Työkyvyttömyyseläkkeen ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyt

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 20.8.2021 – toistaiseksiJulkaistu 20.8.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty menettelyä tapauksissa, jotka eivät kuulu ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyyn.

Kelan ja työeläkelaitoksen ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettely käydään, kun työkyvyttömyyseläkettä haetaan yhtä aikaa työeläkejärjestelmästä ja kansaneläkejärjestelmästä.

Kelan ja työeläkelaitoksen ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyn tavoitteena on päätyä eläkkeenhakijan työkyvyn arvioinnissa samaan lopputulokseen Kelassa ja työeläkelaitoksessa. Työeläkelaitos ja Kela voivat päätyä myös eri ratkaisuun työkyvyttömyyseläkeasiassa, koska työkyvyttömyyseläkemääritelmät työeläkelaeissa ja kansaneläkelaissa poikkeavat joiltain osin toisistaan.

Ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyyn eivät kuulu kaikki työkyvyttömyyseläkeratkaisut.

Mitkä ratkaisut eivät kuulu ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyyn?

Kelan ja työeläkelaitosten ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyyn eivät kuulu

 • osa ensimmäisistä työkyvyttömyyseläkeratkaisuista
 • osa kuntoutustuen myönteisistä jatkoratkaisuista
 • osatyökyvyttömyyseläkkeen ennakkopäätökset, kun eläkettä on haettu vain osatyökyvyttömyyseläkkeenä työeläkejärjestelmästä
 • ulkomailla asuvien työkyvyttömyyseläkeratkaisut
 • työeläkelaitoksen ammatillisen kuntoutuksen perusteella antamat jatkokuntoutustukipäätökset
 • tapaukset, joissa eläkettä on haettu vain toisesta järjestelmästä
 • tapaukset, joissa kansaneläkettä on haettu aiheettomasti (työeläkelaitos pystyy arvioimaan, että kansaneläkettä ei tule maksettavaksi).

Mistä ensimmäisistä työkyvyttömyyseläkeratkaisuista ei käydä ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyä?

Ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyä ei käydä ensimmäisissä työkyvyttömyyseläkeratkaisuissa seuraavissa tilanteissa

 1. Työeläkkeen määrä on enintään 200 e/kk, jolloin työeläkelaitos ottaa ratkaisussaan huomioon Kelan ratkaisun hakijan työkyvystä.
 2. Työeläkkeen määrä on vähintään 1 000 e/kk, jolloin Kela ottaa ratkaisussaan huomioon työeläkelaitoksen ratkaisun hakijan työkyvystä.

Mistä myönteisistä kuntoutustuen jatkoratkaisuista ei käydä ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyä?

Myönteisistä kuntoutustuen jatkoratkaisuista ei käydä ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyä seuraavissa tilanteissa 

 1. Työeläkkeen määrä on enintään 200 e/kk, jolloin työeläkelaitos ottaa ratkaisussaan huomioon Kelan ratkaisun hakijan työkyvystä.
 2. Työeläkkeen määrä on vähintään 500 e/kk, jolloin Kela ottaa ratkaisussaan huomioon työeläkelaitoksen ratkaisun hakijan työkyvystä.

Miten toisen eläkejärjestelmän ratkaisu otetaan huomioon tapauksissa, joista ei käydä ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyä?

Kela tai työeläkelaitos ottaa huomioon toisen eläkejärjestelmän ratkaisun hakijan työkyvystä siten, että tavoitteena on päätyä hakijan työkyvystä yhtenäiseen ratkaisuun työeläkejärjestelmästä ja Kelasta.

Molemmat eläkejärjestelmät tekevät oman arvionsa työkyvystä oman lainsäädäntönsä perusteella ja antavat asiasta päätöksen.  Toisen eläkejärjestelmän ratkaisusta on perusteltua poiketa silloin, jos lainsäädännön erojen vuoksi molemmat eläkejärjestelmät eivät voi päätyä samaan ratkaisuun. Kansaneläkkeessä ei ole osatyökyvyttömyyseläkettä. 

Eriäviään ratkaisuihin päädytään esimerkiksi, kun

 • työeläkelakien perusteella vähintään vuoden yhtäjaksoisen työkyvyttömyyden edellytys ei täyty
 • hakijalla ei ole työeläkelakien mukaista eläketapahtumaa tai
 • hakija todetaan työeläkelakien mukaisesti osatyökyvyttömäksi ja Kelasta ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Muutoksenhaun vaikutus ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyyn

Valitustapaukset jäävät ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyn ulkopuolelle. Valitustapauksista ilmoitetaan kuitenkin sähköpostitse toiselle järjestelmälle.

Ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettely ei koske muutoksenhakuelimiä. Muutoksenhakuelimet eivät hanki tietoa toistensa ratkaisuista.

Muutoksenhakuelimessä muuttuneesta ratkaisusta eläkelaitosten tulee ilmoittaa toisen järjestelmän eläkelaitokselle mahdollisimman pian.

Tarkemmat tiedot

Esimerkiksi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisun taustalla voi olla eläkkeenhakijan olosuhteista jotakin sellaista ratkaisevaa tietoa, joka ei käy ilmi asiakirjoista. Työeläkelaitos voi pyytää näitä tietoja ja antaa oikaisupäätöksen uuden lisäselvityksen perusteella.

Väliaikainen päätös valituksen vireilläoloaikana

Varsinaisen ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyn ulkopuolella ovat myös sellaiset väliaikaiset päätökset, joissa eläkelaitoksen kanta eläkkeenhakijan työkykyyn on muuttunut sinä aikana, kun valitus on vireillä.

Eläkelaitos ei oikaise päätöstä valituksen johdosta

Ennakkoilmoitusta ei anneta, kun eläkelaitos ei valituksen johdosta oikaise päätöstään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2024 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2024
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen rahamäärät on päivitetty vuoden 2024 tasoon.

Vilmaneuvottelu työkyvyttömyyseläkkeestä käydään Kevan ja yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen kesken.

Keva pyytää neuvottelutapauksissa yksityisen alan ratkaisevan eläkelaitoksen kannan työkyvyttömyyseläkkeenhakijan työkykyyn.

Vilmaneuvottelu käydään, kun seuraavat 3 edellytystä täyttyvät:

 1. Keva soveltaa ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää
 2. eläketapahtumahetkellä on sekä yksityisten alojen eläkelakien että JuEL:n mukaan vakuutettu työskentely
 3. työntekijällä on yksityisten alojen eläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita vähintään 20 571,69 (vuoden 2024 tasossa) euroa TyEL:n 76 §:ssä säädetyn tarkasteluajan 2 viimeisen kalenterivuoden aikana. 
Tarkemmat tiedot

Keva soveltaa ammatillista työkyvyttömyysmääritelmää, kun työkyvyttömyys on alkanut julkisen alan palvelussuhteen kestäessä.

Ammatillinen työkyvyttömyysmääritelmä koskee

 • osakuntoutustukea
 • täyttä kuntoutustukea
 • toistaiseksi myönnettyä osatyökyvyttömyyseläkettä ja
 • toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Keva soveltaa yleistä työkyvyttömyysmääritelmää silloin, kun henkilön työkyvyttömyys on alkanut palvelussuhteen päätyttyä. Kun Keva soveltaa yleistä työkyvyttömyysmääritelmää, asiassa ei käydä vilmaneuvottelua.

Miten vilmaneuvottelu käydään?

Kun Keva julkisten alojen vilmalaitoksena on ratkaissut kantansa hakijan työkyvyttömyyteen, Keva pyytää yksityisten alojen ratkaisevalta eläkelaitokselta arvion eläkkeenhakijan työkyvystä. Neuvottelu voidaan käydä suojatulla sähköpostilla.

Arvio pyydetään kaikista vilmaneuvottelun piiriin kuuluvista työkyvyttömyyseläkeratkaisuista.

Keva lähettää yksityisen alan ratkaisevalle eläkelaitokselle lausuntopyynnön

Keva vilmalaitoksena lähettää yksityisten alojen ratkaisevaan eläkelaitokseen lausuntopyynnön, johon liitetään kopiot lääkärinlausunnoista ja muista hakemusasiakirjoista.

Keva ilmoittaa yksityisen alan ratkaisevalle eläkelaitokselle Kevan ratkaisuehdotuksen, joka sisältää seuraavat tiedot

 • eläketapahtuma
 • eläkelaji (täysi työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osakuntoutustuki)
 • mistä alkaen eläkettä maksetaan
 • määräaika, jos eläkelajiksi ehdotetaan kuntoutustukea
 • ensisijaiset työkyvyttömyyden syykoodit (diagnoosi)
 • yhteyshenkilö asian käsittelyssä.

Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos vastaa Kevalle 2 viikon kuluessa

Yksityisten alojen ratkaisevalla eläkelaitoksella on 2 viikkoa aikaa käsitellä asia. Määräaika alkaa Kevan lausuntopyynnön lähettämispäivästä. Keva merkitsee määräajan päättyminen saatteeseen.

Tarvittaessa yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos voi pyytää määräajalle jatkoa.

Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos

 • kuittaa ratkaisun, jos se yhtyy vilmalaitoksen ratkaisuun
 • pyytää neuvottelua, jos sen ratkaisu on eriävä.

Kuittaukseksi tulkitaan myös tilanne, jossa yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos ei anna vastausta 2 viikon määräajan kuluessa.

Kuittaus ja neuvottelupyyntö voidaan hoitaa sähköpostitse.

Vilmaneuvottelun tavoitteena on yhtenäinen ratkaisu 

Vilmaneuvottelun tavoitteena on yhtenäinen ratkaisu, joko myönteinen ratkaisu tai hylkäys.

Vilmaneuvottelussa voidaan päätyä yhtenäiseen tai eriävään ratkaisuun.

Neuvottelut hoidetaan puhelimitse joko lääkäreiden tai ratkaisijoiden välisenä samaan tapaan kuin työeläkelaitosten ja Kelan väliset neuvottelut.

Tarkemmat tiedot

Jos vilmaneuvottelussa on tulossa hylkäävä päätös ja Keva vilmalaitoksena saa asiaan liittyvää lisäselvitystä, Keva lähettää kopion lisäselvityksistä yksityisten alojen ratkaisevalle eläkelaitokselle ja käynnistää tarvittaessa neuvottelut uudestaan. Keva huolehtii tarvittaessa lisäselvitysten toimittamisesta myös Kelaan.

Ratkaisu on yhtenäinen vain silloin, kun ratkaisut ovat täysin samanlaiset. Jos toinen eläkelaitos esimerkiksi myöntää määräaikaisen ja toinen toistaiseksi voimassaolevan työkyvyttömyyseläkkeen, kyseessä ei ole yhtenäinen ratkaisu.

Yhtenäisissä myönteisissä tai hylkäävissä ratkaisuissa Keva antaa päätösyhdistelmän.

Eriävä ratkaisu päättää vilmamenettelyn noudattamisen

Eriävä ratkaisu päättää vilmamenettelyn noudattamisen ja vilmamenettely purkautuu.

Vilmamenettely purkautuu

 • kun työkyvyttömyyseläkkeiden neuvottelussa ei saavuteta yhtenäistä ratkaisua ja 
 • tilanteissa, joissa vilmamenettelyn piiriin kuulunut yhtenäinen ratkaisu muuttuu muutoksenhakuelimissä.

Keva ei voi ratkaista oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen yksityisten alojen osalta, jos neuvotteluissa yksityisten alojen ratkaisevan eläkelaitoksen arvio hakijan työkyvystä poikkeaa Kevan näkemyksestä.

Keva antaa päätösyhdistelmän julkisten alojen eläkkeestä. Yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos ratkaisee asian yksityisten alojen osalta ja antaa asiasta päätöksen.

Eriävän ratkaisun osalta kerran purkautunutta vilmamenettelyä ei muuteta takaisin vilmaksi, vaikka eriävä ratkaisu muuttuisi muutoksenhakuelimessä myönnöksi.

Kelan kanssa käytävät neuvottelut työkyvyttömyysratkaisusta

Työkyvyttömyysratkaisuun liittyvät Kelan kanssa käytävät neuvottelut (ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettely) hoitaa vilmalaitos.

Jos tapaus on kuulunut vilmaneuvottelun piiriin, Keva käynnistää neuvottelut Kelan kanssa saatuaan yksityisten alojen ratkaisevalta eläkelaitokselta kannan ratkaisuun.

Tarkemmat tiedot

Kelan kanssa käytäviä ennakkoilmoitus- ja neuvottelumenettelyn piiriin kuuluvia tapauksia on harvoin, koska työeläkkeiden määrä on vilmaneuvottelutilanteissa on usein niin suuri, että kansaneläkettä ei jää maksettavaksi.

Kelan kanssa käytävissä neuvotteluissa noudatetaan työeläkejärjestelmän osalta vilmalaitoksen kantaa.

Jos ratkaisu on kuulunut vilmaneuvottelumenettelyn piiriin ja ratkaisu Kelan kanssa käytävissä neuvotteluissa olennaisesti muuttuisi, Keva ottaa yhteyttä yksityisten alojen ratkaisevaan eläkelaitokseen ja tarvittaessa jatkaa neuvottelua yksityisten alojen ratkaisevan eläkelaitoksen kanssa.

Jos Kela-neuvottelun aikana toimitetaan eläkehakemuksen liitteeksi uusia selvityksiä, Keva toimittaa selvitykset myös yksityisten alojen ratkaisevalle eläkelaitokselle ja vilmaneuvottelu käynnistetään tarvittaessa uudelleen.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.