Perhe-eläkkeen kustannustenjako

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset.

Julkisten alojen eläkelain JuEL:n mukaiset eläkkeet kustantaa Keva kunta-alan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläketurvan hoitajana.

JuEL:n mukaista toimintaa harjoittavalle Kevalle hyvitettävät ja Kevalta perittävät eläkkeet, mukaan lukien eläkkeeseen mahdollisesti sisältyvä kuntoutuskorotus, käsitellään kustannustenjaossa siten, että eläkkeet esitetään päätöksellä eriteltyinä Kevan (Laki Kevasta 66/2016), valtion (Laki valtion eläketurvan rahoituksesta 66/2016), Kirkon eläkerahaston (Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta 68/2016) ja Kansaneläkelaitoksen (Laki Kansaneläkelaitoksesta 731/2001) rahoitusvastuun mukaisiin osiin.

Kustannustenjaon yhteydessä eläkelaitoksille hyvitetään niiden maksamat muut kuin eläkelaitoksen omalla vastuulla olevat JuEL:n mukaiset eläkkeet. Nämä eläkkeet kuuluvat osaan \(E_v^d\) ja ne peritään eläkkeiden perintätiedostolla vakuuttaneelta eläkelaitokselta. Eläkkeet eritellään perintätiedostolla Kevan rahoitusvastuun mukaiseen osaan.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

YEL-toimintaa harjoittavat eläkelaitokset kustantavat yhteisesti YEL:n alaisiin yrittäjätoimintajaksoihin perustuvan eläkkeen. YEL-eläke kuuluu kokonaan hyvitettävien eläkkeiden osaan \(E_v^y\).

YEL:n mukainen eläke ilmoitetaan eläkemenotiedostolla vähentämättömänä, vaikka eläkettä olisi vähennetty saamatta jääneiden vakuutusmaksujen perusteella. Vähennyksen määrä kirjataan vakuutusmaksuksi tai jos vakuutusmaksu kuuluu toiselle eläkelaitokselle, vakuutusmaksu tilitetään sille. Näitä tilityksiä ei hoideta kustannustenjaon yhteydessä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Maatalousyrittäjien eläkelaitos kustantaa MYEL:n alaisiin yrittäjätoimintajaksoihin perustuvan eläkkeen. Kustannustenjaon yhteydessä muut eläkelaitokset perivät maksamansa MYEL-eläkkeen, mukaan lukien MYEL-eläkkeeseen mahdollisesti sisältyvän kuntoutuskorotuksen, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta eläkkeiden perintätiedostolla.

Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta peritään vähentämätön eläke, vaikka MYEL-eläkettä olisi vähennetty saamatta jääneiden vakuutusmaksujen perusteella. Vähennyksen suuruinen määrä tilitetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle. Näitä tilityksiä ei hoideta kustannustenjaon yhteydessä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohje on tehty yhdistämällä ohjeet YEL-lisäeläketurvan kustannustenjako ja YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkkeet ja etuudet kustannustenjaossa. Lisäksi ohjeesta on poistettu tarpeetonta sisältöä liittyen eläkkeen muuntamiseen, koska kyseiset asiat löytyvät Yksityisten alojen rekisteröityä lisäeläketurvaa koskevasta ohjeistosta.

YEL-lisäeläketurvaa vakuuttaneiden eläkelaitosten maksamat eläkkeet

Jos eläkelaitos on vakuuttanut YEL-lisäeläketurvaa, kaikki kyseisen eläkelaitoksen maksamat YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkkeet kustannetaan ensisijaisesti kyseisen eläkelaitoksen YEL-lisäeläketurvan tasausvastuusta niin kauan kuin sitä riittää. Kun eläkelaitoksen YEL-lisäeläketurvan tasausvastuu on käytetty loppuun, eläkelaitoksen maksamat YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkkeet ovat YEL:n mukaista toimintaa vakuuttavien eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia ja kyseiselle eläkelaitokselle hyvitetään sen maksamat YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkkeet YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki

Taustatieto: Eläkelaitokset A ja B ovat molemmat vakuuttaneet YEL-lisäeläketurvaa.

Eläkelaitos A on aikoinaan vakuuttanut esimerkkihenkilön YEL-lisäeläketurvaetuuden. Myöhemmin eläkelaitos B maksaa kyseisen henkilön YEL-lisäeläketurvan eläkkeen.

Eläkelaitoksen B maksama esimerkkihenkilön YEL-lisäeläketurvan eläke kustannetaan eläkelaitoksen B YEL-lisäeläketurvan laskuperusteiden mukaisesta tasausvastuusta \(V^T_v\) niin kauan kuin eläkelaitoksen B YEL-lisäeläketurvan tasausvastuuta riittää. Jos eläkelaitoksen B YEL-lisäeläketurvan tasausvastuu on käytetty loppuun, eläkelaitokselle B hyvitetään sen maksamat YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkkeet YEL-eläkkeiden kustannustenjaon yhteydessä.

YEL:n mukaista toimintaa vakuuttavat eläkelaitokset, myös esimerkin eläkelaitokset A ja B, kustantavat yhteisesti YEL-lisäeläketurvan mukaan maksetut eläkkeet. Näin ollen YEL-lisäeläketurvan mukaan maksetun eläkkeen kustannustenjakoa varten ei tarvitse selvittää sitä, mikä eläkelaitos on aikoinaan vakuuttanut ja rahastoinut eläkkeen. Vuoden 2013 lopussa tietyn eläkelaitoksen vastuulla olleet eläkelajikohtaiset vastuuvelan osat poistuivat ja niistä vapautuneet varat siirrettiin kyseisen eläkelaitoksen YEL-lisäeläketurvan tasausvastuuseen.

Eläkelaitosten, jotka eivät ole vakuuttaneet YEL-lisäeläketurvaa, maksamat eläkkeet

Jos eläkelaitos ei ole vakuuttanut YEL-lisäeläketurvaa, eläkelaitoksen maksamat YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkkeet ovat YEL:n mukaista toimintaa vakuuttavien eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia ja kyseisen eläkelaitoksen maksamat YEL-lisäeläketurvan mukaiset eläkkeet hyvitetään eläkelaitokselle YEL-eläkkeiden kustannustenjaossa. Näillä eläkelaitoksilla ei ole YEL-lisäeläketurvan tasausvastuuta.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Mela kustantaa MYEL-lisäeläkkeen indeksikorotuksineen. Koko maksettu eläkkeen määrä peritään Melalta kustannustenjaon yhteydessä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjetta on yksinkertaistettu poistamalla viittaukset TEL:iin, LEL:iin ja TaEL:iin. Lisätty tarkennus palkattomien aikojen eläkkeiden käsittelyyn.

TyEL:n ja MEL:n mukaiset perhe-eläkkeet lukuun ottamatta MEL-ylitteitä ovat kokonaan TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavia ja kuuluvat kustannustenjakoperusteen hyvitettävien eläkkeiden osaan \(E_v^b\). Suureessa \(E_v^b\) ei oteta huomioon eläkelaitoksen maksamia palkattomien aikojen perusteella karttuneita eläkkeen osia.

 

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty Suomen Pankin siirtyminen Kelan hoitoon 1.1.2021 alkaen.

Eläketurvakeskus jakaa vuosittain maksetut palkattomilta ajoilta  karttuneet eläkkeen osat ja niihin tehtävien indeksi- ja kuntoutuskorotusten kustannukset eläkelaitoksessa vakuutettujen työansioiden suhteessa

  • TyEL-, MEL- ja YEL-eläkelaitoksille
  • Melalle
  • JuEL:n mukaista toimintaa harjoittavalle Kevalle hyvitettävät ja Kevalta perittävät eläkkeet, mukaan lukien eläkkeeseen mahdollisesti sisältyvä kuntoutuskorotus, käsitellään kustannustenjaossa siten, että eläkkeet esitetään päätöksellä eriteltyinä Kevan (Laki Kevasta 66/2016), valtion (Laki valtion eläketurvan rahoituksesta 66/2016), Kirkon eläkerahaston (Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta 68/2016), Kansaneläkelaitoksen (Laki Kansaneläkelaitoksesta 731/2001) ja Suomen Pankin (Laki Suomen Pankin virkamiehistä 1166/1998) rahoitusvastuun mukaisiin osiin.
  • Ortodoksisen kirkon papiston eläkekassalle ja
  • Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle eläkelaitoksessa vakuutettujen työansioiden suhteessa.

Palkattomiin aikoihin perustuva tulevan ajan eläkkeen osa jaetaan niiden eläkelakien ja eläkelaitosten vakuuttamien työansioiden suhteessa, jotka kohdistuvat tulevan ajan tarkasteluaikaan. Työansioihin tehdään PTEL-vähennys 31.12.2016 saakka.

Kuntoutusrahaan sisältyvä palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa on kuntoutusrahan myöntäneen eläkelaitoksen yksityisten ja julkisten eläkelakien ja eläkesääntöjen mukaista. TyEL:n tai MEL:n mukaiseen kuntoutusrahaan sisältyvä palkattomien aikojen perusteella karttunut eläkkeen osa on TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisesti kustannettavaa.

Palkattomilta ajoilta karttuneen eläkkeen osan käsittelyyn EU-eläketilanteessa on erilliset ohjeet.

Eläkelaitokset ilmoittavat maksamansa palkattomilta ajoilta karttuneet eläkkeen osat eläkelajeittain eläkemenotiedostolla. Kuntoutusrahaan sisältyvää palkattomien aikojen perusteella karttunutta eläkkeen osaa ei kuitenkaan erotella myöntävän lain eläkeosista eläkemenotiedostolla.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty vuoden 2017 lakimuutoksen vaatimat muutokset (PTEL-vähennys).

Alle kolmivuotiaan lapsen hoidosta ja opiskelusta karttuu työeläkkeeseen verrattavaa etuutta. Valtio kustantaa lain valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (VEKL) perusteella karttuneen etuuden. Myös etuuteen tehtävä indeksi- ja kuntoutuskorotus ovat VEKL:n mukaista etuutta.

VEKL:n perusteella saa tulevan ajan eläkettä, kun työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen. Tämä tulevan ajan eläke jaetaan niiden eläkelakien ja eläkelaitosten vakuuttamien työansioiden suhteessa, jotka kohdistuvat tulevan ajan tarkasteluaikaan. Työansioihin tehdään PTEL-vähennys 31.12.2016 saakka.

VEKL:n mukaiset etuudet ja niistä aiheutuneet hoitokulut selvitellään vuosittain Eläketurvakeskuksessa tehtävässä VEKL-selvittelyssä. Eläkelaitokset ilmoittavat maksamansa VEKL:n perusteella karttuneet etuudet eläkemenotiedostolla.

VEKL:n perusteella karttuneen etuuden käsittelyyn EU-eläketilanteessa on erilliset ohjeet.

Vuodesta 2007 lähtien myös kuntoutusrahaan ja kuntoutusavustukseen sisältyvät VEKL:n perusteella karttuneet etuudet peritään valtiolta. Vuonna 2006 maksettuja kuntoutusrahaan ja kuntoutusavustukseen sisältyviä VEKL:n perusteella karttuneita etuuksia ei kuitenkaan voi periä takautuvasti.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.