Työkyvyttömyyseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2021 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty 1.1.2021 voimaantulleet lainmuutokset, joiden perusteella Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevalle 1.1.2021 alkaen. Suomen Pankin eläketurvaan sovelletaan pääsääntöisesti JuEL:a, mutta se säilyi vilmamenettelyn ulkopuolella. Suomen Pankki ei toimi 1.1.2021 alkaen enää eläkelaitoksena.

Viimeisen eläkelaitoksen periaate (vilma) tarkoittaa sitä, että viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos) toimii eläkehakemuksen ratkaisevana eläkelaitoksena.

Vilmalaitos antaa päätösyhdistelmän eläkkeenhakijan vilman piiriin kuuluneiden eläkejärjestelmien eläkkeistä. Eläkkeenhakija saa yhden päätösyhdistelmän kaikkien vilman piiriin kuuluvien työeläkelakien mukaisista eläkkeistä.

Vilmalaitos hoitaa päätösyhdistelmän mukaisten eläkkeiden maksamisen ja eläkkeisiin liittyvät muut tehtävät.

Vilmamenettelyyn kuuluu yksityisten alojen työeläkejärjestelmä sekä lähes kaikki JuEL:iin sisältyvät eläketurvat.

JuEL koskee

 • valtion palveluksessa olevien eläketurvaa,
 • Kevan jäsenyhteisöjen eli kuntien palveluksessa olevien eläketurvaa,
 • evankelisluterilaisen kirkon palveluksessa olevien eläketurvaa,
 • Kelan palveluksessa olevien eläketurvaa, ja
 • Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa.

Suomen Pankin henkilöstön eläketurva ei kuulu vilmamenettelyyn, vaikka se kuuluu JuEL:n piiriin.

Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn liittyviä käsitteitä

Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättelyssä käytetään seuraavia käsitteitä:

 • pääasiallinen laitos
 • päätösyhdistelmä
 • seurannaislaitos
 • tarkasteluaika
 • viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos)
 • vilmaeläke
 • vilmamenettely
 • vilmavapaakirjalaitos
 • yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos.

Tarkemmat tiedot

Vilmamenettelyssä käytettäviä käsitteitä
Käsite Määritelmä
Pääasiallinen laitos Eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita tarkasteluaikana sellaisessa tilanteessa, jossa vilmamenettely ei tule sovellettavaksi.
Päätösyhdistelmä Eläkepäätösten yhdistelmä, joka sisältää vilman piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkkeet.
Seurannaislaitos Vilmatilanteet: Muut päätöksen antavat eläkelaitokset kuin vilmalaitos (vilman ulkopuoliset eläkelaitokset).
Ei-vilmatilanteet: Muu eläkelaitos kuin pääasiallinen laitos.
Tarkasteluaika 2 vuoden aika, josta työansiot tutkitaan eläkehakemuksen ratkaisevan eläkejärjestelmän päättelyssä.

1 kuukauden aika yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä. Yksityisen alan sisäinen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään hakemuksen vireilletuloa edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden tarkasteluajan perusteella.

Viimeinen eläkelaitos (vilmalaitos) Eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos tilanteissa, joissa henkilö on työskennellyt useamman vilman piiriin kuuluvan eläkejärjestelmän piirissä.
Vilmaeläke Eläke, jossa on vähintään kahden eri vilman piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkkeitä.
Vilmamenettely Eläkehakemuksen käsittely ja päätöksen antaminen tilanteessa, jossa eläkkeenhakija on työskennellyt vähintään kahden eri vilmamenettelyyn kuuluvan eläkejärjestelmän piirissä.
Vilmavapaakirjalaitos Muu vilmamenettelyn piiriin kuuluva eläkelaitos kuin vilmalaitos.
Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos.

Mikä on vilmamenettelyn soveltamisala?

Vilmamenettely koskee tilanteita, joissa työntekijä tai yrittäjä on ollut sekä yksityisten alojen työeläkelainsäädännön että JuEL:n piirissä.

Useamman työeläkelain piirissä työskennelleen henkilön eläke on vilmaeläke, vaikka eläkettä ei myönnettäisikään samasta ajankohdasta kuin yhden eläkejärjestelmän mukaisena.

Eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely perustuu työansioihin

Vilmalaitoksen ja eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely perustuu työansioihin.

Päättely tehdään eläkejärjestelmäkohtaisesti yksityisten alojen ja julkisten alojen (vilmaan kuuluvat, JuEL:ssa vakuutetut eläketurvat) välillä. Suomen Pankin palveluksesta ansaittuja työansioita ei oteta huomioon JuEL:n piiriin kuuluvina työansioina ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä. 

Vilmalaitoksena toimii sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita 2 viimeisen kalenterivuoden aikana.

Jos työansioita on vakuutettu 2 vuoden tarkasteluajalla eniten yksityisen alan eläkejärjestelmässä, eläkehakemuksen ratkaisee se yksityisen alan eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden aikana.

Yksityisen alan sisäinen ratkaisevan laitoksen päättely tehdään kaikissa etuuslajeissa hakemuksen vireilletuloa edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden työansioiden perusteella.  Viimeinen kalenterikuukausi on se kuukausi, jolta päättelyhetkellä löytyy viimeisin täydellisesti rekisteröity kuukausi.

Tarkemmat tiedot

Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättelyssä työansiot korotetaan päättelyhetken tasoon palkkakertoimella ja ansioihin ei tehdä PTEL-vähennystä.

Eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättely tehdään päättelyohjelman avulla, kun  hakemus ohjataan oikean eläkevakuuttajan käsiteltäväksi. Päättely ja ohjaus tehdään niiden rekisteritietojen perusteella, jotka ovat käytössä päättelyä tehtäessä. Jos eläkehakemuksen käsittelyn kuluessa henkilölle rekisteröidään lisää työansioita, hakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyä ei tehdä uudelleen. Hakemus ratkaistaan siinä eläkelaitoksessa, johon se on päättelyhetkellä ohjattu.

Yksityisen alan sisäisessä ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä YEL- ja MYEL -työtulosta käytetään kuukausitason työtuloksi muunnettua työtuloa. Yrittäjän vuosityötulo muunnetaan päättelyssä kuukauden työtuloksi päivätekniikalla.

Jos pääteltäviin ansioihin sisältyy vuosi-ilmoitustekniikalla ilmoitettuja ansioita, vuosiansio muutetaan kuukausitasolle jakamalla vuosi-ilmoittajan ilmoittama vuosiansio 12.

Esimerkki: Työansioiden päättely, kun eläkkeenhakijalla on työansioita julkisella ja yksityisellä alalla

Tarkasteluajalla on vakuutettu työansioita sekä yksityisten että julkisten alojen eläkejärjestelmässä ja useammassa eri yksityisten alojen eläkelaitoksessa

 • Keva:JuEL ansioita 45 000
 • Yksityisten alojen eläkelaitos 1: TyEL-ansioita 11 000 euroa ja YEL-työtulo 25 000 euroa
 • Yksityisten alojen eläkelaitos 2: TyEL-ansioita 25 000 euroa
 • Yksityisen alojen eläkelaitos 2: TyEL ansioita viimeksi ennen hakemuksen vireilletulokuukautta 1 kuukauden aikana 600  euroa.
 • YEL-toiminta on päättynyt 6 kk ennen hakemuksen vireilletuloa.

Yksityisten alojen eläkejärjestelmässä on vakuutettu ansioita 2 vuoden tarkasteluajalla yhteensä 61 000 euroa. Hakemus tulee yksityisten alojen eläkejärjestelmän ratkaistavaksi.

Yksityisten alojen eläkelaitos 2 on vakuuttanut eniten ansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden ajalta 600 euroa.

Yksityisten alojen eläkelaitos 2 on eläkehakemuksen ratkaiseva eläkelaitos ja se toimii vilmalaitoksena.

Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on eniten työansioita viimeisen kalenterikuukauden aikana vakuuttanut eläkelaitos

Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos on kaikissa etuuslajeissa se eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen kalenterikuukauden aikana.

Työansioiden määrästä riippumatta vilmalaitoksena toimii tietyissä tilanteissa Keva, Merimieseläkekassa tai Mela ja yksityisten alojen ratkaisevana eläkelaitoksena Merimieseläkekassa tai Mela

Vilmalaitoksen ja eläkehakemuksen ratkaisevan laitoksen päättely ei kaikissa tilanteissa perustu työansioihin.

Nämä tilanteet liittyvät

 • julkisen alan lisäeläkeosuuteen
 • julkisen alan ammatilliseen eläkeikään
 • julkisen alan henkilökohtaiseen eläkeikään
 • ammatillisen työkyvyttömyysmääritelmän soveltamiseen
 • Melan erityisetuuksiin
 • MEL:n alempaan eläkeikään.

Keva on aina julkisten alojen vilmalaitos

Vilmamenettelyyn kuuluvien JuEL:n mukaan vakuutettujen työansioiden osalta vilmalaitos on aina Keva.

Vilman piiriin kuuluvien JuEL:n mukaisten eri eläketurvien (valtion eläketurva, kunnallinen eläketurva,  evankelisluterilaisen kirkon eläketurva ja Kelan toimihenkilöiden eläketurva) toimeenpano tapahtuu Kevassa. Myös Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano tapahtuu Kevassa, mutta Suomen Pankin henkilöstön eläkkeet eivät kuulu vilmamenettelyyn.

Viimeisenä eläkelaitoksena toimii Keva silloin, kun työansioita on vakuutettu Kevassa yhteensä enemmän kuin yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä. Suomen Pankin palveluksesta ansaittuja työansiot eivät kuulu vilmaan.

Tarkemmat tiedot

Ennen vuotta 2017 päättely julkisissa työeläkelaeissa oli lakikohtaista. Julkisten alojen vilmaan kuuluvien eläkejärjestelmien osalta vilmalaitoksena toimi tällöin Keva. Julkisten alojen osalta päättely oli kuitenkin samaan tapaan eläkejärjestelmäkohtaista kuin yksityisten alojen eläkejärjestelmän osalta. Valtion eläkejärjestelmä (VaEL), kunnallinen eläkejärjestelmä (KuEL), evankelisluterilaisen kirkon eläkejärjestelmä (KiEL) ja Kelan toimisuhde-eläkkeet olivat kukin oma eläkejärjestelmänsä.

Vuoden 2017 alusta lukien KuEL:n, VaEL:n, KiEL:n tai Kelan toimihenkilöitä koskevien eläkesääntöjen mukaan vakuutetut työansiot lasketaan yhteen JuEL:n mukaisiksi työansioiksi vilmalaitosta määriteltäessä.

Eläkettä maksava eläkelaitos myöntää yleensä uuden eläkkeen

Eläkettä tai luopumistukea maksava eläkelaitos on yleensä vilmalaitos silloin, kun eläkkeensaajalle myönnetään uusi eläke.

Pääsääntö on, että vilmaeläkkeen jälkeen myönnettävä uusi eläke on vilmaeläke. Eläkkeensaajalle

 • vanhuuseläkettä,
 • työkyvyttömyyseläkettä,
 • työuraeläkettä,
 • osa-aikaeläkettä, tai
 • osittaista varhennettua vanhuuseläkettä

maksava eläkelaitos hoitaa vilmalaitoksen tehtävät, kun eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi tai vanhuuseläkettä saavalle myönnetään uusi vanhuuseläke.

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on vakuutettu 2 viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikana eniten

 • Suomen Pankin osalta JuEL:n 1 §:n
 • ortodoksisesta kirkosta annetun lain
 • Ahvenanmaan maakuntalain
 • tai vilmaan kuulumattoman erityiseläkkeen perusteella.

Tarkemmat tiedot

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on tarkasteluaikana vakuutettu eniten jonkin muun sellaisen eläkesäädöksen perusteella, jota toimeenpantaessa ei noudateta viimeisen eläkelaitoksen periaatetta. Näitä muita eläkkeitä kutsutaan erityiseläkkeiksi. 

Vilmamenettelyn piiriin eivät kuulu seuraavat erityiseläkkeet:

 • valtioneuvoston ja kansanedustajien eläkkeet
 • tasavallan presidentin eläke
 • europarlamentaarikkojen eläkkeet
 • valtion taiteilija-apurahoihin perustuvat eläkkeet
 • muut julkisten alojen eläkkeet, jotka eivät perustu rekisteröityihin palvelussuhteisiin.

Jos työansioita on tarkasteluajalla vakuutettu eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä tai erityiseläkkeeseen oikeuttavan työskentelyn perusteella, vilmamenettelyä ei sovelleta seurannaisratkaisujenkaan osalta. Näin menetellään myös niissä tilanteissa, joissa henkilö ei hae eläkettä tällaisesta vilmamenettelyn piiriin kuulumattomasta työskentelystä.

Ennakkopäätöksen antanut eläkelaitos antaa myös muut päätökset

Osatyökyvyttömyyseläkkeen, kuntoutuksen ja työuraeläkkeen ennakkopäätöksen antanut eläkelaitos antaa myös varsinaisen eläkepäätöksen ja muut asiaan liittyvät päätökset.

Kertasuoritettu eläke ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn

Kertasuoritettu eläke ei vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn, kun kertasuoritetun eläkkeen jälkeen haetaan uutta eläkettä.

Jos eläke on kertasuoritettu ja myöhemmin haetaan uutta eläkettä, eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään uutta eläkettä haettaessa työansioiden perusteella.

Yksityisten alojen rekisteröidyt lisäeläkkeet ja vapaamuotoiset suojatut lisäeläkkeet eivät vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn

Yksityisten alojen rekisteröidyt TEL- ja YEL -lisäeläkkeet ja yksityisten alojen vapaamuotoiset suojatut lisäeläkkeet eivät vaikuta eläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyyn.

Eläkelaitokset voivat kuitenkin sopia, että vilmamenettelyä ei noudateta, jos vilmamenettelyn noudattamatta jättäminen on eläkehakemuksen käsittelyn kannalta tarkoituksenmukaista.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Työansioiden perusteella vilmalaitos olisi Keva, hakijalla on TEL-lisäeläketurvaa

Eläkkeenhakijalla on työuran aikana vakuutettu työansioita JuEL:n (KuEL:n) mukaan ja TyEL:n (TEL:n) mukaan. Tarkasteluajalla on vakuutettu eniten työansioita JuEL:n mukaan, jolloin vilmalaitokseksi määräytyisi ansioiden perusteella Keva. Eläkehakemuksen käsittely ja lisäturvan laskenta edellyttävät selvittelytyötä yksityisten alojen eläkelaitoksessa. Päätöksen antoon tulisi tarpeetonta viivytystä, jos TEL-lisäeläketurva myönnettäisiin Kevasta.

Keva ja yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos voivat sopia, että vilmamenettelyä ei noudateta. Keva antaa päätöksen julkisten alojen eläketurvasta ja yksityisten alojen eläkelaitos yksityisten alojen eläketurvasta.

Eläkelaitokset voivat sopia, mikä eläkelaitos ratkaisee eläkehakemuksen

Jos eläkehakemuksen käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista, eläkelaitokset voivat sopia, että

 • vilmamenettelyä noudatetaan tilanteessa, jossa vilmamenettelyä ei lain mukaan olisi noudatettava
 • vilmalaitoksen tehtävät hoitaa jokin muu eläkelaitos kuin säädösten perusteella määräytyvä eläkelaitos
 • vilmamenettelyä ei noudateta.

Jos sopimismahdollisuutta käytetään, eläkkeenhakijalle on ilmoitettava, mikä eläkelaitos käsittelee eläkkeenhakijan eläkeasian.

Eläkelaitoksen tulee selvittää sopimisen vaikutukset rekistereiden toimintaan.

Eläketurvakeskuksen ratkaisuvalta toimivaltaisen eläkelaitoksen määrittelyssä

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mikä eläkelaitos on toimivaltainen ratkaisemaan eläkehakemuksen, Eläketurvakeskus ratkaisee asian eläkelaitoksen hakemuksesta.

Eläketurvakeskuksen päätökseen toimivaltaisen eläkelaitoksen määrittämisestä ei saa hakea muutosta.

Ennen vuotta 2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella myönnetyt eläkkeet eivät kuulu vilmamenettelyyn

Vuonna 2004 vilmamenettely laajentui julkisten alojen eläkejärjestelmiin. Vuoden 2004 alusta voimaan tulleen vilmamenettelyn voimaantulosäännöstä sovelletaan edelleen.

Vilmamenettelyä ei sovelleta hakijan omassa eläkkeessä seuraavissa tilanteissa:

 • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja eläkkeenhakija saa tai eläkkeenhakijalla on oikeus saada ennen 1.1.2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella omaan työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuvaa eläkettä.
 • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja eläkkeenhakija saa maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista eläkettä, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumiskorvausta tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea.
 • Eläkkeenhakija hakee uutta eläkettä ja ennen 1.1.2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella myönnettyä ja sittemmin keskeytettyä eläkettä ryhdytään maksamaan uudelleen.

Mikä on ei-vilma perhe-eläke?

Vilmamenettelyä ei sovelleta perhe-eläkkeessä, jos edunjättäjä sai kuollessaan sellaista eläkettä, johon ei ole sovellettu vilmamenettelyä.

Mikä on vilmapäätösyhdistelmä?

Vilmapäätösyhdistelmä on vilmamenettelyn piiriin kuuluvien eläkejärjestelmien eläkepäätösten yhdistelmä. Kunkin eläkejärjestelmän itsenäisyys säilyy päätöksenteossa.

Vilmalaitos ei anna juridisesti päätöstä toisen eläkejärjestelmän eläkkeestä, vaan muun eläkejärjestelmän päätös sisältyy vilmalaitoksen yhteenvetopäätökseen.

Vilmapäätösyhdistelmässä on päätösosa ja laskelmaosa.

Vilmapäätösyhdistelmän päätösosassa ilmoitettavia tietoja

Päätösosassa eläkelaitos ilmoittaa eläkepäätöksen tosiasiaperustelut ja oikeudelliset perustelut.

 • Tosiasiaperusteluna ilmoitetaan päätöksen perusteena olevat pääasialliset syyt.
 • Oikeudellisena perusteluna ilmoitetaan ratkaisun perusteena olevat säännökset ja määräykset.

Päätösyhdistelmään liitetään valitusosoitus.

Tarkemmat tiedot

Päätösosan perustiedot

 • Päätösosassa kerrotaan vireilletulo-, päätös- ja postituspäivämäärä, päätösnumero sekä eläkkeenhakijan henkilötiedot.
 • Päätösyhdistelmässä ilmoitetaan eläkelaji ja eläkkeen alkaminen.
 • Kuntoutustukea koskevassa päätöksessä kerrotaan eläkkeen päättymisajankohta.
 • Jos eläkelaitos antaa samalla päätösyhdistelmällä päätöksen eläkkeestä, jonka osat alkavat eri ajankohdasta, kaikki alkamisajat ilmoitetaan erikseen. Kun eläkkeen eri osat alkavat eri aikaan, alkamisajankohtien yhteydessä ilmoitetaan paitsi tuolloin alkavan eläkkeen osan määrä, myös eläkkeen kokonaismäärä.
 • Eläkkeen määrä merkitään euroissa/kk eläkkeen alkamishetken tasossa.
 • Päätösosassa mainitaan säännökset ja sovelletut lainkohdat niissä tapauksissa, joissa hakijan hakemus on hylätty.
 • Kun päätöksessä on myönnetty eläke eläkehakemuksen mukaisena, päätösosaan merkitään ainoastaan sovelletut säännökset.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitettavia tietoja

Laskelmaosassa toistetaan eläkkeensaajan nimi ja henkilötunnus sekä päätöksen antopäivämäärä.

Laskelmaosa suositellaan jaettavaksi siten, että laskelmassa erotetaan

 • 31.12.2004 mennessä olleet työskentelyt ja työskentelyistä karttunut eläke
 • 1.1.2005 alkaen olleet työskentelyt ja työskentelyistä karttunut eläke.

Laskelmaosassa kerrotaan, että eläkkeen perusteena olevat ansiot ja eläkkeet on tarkistettu eläkkeen alkamishetken tasoon.

Ansiot on suositeltavaa ilmoittaa myös ansaintavuoden tasossa, jotta vakuutetun on mahdollista tarkistaa eläkkeen perusteena olevat ansionsa. Ansiot voivat olla joko työntekijän työeläkevakuutusmaksulla vähennettyjä tai vähentämättömiä.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosan tiedot 31.12.2004 asti

31.12.2004 asti karttuneen eläkkeen osalta noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Laskelmassa ilmoitetaan eläkkeen perusteena oleva ansiotoiminta.
 • Laskelmassa ilmoitetaan eläkepalkka.
 • Laskelmassa ilmoitetaan kustakin ansiotoiminnasta karttunut eläke.

Ansiotoiminnasta laskelmassa ilmoitetaan työnantajan nimi tai ansiotoiminta yksilöidään muulla tavoin (esim. yrittäjätoiminta).

Ansiotoiminnasta ilmoitetaan alkamis- ja päättymisaika sekä eläkepalkka eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL -työskentelystä sekä julkisen alan lyhytpalvelusta ilmoitetaan työskentelyvuodet ja työskentelystä karttunut eläke.

Julkisen alan työskentelyn keskeytykset voidaan ilmoittaa joko keskeytystä sisältävän palvelun jälkeen tai erikseen laskelmaosan lopussa.

Tiedot ansiotoiminnasta voidaan ilmoittaa laskelmassa ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmiä kuvaavien otsikoiden alle tai kronologisessa järjestyksessä palvelusuhteen tai yrittäjätoiminnan alkamispäivän mukaan.

Tarkemmat tiedot

Ansiotoiminta voidaan päätösyhdistelmällä ryhmitellä joko eri eläkejärjestelmien mukaan tai kronologisessa järjestyksessä.

ETK suosittelee, että ansiotoiminnan ilmoittamisessa päätösyhdistelmissä käytetään seuraavia periaatteita.

Ansiotoiminta ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmien mukaan:

 • Työ- ja virkasuhteet sekä yrittäjätoiminta ilmoitetaan laskelmalla ryhmiteltynä eri eläkejärjestelmiä kuvaavien otsikoiden alle.
 • Se eläkelaitos, joka tekee päätösyhdistelmän, voi ilmoittaa omat tietonsa ensin.
 • Työsuhteesta ilmoitetaan työnantajan nimi ja kunnallisesta palvelussuhteesta työnantajana ollut kunta tai muu jäsenyhteisö.
 • Valtion palvelussuhteista vapaakirjasanomalla ilmoitetaan työnantajan nimi siinä muodossa kuin se on rekisteriin merkitty.
 • Valtiotyönantajan nimeä ei tarvitse ilmoittaa päätösyhdistelmässä sellaisenaan, vaan vilmalaitos voi päättää, kuinka asian ilmoittaa.
 • LEL:n ja TaEL:n osalta työnantajaa ei ilmoiteta.
 • Kirkon osalta ilmoitetaan viimeinen työnantaja, jos työskentely on jatkunut keskeytyksettä.
 • Julkisen alan lyhytpalvelusten osalta työnantajaa ei ilmoiteta.
 • Työ- tai palvelussuhteesta tai yrittäjätoiminnasta näytetään alkamis- ja päättymisaika. Eläkkeen perusteena olevana ansiona ilmoitetaan eläkepalkka ja työtulo euroina kuukaudessa.
 • LEL- ja TaEL-työskentelystä ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. LEL- ja TaEL-ansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL-ansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
 • Julkisten alojen lyhytpalvelusta ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. Lyhytpalveluansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. Lyhytpalveluansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
 • Julkisen palvelussuhteen keskeytysajat (esim. virkavapaat) voidaan merkitä kyseisen palvelussuhteen alle. Palvelussuhteen keskeytykset voidaan merkitä myös laskelmaosan loppuun kohtaan, jossa ilmoitetaan se ansiotoiminta, josta ei kartu eläkettä.

Ansiotoiminta kronologisessa järjestyksessä:

 • Työ- ja virkasuhteet sekä yrittäjätoiminta voidaan ilmoittaa laskelmalla aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan alkamispäivän mukaan.
 • Yksityisen alan työskentelystä ilmoitetaan työnantajan nimi.
 • Valtion työskentelyn osalta työnantajan nimen tilalle voidaan merkitä valtion palvelu.
 • YEL:n osalta laskelmalle voidaan merkitä  yrittäjätoiminta ja MYEL:n osalta maatalousyrittäjätoiminta.
 • Mikäli julkisten alojen työskentelyyn liittyy keskeytyksiä, keskeytykset voidaan merkitä kyseisen työskentelyjakson jälkeen.
 • Laskelmaan merkitään kustakin työskentelystä eläkkeeseen oikeuttava aika, eläkkeen perusteena ollut ansio ja karttunut eläke.
 • LEL- ja TaEL-työskentelystä ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. LEL- ja TaEL-ansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. LEL- ja TaEL-ansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.
 • Julkisten alojen lyhytpalvelusta ilmoitetaan ne vuodet, jolloin kyseistä työskentelyä on ollut. Lyhytpalveluansiot näytetään kukin erä yhtenä summana euroina eläkkeen alkamisvuoden tasossa. Lyhytpalveluansiot voidaan vaihtoehtoisesti ilmoittaa myös eriteltyinä vuosittain.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosan tiedot 1.1.2005 alkaen

Vuodesta 2005 alkaen ansiotoiminta voidaan ilmoittaa joko eläkejärjestelmittäin eriteltynä tai kronologisessa järjestyksessä.

Tarkemmat tiedot

Laskelmaosassa suositellaan ilmoitettavaksi työ- ja palvelussuhteista:

 • työnantaja
 • kunkin vuoden vuosiansio
 • ansiot kustakin TEL/TyEL-työsuhteesta yhteensä
 • kustakin TEL/TyEL-työsuhteesta karttunut eläke

Laskelmaosassa suositellaan ilmoitettavaksi yrittäjätoiminnasta:

 • kunkin yrittäjäjakson työtulo/vuosi
 • yrittäjäjakson vuosityötulot yhteensä
 • yrittäjäjaksosta karttunut eläke

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitetaan eläkkeeseen tulevat korotukset ja vähennykset

Yhteenlaskettujen eläkkeiden summan jälkeen merkitään erikseen eläkkeeseen tehtävät korotukset ja vähennykset.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosaan tehdään yhteenveto

On suositeltavaa, että eläkelaitos ilmoittaa laskelmassa yhteenvedon.

Yhteenvedossa kerrotaan

 • eläkkeen määrät erikseen yksityisiltä aloilta, valtiolta, kunnalta, evankelisluterilaiselta kirkolta sekä Kelan toimisuhteista
 • eläkkeiden yhteismäärä.

Vilmapäätösyhdistelmän laskelmaosassa ilmoitetaan ansiotoiminta, joka ei oikeuta eläkkeeseen

Laskelmaosan lopussa ilmoitetaan ansiotoiminta, joka ei oikeuta eläkkeeseen.

Vilmapäätösyhdistelmien erityistilanteet

Eläkelaitos voi antaa eri ajankohdista alkavista eläkkeistä eri päätökset

Vilmaeläkkeet voivat alkaa eri aikaan ja vilmalaitoksen tulee antaa eläkkeestä kaksi tai useampia päätöksiä.

Esimerkiksi vanhuuseläkkeet voivat alkaa eri ajankohdista, kun eläkkeenhakijalla on yhden tai useamman, mutta ei kaikkien, eläkejärjestelmän mukaisessa vanhuuseläkkeessään alennettu eläkeikä.

Tarkemmat tiedot

Vanhuuseläkkeet eri ajankohdasta

Kun eri eläkejärjestelmissä on erilainen vanhuuseläkeikä, eläkkeistä annetaan erilliset päätökset.

Ensimmäinen päätös, jos päätös sisältää vain yhden järjestelmän eläkkeen, ei ole vilmapäätösyhdistelmä. Kun toisen järjestelmän eläke myönnetään myöhemmästä ajankohdasta, toinen päätös on vilmapäätösyhdistelmä. Tässä päätösyhdistelmässä mainitaan paitsi sen eläkkeen määrä, joka tällä päätöksellä myönnetään, myös tällä päätöksellä myönnettävän eläkkeen ja aikaisemmin myönnetyn eläkkeen yhteismäärä.

Päätösyhdistelmän laskelmaosassa ei toisteta ensimmäisellä päätöksellä myönnetyn eläkkeen laskelmaa, vaan päätösyhdistelmän laskelmaosaan otetaan eläkelaskelma vain uudesta eläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläkkeen vilmaneuvottelusta kerrotaan päätösyhdistelmässä

Vilmaneuvottelun piiriin kuuluvissa työkyvyttömyyseläkepäätöksissä ilmoitetaan, että Keva on pyytänyt arvion eläkkeenhakijan työkyvystä yksityisten alojen eläkelaitokselta.

Perhe-eläkkeen päätösyhdistelmällä huomioitavia asioita

Leskeneläkkeen laskelmalla esitetään leskeneläkkeen vähentämiseen liittyvät tiedot ja leskeneläkkeen vähentämisessä käytetty lesken laskennallisen eläkkeen määrä.

Perhe-eläkkeen korotuksen ajankohta ja prosentti ilmoitetaan samoin kuin työkyvyttömyyseläkkeessä.

Perhe-eläkepäätösyhdistelmässä kerrotaan edunjättäjän kuolinpäivä.

Päätösosassa voidaan mainita leskeneläkkeen ja lapseneläkkeiden kokonaismäärät sekä perhe-eläkkeen alkamisaika.

Milloin eläkkeelläoloaika ilmoitetaan päätösyhdistelmällä?

Mikäli henkilölle tulee myöhemmin myönnettäväksi eläke siten, että eläkkeelläoloajasta on karttunut uutta eläkettä, ilmoitetaan eläkkeelläoloaika ja eläkkeelläoloajasta karttunut eläke laskelmalla.

Vilmalaitos voi antaa päätöksen selvistä hylkäyksistä ilman vapaakirjalaitoksen kantaa asiaan

Vilmalaitos voi päätösyhdistelmällään hylätä niin sanotut selvät hylkäykset ilman, että vilmalaitos pyytää vapaakirjalaitoksen kantaa asiaan.

Tarkemmat tiedot

Yksityisten alojen työskentelyjen selvät hylkäykset

 • TEL-työsuhde on päättynyt ennen 8.7.1961
 • TEL-työsuhde tai yrittäjätoiminta on päättynyt alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005, eikä työsuhteeseen liity tulevan ajan oikeutta
 • MEL-palvelussuhde on päättynyt ennen 1.6.1956
 • YEL- tai MYEL -toiminta on päättynyt ennen 1.1.1970

Kunnallisten palvelussuhteiden selvät hylkäykset

 • Kunnallinen palvelus alle 23-vuotiaana ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen kunnallinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 1.7.1971 ja joka ei välittömästi liity mihinkään rekisterissä olevaan palvelussuhteeseen
 • Alle 1 kuukauden pituinen kunnallinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 1.1.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään rekisterissä olevaan palvelussuhteeseen
 • Kaikki kunnalliset palvelussuhteet ovat päättyneet ennen 8.7.1961

Valtion palvelussuhteiden selvät hylkäykset

 • Alle 23-vuotiaana palveltu aika, joka alkaa 31.12.1966 jälkeen ja päättyy ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde, joka on päättynyt ennen 1.1.1967, eikä hakijalla ole myöhempää yli kuukauden kestävää valtion palvelusta
 • Alle 1 kuukauden pituinen palvelus, joka on päättynyt ennen 1.3.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään aiempaan VEL-palvelukseen
 • Kaikki VEL-palvelukset ovat päättyneet ennen 1.7.1962

Kelan toimisuhdepalvelusten selvät hylkäykset

 • Alle 21-vuotiaana palveltu aika ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde (yksi tai useampia), joka on päättynyt ennen 31.12.1966 eikä henkilöllä ole 1.1.1967 jälkeen yhtään vähintään yhden kuukauden pituista palvelussuhdetta

Kirkon palvelussuhteiden selvät hylkäykset

 • Alle 23-vuotiaana palveltu aika, joka alkaa 31.12.1966 jälkeen ja päättyy ennen vuotta 2005
 • Alle 4 kuukauden pituinen palvelussuhde, joka on päättynyt ennen 1.1.1967
 • Alle 1 kuukauden pituinen palvelus, joka on päättynyt ennen 1.3.1989 ja joka ei välittömästi liity mihinkään aikaisempaan KiEL-palvelukseen
 • Kaikki KiEL-palvelukset ovat päättyneet ennen 1.7.1962

Kokonaishylkäys

 • Kun vilmalaitos antaa eläkkeen kokonaishylkäyksen, ei vapaakirjalaitoksen kantaa tai tietoja tarvitse selvittää.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2020 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2020
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty 1.1.2020 voimaantullut yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen muutos. Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos määräytyy hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden työansioiden perusteella.

Jos työansioita on vakuutettu yksityisen alan eläkejärjestelmässä ja vilmaan kuuluvassa julkisen alan eläkejärjestelmässä, työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on vakuutettu eniten 2 viimeisen kalenterivuoden aikana.

Yksityisten alojen eläkejärjestelmän sisäinen ratkaisevan eläkelaitoksen päättely tehdään vakuutettujen työansioiden perusteella. Yksityisten alojen ratkaisevana eläkelaitoksena toimii se eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten työansioita viimeisen kalenterikuukauden aikana.

Tarkemmat tiedot

Jos yksityisen alan eläkelaitoksissa on viimeisen kalenterikuukauden aikana vakuutettu työansioita useammassa eri eläkelaitoksessa, ratkaisevana eläkelaitoksena toimii se eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten ansioita viimeisen  kalenterikuukauden aikana. Viimeisin kalenterikuukausi on se hakemuksen vireillutulokuukautta edeltänyt kalenterikuukausi, jona on viimeksi vakuutettu työansioita.

Esimerkki: Työansioita vakuutettu useammassa eri yksityisen alan eläkelaitoksessa

 • Työkyvyttömyyseläkehakemus tule vireille 6.4.2020.
 • JuEL -palvelussuhde on päättynyt vuonna 2018.
 • 2 vuoden tarkasteluajalla ansioita on vakuutetettu eniten yksityisen alan eläkejärjestelmässä.
 • Työansioita on viimeksi vakuutettu tammikuussa 2020 TyEL eläkelaitoksessa 1 ja TyEL eläkelaitoksessa 2.
 • Hakemuksen vireiletulokuukautta edeltäneen viimeisen 1 kalenterikuukauden (tammikuu 2020) aikana ansioita on vakuutettu TyEL 1 eläkelaitoksessa 250 euroa ja TyEL 2 elälkelaitoksessa 410 euroa.
 • Hakemuksen ratkaisevana eläkelaitoksena toimii TyEL 2 eläkelaitos.

Työansioiden määrästä riippumatta työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee tietyissä tilanteissa aina Keva, Merimieseläkekassa tai Mela.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätöksen antanut eläkelaitos antaa ennakkopäätökseen liittyvän maksupäätöksen.

Mikä on työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä käytettävä tarkasteluaika?

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä 2 vuoden tarkasteluajalla tarkoitetaan työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan tarkasteluajalta sellaista vuotta, jona hakijalla on ollut työansioita viimeksi ennen työkyvyttömyyden alkamisvuotta  ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Tulevan ajan tarkasteluajalla tarkoitetaan työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneitä 5 kalenterivuotta.

Yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen määrittelyssä käytetään kalenterikuukautta. Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten työansioita työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen kalenterikuukauden aikana.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Ratkaisevan eläkelaitoksen päättely, kun työansioita on vakuutettu yksityisen alan eläkejärjestelmässä ja julkisen alan eläkejärjestelmässä

 • Työkyvyttömyyseläkehakemus tulee vireille 4.5.2020
 • Työkyvyttömyys on alkanut vuonna 2019 (julkisen alan palvelussuhteen päättymisen jälkeen)
 • Tulevan ajan työansiot määräytyvät vuosien 2014 – 2018 perusteella.
 • Henkilöllä on tulevan ajan tarkasteluajalla 2 vuoden tarkasteluajalla ansioita vuonna 2017 JuEL ansioita 35 000, vuonna 2016 TyEL-ansioita 38 000 euroa TyEL 1-eläkelaitoksessa.
 • Henkilölle on viimeksi ennen hakemuksen vireilletulokuukautta rekisteröity ansioita 2019 maaliskuulle 450 euroa TyEL 2-eläkelaitoksessa.
 • Koska ansioita on 2 vuoden tarkasteluajalla vakuutettu eniten yksityisen alan eläkejärjestelmässä, hakemuksen ratkaisee yksityisen alan eläkelaitos.
 • Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos on hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen  viimeisen 1 kalenterikuukauden aikana eniten ansioita vakuuttanut TyEL 2-eläkelaitos.

Milloin Keva ratkaisee työkyvyttömyyseläkehakemuksen työansioiden määrästä riippumatta?

Työansioiden määrästä riippumatta työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee Keva, jos

 • työkyvyttömyys on alkanut julkisen alan työ- tai virkasuhteen kestäessä (Keva soveltaa ammatillista työkyvyn arviointia)
 • työntekijä on säilyttänyt oikeutensa vilmaan kuuluvan julkisten alojen lisäeläkeoikeuteen, ammatilliseen eläkeikään tai henkilökohtaiseen eläkeikään
 • ratkaistavana on osatyökyvyttömyyseläke ja eläkkeenhakijan eläketurva on eläketapahtumahetkellä järjestetty JuEL:n mukaan.

Keva on vilmalaitos myös silloin, kun henkilöllä on jatkuva eläketapahtumavuonna alkanut julkisen alan työ- tai virkasuhde.

Tarkemmat tiedot

Osa JuEL:n piirissä vakuutetuista henkilöistä ei ole virka- tai työsuhteessa ja heidän osaltaan ratkaiseva eläkelaitos määräytyy työansioiden perusteella.

Virka- tai työsuhteita eivät ole

 • perhehoitajan tehtävät
 • omaishoitajan tehtävät
 • luottamushenkilön tehtävät (valtion eläketurvassa myös lautamiehet)
 • toimeksianto – tai konsulttisopimuksella työskentelevä henkilö.

Vaikka vilmalaitos on julkisten alojen eläkejärjestelmien osalta aina Keva, rekisteriteknisesti vilmalaitos on esimerkiksi Valtiokonttori, jos henkilö on työskennellyt vain valtion palveluksessa ja työkyvyttömyys on alkanut valtiolla työskentelyn kestäessä.

Milloin Merimieseläkekassa ratkaisee työkyvyttömyyseläkehakemuksen työansioiden määrästä riippumatta?

Työansioiden määrästä riippumatta työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee Merimieseläkekassa, jos

 • työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle MEL:n mukaisessa alemmassa eläkeiässä
 • vilmalaitokseksi ei määräydy Keva.

Tarkemmat tiedot

MEL:iin on tehty lainmuutos, jonka mukaan alemmasta eläkeiästä luovutaan asteittain. Oikeus alempaan eläkeikään säilyy vuoden 2024 loppuun saakka.

Vaikka työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla olisi oikeus MEL:n mukaiseen alempaan eläkeikään, Merimieseläkekassa ei kuitenkaan ole ratkaiseva eläkelaitos vaan Keva, jos

 • sovellettavaksi tulee ammatillinen työkyvyttömyysmääritelmä
 • henkilöllä on oikeus vilmaan kuuluvan JuEL:n mukaiseen lisäeläkeoikeuteen, ammatilliseen eläkeikään tai henkilökohtaiseen eläkeikään
 • ratkaistavana on osatyökyvyttömyyseläke sellaisessa tilanteessa, jossa henkilön eläketurva on järjestetty eläketapahtumahetkellä JuEL:n mukaan.

Milloin Mela ratkaisee työkyvyttömyyseläkehakemuksen työansioista riippumatta?

Työansioiden määrästä riippumatta työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee Mela, jos työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla on eläketapahtumahetkellä oikeus luopumistukeen.

Vaikka työkyvyttömyyseläkkeenhakijalla olisi oikeus luopumistukeen, Keva toimii ratkaisevana eläkelaitoksena jos

 • työkyvyttömyys on alkanut julkisen alan työ- tai virkasuhteen kestäessä (Keva soveltaa ammatillista työkyvyn arviointia)
 • henkilö on säilyttänyt oikeutensa julkisten alojen lisäeläkeoikeuteen tai henkilökohtaiseen eläkeikään
 • ratkaistavana on osatyökyvyttömyyseläke ja henkilön eläketurva on eläketapahtumahetkellä järjestetty JuEL:n mukaan
 • henkilöllä on oikeus jäädä MEL:n mukaiselle vanhuuseläkkeellä alennetussa eläkeiässä.

Vaikka työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla olisi oikeus luopumistukeen, Merimieseläkekassa toimii ratkaisevana eläkelaitoksena, jos työkyvyttömyyseläkkeenhakijalla on oikeus jäädä MEL:n mukaiselle vanhuuseläkkeelle alennetussa eläkeiässä.

Mikä eläkelaitos on työkyvyttömyyseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos, kun tuleva aika määräytyy alle 5 vuoden työansioiden perusteella?

Kun työkyvyttömyyseläkkeen tuleva aika määräytyy alle 5 vuoden työansioiden perusteella, työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, jossa työansioita on vakuutettu eniten työkyvyttömyyden alkamisvuonna ja sitä välittömästi edeltävänä kalenterivuotena.

Tarkemmat tiedot

Tulevan ajan ansio määrätään alle 5 vuoden ansioiden perusteella, kun

 • henkilöllä on työansioita vain eläketapahtumavuonna ja/tai sitä edeltävänä vuonna tai
 • kyseessä on nuori henkilö, jonka eläketapahtuma on viimeistään 23 vuoden iän täyttämisvuonna.

Työansiot otetaan tarkastelussa huomioon sen kalenterikuukauden loppuun, jona hakija on tullut työkyvyttömäksi.

Jos ansioita on vakuutettu eniten yksityisen alan eläkejärjestelmässä, ratkaiseva eläkelaitos on se yksityisen alojen eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten ansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen kalenterikuukauden aikana.

Mikä eläkelaitos on työkyvyttömyyseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos, kun työansioita on vain tulevan ajan tarkasteluajan ensimmäisenä vuotena?

Jos työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla on työansioita tulevan ajan tarkasteluajalla vain tulevan ajan tarkasteluajan ensimmäisenä vuotena, työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee sen eläkejärjestelmän eläkelaitos, joka on vakuuttanut eniten työansioita tuona vuotena.

Jos ansioita on vakuutettu eniten yksityisen alan eläkejärjestelmässä, ratkaiseva eläkelaitos on se yksityisen alojen eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten ansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen kalenterikuukauden aikana.

Mikä eläkelaitos on työkyvyttömyyseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos, kun hakijalla ei ole työansioita tulevan ajan tarkasteluajalla?

Jos työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla ei ole lainkaan vakuutettuja työansioita tulevan ajan tarkasteluajalla, työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa työansioita on vakuutettu eniten tulevan ajan tarkasteluaikaa edeltävän 2 viimeisen kalenterivuoden aikana.

Kahtena viimeisenä kalenterivuotena tarkoitetaan vuotta, jona työansioita on vakuutettu viimeksi ennen tulevan ajan tarkasteluaikaa ja tätä välittömästi edeltävää vuotta.

Jos ansioita on vakuutettu eniten yksityisen alan eläkejärjestelmässä, ratkaiseva eläkelaitos on se yksityisen alojen eläkelaitos, jossa on vakuutettu eniten ansioita hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen kalenterikuukauden aikana.

Mikä eläkelaitos on työkyvyttömyyseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos, kun hakijalla ei ole työansioita vuoden 2004 jälkeen?

Jos työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla ei ole työansioita vuoden 2004 jälkeen, työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee se eläkelaitos, jossa viimeisimmät työansiot (viimeisin työskentely) on vakuutettu.

Vilmaa ei sovelleta, jos työansioita vakuutettu eniten vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä

Vilmamenettelyä ei sovelleta, jos työansioita on tarkasteluajalla vakuutettu eniten jossakin vilman ulkopuolisessa eläkejärjestelmässä.

Miten menetellään, jos henkilöllä on jatkuva YEL- tai MYEL -toiminta ja jokin muu työskentely eläkehakemuksen tullessa vireille?

Jos vilmalaitoksena on jokin muu kuin YEL- tai MYEL -toiminnan vakuuttanut eläkelaitos, on huolehdittava siitä, että YEL-laitos tai Mela saa tiedon hakemuksen vireilläolosta.

Ratkaisua tehtäessä joudutaan ennen päätöksen antamista esimerkiksi selvittämään, onko eläkkeen myöntämiseksi riittävää ansiotason alenemista.

YEL-laitokselle tai Melalle lähetetään kopio hakemuksesta, jos henkilö ilmoittaa hakemuksessa yrittäjätoiminnan muutoksista (lopettaa, vähentää jne.). Jos henkilö ei ole ilmoittanut hakemuksessa yrittäjätoiminnan muutoksista, annetaan YEL-laitokselle tai Melalle tieto myönteisestä eläkepäätöksestä.

Tarkemmat tiedot

Yksityisen alan sisäisessä ratkaisevan eläkelaitoksen päättelyssä myös YEL/MYEL- työtulosta käytetään hakemuksen vireilletulokuukautta edeltäneen viimeisen  kalenterikuukauden työtuloa. Tarvittaessa työtulo muunnetaan kuukausitasoiseksi päivätekniikalla.

Yksityisen alan rekisteröidyt lisäeläkkeet eivät vaikuta vilmalaitoksen määräytymiseen

Yksityisten alojen rekisteröity TEL- tai YEL-lisäeläketurva ei vaikuta vilmalaitoksen määräytymiseen.

Mikä eläkelaitos ratkaisee työkyvyttömyyseläkkeen osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen?

Kun osittaista vanhuuseläkettä saavalle myönnetään työkyvyttömyyseläke, työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisee osittaista vanhuuseläkettä maksava eläkelaitos.

Tarkemmat tiedot

Jos osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saava henkilö on siirtynyt työskentelemään yksityisten alojen työeläkelakien piiristä JuEL:n soveltamisalaan ja hänelle tulee myönnettäväksi työkyvyttömyyseläke, vilmaa ei sovelleta. Eläkelaitokset voivat myös sopia, että vilmalaitos on Keva.

Vilmaa ei sovelleta, kun työkyvyttömyyseläke myönnetään vanhuuseläkettä saavalle jostakin muusta eläkejärjestelmästä

Jos vanhuuseläkettä saavalle myönnetään työkyvyttömyyseläke jostakin muusta eläkejärjestelmästä kuin vanhuuseläkettä maksavasta eläkejärjestelmästä, vilmamenettelyä ei sovelleta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Eläkelaitokset voivat kuitenkin sopia, että vilmamenettelyä sovelletaan.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki: Vanhuuseläkkeellä oleva sotilas tulee työkyvyttömäksi TyEL-työssä

Sotilaseläkettä saava henkilö työskentelee vanhuuseläkkeellä ollessaan TyEL-työsuhteessa ja tulee työkyvyttömäksi. Yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos käsittelee työkyvyttömyyseläkehakemuksen TyEL:n osalta. Keva ja yksityisen alan ratkaiseva eläkelaitos voivat halutessaan sopia, että sotilaseläkettä maksava eläkelaitos Keva käsittelee myös työkyvyttömyyseläkeasian.

Kuntoutustukea maksava eläkelaitos ratkaisee työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemuksen

Kuntoutustukea maksava eläkelaitos ratkaisee työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemuksen ja hoitaa muut eläkelaitoksen tehtävät työkyvyttömyyseläkeasiassa.

Mikä eläkelaitos on työkyvyttömyyseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos, kun työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki myönnetään entisin perustein?

Jos työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki määräytyy entisin perustein, eläkehakemuksen ratkaisevana eläkelaitoksena toimii aikaisempaa työkyvyttömyyseläkettä maksanut eläkelaitos.

Tarkemmat tiedot

Työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki määräytyy entisin perustein silloin, kun

 • uusi työkyvyttömyys alkaa 2 vuoden kuluessa aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä
 • aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on yli 2 vuotta ja uusi työkyvyttömyys aiheutuu samasta sairaudesta kuin aiempi työkyvyttömyys.

Aiemman työkyvyttömyyseläkkeen myöntänyt eläkelaitos toimii vilmalaitoksena ja antaa uuden päätösyhdistelmän. Päätösyhdistelmässä mainitaan, että

 • eläke on myönnetty samoin perustein kuin aiempi eläke ja
 • aiemman eläkkeen päättymisen jälkeisistä ansioista ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Mikä eläkelaitos ratkaisee työkyvyttömyyseläkkeen kuntoutusrahan jälkeen?

Jos työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa saava henkilö tulee työkyvyttömäksi kuntoutuksen aikana tai pian kuntoutuksen jälkeen, vilmalaitoksena toimii kuntoutusrahan myöntänyt eläkelaitos.

Tarkemmat tiedot

Jos työkyvyttömyys alkaa kuntoutuksen aikana tai ennen kuin työeläkelakien mukaisen kuntoutusrahan päättymisestä on kulunut 2 vuotta, työkyvyttömyyseläke määrätään niillä perusteilla, joiden mukaan se olisi määrätty, jos työkyvyttömyys olisi alkanut kuntoutusrahakauden alkaessa.

Jos kuntoutusrahaa saanut henkilö tulee työkyvyttömäksi yli 2 vuoden kuluttua kuntoutusrahakauden päättymisestä, työkyvyttömyyseläkettä ei voida myöntää entisin perustein.

Miten menetellään, kun henkilö on täyttänyt 60 vuotta?

Jos hakija on täyttänyt 60 vuotta ja hänen työkyvyttömyytensä ratkaistaan soveltaen 60 vuotta täyttäneen työkyvyttömyysmääritelmää, työkyvyttömyyseläkehakemus ratkaistaan seuraavasti:

 • Jos vilmalaitos on yksityisen alan eläkelaitos, se ratkaisee oikeuden myös julkisten alojen eläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.
 • Jos vilmalaitos on Keva ja se soveltaa sekä yleistä työkyvyttömyysmääritelmää että 60 vuotta täyttäneen työkyvyttömyysmääritelmää, Keva ratkaisee myös oikeuden yksityisten alojen eläkelakien mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen.
 • Jos vilmalaitos on Keva ja se soveltaa sekä ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää että 60 vuotta täyttäneen työkyvyttömyysmääritelmää, sen on tarvittaessa käytävä vilmaneuvottelu yksityisen alan eläkelaitoksen kanssa.

Mikä eläkelaitos on kuntoutusasian ratkaiseva eläkelaitos tutkittaessa oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkehakemusta käsiteltäessä?

Kuntoutuksen ennakkopäätöksen antaa aina se eläkelaitos, joka ratkaisee työkyvyttömyyseläkehakemuksen.

Mikä eläkelaitos on kuntoutusasian ratkaiseva eläkelaitos, kun työkyvyttömyyseläkettä käsiteltäessä tulee vireille erillinen kuntoutushakemus?

Jos työkyvyttömyyseläkehakemusta käsiteltäessä tulee vireille erillinen kuntoutushakemus, molemmat hakemukset ratkaisee työkyvyttömyyseläkepäätöksen antava eläkelaitos.

Kuntoutushakemuksen vastaanottaneen eläkelaitoksen tulisi hakemuksen saavuttua varmistaa kuntoutusasian/työkyvyttömyysasian vireilläolo ja siirtää tarvittaessa hakemus oikeaan eläkelaitokseen ilman tarpeetonta viivytystä.

Työkyvyttömyyseläkepäätöksen antanut eläkelaitos antaa kuntoutusta koskevan päätöksen siihen asti, kunnes työkyvyttömyyseläkepäätös on saavuttanut lainvoiman.

Mikä eläkelaitos ratkaisee hakemuksen, kun työkyvyttömyyseläkehakemuksen vireillä ollessa tulee vireille kuntoutushakemus tai kuntoutushakemuksen vireilläollessa tulee vireille työkyvyttömyyseläkehakemus?

Työkyvyttömyyseläkehakemus ja kuntoutusahekemus on suositeltavaa ratkaista samassa eläkelaitoksessa.

Eläkelaitokset voivat sopia eläkehakemuksen ratkaisevasta eläkelaitoksesta.  Jos asian käsittelyn kannalta on tarkoituksenmukaista, työkyvyttömyyseläkehakemus ja kuntoutushakemus voidaan ratkaista myös eri eläkelaitoksissa esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan työpaikkakuntoutusta.

Tarkemmat tiedot

Mikä eläkelaitos on työkyvyttömyyseläkkeen ratkaiseva eläkelaitos maksussa olevan osa-aikaeläkkeen jälkeen?

Osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävän työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisee osa-aikatyön vakuuttanut eläkelaitos. Jos henkilö työskentelee useamman eri eläkelain mukaan vakuutetussa osa-aikatyössä, noudatetaan vilman soveltamisessa samoja periaatteita kuin muissakin työkyvyttömyyseläkkeissä (esim. julkisen alan lisäturva, oikeus henkilökohtaiseen eläkeikään, Mela tai Merimieseläkekassa vilmalaitoksena).

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.