Työeläke alkoi 1.2.2024. LITA-etuus myönnettiin ajalle 26.2.2024-3.8.2024. LITA-vähentäminen tehdään, koska LITA-etuus myönnetään yli 4 kuukaudeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • Työeläkkeen suuruus vuoden 2024 tasossa on 1 000 euroa/kk ennen LITA-korvauksen vähentämistä.
 • LITA-etuus maksetaan ajalta 26.2.2024-3.8.2024 ja sen suuruus vuoden 2024 tasossa on 800 euroa/kk.
Eläkkeen osaMäärä €/kk
MEL-ylite100,00
MEL-vastuunjako-osa400,00
JuEL-eläke500,00
Yhteensä1 000,00

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan työeläkkeen määrää. Vähentäminen tehdään päiväkohtaisesti, jos LITA-etuus alkaa tai päättyy kesken kuukauden. Eläkettä laskettaessa kalenterikuukauden katsotaan sisältävän aina 30 päivää.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys) päiväkohtaisesti laskien. Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

LITA-vähennys tehdään ajalla 26.2.2024-3.8.2024.

Päiväkohtainen LITA-etuuden määrä on 800,00 euroa / 30 pv = 26,6667 euroa/pv.

Päiväkohtainen LITA-vähentämätön työeläke on 1 000 euroa/kk / 30 pv = 33,3333 euroa/pv.

Päiväkohtainen LITA-vähennetty työeläke on 6,6666 euroa/pv.

MEL-vastuunjako-osan sovituskerroin: (1 000 euroa/kk–100 euroa/kk–800 euroa/kk) / (1 000 euroa/kk–100 euroa/kk) = 11,1 %.

Helmikuussa on 25 LITA-vähentämätöntä päivää ja 5 (= 30–25) LITA-vähennettyä päivää. Vähentämisen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi
25 * 33,3333 euroa/pv + 5 * 6,6666 euroa/pv = 866,67 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 866,67 euroa/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
JuEL-osa: 866,67 euroa/kk * (500 euroa/kk / 1 000 euroa/kk) = 433,34 euroa/kk
MEL-vastuunjako-osa: 400 euroa/kk * (866,67 euroa/kk – 100 euroa/kk) / (1 000 euroa/kk – 100 euroa/kk) = 340,74 euroa/kk
MEL-ylite: 866,67 euroa/kk – 340,74 euroa/kk – 433,34 euroa/kk = 92,59 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
MEL-ylite92,59
MEL-vastuunjako-osa340,74
JuEL-eläke433,34

Maalis–heinäkuussa maksuun jäävä työeläke on 1 000,00 euroa/kk – 800,00 euroa/kk = 200,00 euroa/kk.

JuEL-osa: 200 euroa/kk * (500 euroa/kk / 1 000 euroa/kk) = 100 euroa/kk
MEL-vastuunjako-osa: 400 euroa/kk * 11,1 % = 44,44 euroa/kk
MEL-ylite: 200 euroa/kk – 100 euroa/kk – 44,44 euroa/kk = 55,56 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
MEL-ylite55,56
MEL-vastuunjako-osa44,44
JuEL-eläke100,00

Elokuussa on 27 LITA-vähentämätöntä päivää ja 3 (= 30–27) LITA-vähennettyä päivää. Vähentämisen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi
27 * 33,3333 euroa/pv + 3 * 6,6666 euroa/pv = 920,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 920,00 euroa/kk:
JuEL-osa: 920,00 euroa/kk * (500 euroa/kk / 1 000 euroa/kk) = 460,00 euroa/kk
MEL-vastuunjako-osa: 400 euroa/kk * (920,00 euroa/kk – 100 euroa/kk) / (1 000 euroa/kk – 100 euroa/kk) = 364,44 euroa/kk
MEL-ylite: 920,00 euroa/kk – 364,44 euroa/kk – 460,00 euroa/kk = 95,56 euroa/kk.

Eläkkeen osaMäärä €/kk
MEL-ylite95,56
MEL-vastuunjako-osa364,44
JuEL-eläke460,00

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Työntekijälle sattui LITA-vahinkotapahtuma vuonna 2015. Vahinkotapahtuman jälkeen työntekijä työskenteli LITA-etuuden rinnalla.

Eläkelaitos myönsi vuonna 2017 työntekijälle työkyvyttömyyseläkkeen. Työkyvyttömyyseläkkeen määrästä osa oli karttunut LITA-etuuden rinnalla tapahtuneesta työskentelystä. LITA-vahinkotapahtumavuoden jälkeisestä työskentelystä karttunut eläke (VTJ-karttuma) oli suurempi kuin työeläkkeen määrä LITA-etuuden vähentämisen jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 25.3.2017
 • alkamispäivä 1.11.2017
 • LITA-etuus vuoden 2017 tasossa 1 500,00 euroa/kk
 • työkyvyttömyyseläkkeen määrä sisältää ensisijaisten etuuksien rinnalla tapahtuneesta työskentelystä karttuneet 600,00 euroa/kk (VTJ-karttuma).
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa ennen LITA-korvauksen vähentämistä

JuEL-eläke, kunnan palvelussuhde

1 000,00 e/kk

YEL-eläke

250,00 e/kk

Palkattomilta ajoilta karttunut eläkkeen osa

50,00 e/kk

TyEL-eläke

700,00 e/kk

Yhteensä

2 000,00 e/kk

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan työeläkkeen määrää.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys). Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

Työeläkkeen jako lakiosiin
LITA-vähennyksen jälkeen työeläkettä jää maksettavaksi 2 000,00 euroa/kk – 1 500,00 euroa/kk = 500,00 euroa/kk.

LITA-vähennyksen jälkeen maksettavaksi jäävän työeläkkeen määrän tulee kuitenkin olla vähintään VTJ-karttuman verran. Sääntö koskee työeläkkeitä, joiden eläketapahtuma on vuonna 2013 tai sen jälkeen. Tämän esimerkin tapauksessa maksettavaksi työeläkkeeksi tulee 600,00 euroa/kk.

Maksuun jäävä työeläke 600,00 euroa/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:
JuEL-eläke 1 000,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 600,00 euroa/kk = 300,00 euroa/kk.
YEL-eläke 250,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 600,00 euroa/kk = 75,00 euroa/kk.
TyEL-eläke 700,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 600,00 euroa/kk = 210,00 euroa/kk.

Palkattomilta ajoilta karttunut eläkkeen osa 50,00 euroa/kk / 2 000,00 euroa/kk x 600,00 euroa/kk = 15,00 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta.  Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan työkyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasoisiksi.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot vuoden 2017 tasossa

Palkaton ansioperuste

3 000,00 e

TyEL 1-ansiot

20 000,00 e

TyEL 2-ansiot

12 000,00 e

Yhteensä

35 000,00 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL- ja MEL-eläkkeen kustantaminen

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 32 000,00 euroa. Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkin kummassakin TyEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten kummallekin TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitoksille tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät

Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu osa:
TyEL-eläkelaitoksessa 1 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen VTJ-karttuma huomioon ottaen
= 20 000,00 euroa / 35 000,00 euroa x 210,00 euroa/kk = 120,00 euroa/kk.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen eläkelaitoksen 2 vastuulla oleva rahastoitu osa:
TyEL-eläkelaitoksessa 2 vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen VTJ-karttuma huomioon ottaen
= 12 000,00 euroa / 35 000,00 euroa x 210,00 euroa/kk = 72,00 euroa/kk.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osa:
TyEL-työkyvyttömyyseläkkeen ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen vastuunjako-osan määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen VTJ-karttuma huomioon ottaen – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoidut osat
= 210,00 euroa/kk – 120,00 euroa/kk – 72,00 euroa/kk = 18,00 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Rahoitusvastuu JuEL:n mukaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä 300,00 euroa/kk on Kevan jäsenyhteisöillä.

YEL-eläkelaitokset kustantavat yhteisesti YEL-eläkkeen 75,00 euroa/kk.

Palkattomalta ajalta karttunut eläkkeen osa 15,00 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 16.6.2014 – toistaiseksiJulkaistu 16.6.2014

Tilanteen kuvaus

Työntekijän vahinkotapahtuma oli vuonna 2003 ja siitä myönnettiin LITA-etuus. Myöhemmin työntekijälle myönnettiin kuntoutustuki. Kuntoutustuen eläketapahtuma oli vuonna 2009. TyEL 92 § 4. momentin mukaisen oikaisun jälkeen maksettiin koko etuus LITA-vähentämättömänä vuodesta 2013 alkaen.

Työntekijän TyEL-työsuhde oli vakuutettu samassa eläkelaitoksessa ja samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.

LITA-etuuden tiedot

 • vahinkotapahtuma 15.3.2003
 • LITA-etuuden määrä 1 950,00 euroa/kk (vuoden 2010 tasossa)

Kuntoutustuen tiedot

 • eläketapahtuma 1.4.2009
 • alkamispäivä 1.1.2010
 • kuntoutustuen määrä ennen ensisijaisten etuuksien (LITA-etuuden) vähentämistä 2 100,00 euroa/kk (jako eläkeosiin on alla)
Kuntoutustuki ennen LITA-etuuden vähentämistä
TyEL-eläke

1 750,00 e/kk

KuEL-eläke

250,00 e/kk

Palkattomilta ajoilta karttunut eläke

100,00 e/kk

Ansaitut eläkkeet yhteensä

2 100,00 e/kk

Ensisijaisten etuuksien vähentäminen eläkkeestä

Ensisijaisena etuutena LITA-etuus vähentää suoraan kuntoutustuen määrää.

LITA-vähennyksen jälkeen etuutta jää maksettavaksi
2 100,00 euroa/kk – 1 950,00 euroa/kk = 150,00 euroa/kk.

Tarkemmat tiedot

Eläkkeistä vähennetään työntekijän saama ensisijainen etuus ja perhe-eläkkeestä ensisijaista etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus (LITA-vähennys). Ensisijaisia etuuksia (ns. LITA-etuuksia) ovat:

 • tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke
 • liikennevakuutuslain nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva ansionmenetyskorvaus tai eläke
 • tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnetty ansionmenetyskorvaus
 • sotilasvammalain (404/1948) nojalla myönnetty elinkorko ja
 • sotilastapaturmalain nojalla myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke.

Maksuun jäävä kuntoutustuki 150 €/kk jaetaan lakiosiin eri osien suhteessa:

TyEL-eläke (1 750,00 euroa/kk / 2 100,00 euroa/kk) x 150,00 euroa/kk = 125,00 euroa/kk.
KuEL-eläke (250,00 euroa/kk / 2 100,00 euroa/kk) x 150,00 euroa/kk = 17,86 euroa/kk.
Palkattomilta ajoilta karttunut eläke (100,00 euroa/kk / 2 100,00 euroa/kk) x 150,00 euroa/kk = 7,14 euroa/kk.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2007 ja 2008.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta.  Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan kuntoutustuen alkamisvuoden eli vuoden 2010 tasoisiksi.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vuonna 2007
(palkkakerroin 1,1)

Vuonna 2008
(palkkakerroin 1,124)

Yhteensä vuoden 2010 tasossa
(palkkakerroin 1,231)

Työnantaja 1, TyEL

20 000 e

10 000 e

33 333,78 e

Työnantaja 2, KuEL

5 000 e

5 595,45 e

Palkaton aika, ansioperuste

10 000 e

10 951,96 e

Yhteensä

25 000 e

20 000 e

49 881,19 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina.
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

Kuntoutustuen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL- ja MEL-eläkelaitokset, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Mahdollisesta MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa, kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa

Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat yhteensä 33 333,78 euroa (vuoden 2010 tasossa). Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ylittävät rajamäärän 15 469,61 euroa (vuoden 2010 tasossa, vuoden 2004 tasossa 12 566,70 euroa), joten kuntoutustuessa on rahastoitu osa.

Esimerkin TyEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 578,27 euroa (vuoden 2012 tasossa, vuoden 2004 tasossa 2 094,45 euroa), joten TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta.

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät

Kuntoutustuessa on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n, TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei ole, jos vastuunjaon tarkasteluajalla

 • TyEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa tai
 • TEL:n, LEL:n, TaEL:n tai MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot alittavat 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa:

(Vastuunjaon tarkasteluajalla vakuutetut TyEL-ansiot) / (Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä) * (TyEL- ja MEL-kuntoutustuen määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen)
= 33 333,78 euroa / 49 881,19 euroa x 125,00 euroa/kk = 83,53 euroa/kk.

TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettava osa:

(TyEL- ja MEL-kuntoutustuen määrä ensisijaisten etuuksien vähentämisen jälkeen) – (TyEL- ja MEL-kuntoutustuen rahastoitu osa)
= 125,00 euroa/kk – 83,53 euroa/kk = 41,47 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen:

Keva kustantaa kuntoutustuen KuEL:n mukaisen osan 17,86 euroa/kk.

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläke 7,14 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

TyEL 92 § 4. momentin mukaisen oikaisun jälkeinen eläkeosien kustantaminen 1.1.2013 alkaen

Vuoden 2013 alusta alkaen LITA-etuutta ei vähennetä työeläkkeestä lainkaan, jos LITA-vahinkotapahtuma on sattunut ennen vuotta 2004. Tämä koskee työeläkkeitä, joiden eläketapahtuma on vuonna 2013 tai sen jälkeen.

Jos työeläkkeen eläketapahtuma on ollut vuonna 2007 tai myöhemmin ja LITA-vahinkotapahtuma ennen vuotta 2004 työeläke oikaistaan eläkkeensaajan hakemuksesta hakemuksen saapumista seuraavan kalenterikuukauden alusta siten, että LITA-etuutta ei vähennetä työeläkkeestä.

Oikaisun jälkeen tämän esimerkin tapauksessa 1.1.2013 alkaen maksuun tulee koko etuus 2 267,67 euroa/kk LITA-vähentämättömänä vuoden 2013 tasossa.

Kuntoutustuki eläkelakiosiin jaettuna 1.1.2013 alkaen
TyEL-eläke

1 889,73 e/kk

KuEL-eläke

269,96 e/kk

Palkattomilta ajoilta karttunut eläke

107,98 e/kk

Ansaitut eläkkeet yhteensä

2 267,67 e/kk

TyEL-eläkelaitoksen vastuulla oleva rahastoitu osa:

TyEL 92 §:n mukaisen oikaisun yhteydessä rahastoidut osat eivät muutu, joten TyEL-eläkelaitoksen vastuulla olevan rahastoidun osan määrä on 83,53 euroa/kk.

TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettava osa:

(TyEL- ja MEL-kuntoutustuen määrä) – (TyEL- ja MEL-kuntoutustuen rahastoitu osa)
1889,73 euroa/kk – 83,53 euroa/kk = 1806,20 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen:

Keva kustantaa kuntoutustuen KuEL:n mukaisen osan 269,96 euroa/kk.

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläke 107,98 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle ensin osatyökyvyttömyyseläkkeen. Myöhemmin osatyökyvyttömyyseläke muutettiin täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi.

Työntekijän TyEL-työsuhde oli vakuutettu Eläkelaitoksessa 1 samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.

 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • eläketapahtuma 16.1.2017
 • alkamispäivä 1.2.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa

TyEL-eläke

400,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

2,50 e/kk

Yhteensä

402,50 e/kk

Työkyvyttömyyseläkkeen tiedot

 • alkamispäivä 1.10.2017
Eläkeosat vuoden 2017 tasossa

TyEL-eläke

800,00 e/kk

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa

5,00 e/kk

Yhteensä

805,00 e/kk

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vastuunjaon tarkasteluaika on vuodet 2015 ja 2016.

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluaika on eläketapahtumaa edeltävät kaksi kalenterivuotta. Jos eläketapahtuma on vuonna 2006, vastuunjaon tarkasteluaika on vuosi 2005.

Jotta eri vuosien ansioita voidaan laskea yhteen, ne muunnetaan palkkakertoimella saman vuoden tasoisiksi. Tässä esimerkissä ansiot muunnetaan osatyökyvyttömyyseläkkeen alkamisvuoden eli vuoden 2017 tasoisiksi.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansiot

Vuonna 2015 (palkkakerroin 1,363)

Vuonna 2016 (palkkakerroin 1,373)

Yhteensä vuoden 2017 tasossa (palkkakerroin 1,389)

Eläkelaitos 1, TyEL

20 000,00 e

30 000,00 e

50 731,11 e

Palkaton aika, ansioperuste

7 000,00 e

7 133,53 e

Yhteensä

27 000,00 e

30 000,00 e

57 864,64 e

Tarkemmat tiedot

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioita ovat

 • työeläkelakien mukaan vakuutetut työansiot
 • sosiaalietuuksien perusteena olevat työ- tai ansiotulot. Sosiaalietuuksien perusteena olevista työ- ja ansiotuloista otetaan huomioon 117 prosenttia äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevasta tulosta siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle ja 17 prosenttia siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnantajalle. Muut sosiaalietuuksien perusteena olevat tulot otetaan huomioon 100 prosentin suuruisina
 • työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ajalta, jos se on myönnetty työttömyysturvalain mukaisen peruspäivärahan suuruisena, 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta
 • valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain mukaisen etuuden ajalta 1 047,22 euroa (vuoden 2004 tasossa) jokaiselta täydeltä kuukaudelta 1.1.2010 alkaen
 • muun aikaisemman eläkesuhteen kuin osa-aikaeläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevat tulevan ajan ansiot.

Osa-aikaeläkkeen ansion alenemaa ei lueta työansioihin.

Rahastoidun osan jakoa tehtäessä vastuunjaon tarkasteluajan ansioista ei tehdä PTEL-vähennystä.

TyEL- ja MEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen kustantaminen

Kun eläketapahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen, TyEL- ja MEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen rahastoidusta osasta vastaavat ne TyEL-eläkelaitokset tai Merimieseläkekassa, joissa eläkkeensaajan ansioita on vakuutettu vastuunjaon tarkasteluajalla.

Kun määrätään TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitua ja yhteisesti kustannettavaa osaa, MEL-eläkkeestä otetaan huomioon vain MEL-vastuunjako-osa. Tämän esimerkin henkilöllä ei ole MEL-eläkettä.

Vastuunjaon tarkasteluajan ansioiden tutkiminen – tuleeko rahastoitua osaa
Vastuunjaon tarkasteluajan TyEL- ja MEL-ansiot ovat vuoden 2017 tasossa yhteensä 50 731,11 euroa. Koska TyEL- ja MEL-ansiot vastuunjaon tarkasteluajalla ylittävät rajamäärän 17 455,15 euroa (rajamäärä 12 566,70 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), osatyökyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa.

Esimerkin TyEL-vakuutuksessa palkkasumma ylittää työnantajan vakuutuskohtaisen rajamäärän 2 909,19 euroa (rajamäärä 2 094,45 euroa muunnettuna vuoden 2004 tasosta vuoden 2017 tasoon), joten TyEL-työsuhteen vakuuttaneelle eläkelaitokselle tulee vastuuta rahastoidusta osasta

Tarkemmat tiedot

Rahastoidun osan määräytymiseen vaikuttavien TyEL- ja MEL-ansioiden rajamäärät
Työkyvyttömyyseläkkeessä on rahastoitua osaa, jos eläke on tulevan ajan eläke ja vastuunjaon tarkasteluaikana vakuutettujen TyEL:n ja MEL:n mukaisten työansioiden yhteismäärä on vähintään 12 566,70 euroa vuoden 2004 tasossa.

Eläkelaitoksen vastuulla olevaa osaa ei kuitenkaan ole, jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2007 tai myöhemmin ja TyEL:n ja MEL:n mukaiset vakuutetut työansiot tilapäisen työnantajan osalta tai muun työnantajan saman vakuutuksen osalta alittavat vastuunjaon tarkasteluaikana 2 094,45 euroa vuoden 2004 tasossa.

2 094,45 euron rajamäärää ei sovelleta, jos eläketapahtuma on vuonna 2006.

Ansioita koskevat rajamäärät muunnetaan tarkasteltavan vuoden tasoon palkkakertoimella.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu osatyökyvyttömyyseläkkeen osa:
Eläkelaitoksessa 1 vakuutetut vastuunjaon tarkasteluajan ansiot / Kaikki vastuunjaon tarkasteluajan ansiot yhteensä x TyEL- ja MEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä
= 50 731,11 euroa / 57 864,64 euroa x 400,00 euroa/kk = 350,69 euroa/kk.

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava osatyökyvyttömyyseläkkeen osa:
TyEL- ja MEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoidut osat
= 400,00 euroa/kk – 350,69 euroa/kk = 49,31 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 2,50 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen kustantaminen

Kun osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi tai päinvastoin, eläkkeen rahastoitua osaa muutetaan samassa suhteessa kuin ilman

 • kuntoutuskorotusta
 • TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotusta
 • palkattomilta ajoilta karttuneita eläkkeen osia ja VEKL:n perusteella karttunutta etuutta

laskettu ensisijaisilla etuuksilla vähennetty TyEL- ja MEL-eläke muuttuu. Rahastoitua osaa muunnettaessa eläkkeet indeksoidaan saman vuoden tasoisiksi.

TyEL-työsuhteen vakuuttaneen Eläkelaitoksen 1 vastuulla oleva rahastoitu työkyvyttömyyseläkkeen osa:
TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä / TyEL- ja MEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä x TyEL- ja MEL-osatyökyvyttömyyseläkkeen rahastoitu osa
= 800,00 euroa/kk / 400,00 euroa/kk x 350,69 euroa/kk = 701,38 euroa/kk

TyEL- eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan yhteisesti kustannettava työkyvyttömyyseläkkeen osa:
TyEL- ja MEL-työkyvyttömyyseläkkeen määrä – TyEL- ja MEL-eläkkeen rahastoitu osa
= 800,00 euroa/kk – 701,38 euroa/kk = 98,62 euroa/kk.

Muiden eläkeosien kustantaminen

Palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa 5,00 euroa/kk jaetaan erillisessä kustannustenjaossa kaikkien työeläkelaitosten kesken eläkelaitoksissa vakuutettujen työansioiden mukaisessa suhteessa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2016 tasoon. Lisäksi esimerkkiä on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin.

Tilanteen kuvaus

Eläkelaitos myönsi työntekijälle ensin kuntoutustuen. Kuntoutustuki päättyi, minkä jälkeen työntekijä palasi töihin. Myöhemmin eläkelaitos myönsi työntekijälle osatyökyvyttömyyseläkkeen entisin perustein.

Työntekijän TyEL-työsuhde oli vakuutettu Eläkelaitoksessa 1 samassa vakuutuksessa koko vastuunjaon tarkasteluajan.