EU-eläkehakemuksen käsittely

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.3.2024 – toistaiseksiJulkaistu 1.3.2024
Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty tieto, ettei työeläketoimija lisää Kelaa P_BUC_05:lle tai P_BUC_06:lle osapuoleksi

Eläkehakemuksesta erillään olevat eläkesektorin BUC:t

Erilaisia lisätietoja ja ilmoituksia varten on olemassa varsinaisesta eläkehakemusprosessista erillään olevia liiketoiminnan tapauskuvauksia BUC:ja:

 • P_BUC_05 (Kerraluonteinen eläketietoja koskeva pyyntö)
 • P_BUC_06 (Eläketietoja koskeva ilmoitus)
 • P_BUC_09 (Henkilön olosuhteiden muutos)

Lisäksi on oma BUC koskien siirtymää paperiprosessista EESSI:iin P_BUC_10 (Siirtymätapaukset) ja tähän liittyvästä menettelystä on kerrottu tarkemmin ohjeessa ”Milloin on kysymys EESSI:n mukaisesta eläkehakemusprosessista?”

Tarkemmat tiedot

P_BUC_04 koskee lastenhoitokausia ja se liittyy täytäntöönpanoasetuksen 44 artiklan säännöksen toimeenpanoon, jolla ei ole merkitystä työeläkkeen määräytymiseen. Eläketurvakeskus vastaa lastenhoitokausia koskeviin toisten EU-maiden tiedusteluihin.

P_BUC_05 (Kertaluonteinen eläketietoja koskeva pyyntö)

Alla olevassa taulukossa on lueteltu SED:t, jotka liittyvät tähän BUC:iin. Taulukossa CO (Case Owner) tarkoittaa EESSI-asian omistajaa ja CP (Counter Party) EESSI-asian vastapuolta.

CO

CP

LisätietopyyntöBUCin aloittava SED

P8000

Lisätietopyyntö

P8000

Vakuutushistoriaa koskeva ilmoitus

P4000

P4000

Vakuutus-/asumiskaudet

P5000

P5000

Eläkepäätös

P6000

P6000

Vastaus lisätietopyyntöön

P9000

P9000

Ilmoitus eläkepäätösten yhteenvedosta

P7000

P7000

Ilmoitus kuolemantapauksesta

H070

H070

Lääketieteellistä tietoa koskeva ilmoitus / vastaus lääketieteellistä tietoa koskevaan pyyntöön

H121

H121

Osallistujan poistosanoma

X006

Osallistujan lisäyssanoma

X005

X005 ms*

Uudelleenohjaussanoma

X007 ms*

X007 ms*

Mitätöintisanoma

X008

X008

Muistutussanoma

X009

X009

Vastaus muistututussanomaan

X010

X010

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoitussanoma

X050

X050

Osallistujan muutos

X100 ms*

Lähetetyn SED:n päivittäminen**

*CP voi poistaa tai lisätä osapuolia EESSI-asiaan vain oman maan sisällä.

**P- ja H-sanomiin voi tehdä updaten eli lähettää aiemman sanoman korvaavan sanoman.

Eläketurvakeskuks tai eläkelaitos

 • valitsee P_BUC_05:n osapuolet sekä
 • muodostaa ja lähettää lisätietopyyntöä koskevan P8000 SED:n AREK:n ESSI-sovelluksen koosteisilla palveluilla eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen RINA:an tai täyttää sanoman tiedot RINA:ssa.

Lisäksi on sovittu seuraavista menettelytavoista:

 • Eläketurvakeskus valitsee eläkelaitoksen tai Kelan P_BUC_05:n P8000 SED:n osapuoleksi vain, jos ulkomaan laitokselta pyydetään SED:iä P5000 kyseisen toimijan pyynnöstä.
 • Eläkelaitos ei valitse Eläketurvakeskusta eikä Kelaa tekemänsä P_BUC_05:n P8000 SED:n osapuoleksi.
 • Kela ei valitse eläkelaitosta tai Eläketurvakeskusta tekemänsä P_BUC_05:n P8000 SED:n osapuoleksi (eli tällöin eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ei saa tietoa P8000 SED:stä).

Lisätietojen pyytämistä koskeva työnjako

Pääperiaate on, että ulkomailta tarvittavat lisätiedot kukin toimija pyytää itse.

Eläketurvakeskus pyytää vakuutuskaudet ulkomailta P_BUC_05 asiassa keskitetysti silloin, kun EU-laskentaa varten tarvitaan toisen EU-maan kaudet, mutta eläkettä ei haeta vielä toisesta maasta.

Eläketurvakeskus vastaa

 • eläkehakemukseen kuuluvan lisätiedon välittämisestä toisen EU-maan laitokselle (esim. lääkärinlausunnot ja asiakkaan toimittamat lisätiedot)
 • olosuhdeilmoitusten toimittamisesta toisiin EU-maihin (kuolintiedot H070 SED:llä sekä nimen, osoitteen ja siviilisäädyn muutoksen P10000 SED:llä)

Eläketurvakeskus myös huolehtii, että ulkomaiset vakuutuskaudet ja päätökset saadaan ja kiirehtii niitä tarvittaessa. Tarvittaessa myös eläkelaitos ja Kela voivat kiirehtiä ulkomaan laitosta.

P_BUC_06 (Eläketietoja koskeva ilmoitus)

Alla olevassa taulukossa on lueteltu SED:t, jotka liittyvät tähän BUC:iin. Taulukossa CO (Case Owner) tarkoittaa EESSI-asian omistajaa ja CP (Counter Party) EESSI-asian vastapuolta.

CO

CP

Vakuutus-/asumiskaudet

P5000

Eläkepäätös

P6000

Ilmoitus eläkepäätösten yhteenvedosta

P7000

Lisätietojen toimittaminen

P10000

Osallistujan lisäyssanoma

X005

X005 ms*

Uudelleenohjaussanoma

X007 ms*

X007 ms*

Mitätöintisanoma

X008

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoittamissanoma

X050

X050

Osallistujamuutos

X100 ms*

Lähetetyn SED:n päivittäminen**

*CP voi poistaa tai lisätä osapuolia EESSI-asiaan vain oman maan sisällä

**P- sanomiin voi tehdä updaten eli lähettää aiemman sanoman korvaavan sanoman.

Eläketurvakeskus tai eläkelaitos valitsee P_BUC_06:n osapuolet sekä muodostaa ja lähettää tarvittavat SED:t AREK:n ESSI-sovelluksen koosteisilla palveluilla eläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen RINA:an tai täyttää sanoman tiedot RINA:ssa.

Lisäksi on sovittu seuraavista menettelytavoista:

 • Eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ei osoita P_BUC_06:lla lähetettäviä SED:jä Kelalle.

Jos eläkelaitoksella tai Eläketurvakeskuksella on tarve lähettää P_BUC_06:ssa useampi P-SED, tulee avata kaksi eri EESSI-asiaa.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.3.2024 – toistaiseksiJulkaistu 1.3.2024
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen päivitetty tieto, ettei Kelaa lisätä P_BUC_05:lle osapuoleksi kun Eläketurvakeskus pyytää ulkomaan vakuutuskausia eläkelaitoksen pyynnöstä

Eläkehakemus Kelaan tai työeläkejärjestelmään

Eläkkeenhakija toimittaa kansallisen eläkehakemuksen

 • työeläkelaitokseen
 • työeläkelaitoksen palvelupisteeseen
 • Eläketurvakeskukseen
 • Kelaan tai
 • sähköiseen hakemuspalveluun.

Eläkehakemuksen ja siihen liittyvien tietojen toimittamisesta eri toimijoille on ohjeistettu erikseen.

Eläkehakemustietojen välittäminen toiseen EU-maahan

Kun Eläketurvakeskus on saanut eläkehakemuksen tai sen tiedot, Eläketurvakeskus perustaa EESSI-asian Eläketurvakeskuksen RINA:an. Eläketurvakeskus on EESSI-asian omistaja.

Eläketurvakeskus lisää EESSI-asian osapuoliksi

 • niiden EU-maiden laitokset, joissa eläkkeenhakija on ilmoittanut olleensa vakuutettu
 • teoreettisen laitoksen ja
 • Kelan.

Eläketurvakeskus lähettää eläkehakemussanoman (P2x00 SED) kaikille EESSI-asian osapuolille. Hakemussanoma lähetetään Eläketurvakeskuksen RINA:sta Kelan yhteyspisteelle, joka välittää sanoman

 • muille eläkehakemusta koskevan BUC:n osapuolille
 • EESSI-sanomarekisteriin ja
 • sanomakopion AREK:n ESSI-sovellukselle.

Eläkelaitos saa sanomakopiolta EESSI-asian tunnisteen (Global case ID) ja RINA:n tapausnumeron (Local case ID), joista RINA:n tapausnumerolla eläkelaitos pääsee käsittelemään EESSI-asiaa eläkelaitoksen omalta RINA:lta.

AREK:n ESSI-sovellus välittää eläkelaitokselle sanomakopion tai sähköposti-impulssin sekä sanomakopiosta muodostetun pdf-tiedoston eläkelaitoksen valitsemalla lähetystavalla.

Eläketurvakeskus lähettää myös eläkehakemukseen liittyvät

 • P3000 ja
 • P4000 SED:t.

Eläketurvakeskus muodostaa ja lähettää maakohtaisen P3000XX-sanoman vain asianomaisen EU-maan laitokseen.

P3000 ja P4000 SED:t lähtevät vastaavasti kuin P2x00 Kelan yhteyspisteelle, jota kautta sanomakopiot välittyvät EESSI-sanomarekisteriin ja AREK:n ESSI-sovellukselle ja sitä kautta Eläketurvakeskukselle ja eläkelaitokselle eläkelaitoksen valitsemalla lähetystavalla.

Erityistilanteet Suomessa asuvan eläkkeenhakijan hakemusprosessissa

Eläkkeenhakija on ollut vakuutettuna useassa maassa, mutta ei hae eläkettä näistä kaikista

Kun vanhuuseläkkeen hakija ei hae vielä eläkettä kaikista niistä EU-maista, joissa hän on ollut vakuutettuna, tulee vanhuuseläkehakemuksen P2000 kohdassa 9.7. ilmoittaa ne maat, joista eläkettä ei haeta. Kohdan perusteella pyydetään kuitenkin toisen EU-maan vakuutuskaudet (P5000) eläkkeen laskentaa varten. Eläkehakemus-BUC:ssa kaikki osapuolet saavat vakuutuskaudet ja päätökset niistä EU-maista, joissa eläkkeenhakija on ollut vakuutettuna.

Työkyvyttömyyseläke- ja perhe-eläkehakemuksissa (P2100 ja P2200) ei ole vastaavaa kohtaa, koska oletuksena on, että eläkkeenhakija hakee eläkettä samanaikaisesti kaikista niistä maista, joissa hän on ollut vakuutettuna tai joissa edunjättäjä on ollut vakuutettuna. Suomen kantana on, että työkyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä ei ole pakko hakea kaikista maista samanaikaisesti. Jos kaikista maista ei haeta työkyvyttömyys- tai perhe-eläkettä, Eläketurvakeskus lähettää hakemussanomat kaikkiin maihin ja selventää hakemuksen lisätiedoissa, mistä maista eläkettä haetaan ja mistä ei. Kaikki eläkehakemus-BUC:n osapuolet saavat vakuutuskaudet ja päätökset niistä EU-maista, joissa hakija tai edunjättäjä on ollut vakuutettuna.

Ulkomaan eläke ja Suomen työeläke haetaan eri ajankohdista eri hakemuksilla

Kun toisen EU-maan eläke haetaan ensin Eläketurvakeskus hoitaa eläkehakemusprosessin yhteyslaitoksena, kun hakija asuu Suomessa.

Kela on tässä hakemus BUC:ssa osapuolena, koska Kela ilmoittaa henkilön asumiskaudet, vaikka kansaneläkettä ei olisi haettu.

Eläkelaitos ei ole osapuolena, koska Suomen työeläkettä ei vielä haeta.

Kun Suomen työeläke haetaan myöhemmin, eläkelaitos näkee Bertta-rekisteristä ulkomaan eläkettä koskevan päätöksen. Tällöin eläkelaitos pyytää Eläketurvakeskuksesta ulkomaan päätöksen ja vakuutuskaudet, jotka lähetetään pdf-tiedostoina tai pyytää niitä suoraan toisen EU-maan laitokselta.

Kun Suomen työeläke haetaan ensin eläkelaitos pyytää Eläketurvakeskusta hankkimaan toisten EU-maiden vakuutuskaudet EU-laskentaa varten.

Eläketurvakeskus tekee pyynnön P_BUC_05:llä (Tapauskohtainen eläketietopyyntö) ulkomaan laitokselle ja liittää eläkelaitoksen osapuoleksi, jotta se saa toisen EU-maan vakuutuskaudet suoraan EESSI:n kautta. Eläketurvakeskus tietää, mitä lisätietoja toinen EU-maa tarvitsee vakuutuskausipyynnön mukana.

Kun myöhemmin haetaan myös ulkomaan eläke, Eläketurvakeskus toimii yhteyslaitoksena ja lähettää hakemuksen toisiin EU-maihin. Eläketurvakeskus

 • tilaa Suomen P5000 vakuutuskaudet
 • ilmoittaa eläkehakemussanomalla suppeat tiedot Suomen työeläkepäätöksistä ja perustiedot Kelan eläkkeestä (onko eläke haettu tai myönnetty, mutta ei määrätietoja)
 • lisää eläkelaitoksen osapuoleksi, jotta se saa ulkomaan päätökset ja vakuutuskaudet (jos niitä ei ole jo aiemmin pyydetty) suoraan EESSI:n kautta.

Jos toisen EU-maan laitos pyytää tarkempia tietoja Suomen työeläkepäätöksestä, eläkelaitos lähettää P6000 SED:n (Eläkepäätös) aiemmin antamastaan päätöksestä.

Toisen EU-maa lähettämien sanomien vastaanottaminen

Toisen EU-maan lähettämät SED:t välittyvät Kelan yhteyspisteen ja AREK:n ESSI-sovelluksen kautta Eläketurvakeskukselle ja eläkelaitokselle. Lähtökohtaisesti Eläketurvakeskus vastaa toisesta EU-maasta tuleviin tiedusteluihin, kun Eläketurvakeskus on yhteyslaitos.

Jos SED on osoitettu vain eläkelaitokselle, eläkelaitos vastaa SED:iin itse.

Eläketurvakeskus rekisteröi Bertta-rekisteriin toisen EU-maan lähettämät P6000 SED:n eläkepäätöstiedot.

P7000 SED:n ja P1-lomakkeen muodostaminen ja lähettäminen

Eläketurvakeskus muodostaa ja lähettää P7000 SED:n (Ilmoitus eläkepäätösten yhteenvedosta) sekä eläkkeenhakijalle lähetettävän P1-lomakkeen (Päätösten yhteenveto) vain eläkkeenhakijan pyynnöstä.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeJulkaistu 6.12.2020

Hakemustietojen välittäminen Eläketurvakeskukselle

Teoreettinen laitos välittää Eläketurvakeskukselle seuraavat tiedot:

 • eläkehakemus
 • U-liite (perhe-eläkkeissä sekä edunjättäjän että hakijan)
 • kaikki ulkomaista asumista ja työskentelyä koskevat asiakirjat
 • B-lääkärinlausunnon ja muut terveydentilaa koskevat selvitykset
 • kuntoutusasiakirjat
 • LITA-tiedot ja -maksaja
 • edunvalvontapäätös
 • hakijan tai edunjättäjän viimeinen työskentelypäivä, jos tiedossa
 • ulkomaan eläkkeen toivottu alkamisajankohta, jos se ei ilmene hakemukselta
 • hakijan pankkitilitiedot, jos ne eivät ilmene hakemukselta
 • hakijalta pyydetyt lisätiedot ja mihin mennessä lisätiedot on pyydetty toimittamaan
 • muut asiaan vaikuttavat tiedot.

Vakuutuskausien P5000FI SED:n muodostaminen ja lähettäminen

Eläkelaitos pyytää vakuutuskausisovelluksella P5000 vakuutuskaudet. Vakuutuskaudet voi pyytää myös ennen kuin Eläketurvakeskus on lähettänyt hakemussanoman. Tällöin Eläketurvakeskus vastaa EESSI-asian Global Case ID:n antamisesta P5000 SED:lle hakemussanoman lähettämisen jälkeen.

AREK:n ESSI-sovellus välittää vakuutuskausisovelluksen muodostaman P5000 SED:n koosteisilla palveluilla eläkelaitoksen RINA:an ja palauttaa vakuutuskausisovellukseen kuittaussanoman, joka päivittää P5000-vauutuskausipyynnön tilan. Eläkelaitoksen RINA lähettää P5000-SED:n Kelan yhteyspisteelle.

Kelan yhteyspiste välittää P5000 SED:n

 • muille eläkehakemusta koskevan BUC:n osapuolille
 • EESSI-sanomarekisteriin ja
 • sanomakopion AREK:n ESSI-sovellukselle.

AREK:n ESSI-sovellus välittää eläkelaitokselle ja Eläketurvakeskukselle P5000 SED:n sanomakopiot tai sähköposti-impulssin sekä sanomakopiosta muodostetun pdf-tiedoston, joka sisältää sanoman tiedoista tehdyn käyttäjäystävällisen muotoilun.

Eläkepäätöstä koskevan P6000 SED:n muodostaminen ja lähettäminen

Teoreettinen laitos muodostaa ja lähettää eläkepäätöstä koskevan P6000 SED:n omasta järjestelmästään AREK:n ESSI-sovelluksen koosteisilla palveluilla eläkelaitoksen RINA:an tai täyttää P6000 SED:n tiedot RINA:ssa.

Tarkemmat tiedot

Jos eläkelaitos käyttää AREK:n koosteisia palveluita, voi P6000 SED:n muodostaa ennen kuin Eläketurvakeskus on lähettänyt hakemussanoman. Tällöin Eläketurvakeskus vastaa EESSI-asian Global Case ID:n antamisesta P6000 SED:lle hakemussanoman lähettämisen jälkeen. Jos eläkelaitos tekee P6000 SED:n RINA:lla, sen voi tehdä vasta kun Eläketurvakeskus on lähettänyt hakemussanoman.

Teoreettinen laitos laatii P6000 SED:n myös seurannaislaitoksen puolesta seurannaislaitoksen antaman päätöksen mukaisesti.

Teoreettinen laitos lähettää P6000 SED:n Kelan yhteyspisteelle. Kelan yhteyspiste välittää P6000 SED:n

 • muille BUC:n osapuolille
 • EESSI-sanomarekisteriin ja
 • sanomakopion AREK:n ESSI-sovellukselle.

Teoreettiselle laitokselle tulee AREK:n ESSI-sovelluksen kautta lähettämästään sanomasta kopio.

SoveltamisohjeJulkaistu 6.12.2020

Toisen EU-maan yhteyslaitos lähettää eläkehakemussanoman

Toisessa EU-maassa asuva henkilö hakee eläkettä asuinmaansa kansallisen menettelyn mukaisesti.

Tarkemmat tiedot

Jos ulkomailla asuva henkilö hakee Suomen eläkettä Suomen kansallisella eläkehakemuksella, tulee ulkomaiselta eläkelaitokselta pyytää eläkehakemussanoma P2x00 SED.

Toisen EU-maan eläkelaitos on pääsääntöisesti yhteyslaitos ja EESSI-eläkehakemusasian omistaja, kun eläkkeenhakija asuu ulkomailla. Ulkomainen yhteyslaitos käynnistää eläkehakemusta koskevan BUC:n. BUC:t on jaoteltu eläkelajeittain:

 • vanhuuseläke (P_BUC_01)
 • perhe-eläke (P_BUC_02) ja
 • työkyvyttömyyseläke (P_BUC_03).

Hakemussanoma Kelaan ja Eläketurvakeskukseen oletuslaitoksina

Ulkomaan eläkelaitos lähettää eläkehakemussanoman P2x00 SED:n kaikkiin niihin EU-maihin, jossa eläkkeenhakija on ilmoittanut olleensa vakuutettuna tai jossa edunjättäjä on ollut vakuutettuna.

Toisten EU-maiden laitokset on ohjeistettu lähettämään hakemukset Suomessa sekä Kelalle että Eläketurvakeskukselle, jotka ovat eurooppalaisten sosiaaliturvalaitosten hakemistossa (IR) oletuslaitoksia.

Yhteyslaitos lähettää vanhuuseläkehakemusta koskevan SED:n P2000 myös niihin maihin, joista hakija ei vielä hae vanhuuseläkettä. P2000 SED:llä on kohta (9.7.), jossa voidaan ilmoittaa, että maasta pyydetään vakuutuskaudet P5000, mutta ei haeta vielä eläkettä. Perhe-eläkettä koskevalla hakemuksella P2100 SED ja työkyvyttömyyseläkettä koskevalla hakemuksella P2200 SED ei ole vastaavaa kohtaa.

Kelan yhteyspiste vastaanottaa ja välittää ulkomaan lähettämän eläkehakemussanoman

Kelan yhteyspiste vastaanottaa ja välittää Eläketurvakeskukselle osoitetut sanomat

 • Eläketurvakeskuksen RINA:an
 • EESSI-sanomarekisteriin
 • Kelan henkilötunnistuspalveluun ja
 • AREK:n ESSI-sovellukselle.

Kelan yhteyspiste tutkii, ovatko Kela ja työeläkeala EESSI-asian osapuolina ja lisää sanomakopiolle tiedon, jos Kela tai työeläkeala ei ole osapuolena. Jos sanomalta puuttuu kokonaan työeläketoimija, Kela hakee koneellisen ohjauksen avulla oikean eläkelaitoksen ja lisäyttää sen osapuoleksi X005 SED:llä.

AREK:n ESSI-sovelluksen rooli

Kelan yhteyspiste välittää AREK:n ESSI-sovellukselle toisen EU-maan lähettämän P2x00 SED:n. AREK:n ESSI-sovellus huolehtii siitä, että se välittää eläkelaitokselle ensimmäisenä EESSI-eläkehakemusasian aloittavan hakemussanoman eli P2x00 SED:n saatuaan Kelan henkilöntunnistuspalvelulta tunnistussanomat.

Henkilön tunnistaminen Kelan yhteyspisteen käyttämässä henkilöntunnistuspalvelussa

Henkilöntunnistuspalvelu on Kelan yhteyspisteen käyttämä palvelu, joka päättelee sovituista saapuvista sanomista kunkin sanoman henkilön osalta henkilön tunnistustarpeen. Henkilöt voidaan tunnistaa

 • ohjelmallisesti
 • manuaalisesti tai
 • henkilölle voidaan hakea suomalainen henkilötunnus.

Henkilöntunnistuspalvelu palauttaa tiedot yhteyspisteelle, kun se on käsitellyt sanoman jokaisen tunnistettavan henkilön.

Jos sanomalla ei ole riittäviä tietoja henkilön tunnistamiseksi ja sanoma on osoitettu sekä työeläkealalle että Kelalle, Kela pyytää ulkomaan laitokselta tarvittavat lisätiedot.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 6.12.2020 – toistaiseksiJulkaistu 6.12.2020

Kun teoreettinen laitos vastaanottaa toisen EU-maa lähettämän eläkehakemussanoman (P2x00 SED), se tarkistaa sanoman osapuolet.

Osapuolen lisäyttäminen ja poistaminen

Toisten EU-maiden laitoksia on ohjeistettu lähettämään eläkehakemusta koskevat SED:t sekä Kelalle että Eläketurvakeskukselle. On kuitenkin mahdollista, että hakemuksen osapuolet eivät ole tämän ohjeistuksen mukaisia ja siksi on tärkeää tarkistaa, että EESSI-asiassa on mukana oikeat toimijat Suomessa.

Jos Kela ei ole mukana sanoman osapuolena, teoreettinen laitos lisäyttää Kelan hakemusasian osapuoleksi X005 SED:llä (Osallistujan lisäyssanoma). X005 SED:llä teoreettinen laitos ilmoittaa uuden osapuolen lisäämisestä ja syyn lisäämiselle kaikille EESSI-asiaan osallistujille.

Jos ulkomaan lähettämällä hakemussanomalla on vastaanottajana useita Suomen eläkelaitoksia, on ensin selvitettävä mikä eläkelaitos on toimivaltainen käsittelemään hakemuksen.

Jos kumpikaan vastaanottajista ei ole oikea toimivaltainen eläkelaitos, toinen alkuperäisistä vastaanottajista ohjaa sanoman uudelleen oikealle eläkelaitokselle X007 SED:llä (Uudelleen ohjaussanoma).

Osapuolet sopivat,

 • kumpi tekee uudelleen ohjauksen X007 SED:llä ja
 • kumpi poistaa itsensä X006 SED:llä (Osallistujan poistosanoma) tai
 • pyytää ulkomaan laitosta eli EESSI-asian omistajaa poistamaan väärän osapuolen eli tekemään X006 SED:n.

Osapuolet voivat poistaa itsensä edellä kuvatulla tavalla oman maan sisäisessä prosessissa, kun on kysymys

 • vanhuuseläkehakemusta koskevasta BUC:sta (P_BUC_01)
 • perhe-eläkehakemusta koskevasta BUC:sta (P_BUC_02)
 • työkyvyttömyyseläkehakemusta koskevasta BUC:sta (P_BUC_03)

Asiakirjojen jakaminen seurannaislaitokselle

Jos hakemukseen ei sovelleta VILMA-menettelyä, teoreettinen laitos jakaa tarvittavat toisesta EU-maasta saapuneet sanomat seurannaislaitokselle EESSI:in ulkopuolella.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke hakemussanomalla

Toisen EU-maan yhteyslaitokselta tulevalla P2000 SED:llä (Vanhuuseläkehakemus) tai sen liitteillä tulee olla nimenomainen maininta osittaisen vanhuuseläkkeen hakemisesta. Jos mainintaa ei ole, hakijan oletetaan hakevan täyttä vanhuuseläkettä.

Ulkomailta tulevalla P2000 SED:llä (Vanhuseläkehakemus) tai P2200 SED:llä (Työkyvyttömyyseläkehakemus) tai SED:n liitteillä pitää mainita, että Suomesta haetaan työuraeläkettä. Jos mainintaa ei ole, eläkelaitos käsittelee hakemuksen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkehakemuksena. Oikeutta työuraeläkkeeseen ei tutkita.

Muut eläkehakemukseen liittyvät sanomat toisesta EU-maasta

Toisen EU-maan laitos lähettää hakemussanoman lisäksi seuraavat SED:t

 • P3000 FI (Maakohtaiset tiedot)
 • P4000 (Vakuutushistoriaa koskeva ilmoitus)
 • P5000 (Vakuutus/asumiskaudet)
 • P6000 (Eläkepäätös)
 • P7000 (Eläkepäätösten yhteenveto)

Eläkehakemukseen voi liittyä myös lisätietojen pyytämiseen ja vastaanottamiseen kuuluvia SED:jä

 • P8000 (Lisätietopyyntö)
 • P9000 (Vastaus lisätietopyyntöön)
 • P10000 (Lisätietojen toimittaminen)
 • H120 (Lääketieteellistä tietoa koskeva pyyntö)
 • H121 (Lääketieteellistä tietoa koskeva ilmoitus / Vastaus lääketieteellistä tietoa koskevaan pyyntöön)

Ulkomaan laitoksen lähettämät sanomat välittyvät eläkelaitokselle Kelan yhteyspisteen ja AREK:n ESSI-sovelluksen kautta. Ulkomaan P7000 SED välittyy eläkelaitokselle, jos eläkelaitos on ilmoittanut haluavansa vastaanottaa sen.

Tarkemmat tiedot

AREK:n Essi-sovellus välittää P6000 ja P7000 sanomat Eläketurvakeskukselle eläkerekisteriin rekisteröintiä varten.
 

Lääketieteellinen selvitys voi olla hakemusta koskevan SED:n liitteenä

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen (P2200 SED) liitteenä voi olla lääkärinlausuntoja. Jos lähetettävän sanoman liitteenä on lääketieteellistä tietoa sisältävä asiakirja, liite tulee merkitä erityisellä tavalla. RINA:ssa lääketieteellinen liite on merkitty asiakirjan nimen vieressä olevaan ikoniin.

Lääketieteellinen selvitys voi saapua myös erillisellä lääketieteellisen tiedon ilmoittamista koskevan H_BUC_09 kautta käyttämällä SED:iä H120.

Vakuutuskausien pyytäminen ja lähettäminen

Eläkehakemus BUC:eissa (P_BUC_01 – 03) vakuutuskausia koskeva P5000 SED on pakollinen.

Teoreettinen laitos pyytää AREK:n Vakuutuskausisovelluksella P5000 Suomen vakuutuskaudet. Vakuutuskausisovelluksesta välitetään P5000 SED AREK:n Essi:n koosteisilla palveluilla eläkelaitoksen RINA:an.

Teoreettinen laitos lähettää P5000 SED:n Kelan yhteyspisteelle, josta se välitetään

 • muille BUC:n osapuolille
 • EESSI-sanomarekisteriin ja
 • AREK:n Essi-sovellukselle.

Teoreettiselle laitokselle tulee AREK:n Essi-sovelluksen kautta tieto lähettämästään sanomasta P5000 sekä sanomakopiosta muodostettu pdf-tiedoston, joka sisältää sanoman tiedoista muodostetun käyttäjäystävällisen muotoilun.

Eläkepäätöstä koskevan P6000 SED:n muodostaminen ja lähettäminen

Teoreettinen laitos muodostaa ja lähettää eläkepäätöstä koskevan P6000 SED:n AREK:n Essi-sovelluksen koosteisilla palveluilla eläkelaitoksen RINA:an tai täyttää P6000 SED:n tiedot RINA:ssa.

Teoreettinen laitos laatii P6000 SED:n myös seurannaislaitoksen puolesta seurannaislaitoksen antaman päätöksen mukaisesti.

Teoreettinen laitos lähettää P6000 SED:n Kelan yhteyspisteelle, josta se välitetään

 • muille BUC:n osapuolille
 • EESSI-sanomarekisteriin ja
 • AREK:n Essi-sovellukselle.

Teoreettiselle laitokselle tulee AREK:n Essi-sovelluksen kautta lähettämästään sanomasta kopio.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 6.12.2020 – toistaiseksiJulkaistu 6.12.2020

Eläkehakemuksesta erillään olevat eläkesektorilla käytettävät BUC:t

Erilaisia lisätietoja ja ilmoituksia varten on olemassa varsinaisesta eläkehakemusprosessista erillään olevia liiketoiminnan tapauskuvauksia BUC:ja:

 • P_BUC_05 (Kertaluonteinen eläketietoja koskeva pyyntö)
 • P_BUC_06 (Eläketietoja koskeva ilmoitus)
 • P_BUC_09 (Henkilön olosuhteiden muutos)

Lisäksi on oma BUC koskien siirtymää paperiprosessista EESSI:in P_BUC_10 (Siirtymätapaukset). Tähän liittyvästä menettelystä on kerrottu tarkemmin ohjeessa ”Milloin on kysymys EESSI:n mukaisesta eläkehakemusprosessista?”

Tarkemmat tiedot

P_BUC_04 koskee lastenhoitokausia ja ne liittyvä täytäntöönpanoasetuksen 44 artiklan säännöksen toimeenpanoon, jolla ei ole merkitystä työeläkkeen määräytymiseen. Eläketurvakeskus vastaa lastenhoitokausia koskeviin toisten EU-maiden tiedusteluihin.
 

P_BUC_05 (Kertaluonteinen eläketietoja koskeva pyyntö)

Alla olevassa taulukossa on lueteltu SED:t, jotka liittyvät tähän BUC:iin. Taulukossa CO (Case Owner) tarkoittaa EESSI-asian omistajaa ja CP (Counter Party) EESSI-asian vastapuolta.

 

CO 

CP 

LisätietopyyntöBUC:n aloittava SED 

P8000 

 

Lisätietopyyntö 

 

P8000 

Vakuutushistoriaa koskeva ilmoitus

P4000 

P4000 

Vakuutus-/asumiskaudet 

P5000 

P5000 

Eläkepäätös 

P6000 

P6000 

Vastaus lisätietopyyntöön

P9000 

P9000 

Ilmoitus eläkepäätösten yhteenvedosta

P7000 

P7000 

Ilmoitus kuolemantapauksesta

H070 

H070 

Lääketieteellistä tietoa koskeva ilmoitus / Vastaus lääketieteellistä tietoa koskevaan pyyntöön

H121 

H121 

Osapuolen poistosanoma

X006 

 

Osapuolen lisäyssanoma

X005 

X005 ms* 

Uudelleenohjaussanoma

X007 ms* 

X007 ms* 

Mitätöintisanoma

X008 

X008 

Muistutussanoma

X009 

X009 

Vastaus muistutussanomaan

X010 

X010 

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoittamissanoma

X050 

X050 

Osallistujamuutos

 

X100 ms* 

Lähetetyn SED:n päivittäminen** 

 

 

*CP voi poistaa tai lisätä osapuolia EESSI-asiaan vain oman maan sisällä. 

**P- ja H-sanomiin voi tehdä updaten eli lähettää aiemman sanoman korvaavan sanoman.

P_BUC_06 (Eläketietoja koskeva ilmoitus)

Alla olevassa taulukossa on lueteltu SED:t, jotka liittyvät tähän BUC:iin. Taulukossa CO (Case Owner) tarkoittaa EESSI-asian omistajaa ja CP (Counter Party) EESSI-asian vastapuolta.

 

CO 

CP 

Vakuutus-/asumiskaudet 

P5000 

 

Eläkepäätös 

P6000 

 

Ilmoitus eläkepäätösten yhteenvedosta

P7000 

 

Lisätietojen toimittaminen 

P10000 

 

Osapuolen lisäyssanoma

X005 

X005 ms* 

Uudelleenohjaussanoma

X007 ms* 

X007 ms* 

Mitätöintisanoma

X008 

 

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoitussanoma

X050 

X050 

Osallistujamuutos

 

X100 ms* 

Lähetetyn SED:n päivittäminen** 

 

 

*CP voi poistaa tai lisätä osapuolia EESSI-asiaan vain oman maan sisällä  

**P- sanomiin voi tehdä updaten eli lähettää aiemman sanoman korvaavan sanoman.

P_BUC_09 (Henkilön olosuhteiden muutos)

Alla olevassa taulukossa on lueteltu SED:t, jotka liittyvät tähän BUC:iin. Taulukossa CO (Case Owner) tarkoittaa EESSI-asian omistajaa ja CP (Counter Party) EESSI-asian vastapuolta.

 

CO 

CP 

Henkilön olosuhteiden muutos

P14000 

 

Osallistujan lisäyssanoma

X005 

X005 ms* 

Uudelleenohjaussanoma

X007 ms* 

X007 ms* 

Mitätöintisanoma

X008 

 

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoitussanoma

X050 

X050 

Osallistujamuutos

 

X100 ms* 

Lähetetyn SED:n päivittäminen** 

 

 

*CP voi poistaa tai lisätä osapuolia EESSI-asiaan vain oman maan sisällä  

**P- sanomiin voi tehdä updaten eli lähettää aiemman sanoman korvaavan sanoman.

H_BUC_07 (Ilmoitus kuolemantapauksesta)

Alla olevassa taulukossa on lueteltu SED:t, jotka liittyvät tähän BUC:iin. Taulukossa CO (Case Owner) tarkoittaa EESSI-asian omistajaa ja CP (Counter Party) EESSI-asian vastapuolta.

 

CO 

CP 

Ilmoitus kuolemantapauksesta

H070 

 

Ilmoitus / Tietopyyntö

 

H001 

Vastaus tietopyyntöön 

H002 

 

Osallistujan lisäyssanoma

X005 

X005 

Osallistujan poistosanoma

X006 

 

Uudelleenohjaussanoma

 

X007 

Mitätöintisanoma

X008 

 

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoitussanoma

X050 

X050 

Osallistujamuutos

 

X100 

 

Update H070 

 

Ulkomaan laitos lähettää lisätietopyynnön tai tiedonannon

Ulkomaan laitos voi lähettää lisätietopyynnön tai tiedonannon mille tahansa Suomen toimijalle.

Kelan yhteyspiste välittää eläkelaitokselle osoitetut sanomat

 • eläkelaitoksen RINA:an
 • EESSI-sanomarekisteriin
 • Kelan henkilöntunnistuspalveluun ja
 • AREK:n Essi-sovellukselle.

Henkilön tunnistuminen määräytyy vastaavasti kuin eläkehakemuksen osalta. AREK:n Essi-sovellus välittää tunnistuksen vaiheiden jälkeen sanomakopion eläkelaitokselle ja/tai Eläketurvakeskukselle.

Myös lisätietojen osalta eläkelaitos ja Eläketurvakeskus välittävät tarvittaessa sanoman oikealle vastaanottajalle ja lisäävät tarvittaessa osapuoleksi Kelan.

Jos ulkomaan laitos ilmoittaa henkilön olosuhteissa tapahtuneesta muutoksesta P10000 SED:llä, eläkelaitos välittää muutostiedon Eläketurvakeskukselle sähköpostitse. Jos Kela ei ole asian osapuolena, eläkelaitos lisäyttää Kelan X005 SED:llä.

Eläketurvakeskukselle rekisteröitäväksi tulevat SED:t

AREK:n ESSI-sovellus välittää Eläketurvakeskukselle rekisteröintiä varten kopion

 • ulkomaan eläkepäätöstä koskevasta P6000 SED:stä
 • ulkomaisen yhteyslaitoksen päätösten yhteenvetoa koskevasta P7000 SED:stä
 • olosuhdemuutosilmoitusta koskevasta P14000 SED:stä
 • kuolintietoja koskevasta H070 SED:stä.

Ulkomaan lisätietopyyntöön vastaaminen, sanomien muodostaminen ja lähettäminen

Eläketurvakeskus tai eläkelaitos muodostaa ja lähettää toiselle EU-maalle lähetettävät SED:t. Eläketurvakeskuksen tai eläkelaitoksen RINA lähettää sanoman Kelan yhteyspisteelle, joka välittää sanoman

 • muille BUC:n osapuolille
 • EESSI-sanomarekisterille ja
 • AREK:n Essi-sovellukselle.

Eläketurvakeskus ja/tai eläkelaitos saa kopion lähettämästään sanomasta AREK:n Essi-sovelluksen kautta.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 4.10.2021 – toistaiseksiJulkaistu 4.10.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty kuntoutustuen jatkamista koskevia menettelyjä EESSI-prosessissa.

Lääketieteellisen tiedon vaihtamiseen ja siihen liittyviin kustannuksiin on vahvistettu horisontaalisia BUC:ja.

Lääketieteellistä lisätietoa voidaan vaihtaa myös eläkehakemusta koskevaan BUC:iin liittyvien P8000 (Lisätietopyyntö) ja P9000 (Vastaus lisätietopyyntöön) SED:eillä.

Lääketieteellisen tiedon merkitseminen SED:iin

Kun lääketieteellistä tietoa lähetetään toiseen EU-maahan, tulee SED:iin merkitä se erityisellä tavalla. RINA:ssa lääketieteellinen liite merkitään lataamisen jälkeen asiakirjan nimen vieressä olevasta ikonista, joka muuttuu harmaasta vihreäksi. Lääketieteellisen tiedon merkitseminen SED:iin tulee tehdä riippumatta siitä, millä SED:llä tieto lähetetään.

P8000 SED Suomeen toisesta EU-maasta

Lähtökohtaisesti Eläketurvakeskus vastaa ulkomailta tuleviin tiedusteluihin, kun Eläketurvakeskus on yhteyslaitos.

Jos toinen EU-maa pyytää Suomesta lääketieteellistä tietoa P8000 SED:llä, joka on osoitettu sekä Eläketurvakeskukselle että eläkelaitokselle, sanomakopio välittyy vain Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus pyytää tarvittavat tiedot eläkelaitokselta EESSI:n ulkopuolella ja vastaa toiselle EU-maalle P9000 SED:llä.

Jos lääketieteellistä tietoa pyydetään suoraan eläkelaitokselta ja P8000 SED on osoitettu vain eläkelaitokselle, eläkelaitos vastaa toiselle EU-maalle P9000 SED:llä.

P8000 SED Suomesta toiseen EU-maahan

Jos Suomen eläkelaitos tarvitsee lääketieteellistä tietoa toisesta EU-maasta, eläkelaitos voi lähettää suoraan P8000 SED:n toiseen EU-maahan ja pyytää tarvitsemaansa tietoa suoraan toisen EU-maan laitokselta. Tällöin P8000 ei tule Eläketurvakeskukselle tiedoksi.

Lääketieteellisen tiedon pyytämistä ja siihen vastaamista koskeva horisontaalinen BUC

 • H_BUC_08 Lääkärinlausuntoa koskeva pyyntö (Request for Medical Report). Alla olevassa taulukossa on lueteltu tähän BUC:iin liittyvät SED:t.

 

CO 

CP 

Lääketieteellistä tietoa koskeva pyyntö

H120 

 

Lääketieteellistä tietoa koskeva ilmoitus/Lääketieteellistä tietoa koskeva vastaus

 

H121 

Ilmoitus / tietopyyntö

H001 

H001 

Vastaus tietopyyntöön 

H002 

H002 

BUC:n sulkemissanoma

X001 

 

Uudelleenohjaussanoma

 

X007 

Mitätöintisanoma

X008 

X008 

Muistutussanoma

X009 

X009 

Vastaus muistutussanomaan

 

X010 

Liiketoimintapoikkeuksen muistutussanoma

X050 

X050 

Osallistujamuutos

 

X100 

 

 

Update H121 

BUC aloitetaan H120 SED:llä, jonka lääketieteellistä tietoa pyytävän EESSI-asian omistaja lähettää. Vastauksena EESSI-asian vastapuoli lähettää H121 SED:n ja liittää lääketieteellisen tiedon SED:iin. BUC sisältää myös aliprosesseja.

Lääketieteellinen lisätieto voi olla EU:ssa yhteisesti määritelty yksityiskohtainen lääkärinlausunto (Detailed Medical Report) tai muu pyydetty lääketieteellinen selvitys. Suomessa käytetään edelleen ensisijassa kansallisia lääkärinlausuntoja ja yksityiskohtainen lääkärinlausunto lähetetään vain pyynnöstä.

Menettely, kun toisen EU-maan laitos pyytää lääkärinlausuntoa Suomesta H_BUC_08:lla

Lääkärinlausuntopyyntöä koskevan EESSI-asian omistaja toisessa EU-maassa voi lähettää pyynnön vain yhdelle laitokselle Suomessa.

Jos henkilö on ollut työeläkevakuutettu, työeläkejärjestelmä vastaa lausunnon hankkimisesta.

 • Jos pyyntö on osoitettu eläkelaitokselle, eläkelaitos vastaa prosessista kokonaisuudestaan eli lääkärinlausunnon hankkimisesta ja sen lähettämisestä toiseen EU-maahan.
 • Jos pyyntö on osoitettu Eläketurvakeskukselle, Eläketurvakeskus vastaa prosessista yhdessä eläkelaitoksen kanssa EESSI:n ulkopuolella ja Eläketurvakeskus lähettää lääkärinlausunnon toiseen EU-maahan.

Jos henkilö ei ole ollut työeläkevakuutettuna Suomessa, vastaa Kela lääkärinlausunnon hankkimisesta. Työeläkejärjestelmään tullut pyyntö uudelleen ohjataan Kelaan.

Kun itsenäinen H_BUC_08 on osoitettu Eläketurvakeskukselle, mutta henkilön eläkehakemus on jo ratkaistu, Eläketurvakeskus uudelleen ohjaa BUC:n eläkelaitokselle. Aliprosessia H_BUC_08 ei voi uudelleen ohjata.

Menettely, kun Suomesta pyydetään lääketieteellistä lisätietoa toisesta EU-maasta H_BUC_08:lla

Kun EESSI-asian omistaja on Suomessa, lähtökohtana on, että kukin toimija pyytää itse tarvitsemansa lääkärinlausunnon tai muun selvityksen.

Lääketieteellisiä tietoja koskeva ilmoitus

 • H_BUC_09 Lääketieteellisiä tietoja koskeva ilmoitus (Notification of Medical Information). Alla olevassa taulukossa on lueteltu tähä BUC:iin liittyvät SED:t. 
 

CO 

CP 

Lääketieteellistä tietoa koskeva ilmoitus/Vastaus lääketieteellistä tietoa koskevaan pyyntöön

H121 

 

Ilmoitus / tietopyyntö

 

H001 

Vastaus tietopyyntöön 

H002 

 

Uudelleenohjaussanoma

-? 

X007 

Mitätöintisanoma

X008 

X008 

Muistutussanoma

X009 

 

Vastaus muistutussanomaan

 

X010 

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoitussanoma

X050 

X050 

Osallistujamuutos

 

X100 

 

Update H121 

 

Lääketieteellisen tiedon voi lähettää toiseen jäsenvaltion ilman eri pyyntöä, jos se on tarpeellista. Tällöin BUC aloitetaan H121 SED:llä.

Lääketieteellisen selvityksen hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia koskeva BUC

 • H_BUC_04 Hallinnollisen tarkastuksen tai lääkärintarkastuksen korvaaminen (Reimbursement of Administrative Check or Medical Examination). Alla olevassa taulukossa on lueteltu tähän BUC:iin liittyvät SED:t.

 

CO 

CP 

Korvaushakemus – Hallinnollinen tarkastus / lääketieteellinen tieto

H020 

 

Vastaus korvaushakemukseen – Hallinnollinen tarkastus / lääketieteellinen tieto

 

H021 

Ilmoitus / tietopyyntö

H001 

H001 

Vastaus tietopyyntöön 

H002 

H002 

Uudelleenohjaussanoma

X007 

X007 

Mitätöintisanoma

X008 

X008 

Muistutussanoma

X009 

X009 

Vastaus muistutussanomaan

X010 

X010 

Tarkennussanoma

X012 

X012 

Vastaus tarkennukseen

X013 

X013 

Liiketoimintapoikkeuksen ilmoitussanoma

X050 

X050 

Osallistujamuutos

 

X100 

 

Update ei mahdollinen 

Update ei mahdollinen 

Uusia lääketieteellisiä tutkimuksia pyytävä laitos vastaa tutkimuskustannuksista. EU-säännösten mukaisesta kustannusten korvaamisesta on luovuttu Pohjoismaiden ja Ison-Britannian kesken.

Niissä tilanteissa, joissa toisen EU-maan laitos osoittaa lääketieteellistä lisäselvitystä koskevan pyynnön Eläketurvakeskukselle, Eläketurvakeskus täyttää kustannusten korvaamisen liittyvät SED:t eläkelaitoksen puolesta ja välittää toiselle EU-maalle eläkelaitoksen ilmoittamat maksutiedot. Eläketurvakeskus välittää myös toiselta maalta saamansa vastaukset eläkelaitokselle tiedoksi.

Jos toisen EU-maan laitos lähettää lääketieteellistä selvitystä koskevan pyynnön suoraa eläkelaitokselle, eläkelaitos huolehtii myös kustannusten korvaamista koskevien SED:ien lähettämisestä itse.

SED:n H020 kohdassa 1 ”Kokonaissaatava” tulee täyttää pakollisina tietoina seuraavat kohdat:

 • 1.1.1. ja 1.1.2. Velkojalaitoksen tunnus ja nimi
 • 1.2. Velkojalaitoksen antama koonnin viite
 • 1.3. Laskujen kokonaismäärä
 • 1.4.1. Määrä
 • 1.4.2. Valuutta

Näiden lisäksi SED:iin tulisi täyttää Kohta 1.6. Pankkitilitiedot (IBAN ja BIC-SWIFT).

SED:n H020:lla osio 2 on otsikoitu ”2. Yksittäinen saatava”.

Tämän osion alla on henkilötiedot, jotka mielestämme on syytä antaa SEDillä.

Henkilötietojen lisäämisen jälkeen aktivoituvat 2-osion pakolliset tiedot, joita ovat:

 • 2.2.1. Viitaten toimittamaanne lääkärintarkastusta koskevaan pyyntöön
 • 2.2.1. Laatimispäivä
 • 2.2.3. Velkojalaitoksen laskunumero
 • 2.2.4.1. Määrä 
 • 2.2.4.2. Valuutta

Kela hankkii lääketieteellisen selityksen, jos EESSI-asian osapuolina ovat vain Eläketurvakeskus ja Kela. Tällöin Kela huolehtii kustannusten korvaamista koskevien SED:ien lähettämisestä.

Kuntoutustuen jatkoa koskevat lääkärinlausunnot EESSI-prosessissa

Työkyvyttömyyseläkkeelle haetaan normaalisti jatkoa pelkällä lääkärinlausunnolla. Työkyvyttömyyseläkkeen jatkoa koskevat lääkärinlausunnot lähetetään myös EESSI:ssä toiseen EU-maahan.

Eläkelaitos toimittaa jatkolausunnot Eläketurvakeskukselle, joka tutkii henkilön kokonaistilanteen ja toimittaa lääkärinlausunnon ulkomaille seuraavissa tilanteissa:

 • eläkkeenhakijalla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä toisessa EU-maassa tai maksussa osa- tai täysi työkyvyttömyyseläke toisesta EU-maasta tai
 • hakijan EU-maan työkyvyttömyyseläkehakemus on aiemmin hylätty.

Eläkehakemusta ei lähetetä toiseen EU-maahan, jos hakemus on hylätty toisessa maassa jollain seuraavista syistä:

 • Ei vakuutettua, eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa
 • Ei eläkkeeseen oikeuttavaa työskentelyä tai muut juridiset edellytykset eivät täyty
 • Työskentelyä alle 12 kk, ei eläkeoikeutta.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 16.9.2020 – toistaiseksiJulkaistu 4.5.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty sähköiseen hakemusten välittämiseen siirtymisestä johtuvat muutokset.

Hakemuksen sähköinen välittäminen Kelasta työeläkejärjestelmään

Kela välittää vastaanottamansa eläkehakemuksen liitteineen työeläkejärjestelmälle sähköisesti asiasanomanvälityspalvelun (Assa) kautta. Kela toimittaa hakemuksen työeläkejärjestelmälle.

Kela ilmoittaa sanoman tiedoissa, mitä eläkkeitä hakemuksella haetaan.

 • Jos hakemuksella haetaan Suomen työeläkettä, hakemus ohjataan teoreettiselle eläkelaitokselle.
 • Jos hakemuksella haetaan ulkomaista eläkettä, hakemus ohjataan suoraan Eläketurvakeskuksen ulkomaan palvelut -osastolle (UP-osasto).
 • Jos hakemuksella haetaan sekä työeläkettä että ulkomaista eläkettä, saavat eläkelaitos ja Eläketurvakeskuksen UP-osasto hakemuksen käsiteltäväksi samanai