Muutokset työuraeläkkeessä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 12.1.2017

Työuraeläkepäätöksen voi peruttaa valitusajassa

Työuraeläkepäätös voidaan peruuttaa, jos työuraeläkkeenhakija viimeistään valitusajassa ilmoittaa, ettei työuraeläkkeenhakija halua myönnettyä työuraeläkettä.

Jos työuraeläkepäätös on tullut lainvoimaiseksi, työuraeläkkeenhakija ei voi peruuttaa työuraeläkettä ilmoittamalla, että työuraeläkkeenhakija ei halua ottaa vastaan myönnettyä työuraeläkettä.

Työuraeläkettä ei voi lakkauttaa

Työuraeläkettä ei voi lakkauttaa, koska työuraeläke voi olla maksussa enintään 2 vuotta ja työuraeläke muuttuu  vanhuuseläkkeeksi ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä.

Työuraeläke voi lakata ennen ikäluoka alinta vanhuuseläkeikää eläkkeensaajan kuoleman vuoksi.

Tarkemmat tiedot

Vaikka työuraeläke tarkistettaisiin takautuvasti ja jätettäisiin lepäämään alusta alkaen, työuraeläkettä ei lakkauteta.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2024 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2024
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen rahamäärät on päivitetty vuoden 2024 tasoon.

Työuraeläkkeen maksaminen keskeytetään ja työuraeläke jätetään lepäämään, jos työuraeläkkeensaaja on ansiotyössä ja ansiotyöstä saadut ansiot ylittävät  976,59 euroa kuukaudessa (vuoden 2024 tasossa) vähintään 3 kuukauden ajan.

Työuraeläkkeen lepäämisen aikana henkilö voi ansaita työansioita ilman ansaintarajoja.

Työuraeläkkeen ansaintaraja on sidottu kansaneläkeindeksiin

Työhönpaluun edistämislaissa säädetty ansaintaraja tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Työntekijän ansiona otetaan huomioon työeläkevakuutetut ansiot

Työntekijän ansiona otetaan huomioon työeläkevakuutetut ansiot silloin, kun työuraeläkkeensaaja työskentelee työuraeläkkeen aikana.

Yrittäjän ansiona otetaan huomioon vahvistettu työtulo

Yrittäjän ansiona otetaan huomioon yrittäjälle vahvistettu YEL/MYEL -työtulo silloin, kun työuraeläkkeensaaja harjoittaa yrittäjätoimintaa työuraeläkkeen aikana.

Työuraeläkkeensaajan on ilmoitettava eläkelaitokselle ansiotyöstä

Työuraeläkkeensaaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle

 • työkykynsä palautumisesta ja
 • ryhtymisestään ansiotyöhön

Työuraeläkkeensaajalle kerrotaan ilmoitusvelvollisuudesta työuraeläkepäätöksessä.

Jos työuraeläkkeensaaja ilmoittaa ansiotyöstään ajoissa, työuraeläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää seuraavasta mahdollisesta erääntymispäivästä lukien.

Eläkelaitos voi työuraeläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta riippumatta vaatia työuraeläkkeensaajalta selvityksen työuraeläkkeen määrään ja eläkeoikeuteen vaikuttavista seikoista, jos on aihetta epäillä, että näissä seikoissa on tapahtunut muutoksia.

Eläkelaitosten valvontatoimet

Eläkelaitokset valvovat työuraeläkkeensaajien ansioita ja sitä, onko työuraeläkkeensaaja edelleen oikeutettu työuraeläkkeeseen.

Työuraeläkkeen lepäämisen kesto

Työuraeläkkeen voi jättää lepäämään yhdenjaksoisesti

 • vähintään 3 kuukaudeksi ja
 • enintään 2 vuodeksi.

Työuraeläkkeen voi jättää lepäämään toistaiseksi tai määräajaksi.

Työuraeläkkeen lepäämisen ajankohta

Työuraeläke jätetään lepäämään työskentelyn aloittamiskuukauden alusta lukien, jos työansiot ylittävät ansaintarajan.

Lähtökohtaisesti työntekijän tai yrittäjän tulee ilmoittaa etukäteen eläkelaitokselle työhönpaluustaan ja halustaan jättää työuraeläke lepäämään.

Työuraeläke voidaan jättää lepäämään heti, kun työuraeläke on myönnetty. Työuraeläkkeen voimaantulon alussa vuonna 2018 tämä tarkoittaa sitä, että työuraeläkettä ei makseta lainkaan ennen kuin se muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki Työuraeläkkeen lepäämään jättäminen alkamisesta lukien

 • Henkilölle on lokakuussa 2017 annettu ennakkopäätös oikeudesta työuraeläkkeeseen.
 • Henkilölle myönnetään työuraeläke 1.3.2018 lukien.
 • Henkilö ilmoittaa jatkavansa työskentelyä eläkkeen alkamisesta 6 kuukauden ajan niin, että ansiot ovat 1000 e/kk.
 • Eläkelaitos jättää työuraeläkkeen lepäämään alkamisesta 1.3.2018 lukien.
 • Työuraeläke muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi alimmassa vanhuuseläkeiässä 63 vuotta 3 kuukautta eli 1.6.2018 lukien.
 • Eläkelaitos palauttaa eläkkeen maksuun vanhuuseläkkeenä 1.6.2018 lukien.
 • Henkilön työskentely jatkuu normaalisti.

Työuraeläkkeen määräaikaisen lepäämisen jatkaminen

Jos työuraeläke on jätetty lepäämään määräajaksi, mutta määräajan päättymisen jälkeen työuraeläkkeensaajan työskentely edelleen jatkuu, eläkelaitos jatkaa aiempaa työuraeläkkeen lepäämään jättämistä.

Työuraeläkkeen lepäämisen jatkamisesta annetaan uusi valituskelpoinen päätös.

Tarkemmat tiedot

Työhönpaluun edistämislain mukaan eläke voi olla lepäämässä enintään 2 vuoden ajan. Kahden vuoden enimmäisaikaa koskeva säännös ei voi työuraeläkkeessä tulla sovellettavaksi, koska työuraeläke ehtii muuttua vanhuuseläkkeeksi alimmassa vanhuuseläkeiässä ennen kuin se kuukauden maksussaolon jälkeen voitaisiin jättää uudestaan lepäämään.

Työuraeläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään

Henkilöllä on oikeus jättää työuraeläke lepäämään useamman kerran työhönpaluun edistämislain voimassaoloaikana.

Työuraeläkkeen tulee olla maksussa vähintään kuukauden ennen kuin työuraeläkkeen voi jättää uudestaan lepäämään.

Työuraeläkkeen lepäämisen jälkeinen työhönpaluu katsotaan työkokeiluksi, jos

 • työuraeläke on lepäämisen jälkeen laitettu maksuun ja
 • työuraeläkkeensaaja palaa työhön, mutta lopettaa työskentelyn työuraeläkkeen maksukuukauden aikana.

Työuraeläke laitetaan lepäämään uudestaan, kun työuraeläke on ollut maksussa kuukauden.

Työuraeläkkeen takautuva lepääminen

Työuraeläke voidaan jättää lepäämään takautuvasti sen kuukauden alusta, jona työansiot ylittävät ansaintarajan, jos eläkelaitos esimerkiksi vuosivalvonnassa huomaa, että työuraeläkkeensaajan työansiot ovat ylittäneet laissa säädetyn rajan.

Edellytyksenä takautuvalle lepäämään jättämiselle on, että työansiot ovat ylittäneet ansaintarajan vähintään 3 peräkkäiseltä kuukaudelta.

Jos työuraeläkkeensaajan työsuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, ratkaisevaa on, ylittyykö ansaintaraja kyseisen kuukauden ajalta. Jos ansaintaraja ylittyy vähintään 3 kuukaudelta, työuraeläke tulee jättää lepäämään takautuvasti ylityskuukauden alusta lukien.

Työuraeläke voidaan jättää lepäämään takautuvasti enintään 2 vuodelta. Tämä 2 vuoden aika lasketaan työuraeläkkeensaajan tarkistushakemusta tai eläkelaitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryhtymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Työuraeläke palaa maksuun lepäämisen jälkeen

Työuraeläkkeen lepäämään jättäminen päättyy, kun työhönpaluun edistämislaissa säädetyt edellytykset lepäämään jättämiselle eivät enää täyty. Eläkelaitos laittaa työuraeläkkeen takaisin maksuun.

Työuraeläkkeen maksaminen aloitetaan työuraeläkkeensaajan ilmoituksesta uudelleen, kun

 • työuraeläkkeensaaja lopettaa työnteon tai
 • työuraeläkkeensaajan työansiot vähenevät alle ansaintarajan.

Tarkemmat tiedot

Työuraeläkkeensaajalla on oikeus saada työuraeläke uudelleen maksuun ilman työuraeläkkeensaajan työkyvyn arviointia.

Työkyvyn arvioinnilla ei ole työuraeläkeoikeuteen merkitystä, koska työuraeläkettä ei voida lakkauttaa, ei ansioiden ylityksen eikä työkyvyn palautumisen perusteella.

Määräajaksi lepäämään jätetty työuraeläke palaa maksuun määräajan päätyttyä

Jos työuraeläke on jätetty lepäämään määräajaksi, työuraeläke palautetaan maksuun määräajan päätyttyä.

Eläkelaitos ilmoittaa työuraeläkkeensaajalle työuraeläkkeen palauttamisesta maksuun.

Eläkelaitos voi antaa valituskelpoisen päätöksen työuraeläkkeen palauttamisesta maksuun, jos palautuksen ajankohdasta on epäselvyyttä.

Uuden eläkkeen karttuminen työuraeläkkeen lepäämisen ajalta

Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia niistä eläkkeen perusteena olevista vuosityöansioista, jota työuraeläkkeensaaja ansaitsee, kun työuraeläke on lepäämässä.

Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia myös niistä eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista, jotka työuraeläkkeensaaja ansaitsee, kun työuraeläke on maksussa.

Työuraeläkkeen ansiovalvonta

Eläkelaitokset valvovat eläkelaitoskohtaisten käytäntöjensä mukaisesti työuraeläkkeensaajien ansioita.

Työhönpaluun edistämislakia sovellettaessa työuraeläkkeensaajan työansiot otetaan huomioon maksuperiaatteen mukaisesti, koska työsuhteen alkamis- ja päättymisajankohtia ei pääsääntöisesti rekisteröidä ansaintarekisteriin.

Eläkelaitoksen ei lähtökohtaisesti ole tarpeen selvittää kunakin kuukautena maksettujen työansioiden määrää, jos vuosityöansiot jälkikäteisessä ansiovalvonnassa mahtuvat työssäolokuukausien yhteenlaskettuun ansaintarajaan.

Eläkelaitos selvittää kunakin kuukautena maksettujen työansioiden määrän, jos työansiot ylittävät työssäolokuukausien yhteenlasketun ansaintarajan.

Jos työansiot ovat 3 peräkkäisenä kuukautena ylittäneet ansaintarajan, työuraeläke jätetään lepäämään ylityksen ajalta. Lepäämisestä annetaan valituskelpoinen päätös.

Mikä eläkelaitos hoitaa ansiovalvonnan?

Vilmalaitos hoitaa ansiovalvonnan, jos työuraeläkkeen on myöntänyt vilmalaitos.

Jos vilmalaitosta ei ole, ansiovalvonnan hoitaa se eläkelaitos, joka maksaa henkilölle työuraeläkettä pääasiallisen toiminnan perusteella.

Mitä menettelysäännöksiä ja muutoksenhakusäännöksiä sovelletaan työhönpaluun edistämislain täytäntöönpanossa?

Työhönpaluun edistämislain täytäntöönpanoon sovelletaan muutoin sen työeläkelain menettelysäännöksiä, jonka mukaan työuraeläke on myönnetty.

Menettelysäännöksiä ovat muun muassa säännökset

 • muutoksenhausta
 • takaisinperinnästä
 • tietojen antamisesta ym.

Työeläkelaitoksen ja Kelan välinen tiedonvälitys

Työeläkelaitoksen ei tarvitse erikseen lähettää Kelalle tietoa siitä, että henkilön työuraeläke on jätetty lepäämään.

Työuraeläkkeen lepäämään jättämisestä annetaan maksunkeskeytysilmoitus ETK:n eläkepäätösjärjestelmään ja Kela saa rekisteritiedosta hälytyksen.

Tarkemmat tiedot

Saatuaan tiedon työeläkelaitoksen päätöksestä jättää työuraeläke lepäämään Kela selvittää

 • onko henkilöllä oikeus saada lepäämisen ajalta 16 vuotta täyttäneen henkilön vammaistukea ja
 • onko henkilöllä oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

Miten menetellään, jos työuraeläkkeensaaja sairastuu eläkkeen lepäämisen aikana?

Jos henkilö sairastuu työuraeläkkeen lepäämisen aikana, henkilöllä voi olla oikeus sairauspäivärahaan, jos

 • henkilö on työuraeläkkeen lepäämisen aikana ollut työssä ja
 • tullut työkyvyttömäksi tähän työhön.

Työuraeläkkeensaaja voi tarvittaessa selvittää sairauspäivärahaoikeutensa Kelasta.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.