Muutoksenhaku EU-eläkepäätökseen

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

EU:n sosiaaliturva-asetuksissa on säännökset

 • valituksen jättöpaikasta
 • muutoksenhakumenettelystä kansallisten säännösten ja EU-säännösten mukaisesti.

Lisäksi on säädetty kielestä, jota käytetään hakemuksissa ja muissa asiakirjoissa.

EU-eläkepäätöstä koskeva valitus jätetään yleensä asuinmaan toimielimelle

Eläkkeenhakija voi jättää minkä tahansa EU-maan eläkepäätöstä koskevan valituksen asuinmaansa vastaavaan

 • viranomaiseen
 • laitokseen tai
 • tuomioistuimeen.

Vastaanottavan tahon tulee toimittaa valitus viipymättä sen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka päätöstä valitus koskee.

EU-maan lainsäädännön mukaisesti tietyssä ajassa yhden EU-maan viranomaiselle, laitokselle tai tuomioistuimelle toimitettavat

 • hakemukset
 • ilmoitukset tai
 • valitukset

katsotaan jätetyksi määräajan kuluessa, jos ne on toimitettu samassa ajassa toisen EU-maan vastaavalle viranomaiselle, laitokselle tai tuomioistuimelle.

Valitusmenettelyssä voi käyttää omaa äidinkieltään tai mitä tahansa EU:n virallisista kielistä

Suomalainen eläkkeenhakija voi valittaa toisen EU-maan laitoksen päätöksestä suomen kielellä. Tarvittaessa toisen EU-maan laitos tai tuomioistuin käännättää valitusasiakirjat. Vastaavasti toisten EU-maiden kansalaiset voivat tehdä valituksen Suomen työeläkelaitoksen antamaan päätökseen omalla äidinkielellään. Valituksessa on aina mahdollista käyttää mitä tahansa EU:n virallisista kielistä.

EU-maan viranomaiset, laitokset ja tuomioistuimet eivät saa evätä niille toimitettuja hakemuksia tai muita asiakirjoja sillä perusteella, että ne on laadittu toisen EU-maan virallisella kielellä. Säännöstä sovelletaan myös valitusasiakirjoihin.

Jos Suomen työeläkelaitoksen päätöksestä valitetaan muun EU-maan kielellä, itseoikaisun tutkimiseksi eläkelaitos kääntää itse tai tarvittaessa käännättää valituksen ja sen liitteenä olevat asiakirjat. Jos eläkelaitoksen ei ole tarvinnut kääntää valitusta, ja se siirtää valituksen muutoksenhakuelimelle, muutoksenhakuelin huolehtii tarvittaessa kääntämisestä.
 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Kunkin EU-maan laitoksen, josta henkilö on hakenut eläkettä, tulee lähettää tekemänsä päätös eläkkeenhakijalle. Jokaisessa päätöksessä on ilmoitettava

 • sovellettavat muutoksenhakukeinot
 • muutoksenhaun määräajat.

EU-eläkepäätöksiä koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan ensi sijassa kansallisia säännöksiä.

Muutoksenhakuaika alkoi ennen 1.5.2010 yleensä vasta, kun eläkkeenhakija sai päätösten yhteenvedon

Aikaisemmin voimassa olleita EU:n sosiaaliturva-asetuksia 1408/71 ja 574/72 joudutaan edelleen soveltamiaan joissain tilanteissa, vaikka perusasetus 883/2004 ja täytäntöönpanoasetus 987/2009 ovat tulleet voimaan 1.5.2010.

Ennen 1.5.2010 voimassa olleiden EU-säännösten mukaan muutoksenhakuaika EU-eläkepäätöksestä alkoi pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun eläkkeenhakija on saanut päätösten yhteenvedon.

Tarkemmat tiedot

Tästä pääsäännöstä poiketen eläkkeenhakijalla oli jo ennen päätösten yhteenvetoa oikeus hakea muutosta päätökseen, joka koski oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. EU:n sosiaaliturva-asetuksissa ei säädetä työkyvyn arvioinnista, vaan työkyvyn arviointi perustuu kansalliseen lainsäädäntöön. Tämän vuoksi sosiaaliturva-asetukset eivät estäneet henkilön työkyvyttömyyseläkeoikeuden ja sitä koskevan muutoksenhakumenettelyn määräytymistä kansallisen lainsäädännön mukaan. Asiasta säädettiin TyEL:n 129 § 2 momentissa sellaisena kuin se oli laissa 19.5.2006/395. Uusien EU:n sosiaaliturva-asetusten tultua voimaan TyEL:n 129 §:n 2 momentti on kumottu lailla 14.5.2010/354.

Henkilölle voidaan joskus myöntää eläke, jonka perusteet on vahvistettu aiemmalla eläkepäätöksellä. Eläkkeen perusteet on vahvistettu aiemmalla päätöksellä esimerkiksi silloin, kun ensimmäisen kuntoutustukipäätöksen jälkeen kuntoutustukea jatketaan uusilla päätöksillä.

Jos henkilölle on annettu ensimmäinen EU-eläkepäätös (esim. kuntoutustukipäätös) aikaisemmin voimassa olleiden sosiaaliturva-asetusten 1408/71 ja 574/72 soveltamisaikana, se ei välttämättä ole tullut lainvoimaiseksi ennen uusien asetusten 883/2004 ja 987/2009 mukaisen päätöksen antamista. Sosiaaliturva-asetusten 1408/71 ja 574/72 soveltamisaikana annettu EU-eläkepäätös ei ole lainvoimainen, jos päätösten yhteenvetoa ei ole vielä tehty.

Kun henkilölle annetaan uusien asetusten mukainen päätös, siihen liitetään uusien asetusten mukainen kansallinen muutoksenhakuosoitus. Uusien asetusten mukainen muutoksenhakuosoitus liitetään päätökseen, vaikka vanhojen asetusten mukainen päätös ei olisi vielä tullut lainvoimaiseksi. Jos eläkkeensaaja valittaa jälkimmäisestä päätöksestä, myös alkuperäisen päätöksen perusteet voivat tulla tutkittaviksi.

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2016 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2016
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasiain osaston soveltamiskäytännön muutos koskien päätösten yhteenvedon antamista 1.1.2016 alkaen.

Päätösten yhteenvedon tarkoitus on antaa kokonaiskäsitys eläketurvasta

Henkilöllä on oikeus saada yhteenveto eri EU-maiden laitosten päätöksistä. Yhteenveto on lähetettävä hakijalle laitoksen käyttämällä kielellä tai hakijan pyynnöstä millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Päätösten yhteenvedon tarkoituksena on antaa eläkkeenhakijalle kokonaiskäsitys eläketurvasta, joka koostuu eri EU-maissa karttuneesta eläkkeestä.

Päätösten yhteenvedon tekee yhteyslaitos. Eläketurvakeskus yhteyslaitoksena antaa päätösten yhteenvedon eläkkeenhakijan pyynnöstä.

Eläkkeenhakija voi vaatia päätöksen tarkistamista päätösten yhteenvedon saatuaan, jos päätöksillä on kielteinen yhteisvaikutus hänen oikeuksiinsa

Kun eläkkeenhakija on saanut päätösten yhteenvedon ja hän on yhteenvedon perusteella sitä mieltä, että päätöksillä on saattanut olla kielteinen yhteisvaikutus hänen oikeuksiinsa, hakijalla on oikeus vaatia asianomaisia laitoksia tarkistamaan päätökset. Tarkistusvaatimus tulee tehdä kunkin laitoksen kansallisessa lainsäädännössä säädetyssä määräajassa. Määräajan laskeminen alkaa yhteenvedon saamispäivästä. Hakijalle on ilmoitettava tarkistamisen lopputuloksesta kirjallisesti.

Kansallisen lainsäädännön mukainen päätöksen oikaisu vastaa täytäntöönpanoasetuksen edellyttämää päätöksen tarkistamista. Eläkkeenhakijaa informoidaan oikeudesta vaatia päätösten tarkistamista päätösten yhteenvetoon käytettävällä lomakkeella.

Tarkemmat tiedot

Kielteinen yhteisvaikutus voi syntyä esimerkiksi tilanteissa, joissa kansallista eläkettä on vähennetty ensisijaisella etuudella ottamatta huomioon perusasetuksen sääntöjä päällekkäisyyden estämiseksi.

Jos jäsenvaltiot ottavat huomioon saman erilaisen etuuden vähentävänä, huomioon otettavan etuuden määrä jaetaan sen huomioon ottavien maiden lukumäärällä. Jos päätösten yhteenvedon perusteella ilmenisi, että vähennettävää etuutta ei olisi jaettu kaikkien sen huomioon ottavien maiden lukumäärällä, eläkkeensaajalla on oikeus vaatia päätöksen oikaisua kielteisen yhteisvaikutuksen perusteella.

Kielteinen yhteisvaikutus voi ilmetä myös muun muassa silloin, jos henkilön kaikkia vakuutuskausia ei ole otettu huomioon EU-eläkkeen laskennassa.

Eläkepäätöksen tarkistamista koskevan vaatimuksen tulee perustua yhteenvedosta ilmenevään uuteen selvitykseen, jonka mukaan toisen jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden laitosten päätöksillä on ollut kielteinen vaikutus Suomen työeläkelaitoksen antamaan päätökseen.

Tarkistusvaatimuksen suhde kansalliseen muutoksenhakuun

Päätösten tarkistamista koskevan säännöksen tarkoituksena on turvata EU:ssa liikkuvan henkilön unionin oikeudesta tulevien oikeuksien toteutuminen. Oikeus vaatia päätöksen tarkistamista yhteenvedon jälkeen syntyy itsenäisesti EU-asetuksen säännöksen perusteella riippumatta kansallisesta muutoksenhausta.

Oikeus vaatia päätöksen oikaisua yhteenvedon jälkeen ei tarkoita, että henkilölle syntyy uudelleen oikeus hakea muutosta kansallisen muutoksenhaun jälkeen. Oikeus vaatia tarkistamista on rajattu koskemaan vain eri jäsenvaltioiden antamien päätöksen yhteisvaikutusta. Jos päätösten yhteenvedon perusteella ei voida osoittaa kielteistä yhteisvaikutusta, perusteita päätöksen tarkistamiselle ei ole täytäntöönpanoasetuksen tarkoittamalla tavalla.

Päätöksen tarkistamiseen kielteisen yhteisvaikutuksen tilanteissa sovelletaan kansallisia säännöksiä

 • päätöksen oikaisusta muutoksenhaun yhteydessä tai
 • lainvoimaisen päätöksen oikaisusta uuden selvityksen perusteella.

Vaatimus eläkepäätöksen oikaisusta yhteenvedon jälkeen osoitetaan eläkelaitokselle, joka on antanut päätöksen. Eläkelaitos tutkii, onko päätöksen tarkistamiselle täytäntöönpanoasetuksen mukaisia edellytyksiä ja ilmoittaa ratkaisustaan hakijalle kirjallisesti.

Miten menetellään, jos EU-eläkepäätös ei ole tullut lainvoimaiseksi ennen päätösten yhteenvetoa?

Koska EU-eläkepäätöstä koskevaan muutoksenhakuun sovelletaan ensisijassa kansallisia muutoksenhakua koskevia säännöksiä, on mahdollista, että kansallinen muutoksenhakumenettely on kesken henkilön saadessa päätösten yhteenvedon.

Päätösten yhteenvedosta voi ilmetä kielteinen yhteisvaikutus, jonka perusteella hakijalle syntyy oikeus vaatia päätöksen oikaisua, vaikka

 • kansallista päätöstä koskeva valitusaika ei ole kulunut umpeen
 • muutoksenhakumenettely on kesken muutoksenhakuelimessä.

Eläkelaitos, jolle oikaisuvaatimus on esitetty, tutkii, onko yhteenvedon jälkeen hakijan vaatimuksen perusteella edellytyksiä tarkistamiselle. Menettelyyn sovelletaan säännöksiä päätöksen oikaisusta ja väliaikaisesta päätöksestä.

Jos eläkelaitos katsoo, että esitetyn vaatimuksen perusteella

 • valituksenalainen päätös tulee oikaista, eläkelaitos antaa asiasta oikaisupäätöksen tai väliaikaisen päätöksen
 • päätöksen oikaisemiselle ei ole edellytyksiä, eläkelaitos siirtää oikaisua koskevan vaatimuksen ja siihen liitetyt selvitykset muutoksenhakuelimelle sekä antaa asiasta muutoksenhakuelimelle lausunnon.

Jos henkilö on valittanut saamastaan eläkepäätöksestä ja hän yhteenvedon jälkeen vaatii eläkepäätöksen oikaisua vedoten täysin eri seikkoihin kuin vireillä olevassa valituksessa, eläkelaitos tutkii oikaisua koskevan vaatimuksen. Jos eläkelaitos katsoo, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta muutokseen, oikaisuvaatimuksen perusteella henkilölle annetaan erillinen päätös muutoksenhakuosoituksineen.

Miten toimitaan, jos EU-eläkepäätös on tullut lainvoimaiseksi ennen päätösten yhteenvetoa?

Jos eläkepäätös on tullut lainvoimaiseksi ennen kuin henkilö saa päätösten yhteenvedon ja hän vaatii päätösten yhteenvedon perusteella eläkepäätöksen tarkistamista, menettelyyn sovelletaan ylimääräistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

Jos asiassa ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on tutkittava lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu asia uudelleen. Eläkelaitos voi tällöin aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä

 • myöntää evätyn eläkkeen tai
 • tarkistaa jo myönnetyn eläkkeen aikaisempaa suuremmaksi.

Myös TELK ja VakO voivat menetellä samoin muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten kuin työeläkelaeissa säädetään.

Henkilön vaatimus lainvoimaisen päätöksen oikaisemiseksi päätösten yhteenvedon jälkeen tulee osoittaa päätöksen antaneelle eläkelaitokselle. Eläkelaitos tutkii oikaisuvaatimuksen ja antaa vaatimuksen johdosta henkilölle valituskelpoisen päätöksen. Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä noudatetaan kansallisia menettelysäännöksiä lainvoimaisen päätöksen oikaisusta uuden selvityksen perusteella.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.