Vanhuuseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2020 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2020
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty 1.1.2020 voimaantullut yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen muutos. Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos määräytyy hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kuukauden työansioiden perusteella.

Jos työntekijällä on vakuutettuja työansiota sekä yksityisen että julkisten alojen työeläkelakien mukaan, vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten työansioita 2 viimeisen kalenterivuoden aikana.

Yksityisen alan eläkejärjestelmän sisäinen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään työansioiden perusteella. Yksityisen alan eläkejärjestelmän ratkaisevana eläkelaitoksena toimii se eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten työansioita viimeisen 1 kalenterikuukauden aikana.

Julkisen alan eläkejärjestelmän vilmalaitoksena toimii aina Keva.

Työansioiden määrästä riippumatta vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee tietyissä tilanteissa aina Keva, Merimieseläkekassa tai Mela.

Mikä on vanhuuseläkkeen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä käytettävä tarkasteluaika?

Vanhuuseläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä 2 vuoden tarkasteluajalla tarkoitetaan niitä 2 vuotta, joina

 • eläkkeenhakijalla on työansioita viimeksi ennen eläkehakemuksen vireilletulovuotta ja
 • tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos päätellään vanhuuseläkehakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden aikana vakuutettujen työansioiden perusteella.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Ratkaisevan eläkelaitoksen päättely, kun työntekijällä on sekä yksityisellä että julkisella alla vakuutettua työskentelyä

Esimerkissä työntekijällä on vakuutettu työansioita seuraavasti

 • Vuonna 2016 YEL-työtulo 15 000 euroa
 • Vuonna 2017 JuEL ansiota 30 000 euroa
 • Vuonna 2018 JuEL-ansiota 20 000 euroa
 • Vuonna 2019 TyEL-laitoksessa ansiota 12 000 e ja TyEL-laitos 2 ansiota 15 000 euroa.
 • Tarkasteluvuodet ovat 2018 ja 2019.
 • Vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee yksityisen alan eläkejärjestelmän eläkelaitos, koska yksityinen sektori on vakuuttanut eniten työansiota vuosien 2018 ja 2019 aikana.
 • Yksityisten alojen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden perusteella eli maaliskuun 2020 perusteella. Yksityisen alan eläkelaitoksista eniten työansioita on vakuuttanut maaliskuussa TyEL-laitos 2, joka ratkaisee hakemuksen.

2016

2017

2018

2019

2020, vanhuuseläkehakemus

vireille 15.4.2020

YEL-työtulo 15 000 e

JuEL-ansioita 30 000 e

JuEL

20 000 e

 

 

TyEL-laitos 1:

12 000 e

TyEL-laitos 2:

15 000 e

 

TyEL-laitos 1, ansioita maaliskuussa 1 500 e

TyEL-laitos 2, ansiota maaliskuussa 2 000 e

TyEL-laitos 3, ansiota huhtikuussa 6 000 e

Milloin Keva toimii vanhuuseläkkeessä vilmalaitoksena työansioiden määrästä riippumatta?

Työansioiden määrästä riippumatta vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee Keva seuraavissa tilanteissa: 

 • Eläkkeenhakijan virka- tai työsuhteeseen perustuva eläketurva on eläkehakemuksen vireille tullessa järjestetty vain JuEL:n mukaan.
 • Eläkkeenhakija on säilyttänyt oikeutensa JuEL:n voimaanpanolain (82/2016) 1 §:n 5 momentissa tarkoitettujen lakien mukaiseen lisäeläkeosuuteen.
 • Eläkkeenhakija on säilyttänyt oikeutensa JuEL:n voimaanpanolain mukaiseen henkilökohtaiseen tai ammatilliseen eläkeikään.

Tarkemmat tiedot

Virka- tai työsuhteita eivät ole

 • perhehoitajan tehtävät
 • omaishoitajan tehtävät
 • luottamushenkilön tehtävät (myös lautamiehet).

Milloin Merimieseläkekassa toimii vanhuuseläkkeessä vilmalaitoksena tai yksityisen alan ratkaisevana eläkelaitoksena työansioiden määrästä riippumatta?

Työansioiden määrästä riippumatta vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee Merimieseläkekassa, jos työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle MEL:n mukaisessa alennetussa eläkeiässä ja vilmalaitokseksi ei määräydy Keva. 

MEL:n alemmasta eläkeiästä huolimatta Keva on vilmalaitos, jos

 • eläkkeenhakijalla on oikeus JuEL:n voimaanpanolain 1 §:n 5 momentissa tarkoitettujen lakien mukaiseen lisäeläkeosuuteen tai
 • eläkkeenhakijalla on oikeus JuEL:n voimaanpanolain mukaiseen henkilökohtaiseen tai ammatilliseen eläkeikään tai
 • eläketurva on järjestetty eläkehakemuksen vireilletullessa vain JuEL:n mukaan.

Milloin Mela toimii vanhuuseläkkeessä vilmalaitoksena tai yksityisen alan ratkaisevana eläkelaitoksena työansioiden määrästä riippumatta?

Työansioiden määrästä riippumatta vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee Mela seuraavissa tilanteissa:

 • Eläkkeenhakijalla on oikeus maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaiseen luopumistukeen.

Mela ei kuitenkaan toimi vanhuuseläkkeen ratkaisevana eläkelaitoksena, jos

 • vanhuuseläkkeen ratkaisevaksi eläkelaitokseksi määräytyy Keva JuEL:n voimaanpanolain mukaisen lisäturvan tai henkilökohtaisen tai ammatillisen eläkeiän vuoksi
 • vanhuuseläkkeen ratkaisevaksi eläkelaitokseksi määräytyy Keva sen vuoksi, että eläketurva on järjestetty eläkehakemuksen vireilletullessa JuEL:n mukaan
 • vanhuuseläkkeen ratkaisevaksi eläkelaitokseksi määräytyy Merimieseläkekassa siksi, että eläkkeenhakijalla on oikeus MEL:n mukaiseen alempaan eläkeikään.

Yksityisten alojen rekisteröity lisäeläketurva tai vapaamuotoinen suojattu lisäeläketurva ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn

Yksityisten alojen rekisteröity TEL- ja YEL-lisäeläketurva ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen määräytymiseen.

Yksityisten alojen vapaamuotoinen suojattu lisäeläketurva ei vaikuta ratkaisevan eläkelaitoksen määräytymiseen.

Eläkelaitokset voivat halutessaan sopia, että vilmamenettelyä ei lisäeläketurvatilanteessa noudateta.

Vilmaa ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu tarkasteluajalla eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu tarkasteluajalla eniten sellaisessa eläkejärjestelmässä, joka ei kuulu vilmamenettelyn piiriin.

Seurannaisratkaisuihin ei sovelleta vilmamenettelyä, jos työansioita on tarkasteluajalla vakuutettu eniten sellaisessa eläkejärjetelmässä, joka ei kuulu vilmamenttelyn piiriin.

Mikä eläkelaitos ratkaisee vanhuuseläkehakemuksen, jos hakijalla ei ole työansioita vuoden 2004 jälkeen?

Jos eläkkeenhakijalla ei ole työansioita vuoden 2004 jälkeen, vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa on viimeksi vakuutettu työansioita (eli viimeisimmän työskentelyn vakuuttanut eläkelaitos).

Jos viimeksi vakuuttanut eläkelaitos näissä tilanteissa on vilman ulkopuolinen eläkelaitos, vilmamenettelyä ei sovelleta. Vilman ulkopuolinen eläkelaitos on pääasiallinen eläkelaitos ja se jakaa hakemuksen tarvittaessa käsiteltäväksi yksityisen alan ratkaisevalle eläkelaitokselle, Kevalle ja vilman ulkopuolisille eläkelaitoksille.

Sopiminen vanhuuseläkehakemuksen ratkaisevasta eläkelaitoksesta

Jos eläkehakemuksen käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista, eläkelaitokset voivat sopia, että

 • vilmamenettelyä noudatetaan tilanteessa, jossa sitä ei lain mukaan olisi noudatettava
 • vilmalaitoksen tehtävät hoitaa jokin muu eläkelaitos kuin säädösten perusteella määräytyvä eläkelaitos tai
 • vilmamenettelyä ei noudateta.

Jos sopimismahdollisuutta käytetään, eläkkeenhakijalle on ilmoitettava, mikä eläkelaitos käsittelee eläkkeenhakijan eläkeasian.

Eläkelaitoksen tulee selvittää sopimisen vaikutukset rekistereiden toimintaan.

Tarkemmat tiedot

Kansanedustaja jää vanhuuseläkkeelle suoraan kansanedustajan työstä

Vanhuuseläkehakemus voidaan sopia ratkaistavaksi Kevassa silloin, kun kansanedustaja jää vanhuuseläkkeelle suoraan kansanedeustajapalveluksesta. Näin eläkkeenhakija saa päätöksen kansanedustajan eläketurvasta ja vilman piiriin kuluvasta eläketurvasta Kevasta.

Vanhuuseläkehakemksen voi ratkaista se eläkelaitos, johon hakemus on ohjautunut

Vanhuuseläkehakemuksen voi ratkaista se eläkelaitos, johon eläkehakemus on ohjattu päättelyohjelman avulla. Tämä eläkelaitos voi kuitenkin halutessaan siirtää eläkehakemuksen myös siihen eläkelaitokseen, jossa on tarkasteluajalla vakuutettu eniten työansioita.

Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä käytetään niitä rekisteritietoja, jotka ovat käytettävissä eläkehakemuksen vireilletulohetkellä. Tarpeettoman käsittelyviipeen välttämiseksi vanhuuseläkehakemuksen voi ratkaista se eläkelaitos, johon eläkehakemus on ohjattu.

Eläkettä maksava eläkelaitos myöntää vanhuuseläkkeen, kun muu eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi

Eläkettä maksava eläkelaitos antaa päätöksen, kun eläkkeenhakijalle myönnetään vanhuuseläke suoraan muun eläkkeen jälkeen.

Mikä eläkelaitos myöntää vanhuuseläkkeen työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen?

Jos työkyvyvyttömyyseläke on ollut vilmaeläke, työkyvyttömyyseläkettä maksanut eläkelaitos ratkaisee vanhuuseläkettä koskevan hakemuksen.

Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole sovellettu vilmamenettelyä, työkyvyttömyyseläkkeen vanhuuseläkehakemuksen ratkaisevat ne eläkelaitokset, jotka ovat maksaneet työkyvyttömyyseläkettä.

Tarkemmat tiedot

Mikä eläkelaitos myöntää vanhuuseläkkeen työkyvyttömyyseläkkeen aikana karttuneesta työskentelystä, jos eläkkeenhakija on työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen aikana sellaisessa eläkejärjestelmässä, josta ei ole myönnetty työkyvyttömyyseläkettä?

Jos työkyvyttömyyseläkettä saava vanhuuseläkkeenhakija on työskennellyt työkyvyttömyyseläkkeen aikana sellaisessa eläkejärjestelmässä, josta ei ole myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, vanhuuseläkkeen myöntää tältä osin sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, josta vanhuuseläkettä on eläkeaikaisen työskentelyn perusteella karttunut.

Jos työskentelyä on vakuutettu useammassa eri yksityisen alan eläkelaitoksessa, vanhuuseläkkeen myöntää se yksityisen alan eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita tarkasteluajalla.

Esimerkiksi: Työkyvyttömyyseläke JuEL ja eläkkeen aikana yritystoimintaa

 • Henkilölle on myönnetty aiemmin työkyvyttömyyseläke ainoastaan JuEL:sta.
 • Työkyvyttömyyseläkkeen aikana henkilö on aloittanut yritystoiminnan.
 • Yritystoiminnasta karttuneen vanhuuseläkkeen myöntää hakemuksesta YEL-eläkelaitos.

Mikä eläkelaitos myöntää vanhuuseläkkeen työuraeläkkeen jälkeen?

Työuraeläkkeellä olevan henkilön vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, joka maksaa henkilölle työuraeläkettä.

Mikä eläkelaitos myöntää vanhuuseläkkeen osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen?

Osittaisella vanhuuseläkkeellä olevan henkilön vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, joka maksaa henkilölle osittaista vanhuuseläkettä.

Mikä eläkelaitos myöntää vanhuuseläkeen osa-aikaeläkkeen jälkeen?

Osa-aikaeläkettä maksava eläkelaitos ratkaisee vanhuuseläkehakemuksen. 

Tarkemmat tiedot

Jos vanhuuseläkettä koskeva hakemus tulee vireille ajankohtana, jolloin henkilö on vielä osa-aikaeläkkeellä (osa-aikaeläke on maksussa), vanhuuseläkehakemus ohjautuu ratkaistavaksi osa-aikaeläkettä maksavaan eläkelaitokseen. Jos osa-aikaeläke on lakannut ennen vanhuuseläkehakemuksen vireilletuloa, vanhuuseläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos määräytyy lähtökohtaisesti työansioiden perusteella.

Vanhuuseläkkeestä tulee vilmaeläke, vaikka henkilö olisi saanut osa-aikaeläkettä sekä yksityiseltä että julkiselta alalta.

Mikä eläkelaitos myöntää vanhuuseläkkeen osa-aikaeläkkeen jälkeen, jos hakija saa osa-aikaeläkettä yksityiseltä ja julkiselta alalta?

Jos vanhuuseläkkeen hakija saa osa-aikaeläkettä sekä vilman piiriin kuuluvan jonkin yksityisen alan työeläkelain perusteella että JuEL:a edeltävien lakien perusteella, vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee se osa-aikaeläkettä maksava eläkelaitos, josta myönnettävä vanhuuseläke alkaa aiemmin.

Jos vanhuuseläke alkaa samaan aikaan sekä yksityisen alan työeläkelain että JuEL:n perusteella, vanhuuseläkehakemuksen ratkaisee Keva.

Mikä on vanhuuseläkeasian ratkaiseva eläkelaitos, kun vanhuuseläke myönnetään työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen sijaan?

Vanhuuseläkeasian ratkaisee työkyvyttömyyseläke- tai työuraeläkehakemusta käsittelevä eläkelaitos, kun vanhuuseläke myönnetään työkyvyttömyyseläkkeen tai työuraeläkkeen sijaan ja eläke lasketaan vanhuuseläkkeenä sekä julkiselta alalta että yksityiseltä alalta.

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos vanhuuseläke lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä julkiselta alalta ja yksityiseltä alalta vanhuuseläkkeenä.

Tarkemmat tiedot

Jos eläkkeenhakija on hakenut eläkettä työkyvyttömyyseläkehakemuksella tai työuraläkehakemuksella ja eläkehakemus on ohjautunut yksityisen alan eläkelaitokseen, yksityisen alan eläkelaitos jakaa eläkehakemuksen Kevalle.

Eläkelaitokset voivat sopia, että vilmamenettelyä sovelletaan.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2021 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty 1.1.2021 voimaantulleet lainmuutokset, joiden perusteella Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevalle 1.1.2021 alkaen. Suomen Pankin eläketurvaan sovelletaan pääsääntöisesti JuEL:a, mutta se säilyi vilmamenettelyn ulkopuolella. Suomen Pankki ei toimi 1.1.2021 alkaen enää eläkelaitoksena.

Viimeisen eläkelaitoksen periaate (vilma) tarkoittaa sitä, että viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos) toimii eläkehakemuksen ratkaisevana eläkelaitoksena.

Vilmalaitos antaa päätösyhdistelmän eläkkeenhakijan vilman piiriin kuuluneiden eläkejärjestelmien eläkkeistä. Eläkkeenhakija saa yhden päätösyhdistelmän kaikkien vilman piiriin kuuluvien työeläkelakien mukaisista eläkkeistä.

Vilmalaitos hoitaa päätösyhdistelmän mukaisten eläkkeiden maksamisen ja eläkkeisiin liittyvät muut tehtävät.

Vilmamenettelyyn kuuluu yksityisten alojen työeläkejärjestelmä sekä lähes kaikki JuEL:iin sisältyvät eläketurvat.

JuEL koskee

 • valtion palveluksessa olevien eläketurvaa,
 • Kevan jäsenyhteisöjen eli kuntien palveluksessa olevien eläketurvaa,
 • evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa olevien eläketurvaa,
 • Kelan palveluksessa olevien eläketurvaa, ja
 • Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa.

Suomen Pankin henkilöstön eläketurva ei kuulu vilmamenettelyyn, vaikka se kuuluu JuEL:n piiriin.

Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn liittyviä käsitteitä

Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättelyssä käytetään seuraavia käsitteitä:

 • pääasiallinen laitos
 • päätösyhdistelmä
 • seurannaislaitos
 • tarkasteluaika
 • viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos)
 • vilmaeläke
 • vilmamenettely
 • vilmavapaakirjalaitos
 • yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos.

Tarkemmat tiedot

Vilmamenettelyssä käytettäviä käsitteitä
Käsite Määritelmä
Pääasiallinen laitos Eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita tarkasteluaikana sellaisessa tilanteessa, jossa vilmamenettely ei tule sovellettavaksi.
Päätösyhdistelmä Eläkepäätösten yhdistelmä, joka sisältää vilman piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkkeet.
Seurannaislaitos Vilmatilanteet: Muut päätöksen antavat eläkelaitokset kuin vilmalaitos (vilman ulkopuoliset eläkelaitokset).
Ei-vilmatilanteet: Muu eläkelaitos kuin pääasiallinen laitos.
Tarkasteluaika 2 vuoden aika, josta työansiot tutkitaan eläkehakemuksen ratkaisevan eläkejärjestelmän päättelyssä.

1 kuukauden aika yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä. Yksityisen alan sisäinen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään hakemuksen vireilletuloa edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden tarkasteluajan perusteella.

Viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos) Eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos tilanteissa, joissa henkilö on työskennellyt useamman vilman piiriin kuuluvan eläkejärjestelmän piirissä.
Vilmaeläke Eläke, jossa on vähintään kahden eri vilman piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkkeitä.
Vilmamenettely Eläkehakemuksen käsittely ja päätöksen antaminen tilanteessa, jossa eläkkeenhakija on työskennellyt vähintään kahden eri vilmamenettelyyn kuuluvan eläkejärjestelmän piirissä.
Vilmavapaakirjalaitos Muu vilmamenettelyn piiriin kuuluva eläkelaitos kuin vilmalaitos.
Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos.

Mikä on vilmamenettelyn soveltamisala?

Vilmamenettely koskee tilanteita, joissa työntekijä tai yrittäjä on ollut sekä yksityisten alojen työeläkelainsäädännön että JuEL:n piirissä.

Useamman työeläkelain piirissä työskennelleen henkilön eläke on vilmaeläke, vaikka eläkettä ei myönnettäisikään samasta ajankohdasta kuin yhden eläkejärjestelmän mukaisena.

Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely perustuu työansioihin

Vilmalaitoksen ja eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely perustuu työansioihin.

Päättely tehdään eläkejärjestelmäkohtaisesti yksityisten alojen ja julkisten alojen (vilmaan kuuluvat, JuEL:ssa vakuutetut eläketurvat) välillä. Suomen Pankin palveluksesta ansaittuja työansioita ei oteta huomioon JuEL:n piiriin kuuluvina työansioina ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä. 

Vilmalaitoksena toimii sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita 2 viimeisen kalenterivuoden aikana.

Jos työansioita on vakuutettu 2 vuoden tarkasteluajalla eniten yksityisen alan eläkejärjestelmässä, eläkehakemuksen ratkaisee se yksityisen alan eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden aikana.

Yksityisen alan sisäinen ratkaisevan laitoksen päättely tehdään kaikissa etuuslajeissa hakemuksen vireilletuloa edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden työansioiden perusteella.  Viimeinen kalenterikuukausi on se kuukausi, jolta päättelyhetkellä löytyy viimeisin täydellisesti rekisteröity kuukausi.

Tarkemmat tiedot

Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättelyssä työansiot korotetaan päättelyhetken tasoon palkkakertoimella ja ansioihin ei tehdä PTEL-vähennystä.

Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättely tehdään päättelyohjelman avulla, kun  hakemus ohjataan oikean eläkevakuuttajan käsiteltäväksi. Päättely ja ohjaus tehdään niiden rekisteritietojen perusteella, jotka ovat käytössä päättelyä tehtäessä. Jos eläkehakemuksen käsittelyn kuluessa henkilölle rekisteröidään lisää työansioita, hakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyä ei tehdä uudelleen. Hakemus ratkaistaan siinä eläkelaitoksessa, johon se on päättelyhetkellä ohjattu.

Yksityisen alan sisäisessä ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä YEL- ja MYEL -työtulosta käytetään kuukausitason työtuloksi muunnettua työtuloa. Yrittäjän vuosityötulo muunnetaan päättelyssä kuukauden työtuloksi päivätekniikalla.

Jos pääteltäviin ansioihin sisältyy vuosi-ilmoitustekniikalla ilmoitettuja ansioita, vuosiansio muutetaan kuukausitasolle jakamalla vuosi-ilmoittajan ilmoittama vuosiansio 12.

Esimerkki: Työansioiden päättely, kun eläkkeenhakijalla on työansioita julkisella ja yksityisellä alalla

Tarkasteluajalla on vakuutettu työansioita sekä yksityisten että julkisten alojen eläkejärjestelmässä ja useammassa eri yksityisten alojen eläkelaitoksessa

 • Keva:JuEL ansioita 45 000
 • Yksityisten alojen eläkelaitos 1: TyEL-ansioita 11 000 euroa ja YEL-työtulo 25 000 euroa
 • Yksityisten alojen eläkelaitos 2: TyEL-ansioita 25 000 euroa
 • Yksityisen alojen eläkelaitos 2: TyEL ansioita viimeksi ennen hakemuksen vireilletulokuukautta 1 kuukauden aikana 600  euroa.
 • YEL-toiminta on päättynyt 6 kk ennen hakemuksen vireilletuloa.

Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä on vakuutettu ansioita 2 vuoden tarkasteluajalla yhteensä 61 000 euroa. Hakemus tulee yksityisten alojen eläkejärjestelmän ratkaistavaksi.

Yksityisten alojen eläkelaitos 2 on vakuuttanut eniten ansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden ajalta 600 euroa.

Yksityisten alojen eläkelaitos 2 on eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos ja se toimii vilmalaitoksena.

Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on eniten työansioita viimeisen kalenterikuukauden aikana vakuuttanut eläkelaitos

Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos on kaikissa etuuslajeissa se eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen kalenterikuukauden aikana.

Työansioiden määrästä riippumatta vilmalaitoksena toimii tietyissä tilanteissa Keva, Merimieseläkekassa tai Mela ja yksityisten alojen ratkaisevana eläkelaitoksena Merimieseläkekassa tai Mela

Vilmalaitoksen ja eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättely ei kaikissa tilanteissa perustu työansioihin.

Nämä tilanteet liittyvät

 • julkisen alan lisäeläkeosuuteen
 • julkisen alan ammatilliseen eläkeikään
 • julkisen alan henkilökohtaiseen eläkeikään
 • ammatillisen työkyvyttömyysmääritelmän soveltamiseen
 • Melan erityisetuuksiin
 • MEL:n alempaan eläkeikään.

Keva on aina julkisten alojen vilmalaitos

Vilmamenettelyyn kuuluvien JuEL:n mukaan vakuutettujen työansioiden osalta vilmalaitos on aina Keva.

Vilman piiriin kuuluvien JuEL:n mukaisten eri eläketurvien (valtion eläketurva, kunnallinen eläketurva,  evankelisluterilaisen kirkon eläketurva ja Kelan toimihenkilöiden eläketurva) toimeenpano tapahtuu Kevassa. Myös Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano tapahtuu Kevassa, mutta Suomen Pankin henkilöstön eläkkeet eivät kuulu vilmamenettelyyn.

Viimeisenä eläkelaitoksena toimii Keva silloin, kun työansioita on vakuutettu Kevassa yhteensä enemmän kuin yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä. Suomen Pankin palveluksesta ansaittuja työansiot eivät kuulu vilmaan.

Tarkemmat tiedot

Ennen vuotta 2017 päättely julkisissa työeläkelaeissa oli lakikohtaista. Julkisten alojen vilmaan kuuluvien eläkejärjestelmien osalta vilmalaitoksena toimi tällöin Keva. Julkisten alojen osalta päättely oli kuitenkin samaan tapaan eläkejärjestelmäkohtaista kuin yksityisten alojen eläkejärjestelmän osalta. Valtion eläkejärjestelmä (VaEL), kunnallinen eläkejärjestelmä (KuEL), evankelisluterilaisen kirkon eläkejärjestelmä (KiEL) ja Kelan toimisuhde-eläkkeet olivat kukin oma eläkejärjestelmänsä.

Vuoden 2017 alusta lukien KuEL:n, VaEL:n, KiEL:n tai Kelan toimihenkilöitä koskevien eläkesääntöjen mukaan vakuutetut työansiot lasketaan yhteen JuEL:n mukaisiksi työansioiksi vilmalaitosta määriteltäessä.

Eläkettä maksava eläkelaitos myöntää yleensä uuden eläkkeen

Eläkettä tai luopumistukea maksava eläkelaitos on yleensä vilmalaitos silloin, kun eläkkeensaajalle myönnetään uusi eläke.

Pääsääntö on, että vilmaeläkkeen jälkeen myönnettävä uusi eläke on vilmaeläke. Eläkkeensaajalle

 • vanhuuseläkettä,
 • työkyvyttömyyseläkettä,
 • työuraeläkettä,
 • osa-aikaeläkettä, tai
 • osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

maksava eläkelaitos hoitaa vilmalaitoksen tehtävät, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi tai vanhuuseläkettä saavalle myönnetään uusi vanhuuseläke.

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu 2 viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikana eniten

 • Suomen Pankin osalta JuEL:n 1 §:n
 • ortodoksisesta kirkosta annetun lain
 • Ahvenanmaan maakuntalain
 • tai vilmaan kuulumattoman erityiseläkkeen perusteella.

Tarkemmat tiedot

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on tarkasteluaikana vakuutettu eniten jonkin muun sellaisen eläkesäädöksen perusteella, jota toimeenpantaessa ei noudateta viimeisen eläkelaitoksen periaatetta. Näitä muita eläkkeitä kutsutaan erityiseläkkeiksi. 

Vilmamenettelyn piiriin eivät kuulu seuraavat erityiseläkkeet:

 • valtioneuvoston ja kansanedustajien eläkkeet
 • tasavallan presidentin eläke
 • europarlamentaarikkojen eläkkeet
 • valtion taiteilija-apurahoihin perustuvat eläkkeet
 • muut julkisten alojen eläkkeet, jotka eivät perustu rekisteröityihin palvelussuhteisiin.

Jos työansioita on tarkasteluajalla vakuutettu eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä tai erityiseläkkeeseen oikeuttavan työskentelyn perusteella, vilmamenettelyä ei sovelleta seurannaisratkaisujenkaan osalta. Näin menetellään myös niissä tilanteissa, joissa henkilö ei hae eläkettä tällaisesta vilmamenettelyn piiriin kuulumattomasta työskentelystä.

Ennakkopäätöksen antanut eläkelaitos antaa myös muut päätökset

Osatyökyvyttömyyseläkkeen, kuntoutuksen ja työuraeläkkeen ennakkopäätöksen antanut eläkelaitos antaa myös varsinaisen eläkepäätöksen ja muut asiaan liittyvät päätökset.

Kertasuoritettu eläke ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn

Kertasuoritettu eläke ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn, kun kertasuoritetun eläkkeen jälkeen haetaan uutta eläkettä.

Jos eläke on kertasuoritettu ja myöhemmin haetaan uutta eläkettä, eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään uutta eläkettä haettaessa työansioiden perusteella.

Yksityisten alojen rekisteröidyt lisäeläkkeet ja vapaamuotoiset suojatut lisäeläkkeet eivät vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn

Yksityisten alojen rekisteröidyt TEL- ja YEL -lisäeläkkeet ja yksityisten alojen vapaamuotoiset suojatut lisäeläkkeet eivät vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn.

Eläkelaitokset voivat kuitenkin sopia, että vilmamenettelyä ei noudateta, jos vilmamenettelyn noudattamatta jättäminen on eläkehakemuksen käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työansioiden perusteella vilmalaitos olisi Keva, hakijalla on TEL-lisäeläketurvaa

Eläkkeenhakijalla on työuran aikana vakuutettu työansioita JuEL:n (KuEL:n) mukaan ja TyEL:n (TEL:n) mukaan. Tarkasteluajalla on vakuutettu eniten työansioita JuEL:n mukaan, jolloin vilmalaitokseksi määräytyisi ansioiden perusteella Keva. Eläkehakemuksen käsittely ja lisäturvan laskenta edellyttävät selvittelytyötä yksityisten alojen eläkelaitoksessa. Päätöksen antoon tulisi tarpeetonta viivytystä, jos TEL-lisäeläketurva myönnettäisiin Kevasta.

Keva ja yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos voivat sopia, että vilmamenettelyä ei noudateta. Keva antaa päätöksen julkisten alojen eläketurvasta ja yksityisten alojen eläkelaitos yksityisten alojen eläketurvasta.

Eläkelaitokset voivat sopia, mikä eläkelaitos ratkaisee eläkehakemuksen

Jos eläkehakemuksen käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista, eläkelaitokset voivat sopia, että

 • vilmamenettelyä noudatetaan tilanteessa, jossa vilmamenettelyä ei lain mukaan olisi noudatettava
 • vilmalaitoksen tehtävät hoitaa jokin muu eläkelaitos kuin säädösten perusteella määräytyvä eläkelaitos
 • vilmamenettelyä ei noudateta.

Jos sopimismahdollisuutta käytetään, eläkkeenhakijalle on ilmoitettava, mikä eläkelaitos käsittelee eläkkeenhakijan eläkeasian.

Eläkelaitoksen tulee selvittää sopimisen vaikutukset rekistereiden toimintaan.

Eläketurvakeskuksen ratkaisuvalta toimivaltaisen eläkelaitoksen määrittelyssä

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mikä eläkelaitos on toimivaltainen ratkaisemaan eläkehakemuksen, Eläketurvakeskus ratkaisee asian eläkelaitoksen hakemuksesta.

Eläketurvakeskuksen päätökseen toimivaltaisen eläkelaitoksen määrittämisestä ei saa hakea muutosta.

Ennen vuotta 2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella myönnetyt eläkkeet eivät kuulu vilmamenettelyyn

Vuonna 2004 vilmamenettely laajentui julkisten alojen eläkejärjestelmiin. Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen vilmamenettelyn voimaantulosäännöstä sovelletaan edelleen.

Vilmamenettelyä ei sovelleta hakijan omassa eläkkeessä seuraavissa tilanteissa:

 • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja eläkkeenhakija saa tai eläkkeenhakijalla on oikeus saada ennen 1.1.2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella omaan työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuvaa eläkettä.
 • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja eläkkeenhakija saa maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista eläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea.
 • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja ennen 1.1.2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella myönnettyä ja sittemmin keskeytettyä eläkettä ryhdytään maksamaan uudelleen.

Mikä on ei-vilma perhe-eläke?

Vilmamenettelyä ei sovelleta perhe-eläkkeessä, jos edunjättäjä sai kuollessaan sellaista eläkettä, johon ei ole sovellettu vilmamenettelyä.

Mikä on vilmapäätösyhdistelmä?

Vilmapäätösyhdistelmä on vilmamenettelyn piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkepäätösten yhdistelmä. Kunkin eläkejärjestelmän itsenäisyys säilyy päätöksenteossa.

Vilmalaitos ei anna juridisesti päätöstä toisen eläkejärjestelmän eläkkeestä, vaan muun eläkejärjestelmän päätös sisältyy vilmalaitoksen yhteenvetopäätökseen.

Vilmapäätösyhdistelmässä on päätösosa ja laskelmaosa.

Vilmapäätösyhdistelmän päätösosassa ilmoitettavia tietoja

Päätösosassa eläkelaitos ilmoittaa eläkepäätöksen tosiasiaperustelut ja oikeudelliset perustelut.

 • Tosiasiaperusteluna ilmoitetaan päätöksen perusteena olevat pääasialliset syyt.
 • Oikeudellisena perusteluna ilmoitetaan ratkaisun perusteena olevat säännökset ja määräykset.

Päätösyhdistelmään liitetään valitusosoitus.

Tarkemmat tiedot

Päätösosan perustiedot

 • Päätösosassa kerrotaan vireilletulo-, päätös- ja postituspäivämäärä, päätösnumero sekä eläkkeenhakijan henkilötiedot.
 • Päätösyhdistelmässä ilmoitetaan eläkelaji ja eläkkeen alkaminen.
 • Kuntoutustukea koskevassa päätöksessä kerrotaan eläkkeen päättymisajankohta.
 • Jos eläkelaitos antaa samalla päätösyhdistelmällä päätöksen eläkkeestä, jonka osat alkavat eri ajankohdasta, kaikki alkamisajat ilmoitetaan erikseen. Kun eläkkeen eri osat alkavat eri aikaan, alkamisajankohtien yhteydessä ilmoitetaan paitsi tuolloin alkavan eläkkeen osan määrä, myös eläkkeen kokonaismäärä.
 • Eläkkeen määrä merkitään euroissa/kk eläkkeen alkamishetken tasossa.
 • Päätösosassa mainitaan säännökset ja sovelletut lainkohdat niissä tapauksissa, joissa hakijan hakemus on hylätty.
 • Kun päätöksessä on myönnetty eläke eläkehakemuksen mukaisena, päätösosaan merkitään ainoastaan sovelletut säännökset.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitettavia tietoja

Laskelmaosassa toistetaan eläkkeensaajan nimi ja henkilötunnus sekä päätöksen antopäivämäärä.

Laskelmaosa suositellaan jaettavaksi siten, että laskelmassa erotetaan

 • 31.12.2004 mennessä olleet työskentelyt ja työskentelyistä karttunut eläke
 • 1.1.2005 alkaen olleet työskentelyt ja työskentelyistä karttunut eläke.

Laskelmaosassa kerrotaan, että eläkkeen perusteena olevat ansiot ja eläkkeet on tarkistettu eläkkeen alkamishetken tasoon.

Ansiot on suositeltavaa ilmoittaa myös ansaintavuoden tasossa, jotta vakuutetun on mahdollista tarkistaa eläkkeen perusteena olevat ansionsa. Ansiot voivat olla joko työntekijän työeläkevakuutusmaksulla vähennettyjä tai vähentämättömiä.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosan tiedot 31.12.2004 asti

31.12.2004 asti karttuneen eläkkeen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Laskelmassa ilmoitetaan eläkkeen perusteena oleva ansiotoiminta.
 • Laskelmassa ilmoitetaan eläkepalkka.
 • Laskelmassa ilmoitetaan kustakin ansiotoiminnasta karttunut eläke.

Ansiotoiminnasta laskelmassa ilmoitetaan työnantajan nimi tai ansiotoiminta yksilöidään muulla tavoin (esim. yrittäjätoiminta).

Ansiotoiminnasta ilmoitetaan alkamis- ja päättymisaika sekä eläkepalkka eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL -työskentelystä sekä julkisen alan lyhytpalvelusta ilmoitetaan työskentelyvuodet ja työskentelystä karttunut eläke.

Julkisen alan työskentelyn keskeytykset voidaan ilmoittaa joko keskeytystä sisältävän palvelun jälkeen tai erikseen laskelmaosan lopussa.

Tiedot ansiotoiminnasta voidaan ilmoittaa laskelmassa ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmiä kuvaavien otsikoiden alle tai kronologisessa järjestyksessä palvelusuhteen tai yrittäjätoiminnan alkamispäivän mukaan.

Tarkemmat tiedot

Ansiotoiminta voidaan päätösyhdistelmällä ryhmitellä joko eri eläkejärjestelmien mukaan tai kronologisessa järjestyksessä.

ETK suosittelee, että ansiotoiminnan ilmoittamisessa päätösyhdistelmissä käytetään seuraavia periaatteita.

Ansiotoiminta ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmien mukaan:

 • Työ- ja virkasuhteet sekä yrittäjätoiminta ilmoitetaan laskelmalla ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmiä kuvaavien otsikoiden alle.
 • Se eläkelaitos, joka tekee päätösyhdistelmän, voi ilmoittaa omat tietonsa ensin.
 • Työsuhteesta ilmoitetaan työnantajan nimi ja kunnallisesta palvelussuhteesta työnantajana ollut kunta tai muu jäsenyhteisö.
 • Valtion palvelussuhteista vapaakirjasanomalla ilmoitetaan työnantajan nimi siinä muodossa kuin se on rekisteriin merkitty.
 • Valtiotyönantajan nimeä ei tarvitse ilmoittaa päätösyhdistelmässä sellaisenaan, vaan vilmalaitos voi päättää, kuinka asian ilmoittaa.
 • LEL:n ja TaEL:n osalta työnantajaa ei ilmoiteta.
 • Kirkon osalta ilmoitetaan viimeinen työnantaja, jos työskentely on jatkunut keskeytyksettä.
 • Julkisen alan lyhytpalvelusten osalta työnantajaa ei ilmoiteta.
 • Työ- tai palvelussuhteesta tai yrittäjätoiminnasta näytetään alkamis- ja päättymisaika. Eläkkeen perusteena olevana ansiona ilmoitetaan eläkepalkka ja työtulo euroina kuukaudessa.
 • LEL- ja TaEL-työskentelystä ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. LEL- ja TaEL-ansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL-ansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
 • Julkisten alojen lyhytpalvelusta ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. Lyhytpalveluansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. Lyhytpalveluansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
 • Julkisen palvelussuhteen keskeytysajat (esim. virkavapaat) voidaan merkitä kyseisen palvelussuhteen alle. Palvelussuhteen keskeytykset voidaan merkitä myös laskelmaosan loppuun kohtaan, jossa ilmoitetaan se ansiotoiminta, josta ei kartu eläkettä.

Ansiotoiminta kronologisessa järjestyksessä:

 • Työ- ja virkasuhteet sekä yrittäjätoiminta voidaan ilmoittaa laskelmalla aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan alkamispäivän mukaan.
 • Yksityisen alan työskentelystä ilmoitetaan työnantajan nimi.
 • Valtion työskentelyn osalta työnantajan nimen tilalle voidaan merkitä valtion palvelu.
 • YEL:n osalta laskelmalle voidaan merkitä  yrittäjätoiminta ja MYEL:n osalta maatalousyrittäjätoiminta.
 • Mikäli julkisten alojen työskentelyyn liittyy keskeytyksiä, keskeytykset voidaan merkitä kyseisen työskentelyjakson jälkeen.
 • Laskelmaan merkitään kustakin työskentelystä eläkkeeseen oikeuttava aika, eläkkeen perusteena ollut ansio ja karttunut eläke.
 • LEL- ja TaEL-työskentelystä ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. LEL- ja TaEL-ansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL-ansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
 • Julkisten alojen lyhytpalvelusta ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. Lyhytpalveluansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. Lyhytpalveluansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosan tiedot 1.1.2005 alkaen

Vuodesta 2005 alkaen ansiotoiminta voidaan ilmoittaa joko eläkejärjestelmittäin eriteltynä tai kronologisessa järjestyksessä.

Tarkemmat tiedot

Laskelmaosassa suositellaan ilmoitettavaksi työ- ja palvelussuhteista:

 • työnantaja
 • kunkin vuoden vuosiansio
 • ansiot kustakin TEL/TyEL-työsuhteesta yhteensä
 • kustakin TEL/TyEL-työsuhteesta karttunut eläke

Laskelmaosassa suositellaan ilmoitettavaksi yrittäjätoiminnasta:

 • kunkin yrittäjäjakson työtulo/vuosi
 • yrittäjäjakson vuosityötulot yhteensä
 • yrittäjäjaksosta karttunut eläke

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitetaan eläkkeeseen tulevat korotukset ja vähennykset

Yhteenlaskettujen eläkkeiden summan jälkeen merkitään erikseen eläkkeeseen tehtävät korotukset ja vähennykset.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosaan tehdään yhteenveto

On suositeltavaa, että eläkelaitos ilmoittaa laskelmassa yhteenvedon.

Yhteenvedossa kerrotaan

 • eläkkeen määrät erikseen yksityisiltä aloilta, valtiolta, kunnalta, evankelisluterilaiselta kirkolta sekä Kelan toimisuhteista
 • eläkkeiden yhteismäärä.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitetaan ansiotoiminta, joka ei oikeuta eläkkeeseen

Laskelmaosan lopussa ilmoitetaan ansiotoiminta, joka ei oikeuta eläkkeeseen.

Vilmapäätösyhdistelmien erityistilanteet

Eläkelaitos voi antaa eri ajankohdista alkavista eläkkeistä eri päätökset

Vilmaeläkkeet voivat alkaa eri aikaan ja vilmalaitoksen tulee antaa eläkkeestä kaksi tai useampia päätöksiä.

Esimerkiksi vanhuuseläkkeet voivat alkaa eri ajankohdista, kun eläkkeenhakijalla on yhden tai useamman, mutta ei kaikkien, eläkejärjestelmän mukaisessa vanhuuseläkkeessään alennettu eläkeikä.

Tarkemmat tiedot

Vanhuuseläkkeet eri ajankohdasta

Kun eri eläkejärjestelmissä on erilainen vanhuuseläkeikä, eläkkeistä annetaan erilliset päätökset.

Ensimmäinen päätös, jos päätös sisältää vain yhden järjestelmän eläkkeen, ei ole vilmapäätösyhdistelmä. Kun toisen järjestelmän eläke myönnetään myöhemmästä ajankohdasta, toinen päätös on vilmapäätösyhdistelmä. Tässä päätösyhdistelmässä mainitaan paitsi sen eläkkeen määrä, joka tällä päätöksellä myönnetään, myös tällä päätöksellä myönnettävän eläkkeen ja aikaisemmin myönnetyn eläkkeen yhteismäärä.

Päätösyhdistelmän laskelmaosassa ei toisteta ensimmäisellä päätöksellä myönnetyn eläkkeen laskelmaa, vaan päätösyhdistelmän laskelmaosaan otetaan eläkelaskelma vain uudesta eläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläkkeen vilmaneuvottelusta kerrotaan päätösyhdistelmässä

Vilmaneuvottelun piiriin kuuluvissa työkyvyttömyyseläkepäätöksissä ilmoitetaan, että Keva on pyytänyt arvion eläkkeenhakijan työkyvystä yksityisten alojen eläkelaitokselta.

Perhe-eläkkeen päätösyhdistelmällä huomioitavia asioita

Leskeneläkkeen laskelmalla esitetään leskeneläkkeen vähentämiseen liittyvät tiedot ja leskeneläkkeen vähentämisessä käytetty lesken laskennallisen eläkkeen määrä.

Perhe-eläkkeen korotuksen ajankohta ja prosentti ilmoitetaan samoin kuin työkyvyttömyyseläkkeessä.

Perhe-eläkepäätösyhdistelmässä kerrotaan edunjättäjän kuolinpäivä.

Päätösosassa voidaan mainita leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden kokonaismäärät sekä perhe-eläkkeen alkamisaika.

Milloin eläkkeelläoloaika ilmoitetaan päätösyhdistelmällä?

Mikäli henkilölle tulee myöhemmin myönnettäväksi eläke siten, että eläkkeelläoloajasta on karttunut uutta eläkettä, ilmoitetaan eläkkeelläoloaika ja eläkkeelläoloajasta karttunut eläke laskelmalla.

Vilmalaitos voi antaa päätöksen selvistä hylkäyksistä ilman vapaakirjalaitoksen kantaa asiaan

Vilmalaitos voi päätösyhdistelmällään hylätä niin sanotut selvät hylkäykset ilman, että vilmalaitos pyytää vapaakirjalaitoksen kantaa asiaan.

Tarkemmat tiedot

Yksityisten alojen työskentelyjen selvät hylkäykset

 • TEL-työsuhde on päättynyt ennen 8.7.1961
 • TEL-työsuhde tai yrittäjätoiminta on päättynyt alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005, eikä työsuhteeseen liity tulevan ajan oikeutta
 • MEL-palvelussuhde on päättynyt ennen 1.6.1956
 • YEL- tai MYEL -toiminta on päättynyt ennen 1.1.1970

Kunnallisten palvelussuhteiden selvät hylkäykset

 • Kunnallinen palvelus alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen kunnallinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 1.7.1971 ja joka ei välittömästi liity mihinkään rekisterissä olevaan palvelussuhteeseen
 • Alle 1 kuukauden pituinen kunnallinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 1.1.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään rekisterissä olevaan palvelussuhteeseen
 • Kaikki kunnalliset palvelussuhteet ovat päättyneet ennen 8.7.1961

Valtion palvelussuhteiden selvät hylkäykset

 • Alle 23-vuotiaana palveltu aika, joka alkaa 31.12.1966 jälkeen ja päättyy ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde, joka on päättynyt ennen 1.1.1967, eikä hakijalla ole myöhempää yli kuukauden kestävää valtion palvelusta
 • Alle 1 kuukauden pituinen palvelus, joka on päättynyt ennen 1.3.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään aiempaan VEL-palvelukseen
 • Kaikki VEL-palvelukset ovat päättyneet ennen 1.7.1962

Kelan toimisuhdepalvelusten selvät hylkäykset

 • Alle 21-vuotiaana palveltu aika ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 31.12.1966 eikä henkilöllä ole 1.1.1967 jälkeen yhtään vähintään yhden kuukauden pituista palvelussuhdetta

Kirkon palvelussuhteiden selvät hylkäykset

 • Alle 23-vuotiaana palveltu aika, joka alkaa 31.12.1966 jälkeen ja päättyy ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde, joka on päättynyt ennen 1.1.1967
 • Alle 1 kuukauden pituinen palvelus, joka on päättynyt ennen 1.3.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään aikaisempaan KiEL-palvelukseen
 • Kaikki KiEL-palvelukset ovat päättyneet ennen 1.7.1962

Kokonaishylkäys

 • Kun vilmalaitos antaa eläkkeen kokonaishylkäyksen, ei vapaakirjalaitoksen kantaa tai tietoja tarvitse selvittää.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.