Päätökset ja muutoksenhaku ulkomaantyön vakuuttamisasioissa

Syötä päivämäärä

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2021 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2021
Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty ohjeeseen poikkeuslupatoimivallan muutos. Lakimuutos on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Eläketurvakeskuksen toimivalta ulkomaantyöskentelyn vakuuttamista koskevissa asioissa

Eläketurvakeskus on ulkomaantyöskentelyn vakuuttamista koskevissa asioissa toimivaltainen (ns. toimivaltainen laitos) antamaan päätöksen työntekijän tai yrittäjän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan. Eläketurvakeskus on toimivaltainen myös poikkeuslupa-asioissa 1.1.2021 alkaen.

Useassa EU-maassa työskentelevien henkilöiden osalta toimivaltainen laitos on henkilön vakituisen asuinmaan laitos. Eläketurvakeskus on toimivaltainen silloin, kun henkilön vakituinen asuinmaa on Suomi.

Eläketurvakeskuksen antamat päätökset ulkomaantyön vakuuttamisasioissa

Myönteinen ratkaisu – todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta

Eläketurvakeskus antaa todistuksen (A1-todistus tai sosiaaliturvasopimuksen mukainen todistus) osoitukseksi Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulumisesta, jos ulkomailla työskentelevään henkilöön voidaan soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Todistus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ei ole valituskelpoinen päätös, joten ratkaisuun ei ole mahdollista hakea muutosta suoraan. Jos työnantaja tai työntekijä haluaa valittaa ratkaisusta, antaa Eläketurvakeskus asiassa poikkeuksellisesti valituskelpoisen myönteisen päätöksen. Asianosaisen on otettava yhteyttä Eläketurvakeskukseen valituskelpoisen päätöksen saamiseksi.

Eläketurvakeskus ei kuitenkaan voi antaa myönteistä päätöstä niissä tilanteissa, joissa sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön on määrittänyt toinen valtio. Kun henkilö työskentelee useassa EU-maassa, ja asuinvaltio on toimivaltaisena laitoksena määrittänyt sovellettavaksi sosiaaliturva lainsäädännöksi Suomen, niin Eläketurvakeskus antaa todistuksen. Eläketurvakeskus ei kuitenkaan voi tässä tapauksessa antaa valituskelpoista myönteistä päätöstä, koska asiaratkaisu on toisen valtion toimivaltaisen viranomaisen tekemä.

Kielteiset ratkaisut – hylkäävä päätös

Jos ulkomailla työskentelevään henkilöön ei voida soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä, Eläketurvakeskus antaa kielteisen päätöksen hakemukseen eikä haettua todistusta voida antaa. Kielteisen päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jonka mukaan asianosainen voi valittaa päätöksestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan (TELK) ja edelleen vakuutusoikeuteen (VakO).

Eläketurvakeskuksen kielteinen päätös tarkoittaa aina sitä, että henkilölle ei kerry ulkomaantyöstä työeläkettä Suomeen. Oikeus muihin etuuksiin riippuu siitä, koskeeko EU:n sosiaaliturva-asetus tai kyseinen sosiaaliturvasopimus kyseistä etuutta.

Tarkemmat tiedot

Asetuksien tai sosiaaliturvasopimuksen ulkopuolelle jäävien sosiaaliturva-alojen osalta Kela tai muu taho (esim. tapaturmavakuutusyhtiö) ratkaisee oikeuden etuuteen itsenäisesti kansallisen lainsäädännön nojalla.

Tieto päätöksestä välittyy automaattisesti Kelaan ja Kela toimii päätöksen mukaisesti.

Poikkeuslupa-asioita koskeva menettely

Jos poikkeuslupa myönnetään, Eläketurvakeskus antaa todistuksen (A1-todistus tai sosiaaliturvasopimuksen mukainen todistus) tai ilmoittaa hyväksytystä poikkeusluvasta asianosaisille. Menettelytapa riippuu haetusta poikkeusluvasta.

Jos poikkeuslupahakemus hylätään Eläketurvakeskus antaa asiassa valituskelpoisen päätöksen. Kielteisen päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jonka mukaan asianosainen voi valittaa päätöksestä työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan (TELK) ja edelleen vakuutusoikeuteen (VakO).

Ennen 1.1.2021 Eläketurvakeskus ei ollut toimivaltainen antamaan poikkeuslupa-asioissa valituskelpoista päätöstä. Valituskelpoisen päätöksen antoi erillisestä pyynnöstä sosiaali- ja terveysministeriö.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 15.5.2017 – toistaiseksiJulkaistu 15.5.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty TyEL 139 §:ssä säädettyä lainvoimaisen päätöksen oikaisua koskevat kohdat.

Ylimääräinen muutoksenhaku

Jos päätöksen mukainen valitusaika on jo mennyt umpeen ja päätös on lainvoimainen, voi päätöksen hakea muutosta ns. ylimääräisen muutoksenhaun kautta.

Eläketurvakeskuksen ulkomaantyön vakuuttamista koskevan päätöksen osalta ylimääräisen muutoksenhaun keinoja ovat:

 • lainvoimaisen päätöksen oikaiseminen,
 • päätösvirheen korjaaminen,
 • lainvoimaisen päätöksen poistaminen ja
 • vakuutusoikeuden päätöksen purkaminen

Lainvoimaisen päätöksen oikaiseminen

Jos asiassa ilmenee uutta selvitystä sen jälkeen, kun Eläketurvakeskuksen tekemä päätös on tullut lainvoimaiseksi, asia on tutkittava uudelleen. Uudella selvityksellä tarkoitetaan sellaista selvitystä, joka ei ole ollut Eläketurvakeskuksen käytettävissä, kun päätös on tehty. Edellytyksenä päätöksen oikaisemiselle on, että ratkaisun voidaan yksiselitteisesti todeta olevan asianosaisen eduksi.

Eläketurvakeskus antaa oikaisuvaatimuksen johdosta päätöksen, johon saa hakea muutosta Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta.

Päätösvirheen korjaaminen

Kirjoitus- tai laskuvirheen korjaaminen

Jos Eläketurvakeskuksen päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe, Eläketurvakeskuksen on korjattava virhe (ns. tekninen itseoikaisu).

Kirjoitus- ja laskuvirhe on luonteeltaan tekninen virhe, joka on syntynyt Eläketurvakeskuksessa päätöksen valmisteluvaiheessa tai päätöstä laadittaessa. Kun päätöksessä on kirjoitus- tai laskuvirhe, kirjoitettu päätös ei vastaa asiassa tehtyä päätöstä.

Olennaista on, että päätöksenteon pohjana olevat tiedot ovat olleet oikeita. Jos virhe on päätöksenteon perustana olleissa selvityksissä, kyseessä ei ole kirjoitus- tai laskuvirhe vaan asiavirhe. Epäselvissä tapauksissa virhe tulkitaan asiavirheeksi.

Asiavirheen korjaaminen

Asiavirheen korjaaminen (ns. varsinainen itseoikaisu) tarkoittaa ylimääräistä muutoksenhakukeinoa, jolla voidaan oikaista virheellinen hallintopäätös. Virheellisen hallintopäätöksen tehnyt viranomainen oikaisee itse päätöksensä. Käsittelyssä tapahtunut menettelyvirhe voidaan korjata samalla lailla kuin asiavirhe.

Eläketurvakeskus voi poistaa antamansa virheellisen päätöksen ja ratkaista asian uudestaan, jos

 • päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
 • päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen
 • päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe  tai
 • asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen

TELK voi poistaa Eläketurvakeskuksen tai asianosaisen vaatimuksesta lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi, jos Eläketurvakeskuksen antama päätös

 • perustuu virheelliseen selvitykseen
 • perustuu puutteelliseen selvitykseen tai
 • on ilmeisesti lain vastainen.

TELK:n antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

VakO voi poistaa TELK:n antaman lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi, jos TELK:n antama lainvoimainen päätös

 • perustuu virheelliseen selvitykseen
 • puutteelliseen selvitykseen tai
 • on ilmeisesti lain vastainen.

VakO voi poistaa samoin edellytyksin myös oman päätöksensä.

Vakuutusoikeuden päätöksen purkaminen

Korkein hallinto-oikeus (KHO) voi purkaa VakO:n päätöksen, jos asian käsittelyssä VakO:ssa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Päätöksen purkamisesta on tällöin muutoin voimassa, mitä siitä säädetään hallintolainkäyttölaissa. Päätöksen purkamisperusteena voi olla ainoastaan VakO:n käsittelyssä tapahtunut menettelyvirhe.

Edellytyksenä päätöksen purkamiselle on lisäksi, että se

 • loukkaa yksityisen oikeutta tai
 • julkisen edun katsotaan vaativan päätöksen purkamista.

Purkua on haettava KHO:lta 5 vuoden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan purkaa määräajan jälkeenkin.

Laillisuusvalvonta

Asia on mahdollista viedä myös Valtioneuvoston oikeuskanslerin, eduskunnan oikeusasiamiehen ja Euroopan oikeusasiamiehen tutkittavaksi. Valtioneuvoston oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on muun muassa valvoa, että työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa julkista tehtävää hoitaessaan. Euroopan oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun hallinnollisesta epäkohdasta yhteisön toimielimen tai laitoksen toiminnassa.

Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT), joka toimii Euroopan Neuvoston yhteydessä, voi valittaa jokainen, joka katsoo, että hänen

 • Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (EIS) tai
 • sitä täydentävissä lisäpöytäkirjoissa

turvattuja oikeuksia on loukattu.

EIT:een voi valittaa teoista ja laiminlyönneistä, jotka ovat tapahtuneet viranomaisten (lainsäätäjän, hallintoviranomaisen, tuomioistuimen jne.) toiminnassa tai muuten julkista valtaa käytettäessä.

Euroopan unionin tuomioistuin (EU-tuomioistuin) on unionin tuomiovaltaa käyttävä toimielin, jonka tarkoituksena on tutkia unionin toimien lainmukaisuus ja varmistaa unionin oikeuden yhtenäinen tulkinta ja soveltaminen. EU-tuomioistuin ei ole muutoksenhakutuomioistuin eikä se näin ollen voi mitätöidä tai muuttaa kansallisten tuomioistuinten päätöksiä.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.12.2015 – toistaiseksiJulkaistu 1.12.2015

Asianosaisella on valitusoikeus Eläketurvakeskuksen ulkomaantyön vakuuttamista koskevasta päätöksestä. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, josta ilmenee ohjeet valituksen tekemistä varten. Valitus voi koskea hylkäävää tai myöntävää päätöstä.

Valituksella haetaan muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta (TELK). Asianosaisen tulee tehdä valitus valitusosoituksessa mainitun valitusajan kuluessa.

Tarkemmat tiedot

TELK on eläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta riippumaton muutoksenhakuelin.
 

Valitusajan kuluttua ratkaisu tulee lainvoimaiseksi, jos siihen ei ole haettu muutosta. Kun ratkaisu on saavuttanut lainvoiman, siihen ei voi enää hakea muutosta valittamalla.

Eläketurvakeskuksen päätöksestä valitettaessa noudatetaan sitä, mitä työeläkelaeissa (TyEL 9 luku), hallintolaissa, hallintolainkäyttölaissa ja vakuutusoikeuslaissa säädetään muutoksenhausta.

Kuka voi valittaa päätöksestä?

Asianosaisella on oikeus hakea valittamalla muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen.

Hallintolainkäyttölain mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Ulkomaantyön vakuuttamista koskevissa päätöksissä asianosainen on käytännössä työntekijä, työnantaja tai yrittäjä.

Tarkemmat tiedot

Valitusoikeus on sillä, johon päätös kohdistuu eli sillä,

 • jolle päätöksessä on nimenomaisesti myönnetty jokin etuus tai oikeus
 • jolle on asetettu jokin velvollisuus, rajoitus tai kielto
 • jolta on evätty kokonaan tai osittain jokin etuus tai oikeus.

Valitusoikeus on myös sillä, jonka oikeudellisiin tai taloudellisiin etuihin ratkaisu välittömästi vaikuttaa, mutta johon päätöstä ei ole suoranaisesti kohdistettu.

Yksityisten alojen työeläkelaeissa ei ole eläkelaitoksen valitusoikeutta koskevia nimenomaisia säännöksiä.

Mitä valituksesta tulee vähintään käydä ilmi?

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituksessa on käytävä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • valitus on tarkoitettu valitukseksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 • mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • muutoksenhakijan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero

Valituksen oheen tulee liittää Eläketurvakeskuksen päätös tai jäljennös päätöksestä sekä selvitykset, joihin muutoksenhakija vetoaa. Muutoksenhakija voi toimittaa lisäselvityksiä myöhemminkin.

Valitus on allekirjoitettava

Muutoksenhakijan tai muun laatijan on allekirjoitettava valitus. Jos muutoksenhakija ei ole itse laatinut valitusta, on mukaan liitettävä muutoksenhakijan allekirjoittama valtakirja. Jos valituksen on laatinut joku muutoksenhakijan puolesta, on valituksen laatijan nimen lisäksi ilmoitettava myös valituksenlaatijan ammatti ja osoite.

Asianajajat eivät tarvitse valtakirjaa.

Minne valitus toimitetaan?

Valitus Eläketurvakeskuksen päätöksestä osoitetaan TELK:lle, mutta valitus tulee toimittaa kuitenkin Eläketurvakeskukselle. Tämä johtuu siitä, että Eläketurvakeskus voi itse oikaista päätöksensä, jos Eläketurvakeskus suostuu kaikkiin muutoksenhakijan vaatimuksiin.

Valitus voidaan toimittaa Eläketurvakeskukseen henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai lähettämällä se omalla vastuulla postitse tai sähköisesti. Lähetyksen on oltava perillä ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

Eläketurvakeskuksen valitusosoite

Eläketurvakeskuksen postiosoite on sovellettavaa lainsäädäntöä koskevissa asioissa:

Eläketurvakeskus (ETK)
00065 Eläketurvakeskus

Valituksen voi myös tuoda Eläketurvakeskukseen. Eläketurvakeskuksen Kalasatamassa sijaitseva käyntiosoite valituksen jättämistä varten on:

Eläketurvakeskus
Tukkutorinkuja 5
00580 Helsinki

Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Luottamuksellisia henkilötietoja sisältävän valituksen lähettäminen sähköpostitse tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla mahdollisen tietoturvariskin vuoksi. Sähköpostiosoite valituksen toimittamista varten on [email protected].

Eläketurvakeskuksen puhelinnumero ulkomaantyötä koskevissa valitusasioissa on 358 29 411 2110. Valitusta ei voi tehdä suullisesti.

Eläketurvakeskuksen faksinumero valituksen jättämistä varten on +358 9 148 1172.

Eläketurvakeskuksen postiosoite, käyntiosoite ja puhelinnumero ilmenevät myös Eläketurvakeskuksen antamasta päätöksestä.

Valituksen on oltava perillä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Valituksen on oltava Eläketurvakeskuksessa ennen sen aukioloajan päättymistä viimeistään 30. päivänä siitä, kun muutoksenhakija on saanut päätöksestä tiedon. Muutoksenhakijan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä päätöksen postituspäivän jälkeen, jollei muuta ilmene.

Valituksen käsittely Eläketurvakeskuksessa

Valituksen johdosta Eläketurvakeskus joko oikaisee päätöksen tai siirtää sen TELK:lle.

Eläketurvakeskus oikaisee päätöksen

Eläketurvakeskus tutkii valituksen johdosta, voiko se itse oikaista päätöksensä. Jos Eläketurvakeskus hyväksyy kaikilta osin valituksessa esitetyt vaatimukset, Eläketurvakeskus antaa asiasta valituskelpoisen oikaisupäätöksen. Ulkomaantyön vakuuttamisasioissa Eläketurvakeskus voi antaa oikaisupäätöksen lisäksi todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Kun Eläketurvakeskus on valituksen johdosta antanut uuden oikaistun päätöksen, päättyy asian käsittely Eläketurvakeskuksessa. Eläketurvakeskus ei lähetä valitusasiakirjoja muutoksenhakuelimelle.

Oikaistuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla valitusosoituksen mukaisesti.

Eläketurvakeskus siirtää valituksen TELK:lle

Jos Eläketurvakeskus ei oikaise valituksen kohteena olevaa päätöstä muutoksenhakijan vaatimusten mukaisesti, Eläketurvakeskus lähettää valituksen TELK:lle käsiteltäväksi. Eläketurvakeskuksen on siirrettävä valitus muutoksenhakulautakunnalle 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Jos Eläketurvakeskus pyytää lisäselvitystä asiaan, tulee siirto muutoksenhakulautakunnalle tehdä 60 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä.  Eläketurvakeskus ilmoittaa siirrosta muutoksenhakijalle.

Jos Eläketurvakeskus siirtää valituksen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalle, antaa Eläketurvakeskus samalla oman lausuntonsa valituksesta.