Päätöksen täytäntöönpano työeläkeasioiden käsittelyssä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty.

Hallintopäätös sisältää tavallisesti asianosaisen etua, oikeutta tai velvollisuutta välittömästi koskevan ratkaisun. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus ja pätevyys liittyvät päätöksen tavoitteiden toteuttamiseen.

Mitä tarkoitetaan päätöksen täytäntöönpanolla?

Päätöksen täytäntöönpanolla tarkoitetaan päätöksessä määritellyn asiantilan tosiasiallista toteuttamista, kuten esimerkiksi vakuutusmaksujen perintää, myönnetyn eläkkeen maksamista tai eläkkeen takaisinperintää.

Täytäntöönpanon edellytyksenä on päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus ja pätevyys

Päätöksen on oltava täytäntöönpanokelpoinen, jotta päätöksellä määritellyt muutokset asianosaisen oikeuksissa, eduissa ja velvollisuuksissa voidaan toteuttaa. 

Hallintopäätös on yleensä heti valmistuttuaan täytäntöönpanokelpoinen siinä mielessä, että toimeenpano ei edellytä erillistä vahvistuspäätöstä tai toimeenpanotuomiota. Lähtökohtaisesti täytäntöönpano kuitenkin edellyttää, että päätös on oikeudellisesti arvioiden virheetön eli pätevä.

Työeläkejärjestelmässä päätökset voidaan panna yleensä heti täytäntöön. Muutoksenhaullakaan ei ole päätöksen täytäntöönpanoa siirtävää vaikutusta. Eläkelaitokset ja muutoksenhakuelimet voivat kuitenkin tietyin edellytyksin keskeyttää tai kieltää täytäntöönpanon. 

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Lainvoima ja oikeusvoima määrittävät päätöksen oikeudellista vahvuutta.

Lainvoimaisuus

Päätös on lainvoimainen, kun päätökseen ei voi hakea muutosta varsinaisin muutoksenhakukeinoin.

Päätös tulee lainvoimaiseksi seuraavissa tilanteissa:

 • varsinaisen muutoksenhaun määräaika (valitusaika) on kulunut umpeen eikä päätökseen ole haettu muutosta
 • ylin muutoksenhakuelin on antanut päätöksensä asiaan.

Päätös on heti lainvoimainen, jos päätökseen ei saa hakea muutosta lainkaan. Päätös voi olla myös osittain lainvoimainen, jos päätökseen saa hakea muutosta tai jos päätökseen on haettu muutosta vain joiltain osin.

Päätöksen tultua lainvoimaiseksi, alkuperäisen asian vireilläolo lakkaa.

Lainvoimaista päätöstä voidaan muuttaa ylimääräisin muutoksenhakukeinoin.

Oikeusvoimaisuus

Lainvoimaisella ratkaisulla on oikeusvoimavaikutus. Oikeusvoimavaikutuksella tarkoitetaan

 • päätöksen sisällön sitovuutta
 • päätöksen pysyvyyttä samaa asiaa myöhemmin käsiteltäessä.

Negatiivinen oikeusvoimavaikutus tarkoittaa päätöksen pysyvyyttä. Lainvoimaisella päätöksellä ratkaistua asiaa tai vaatimusta ei saa ottaa uudelleen tutkittavaksi, ellei nimenomainen säännös mahdollista uudelleen tutkittavaksi ottamista. Asianosaisen kannalta tämä merkitsee asian lopullista ratkaisua. Päätöksen pysyvyyden taustalla on luottamuksensuojaperiaate.

­­­­Tarkemmat tiedot

Oikeuskirjallisuudessa hallintopäätöksen pysyvyyden sisällön, alan ja tiukkuuden on todettu olevan epäselviä. Pysyvyyteen vaikuttaa muun muassa päätöksen luonne. Siten asianosaisen kannalta myönteiset päätökset saattavat olla pysyviä, kun taas kielteiset ja velvoittavat hallintopäätökset eivät saa pysyvyyttä tai päätösten pysyvyys on heikompi. Esimerkiksi hakemuksen hylkäävään päätökseen ei ole liitetty pysyvyyttä. Pysyvyydestä poikkeamisessa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota muun muassa itseoikaisusäännöstöihin, ylimääräiseen muutoksenhakuun ja perusteettoman edun palauttamisjärjestelmiin.

Positiivinen oikeusvoimavaikutus tarkoittaa päätöksen sitovuutta. Aikaisempi ratkaisu on pantava uuden ratkaisun perustaksi, jos aikaisempi ratkaisu tulee esille myöhemmässä käsittelyssä. Esimerkiksi sito-päätös on eläkepäätöksen perustana. Päätökseen voidaan kuitenkin hakea muutosta ylimääräisellä muutoksenhaulla.

Oikeusvoimavaikutus työeläkejärjestelmässä

Työeläkelaeissa on ylimääräistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä, joiden johdosta lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu asia voidaan tutkia uudelleen. Päätöksen oikeusvoima ei siten ole esteenä

 • lainvoimaisen päätöksen oikaisulle uuden selvityksen perusteella
 • muulle ylimääräiselle muutoksenhaulle.

Työeläkejärjestelmässä päätösten oikeusvoimalla ei ole muutoinkaan yhtä vahvaa merkitystä kuin yleisten tuomioistuimien päätöksillä. Tämän vuoksi hakijan uutta eläkehakemusta ei yleensä jätetä tutkimatta, jos asiassa ilmenee uutta selvitystä.

Tarkemmat tiedot

Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkepäätöksellä ei ratkaista lopullisesti henkilön eläkeoikeutta, vaan uusi selvitys saattaa muuttaa aiemmin annetun päätöksen perusteita. Tämän vuoksi asiassa aiemmin annettu päätös ei ole sillä tavalla oikeusvoimainen, ettei uuteen hakemukseen, jossa on uutta selvitystä, annettaisi uutta muutoksenhakukelpoista ratkaisua. Eläkelaitos ei kuitenkaan saa muuttaa päätöstään hakijan vahingoksi.

Jos henkilö hakee eläkettä samoilla selvityksillä, hakemus jätetään tutkimatta ja tutkimatta jättämisestä annetaan valituskelpoinen päätös.

Eläkkeen perusteet saavuttavat oikeusvoiman

Toisin kuin eläkeoikeus, eläkkeen perusteet, esimerkiksi eläkkeen perusteena olevat ansiot ja palvelusaika, saavuttavat oikeusvoiman. Siten esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen jatkopäätöksen yhteydessä ei voida muuttaa eläkkeen perusteita muutoin kuin ylimääräisellä muutoksenhaulla.

Tarkemmat tiedot

Myös muutoksenhakuelinten työkyvyn arviointia koskevat päätökset saavuttavat vain rajoitetun oikeusvoiman. Aikaisempi päätös on sitova sikäli kuin päätöksen perusteet säilyvät entisellään. Jos asiaan saadaan uutta selvitystä, muutoksenhakuelimet ja eläkelaitokset voivat tutkia työkykyä koskevan asian uudelleen ja myöntää hakijalle työkyvyttömyyseläkkeen muutoksenhakuelinten päätösten antamista edeltävältä ajalta.

Jollei uutta selvitystä ole esitetty, eläkelaitos jättää uuden hakemuksen tutkimatta ja antaa tutkimatta jättämisestä valituskelpoisen päätöksen.

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2020 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2020
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty kappale laiminlyöntimaksun maksuunpanon ja ulosoton täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä. Lisäksi ohjetta on päivitetty, koska laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on korvannut hallintolainkäyttölain.

Päätöksen täytäntöönpano

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. Sama koskee myös vilmapäätösyhdistelmää. Tämä tarkoittaa, että eläkelaitoksien päätökset voidaan panna täytäntöön, vaikka päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Kun eläkelaitoksen päätös on tullut lainvoimaiseksi, päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio. Myös TELK:n lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio.

Takaisinperintäpäätöksiä ei kuitenkaan käytännössä yleensä panna täytäntöön ennen päätösten lainvoimaiseksi tuloa.

Päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen varsinaisessa muutoksenhaussa

TELK ja VakO voivat varsinaisen muutoksenhaun yhteydessä kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä alkaneen täytäntöönpanon keskeytettäväksi siitä huolimatta, että päätös on erityissäännöksen nojalla pantavissa välittömästä täytäntöön.

Muutoksenhakuelimien oikeus puuttua täytäntöönpanoon perustuu oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n yleiseen toimivaltasäännökseen. Kun valitus on tehty, muutoksenhakuelin voi

 • kieltää päätöksen täytäntöönpanon
 • määrätä päätöksen täytääntöönpanon keskeytettäväksi
 • antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Tarkemmat tiedot

Jos päätös ei itsessään aseta pakkotäytäntöönpantavissa olevaa velvoitetta, ei päätökseen voida soveltaa päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä ja keskeyttämistä koskevaa säännöstä. Tällainen on esimerkiksi TyEL:n 149 §:n mukainen ulkomaisen työnantajan vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamista koskeva hylkäävä päätös. (TELK/609/3099/2009, päätöslyhennelmä ei ole Säädöspalvelussa)

Muutoksenhakuelin voi kieltää tai keskeyttää täytäntöönpanon vasta, kun valitus on tehty. Pyyntö täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä voidaan esittää samalla, kun varsinainen valitus tehdään tai myöhemmin valituksen ollessa vireillä.

Yleensä kielto- tai keskeytyspyynnön tekee asianosainen, mutta myös muutoksenhakuelimellä on asiassa oma-aloitteinen toimivalta. Valituksen asiakirjoista tai muutoinkin voi ilmetä, että täytäntöönpanon kielto tai keskeytys on aiheellista valituksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Muutoksenhakuelimet käsittelevät kielto- ja keskeytyshakemukset kiireellisinä.

Täytäntöönpanon kieltämistä ja keskeyttämistä koskevaan välipäätökseen saa hakea muutosta pääasian yhteydessä (HOL 108 § 1 mom.), jollei pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen ole kielletty (HOL 107 § 2 mom.).

Muutoksenhakuelin määrää, mihin asti täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva määräys on voimassa (HOL 124 §). Jos määräyksen voimassaolo ei ilmene väliaikaisesta päätöksestä eikä voimassaolosta ole erikseen määrätty, määräys on lähtökohtaisesti voimassa siihen asti, kunnes asiassa annetaan uusi välipäätös tai kun pääasiassa annetaan käsittelyn lopettava päätös.

Päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen ylimääräisessä muutoksenhaussa

TELK ja VakO voivat antaa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen, kun TELK ja VakO käsittelevät lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevaa asiaa. Näin ollen TELK ja VakO voivat esimerkiksi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai keskeyttää sen.

Tarkemmat tiedot

VakO katsoi 4.4.2019 antamassaan äänestysratkaisussa, että päätöksen poistamista koskevassa hakemusasiassa esitetty vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä voitiin ottaa tutkittavaksi (VakO 1386/2019). Ratkaisu perustuu oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 19 §:n 1 momenttiin ja HLL:n 32 §:n 1 momenttiin.

HLL:n 32 §:n 1 momenttia vastaava säännös on vuoden 2020 alusta voimaantulleessa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentissa.

Korkein hallinto-oikeus voi antaa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n mukaisesti, kun korkein hallinto-oikeus käsittelee VakO:n päätöksen purkamista koskevaa asiaa. Näin ollen korkein hallinto-oikeus voi esimerkiksi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai keskeyttää sen.

Työeläkevakuutusmaksun ulosoton ja maksuunpanon täytäntöönpano

Eläkelaitoksen määräämä työeläkevakuutusmaksu ja korotettu työeläkevakuutusmaksu, eli laiminlyöntikorotus (myös pakkovakuutuksen yhteydessä), viivästyskorkoineen ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Työeläkevakuutusmaksun ja korotetun työeläkevakuutusmaksun perinnästä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Saatavien perinnästä säädetään lisäksi saatavien perinnästä annetussa laissa (513/1999).

Työeläkevakuutusmaksu saadaan ulosmitata, vaikka maksuunpano ei ole tullut lainvoimaiseksi (L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 4 §). Perustevalituskaan ei keskeytä työeläkevakuutusmaksujen perimistä, vaan maksut on maksettava valituksesta huolimatta.

Työeläkevakuutusmaksun ulosoton ja maksuunpanon täytäntöönpanon kieltäminen ja keskeyttäminen

Työeläkevakuutusmaksun määräämistä tai maksuunpanoa koskevaa valitusta tai perustevalitusta käsittelevän muutoksenhakuelimen tulee pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kieltää saatavan ulosotto tai määrätä ulosotto keskeytettäväksi. Työnantaja tai yrittäjä voi pyytää perinnän keskeytystä tai kieltoa muutoksenhakuelimeltä, joka käsittelee valitusta. Edellytyksenä on, että valitus tai oikaisuvaatimus ei ole ilmeisen aiheeton. (L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 12 § ja 15 §)

VakO on katsonut, että ylimääräisen muutoksenhaun yhteydessä VakO:lla ei ole toimivaltaa käsitellä ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa hakemusta.

Tarkemmat tiedot

X oli hakenut MYEL-päätöksen poistamista ja samalla pyytänyt ulosoton keskeytystä. VakO jätti keskeytyshakemuksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta. (VakO 2065/2002, päätöslyhennelmä ei ole Säädöspalvelussa)

Jos työeläkevakuutusmaksu ei ole vielä mennyt ulosottoon, työeläkevakuutusmaksun maksuunpano voidaan kieltää tai keskeyttää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännösten perusteella (ks. Päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen ja keskeyttäminen -kohta).

Eläkelaitoksen toimivalta päätöksen ja työeläkevakuutusmaksun maksuunpanon täytäntöönpanon kieltämisessä ja keskeyttämisessä

Eläkelaitos voi keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon samalla, kun eläkelaitos

 • hyväksyy muutoksenhakijan valituksen
 • hyväksyy lainvoimaisen päätöksen oikaisuvaatimuksen
 • käsittelee asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista
 • hakee lainvoimaisen päätöksen poistamista.

Eläkelaitos voi väliaikaisesti keskeyttää täytäntöönpanon, kun eläkelaitos siirtää valituksen muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi.

Jos eläkelaitos keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon, täytäntöönpanon keskeytyksestä on hyvä mainita muutoksenhakuelimelle annettavassa lausunnossa.

Työeläkevakuutusmaksun perinnän keskeyttäminen eläkelaitoksessa

Jos yrittäjä hakee muutosta YEL:n perusteella annettuun päätökseen, eläkelaitos voi keskeyttää työeläkevakuutusmaksun perinnän siksi aikaa, että muutoksenhaku on käsitelty, jos muutoksenhakuelimen ratkaisulla voi olla vaikutusta työeläkevakuutusmaksuun.

Jos yrittäjä hakee eläkettä, eläkelaitos voi niin ikään keskeyttää työeläkevakuutusmaksun perinnän, kunnes eläkehakemus on ratkaistu, jos ratkaisulla voi olla vaikutusta työeläkevakuutusmaksuun. 

Laiminlyöntimaksun maksuunpanon ja ulosoton täytäntöönpano sekä täytäntöönpanon kieltäminen ja keskeyttäminen

Eläkelaitos maksuunpanee Valtiokonttorin määräämän laiminlyöntimaksun viipymättä, kun laiminlyöntimaksupäätös on tullut lainvoimaiseksi. Näin ollen laiminlyöntimaksu tulee maksuunpanna noin kahden kuukauden kuluessa Valtiokonttorin päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Valtiokonttorin lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio.

Laiminlyöntimaksu viivästyskorkoineen on suoraan ulosottokelpoinen.

Laiminlyöntimaksun ja viivästyskoron perinnästä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) sekä lisäksi saatavien perinnästä annetussa laissa (513/1999).

Laiminlyöntimaksu viivästyskorkoineen saadaan ulosmitata, vaikka maksuunpano ei ole tullut lainvoimaiseksi (L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 4 §). Perustevalitus ei siten keskeytä laiminlyöntimaksun perimistä.

Jos työnantaja tai yrittäjä hakee muutosta laiminlyöntimaksun maksuunpanoon, työnantaja tai yrittäjä voi samalla pyytää laiminlyöntimaksun ulosoton kieltämistä tai keskeyttämistä muutoksenhakuelimeltä tai ulosottomieheltä. (L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 12 § ja 15 §)

Jos laiminlyöntimaksu ei ole vielä mennyt ulosottoon, muutoksenhakuelin voi perustevalituksen yhteydessä kieltää tai keskeyttää laiminlyöntimaksun maksuunpanon oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännösten perusteella.

Jos yrittäjä hakee muutosta YEL:n perusteella annettuun päätökseen, eläkelaitos voi keskeyttää laiminlyöntimaksun perinnän kunnes muutoksenhaku on käsitelty, jos muutoksenhakuelimen ratkaisulla voi olla vaikutusta laiminlyöntimaksuun. Jos yrittäjä hakee eläkettä, eläkelaitos voi keskeyttää laiminlyöntimaksun perinnän, kunnes eläkehakemus on ratkaistu, jos ratkaisulla voi olla vaikutusta laiminlyöntimaksuun.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.