Muutokset osa-aikaeläkkeessä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Eläkelaitokset valvovat, että osa-aikaeläkkeen saajalla on edelleen oikeus osa-aikaeläkkeeseen ja että osa-aikaeläkettä maksetaan oikean suuruisena. Muutokset osa-aikatyön ansioissa voivat vaikuttaa osa-aikaeläkkeen määrään ja osa-aikaeläkeoikeuteen. Osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten täyttymistä valvotaan koko osa-aikaeläkkeellä oloajan.

Eläkelaitokset saavat tietoja eläkeoikeuteen vaikuttavista seikoista

 • eläkkeensaajalta
 • työnantajalta
 • muilta eläkelaitoksilta.

Ansiovalvonnasta on kyse silloin, kun eläkelaitos saa jälkikäteen tiedon ansioiden muutoksesta ja muutoksen vaikutusta tarkastellaan takautuvasti.

Eläkkeensaajalla on ilmoitusvelvollisuus

Eläkkeensaajan on ilmoitettava eläkelaitokselle olennaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa eläkeoikeuteen tai eläkkeen määrään.

Eläkkeensaajan tulee ilmoittaa:

 • työaikajärjestelyjensä muutoksista
 • muista kuin työehtosopimuksen mukaisista palkan tarkistuksista
 • palkan määräytymisperusteiden muutoksista
 • työsuhteen tai yrittäjätoiminnan päättymisestä tai uuden alkamisesta
 • muutoksista yrittäjätoiminnassa
 • uuden työeläkkeen tai vastaavan EU- tai ETA-maasta myönnetyn etuuden alkamisesta
 • yli 6 viikon mittaisesta työstä poissaolosta, jos kyseessä ei ole ns. sallittu poissaolo
 • ensisijaisen etuuden alkamisesta
 • ensisijaisen etuuden muuttumisesta.

Sallittuja poissaoloja, joista eläkelaitokselle ei tarvitse ilmoittaa, ovat:

 • vuosiloma
 • palkallinen sairausaika
 • sairausvakuutuslain mukainen päivärahajakso
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päivärahajakso
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvausjakso.

Eläkkeensaajan on hyvä ilmoittaa kaikista osa-aikatyön ansioissa tapahtuvista muutoksista, jotta niiden vaikutus eläkkeeseen voidaan todeta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ilmoittaminen on erityisen tärkeää, jos osa-aikatyön ansiot ovat lähellä 35 prosentin tai 70 prosentin rajaa. 

Työnantajan tietojenantovelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava eläkelaitokselle työntekijöiden vuosiansiot.

Tarkemmat tiedot

Työnantajan valitsema ilmoitustapa ei vaikuta osa-aikaeläkkeen valvontaan. Myös kuukausitilitysmenettelyä käyttävien työnantajien työntekijöille lasketaan ensin vuosiansio, jonka jälkeen katsotaan, tarkistetaanko eläkkeen määrää tai eläkeoikeutta.

Eläkelaitoksen valvontatoimet

Yksityiset alat

Eläkelaitokset lähettävät yleensä eläkkeensaajille joka vuosi esitäytetyn tiedustelulomakkeen. Tiedustelulomakkeen avulla eläkelaitos tarkistaa, ovatko eläkkeen saamisen edellytykset edelleen olemassa. Ensimmäinen tiedustelulomake lähetetään eläkkeensaajalle yleensä noin vuoden kuluttua eläkepäätöksen antamisesta.

Eläkkeensaajalla on yleensä kaksi viikkoa aikaa palauttaa tiedustelulomake. Eläkelaitos tarkistaa osa-aikaeläkeoikeuden ja laskee osa-aikaeläkkeen määrän tarvittaessa uudelleen, kun tiedustelulomake on palautettu.

Tiedustelulomakkeen lisäksi eläkelaitos saa tietoa osa-aikatyöstä myös työnantajien lähettämistä vuosi-ilmoituksista ja muista ilmoituksista.

Yrittäjille lähetetään vuoden välein vastaavanlainen valvontatiedustelu kuin työntekijöille. Eläkelaitokset valvovat yrittäjien työpanosta ja sitä, että osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset ovat edelleen olemassa.

Julkiset alat

Julkisilla aloilla osa-aikaeläkkeensaajien valvonta perustuu ensisijaisesti työnantajilta saatuihin ilmoituksiin.

Ulkomaan työ

Osa-aikatyötä voi tehdä myös muussa EU- tai ETA-maassa, sosiaaliturvasopimusmaassa tai Sveitsissä. Eläkelaitos valvoo myös ulkomailla tehtävää osa-aikatyötä. Eläkelaitos voi pyytää eläkkeensaajaa esimerkiksi esittämään verotiedot, joiden perusteella eläkelaitos tarkistaa eläkepäätöksen oikeellisuuden.

Eläkkeen maksun keskeyttäminen, kun tietoja ei saada

Eläkelaitos voi vaatia eläkkeensaajalta selvitystä eläkkeen määrään ja eläkeoikeuteen vaikuttavista seikoista, jos on aihetta epäillä, että näissä on tapahtunut muutoksia. Jos eläkkeensaaja ei esitä pyydettyä selvitystä eläkelaitoksen ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa, eläkelaitos voi keskeyttää eläkkeen maksamisen. Selvityksen esittämiselle varataan yleensä 2 viikkoa. Eläkkeen keskeyttäminen on väliaikainen toimenpide.

Eläkkeen maksaminen voidaan keskeyttää ensimmäisestä mahdollisesta maksuajankohdasta lukien. Eläkelaitos ilmoittaa eläkkeen maksamisen keskeyttämisestä välittömästi myös muille osa-aikaeläkettä maksaville eläkelaitoksille, jotta myös nämä keskeyttävät eläkkeen maksamisen.

Eläkelaitos antaa keskeyttämisestä päätöksen, johon liitetään muutoksenhakuohje. Kaikki osa-aikaeläkettä maksavat eläkelaitokset antavat keskeyttämispäätöksen.

Valvonnan hoitanut eläkelaitos ilmoittaa muille osa-aikaeläkettä maksaville eläkelaitoksille, kun osa-aikaeläke myöhemmin lakkautetaan tai laitetaan uudelleen maksuun.

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Milloin osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan?

Osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, jos osa-aikatyön ansioissa on tapahtunut

 • pysyvä muutos, joka
 • merkittävästi poikkeaa osa-aikaeläkettä määrättäessä huomioon otetuista osa-aikatyön ansioista.

Merkittävällä muutoksella tarkoitetaan vähintään 15 prosentin muutosta.

Tarkistaminen tehdään muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jos muutos tapahtuu kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, tarkistaminen tehdään tästä päivästä lukien.

Tarkemmat tiedot

Ennen 1.1.2012 voimassa olleen säännöksen mukaan eläkkeen määrä tarkistettiin, jos ansiotuloissa tapahtunut muutos poikkesi olennaisesti yleisestä palkkakehityksestä. Olennaisena muutoksena pidettiin soveltamiskäytännössä yli 10 prosentin muutosta. 10 prosentin rajaa sovelletaan edelleen, kun tarkastellaan vuonna 2011 ja sitä aiemmin saatuja ansioita.
 

Mikä on pysyvä muutos?

Eläkkeen määrän tarkistaminen edellyttää pysyvää ansioiden muutosta. Pysyvä muutos voi johtua esimerkiksi

 • työtehtävien muutoksesta
 • työaikajärjestelyjen muutoksesta
 • henkilökohtaisen palkanlisän muutoksesta
 • työsuhteen ehtojen muutoksesta
 • yleisestä palkkakehityksen muutoksesta (esimerkiksi TES:n mukainen korotus)

Osa-aikatyön ansiot voivat myös muusta syystä olla pysyväisluonteisesti suuremmat tai pienemmät kuin miksi ne on osa-aikaeläkepäätöksessä määritelty. Esimerkiksi osittaisesta lomautuksesta johtuva ansioiden aleneminen ei kuitenkaan ole sellainen pysyvä muutos, jonka perusteella osa-aikaeläkkeen määrä laskettaisiin uudelleen.

Osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan vain, jos ansioiden muutoksen yhteisvaikutus on vähintään 15 prosenttia

Merkittävänä poikkeamana osa-aikatyön ansiotuloista pidetään vähintään 15 prosentin muutosta. Sillä, mistä osa-aikatyön ansioiden muutos johtuu, ei ole merkitystä. Ansioiden muutos voi johtua useista eri syistä. Olennaista on, onko muutosten yhteisvaikutus vähintään 15 prosenttia.

Tarkemmat tiedot

Prosenttimäärää ei ole mainittu laissa, mutta se mainitaan 1.1.2012 voimaan tulleen lainmuutoksen perusteluissa (HE 89/2011). 15 prosentin rajaa sovelletaan tarkasteltaessa niitä ansioita, jotka eläkkeensaaja on saanut lainmuutoksen tultua voimaan.

Aloite eläkkeen määrän tarkistamiseen tulee tavallisesti eläkkeensaajalta silloin, kun hänen osa-aikatyön ansionsa ovat pysyvästi alentuneet ja hän ilmoittaa tästä eläkelaitokselle saadakseen suuremman eläkkeen. Syy ansioiden alentumiseen voi olla esimerkiksi se, että eläkkeensaaja on vaihtanut työpaikkaa ja uuden osa-aikatyön ansiot ovat aiempaa alemmat.

Tarkemmat tiedot

Osa-aikaeläke määräytyy lähtökohtaisesti osa-aikatyötä koskevan sopimuksen perusteella. Osa-aikaeläkettä ei kuitenkaan lasketa uudelleen pelkästään sillä perusteella, että henkilö on solminut uuden työsopimuksen erilaisin ehdoin. Uudelleen laskenta määräytyy sillä perusteella, miten suuri vaikutus muutoksella on osa-aikatyön ansioiden kokonaismäärään. Osa-aikaeläke lasketaan  uudelleen sillä perusteella, kuinka paljon osa-aikatyön ansioiden kokonaismäärä muuttuu.

Miten osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan?

Kun osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, tarkastellaan muutosta ansiotuloissa. Muutosta verrataan

 • osa-aikaeläkkeen alkaessa arvioituihin osa-aikatyön ansioihin tai
 • edellisen tarkistusajankohdan ansioihin.

Vertailussa käytettävä osa-aikatyön ansio tarkistetaan palkkakertoimella tarkasteluajankohdan tasoon. Jos ansiot ovat  vähintään 15 prosenttia suuremmat tai pienemmät, eläkkeen määrä lasketaan uudelleen.

Esimerkki Palkkakertoimella tarkasteluajankohdan tasoon tarkistettu osa-aikatyön ansio on 1 200 e. Uusi osa-aikatyön ansio on 1 350 e. Ansioiden muutos on 1 350 – 1 200 = 150 e. 150/1 200 x 100 = 12,5 prosenttia. Määrää ei tarkisteta.

Palkkakertoimella tarkasteluajankohdan tason tarkistettu osa-aikatyön ansio on 1 300 euroa. Osa-aikatyön uusi ansio on 1 100 euroa. 1 300 – 1 100 = 200 euroa. 200/1 300 x 100 = 15,4 prosenttia. Osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan.

Kun määrä tarkistetaan, vakiintunut ansio on se, joka oli laskennan perusteena, kun osa-aikaeläkkeen määrä laskettiin ensimmäisen kerran. Vakiintunut ansio tarkistetaan palkkakertoimella tarkasteluajankohdan tasoon. Uutena osa-aikatyön ansiona pidetään sitä ansiota, jonka henkilö tosiasiallisesti tarkasteluhetkellä sai tai tulee uuden selvityksen perusteella saamaan.

Enimmäismäärä korotetaan työeläkeindeksillä. Osa-aikaeläkkeen 75 prosentin enimmäismäärä lasketaan silloin, kun eläke myönnetään ensimmäisen kerran. Enimmäismäärää ei yleensä lasketa uudelleen, kun osa-aikaeläkkeen määrää tarkistetaan. Osa-aikaeläkkeen aikaiset ansiot eivät siten vaikuta 75 prosentin rajaan.

Tarkemmat tiedot

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä lasketaan kuitenkin uudestaan siinä tapauksessa, että henkilölle myönnetään uusi lita-etuus tai lita-etuuden määrä muuttuu. Jos lita-etuus perustuu pääosin tai kokonaan osa-aikatyön ansioon, ensisijaisten etuuksien vähentämistä ei tältä osin tehdä.

Jos osa-aikaeläkkeen eläketapahtuma on ollut ennen vuotta 2006, sovelletaan vuoden 2004 yhteensovitussäännöksiä, kun osa-aikaeläkkeen enimmäismäärää lasketaan uudelleen.

Eläkelaitos antaa valituskelpoisen päätöksen osa-aikaeläkkeen määrän tarkistamisesta. Eläkelaitos ilmoittaa päätöksessä, että

 • eläkkeen määrä on tarkistettu, koska ansiot ovat muuttuneet vähintään 15 prosenttia
 • ansioiden tulee edelleen pysyä 35 – 70 prosentin rajoissa vakiintuneesta ansiosta.

Miten osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, kun tieto ansioiden muutoksesta saadaan etukäteen?

Kun eläkelaitos saa tiedon ansion muutoksesta etukäteen tai tosiaikaisesti, muutoksen vaikutusta tarkastellaan ajassa eteenpäin.

Eläke maksetaan tarkistettuna

 • muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien
 • muutoskuukauden alusta lukien, jos ansiot muuttuvat kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Kun eläkelaitos saa tiedon ansioiden muutoksesta, eläkelaitos tutkii samalla, ovatko muut osa-aikaeläkkeen  saamisen edellytykset edelleen olemassa.

Miten osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, kun tieto ansioiden muutoksesta saadaan vuosivalvonnan yhteydessä?

Kun eläkelaitos saa tiedon ansion muutoksesta jälkikäteen, muutoksen vaikutusta tarkastellaan takautuvasti. Kyse on ansiovalvonnasta.

Eläkelaitos tarkistaa ensin, ovatko osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset olemassa. Jos osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset edelleen täyttyvät, tarkastellaan ansiomuutoksen vaikutusta eläkkeen määrään.

Kokonaisansioiden muutos alle 15 prosenttia

Eläkelaitos tarkistaa, ovatko osa-aikatyön kokonaisansiot valvottavan kalenterivuoden aikana ylittäneet kuukausitasolla 15 prosentin rajan (vuosiansiot/12). Jos muutos jää kuukausitasolla alle 15 prosenttiin, eläkettä ei lasketa uudelleen.

Kokonaisansioiden muutos vähintään 15 prosenttia

Jos kalenterivuoden kokonaisansiot ovat muuttuneet vähintään 15 prosenttia, osa-aikaeläkkeen määrä lasketaan uudestaan.

Eläkkeen määrä lasketaan uudestaan

 • todellisesta muutosajankohdasta lukien
 • valvontavuoden alusta lukien, jos todellista muutosajankohtaa ei ole todennettu.

Jos muutosajankohta on todennettavissa, osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan

 • muutosta seuraavan kalenterikuukauden alusta
 • muutoskuukauden alusta, jos ansiot muuttuvat kuukauden 1. päivästä lukien.

Eläkelaitos lähettää eläkkeensaajalle kuulemiskirjeen, jossa kerrotaan, että

 • eläkkeen määrää tarkistetaan ansioiden muutoksen vuoksi
 • määrä tarkistetaan kalenterivuoden (valvontavuosi) alusta lukien
 • jos ansiot ovat muuttuneet jostain muusta ajankohdasta kuin vuoden alusta, eläkkeensaajalla tai työnantajalla on mahdollisuus todentaa tämä ajankohta, jolloin eläke tarkistetaan tämän ajankohdan perusteella.

Tarkemmat tiedot

Vakuutusoikeus on antanut päätöksen (Dnro 10588/2005) tilanteessa, jossa osa-aikaeläkkeen aikaiset ansiot olivat valvontavuonna nousseet yli 10 prosenttia. Koska ei ollut todennettavissa selkeää ajankohtaa, josta lukien ansiot olisivat olennaisesti muuttuneet, osa-aikaeläkkeen määrä tuli laskea uudelleen koko vuoden keskimääräisen kuukausiansion perusteella valvontavuoden alusta lukien.

Vakuutusoikeuden päätös on annettu aikana, jolloin osa-aikaeläkkeen määrä tarkistettiin, jos ansioiden muutos oli yli 10 prosenttia.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty, ettei osa-aikaeläkettä voida myöntää enää uusin perustein 1.1.2017 jälkeen.

Millä perusteella osa-aikaeläke voidaan keskeyttää?

Osa-aikaeläke voidaan keskeyttää väliaikaisesti, jos

 • osa-aikatyön ansio muuttuu tai
 • työstä poissaoloaika muuttuu

tilapäisesti siten, etteivät osa-aikatyölle säädetyt edellytykset täyty.

Osa-aikaeläkkeen keskeyttäminen on tarkoitettu lähtökohtaisesti ennakoiviin tilanteisiin, jolloin tiedetään etukäteen, milloin edellytykset osa-aikaeläkkeen saamiseen ovat jälleen olemassa.

Tarkemmat tiedot

Osa-aikaeläkkeen maksaminen keskeytetään seuraavasta mahdollisesta maksujaksosta alkaen, jos syy eläkkeen keskeyttämiselle on edelleen olemassa. Itse osa-aikaeläke kuitenkin keskeytetään muutoksesta lukien eli siitä lähtien, kun

 • osa-aikaeläkkeen keskeyttämisen peruste on olemassa
 • osa-aikaeläkkeen saamisedellytykset eivät enää täyty.

Maksettu osa-aikaeläke peritään takaisin siltä ajalta, jolta osa-aikaeläkkeen saamisedellytykset eivät ole täyttyneet.

Kenen aloitteesta osa-aikaeläke keskeytetään?

Osa-aikaeläke voidaan keskeyttää osa-aikaeläkkeensaajan tai eläkelaitoksen aloitteesta.

Miten kauan osa-aikaeläke voi olla keskeytyneenä?

Osa-aikaeläke voi olla yhdenjaksoisesti keskeytyneenä enintään 6 kuukautta. Keskeytettyä osa-aikaeläkettä ryhdytään osa-aikaeläkkeensaajan ilmoituksesta maksamaan uudelleen siitä lukien, kun osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät.

Jos osa-aikaeläkkeensaaja ei pyydä keskeytetyn osa-aikaeläkkeen uudelleen maksamista 6 kuukauden kuluessa osa-aikaeläkkeen keskeyttämisestä, eläkelaitos lakkauttaa eläkkeen keskeyttämisajankohdasta lukien. Pyyntö osa-aikaeläkkeen maksamisen jatkamisesta on tehtävä 6 kuukauden kuluessa eläkkeen (ei maksamisen) keskeyttämisestä lukien. Tämä pyynnön tekemistä koskeva aikaraja on ehdoton.

Tarkemmat tiedot

Esimerkki
Henkilö ilmoitti huhtikuun puolivälissä siirtyneensä väliaikaisesti kokoaikatyöhön huhtikuun 1. päivästä lukien. Eläkelaitos ehti keskeyttää maksamisen vasta toukokuun lopussa. Koska muutos tapahtui huhtikuun 1. päivänä, aiheettomasti maksettu osa-aikaeläke perittiin takaisin huhti- ja toukokuulta.

Henkilö ilmoitti lokakuun lopulla palanneensa osa-aikatyöhön 1.10. Koska pyyntöä osa-aikaeläkkeen maksamisen jatkamisesta ei tehty 6 kuukauden ajassa, eläkelaitos lakkautti osa-aikaeläkkeen takautuvasti eläkkeen keskeyttämisajankohdasta lukien.

Vaikka henkilö palasi osa-aikatyöhön 7. kuukauden alusta osa-aikaeläkkeen keskeyttämisestä lukien, hänelle ei voitu myöntää osa-aikaeläkettä entisin perustein. Osa-aikaeläkettä ei myönnetä takautuvasti, vaan eläkkeen saa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta lukien. Tämä on se ajankohta, jolloin osa-aikaeläkkeen saamisedellytysten tulee täyttyä. Tässä tapauksessa osa-aikaeläkkeen saamisedellytykset tutkitaan marraskuun alussa, jolloin osa-aikaeläke on ollut lakanneena yhdenjaksoisesti yli 6 kuukautta.

Eläkelaitos antaa päätöksiä osa-aikaeläkkeen keskeyttämiseen liittyen

Eläkelaitos antaa valituskelpoisen päätöksen

 • eläkkeen keskeyttämisestä
 • eläkkeen lakkauttamisesta
 • liikaa maksetun eläkkeen takaisinperinnästä.

Keskeytysaikana osa-aikaeläkettä pidetään jatkuvana eläkkeenä.

Tarkemmat tiedot

Vaikka ansion alenemasta karttuu eläkettä 1952 ja sitä ennen syntyneille, ei osa-aikaeläkkeen ansion alenemasta kartu eläkettä keskeytysajalta. Keskeytysajalta työstä karttuu eläkettä normaalisti.

1.1.2017 jälkeen osa-aikaeläkettä ei enää voida myöntää uusin perustein.

 

 

 

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 19.9.2014 – toistaiseksiJulkaistu 19.9.2014

Maksu- ja ansaintaperiaatteen soveltaminen

Eläkkeen perusteena oleva työansio katsotaan lähtökohtaisesti sen kalenterivuoden ansioksi, jona se on maksettu (maksuperiaate). Jos työansion katsominen maksamisvuoden ansioksi vääristää eläkkeen määrää, työansio voidaan katsoa sen kalenterivuoden ansioksi, jona se on ansaittu (ansaintaperiaate).

Eläkelaitos noudattaa lähtökohtaisesti ansaintaperiaatetta, kun se

 • määrittelee osa-aikatyön ansion
 • valvoo osa-aikaeläkkeen aikana saatuja ansioita.

Ansioiden kohdentaminen osa-aikaeläkkeellä oloaikana

Eläkelaitos kohdentaa osa-aikaeläkkeen aikana saadut ansiot ansaintaperiaatteen mukaisesti ansainta-ajalle. Osa-aikatyön ansioiden on täytettävä koko osa-aikaeläkkeellä oloajan osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset.

Kun osa-aikatyön kokonaisansio on määritelty osa-aikaeläkepäätöksessä ansaintaperiaatteen mukaisesti, osa-aikatyön ansio ja osa-aikaeläkkeen määrä on yleensä oikein määritelty. Osa-aikaeläkkeen määrää ei siksi yleensä tarvitse tarkistaa siksi, että jokin suoritus maksetaan ansainta-ajasta poiketen esimerkiksi seuraavana kalenterivuonna. Osa-aikaeläkeoikeus voidaan ratkaista keskimääräisten vuosi- ja kuukausiansioiden perusteella.

Tarkemmat tiedot

Jos osa-aikatyön kokonaisansio pysyy samana tai lähes samana, ei yleensä tarvitse kohdentaa ansioita vuosittain takautuvasti todelliselle ansainta-ajalle. Osa-aikaeläkkeen alkamis- ja päättymisvuonna maksetun ansion määrä saattaa poiketa niinä vuosina ansaitun ansion määrästä. Jos osa-aikaeläke on kuitenkin laskettu ansaintaperiaatteen mukaan määritellyn osa-aikatyön ansion perusteella, ei osa-aikaeläkkeen määrää yleensä ole tarpeen tarkistaa.

Käytännössä ansaintaperiaatteen soveltaminen johtaa kuitenkin siihen, että joissain tapauksissa ansioita joudutaan kohdentamaan takautuvasti maksuajankohdasta ansainta-ajalle. Ansiot on tarvittaessa selvitettävä ansaintaperiaatteen mukaan vuosi- ja kuukausitasolla, jotta eläkelaitos voi selvittää, onko henkilöllä oikeus osa-aikaeläkkeeseen ja tarvittaessa tarkistaa osa-aikaeläkkeen määrän.

Liikaa maksetun osa-aikaeläkkeen takaisinperiminen

Eläkkeensaajalle on voitu maksaa liikaa osa-aikaeläkettä esimerkiksi silloin, kun

 • osa-aikaeläke lakkautetaan takautuvasti
 • osa-aikaeläkkeen määrä on tarkistettu takautuvasti pienemmäksi ansioiden muutoksen johdosta.

Jos eläkkeensaajalle on maksettu aiheettomasti osa-aikaeläkettä, liikaa maksettu eläke peritään takaisin. Takaisinperintää voidaan kuitenkin kohtuullistaa tai jättää eläke perimättä takaisin.

Eläkelaitoksella on harkintavalta takaisinperinnän käytännön menettelyn suhteen. Eläkelaitos ottaa huomioon esimerkiksi

 • miksi eläkkeen määrää ei ole tarkistettu
 • mitkä syyt ovat johtaneet tarkistamisen viivästymiseen.

Esimerkiksi jos tieto ansion muutoksista on saapunut eläkelaitokseen ajoissa, mutta muutos on jäänyt tekemättä, ei ole kohtuullista, että eläkkeensaaja joutuu kantamaan vastuun eläkelaitoksen virheestä tai viivästyksestä. Jos muutoksen vaikutus on ollut huomattava, voidaan takaisinperinnän kohtuullistamisessa ottaa huomioon se, että eläkkeensaajan olisi todennäköisesti pitänyt reagoida asiaan.

Tarkemmat tiedot

Vakuutusoikeus on ratkaisusssaan (päätöstä ei julkaistu) luopunut aiheettomasti maksetun osa-aikaeläkkeen takaisinperinnästä kokonaan. Perusteluissa todetaan, että eläkkeensaaja on vastannut kaikkiin eläkelaitoksen selvityspyyntöihin ja toistanut vastauksissaan palkkatietonsa. Eläkelaitoksella olisi näin ollen ollut mahdollisuus lakkauttaa osa-aikaeläke niin, ettei liikamaksua olisi syntynyt. Vakuutusoikeuden ratkaisu korostaa eläkelaitoksen velvollisuutta mahdollisimman ajantasaiseen reagointiin.

 

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Lomautuksen vaikutus osa-aikaeläkkeeseen on samanlainen riippumatta siitä, milloin eläkelaitos saa tiedon lomautuksesta

Lomautuksen vaikutus osa-aikaeläkkeeseen on sama riippumatta siitä, milloin eläkelaitos saa tiedon lomautuksesta. Jos työntekijä lomautetaan toistuvasti, osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten täyttymistä arvioidaan kokonaistilanteen perusteella.

Työntekijä voi olla lomautettuna siten, että hän

 • on kokonaan poissa työstä (kokonaan lomautus)
 • työskentelee osan  viikkoa (osittainen lomautus)
 • on töissä vuoroviikoin (vuorolomautus).

Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautusta. Lomautusilmoituksessa on ilmoitettava

 • lomautuksen peruste
 • lomautuksen alkamisaika
 • lomautuksen kesto tai arvioitu kesto.

Yleensä lomautusilmoituksessa ilmoitetaan myös työaika lomautuksen aikana.

Osa-aikaeläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuus

Osa-aikaeläkkeensaajan on ilmoitettava eläkelaitokselle välittömästi, jos hänet lomautetaan osa-aikatyöstä.

Eri lomautustilanteet vaikuttavat osa-aikaeläkkeeseen eri tavoin

Kokonaan lomautuksessa lomautuksen kesto ratkaisee

Jos osa-aikaeläkkeensaaja on kokonaan pois työstä, lomautuksen vaikutus osa-aikaeläkkeeseen riippuu siitä, onko osa-aikaeläkkeensaaja yhdenjaksoisesti pois osa-aikatyöstä enintään 6 viikkoa vai kauemmin.

Kokonaan lomautus enintään 6 viikoksi

Osa-aikaeläkkeensaajan lomauttaminen alle 6 viikoksi ei lakkauta osa-aikaeläkettä työstä poissaolon vuoksi. Jos lomautus kuitenkin jatkuu yli 6 viikon ajan, osa-aikaeläke lakkautetaan.

Osa-aikaeläke kuitenkin lakkautetaan, jos ansiot vuosivalvonnassa jäävät alle 35 prosentin rajan.

Kokonaan lomautus yli 6 viikoksi

Jos osa-aikaeläkkeensaaja lomautetaan yli 6 viikoksi, osa-aikaeläke lakkautetaan lomautuksen alkamista seuraavan 6 viikon kuluttua. Osa-aikaeläke lakkautetaan kuukauden lopussa, vaikka 6 viikon aika täyttyisikin keskellä kalenterikuukautta. Osa-aikaeläke lakkautetaan 6 viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta riippumatta siitä, onko ennen lomautuksen alkamista ollut työskentely- vai eläkejakso.

Osittaisessa lomautuksessa ja vuorolomautuksessa tarkastellaan osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten täyttymistä lomautuksen aikana

Osittain lomautettu työntekijä työskentelee säännöllisesti, mutta vähemmän kuin osa-aikatyöstä on alun perin sovittu. Vuorolomautus rinnastetaan osittaiseen lomautukseen.

Osittaisessa lomautuksessa tarkastellaan osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten täyttymistä lomautuksen aikana. Arvionnissa käytetään lomautusilmoituksen tietoja. Eläkelaitos voi pyytää työntekijältä tai työnantajalta myös muuta selvitystä.

Jos osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset eivät täyty, osa-aikaeläke lakkautetaan

 • lomautuksen alkamiskuukauden loppuun
 • jos lomautus on alkanut kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, edeltävän kalenterikuukauden loppuun.

Tarkemmat tiedot

Osittaisen lomautuksen tilanteissa tulee yleensä arvioitavaksi, ovatko osa-aikatyön ansiot lomautuksen aikana 35 – 70 prosentin rajoissa vakiintuneesta ansiosta. Työajan ja ansioiden tulee lisäksi vastata toisiaan.

Käytännössä osittainen lomautus johtaa osa-aikaeläkkeen lakkauttamiseen helpommin kuin kokonaan lomautus.

Osa-aikaeläkeoikeus lomautuksen jälkeen

Eläkelaitos tarkastelee osa-aikaeläkeoikeutta lomautuksen päätyttyä.  Jos osa-aikaeläkkeen maksaminen on ollut keskeytettynä ja osa-aikaeläkeoikeus on edelleen olemassa, eläkelaitos myöntää osa-aikaeläkkeen lomautuksen päättymispäivää seuraavan kuukauden alusta.

Lakon ja työsulun vaikutusta osa-aikaeläkkeeseen arvioidaan samalla tavalla kuin lomautustilanteissa

Lakon ja työsulun vaikutus osa-aikaeläkkeeseen arvioidaan kuten lomautustilanteissa. Ratkaisevaa on, onko eläkkeensaaja yhdenjaksoisesti poissa työstä enintään 6 viikkoa vai kauemmin.

Lakko tai työsulku kestää yli 6 viikkoa

Jos lakko tai työsulku kestää yli 6 viikkoa, osa-aikaeläke lakkautetaan lakon tai työsulun alkamista seuraavan kuuden viikon kuluttua. Osa-aikaeläke lakkautetaan riippumatta siitä,  onko aika ennen lakon tai työsulun alkamista ollut työskentely- vai osa-aikaeläkejakso. Jos 6 viikon aika täyttyy keskellä kalenterikuukautta, osa-aikaeläke lakkautetaan 6 viikon päättymiskuukauden loppuun.

Lakko tai työsulku kestää enintään 6 viikkoa

Jos lakko tai työsulku kestää enintään 6 viikkoa, osa-aikaeläkettä ei lakkauteta työstä poissaolon vuoksi.

Osa-aikaeläke voi kuitenkin tulla lakkautettavaksi, jos ansiot jäävät vuosivalvonnassa alle 35 prosentin rajan.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Millä edellytyksillä osa-aikaeläkeoikeus jatkuu irtisanomisaikana?

Lähtökohtaisesti irtisanomisajan palkka on eläkkeen perusteena olevaa työansiota riippumatta siitä, onko työntekijällä työntekovelvoite irtisanomisaikana. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen ehtojen muutoksesta irtisanomisaikana.

Osa-aikaeläkkeensaajalla on lähtökohtaisesti oikeus saada osa-aikaeläkettä 6 viikon ajan

Osa-aikaeläkkeen saamisedellytykset täyttyvät irtisanomisaikana 6 viikon ajan, vaikka

 • työntekijällä ei ole työvelvoitetta tai
 • 35 prosentin edellytys ei työajan vähentymisen vuoksi täyty.

6 viikon aika lasketaan työajan vähenemisestä alkaen. Osa-aikaeläke voi jatkua irtisanomisaikana 6 viikkoa, vaikka henkilö olisi ollut muusta syystä poissa osa-aikatyöstä ennen irtisanomisajan alkamista. Poissaolo osa-aikatyöstä voi irtisanomistilanteissa olla yhteensä jopa 12 viikon pituinen.

Jos työntekijän irtisanomisaika on lyhyempi kuin 6 viikkoa, osa-aikaeläke päättyy irtisanomisajan päättyessä.

Tarkemmat tiedot

Säännös osa-aikaeläkeoikeudesta irtisanomisaikana otettiin lakiin  1.1.2012 alkaen soveltamiskäytännön yhtenäistämiseksi.

Vakuutusoikeus on päätöksessään 7335/2005 todennut, että osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten tulee täyttyä myös irtisanomisajalta.

Vakuutusoikeus on myöhemmin antanut päätöksen 6476/2011/934 (ei julkaistu), jonka perusteluissa vakuutusoikeus toteaa ratkaisukäytännön irtisanomisajan työskentelystä perustuvan päätökseen 7335/2005. Tämän ratkaisukäytännön mukaan osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten tulee täyttyä myös irtisanomisajalta. TyEL:n 16 §:n 4 momentista ilmenevä osa-aikaeläkkeen edellyttämän osa-aikatyöskentelyn vaatimus ei täyty irtisanomisajalta, jos työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta riipumatta siitä, onko velvoitteesta vapauttamisesta sovittu työnantajan ja työntekijän kesken vai ei.

Jos osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät irtisanomisaikana, voi osa-aikaeläkettä saada yli 6 viikolta

Osa-aikaeläkkeen saaminen irtisanomisaikana yli 6 viikolta edellyttää, että eläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät myös irtisanomisaikana. Jos osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät, osa-aikaeläkettä voidaan maksaa koko työsopimuslain mukaiselta irtisanomisajalta. Irtisanomisaika voi olla enintään 6 kuukautta. Irtisanomisaikanakaan yhdenjaksoinen poissaolo työstä ei saa kestää yli 6 viikkoa.

Jos henkilö jatkaa osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttävää työskentelyä vielä irtisanomisajan päätyttyä, eläkkeen maksamista jatketaan työskentelyn päättymiseen saakka.

Tarkemmat tiedot

Soveltamiskäytännössä on katsottu, että aito varallaolovelvoite irtisanomisaikana riittää osa-aikaeläkkeen saamisen edellyttämäksi osa-aikatyöksi. Palkan on silloin määräydyttävä osa-aikatyön ansion mukaan.

Irtisanomisaika, kun osa-aikaeläkeoikeus on päättynyt

Jos osa-aikaeläkkeen maksaminen on keskeytetty yli 6 viikon työstä poissaolon vuoksi ja henkilö irtisanotaan, osa-aikaeläke voidaan myöntää uudelleen irtisanomisajaksi. Osa-aikaeläkkeen myöntäminen uudelleen irtisanomisajaksi edellyttää, että osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät irtisanomisaikana. Osa-aikaeläke voidaan myöntää entisin perustein vain, jos osa-aikaeläkkeen lakkauttamisesta on kulunut enintään 6 kuukautta.

Irtisanominen lomautuksen aikana

Lomautettuna irtisanotulle työntekijälle maksettava irtisanomisajan palkka tai sen osa on yleensä vahingonkorvausta. Tämä ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Työntekijällä on oikeus saada osa-aikaeläkettä irtisanomisaikana 6 viikon ajan, jos osa-aikaeläkettä maksetaan, kun lomautettu työntekijä irtisanotaan.

Lomautettu työntekijä työllistyy irtisanomisajaksi

Jos lomautus ei ole ehtinyt kestää 6 viikkoa ennen irtisanomisajan alkua, työntekijällä voi olla osa-aikaeläkeoikeus koko irtisanomisajalta, jos

 • hän työllistyy irtisanomisajaksi
 • osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät.

Osa-aikaeläke voi tällöin jatkua keskeytyksettä koko lomautuksen ja irtisanomisajan.

Jos osa-aikaeläkkeen maksaminen on ollut keskeytyneenä enintään 6 kuukautta, osa-aikaeläke voidaan myöntää irtisanomisajaksi entisin perustein, jos osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyvät. Jos osa-aikaeläke on ollut lakanneena yli 6 kuukautta, ei osa-aikaeläkettä lähtökohtaisesti voida myöntää uudelleen irtisanomisajaksi.

Lomautettu työntekijä ei työllisty irtisanomisajaksi

Jos osa-aikaeläke on edelleen maksussa, eläke lakkautetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana 6 viikon aika ylittyy tai irtisanomisaika päättyy. Jos osa-aikaeläke on jo ehditty lakkauttaa, ei osa-aikaeläkettä makseta irtisanomisaikana 6 viikon ajalta, jollei työntekijä palaa osa-aikatyöhön.

Tarkemmat tiedot

Jos osa-aikaeläke on ehditty lakkauttaa sen vuoksi, että lomautus on kestänyt yli 6 viikkoa, ei työsuhteen irtisanominen palauta osa-aikaeläkeoikeutta. Osa-aikaeläkeoikeuden voi saada, jos työntekijä on irtisanomisaikana työssä.

Lomautettuna irtisanotun työntekijän saama irtisanomisajan palkka ei ole eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Milloin osa-aikaeläke lakkautetaan?

Eläkelaitos lakkauttaa osa-aikaeläkkeen, jos eläkkeen saamisen edellytykset eivät täyty.

Lakkauttamisperusteita ovat

 • osa-aikatyön ansiot ovat alle 35 tai yli 70 prosenttia vakiintuneesta ansiosta
 • eläkkeensaaja on yhdenjaksoisesti poissa osa-aikatyöstä yli 6 viikkoa
 • eläkkeensaajalle myönnetään estävä eläke.

Mistä ajankohdasta osa-aikaeläke lakkautetaan?

Osa-aikaeläke voidaan lakkauttaa ajassa eteenpäin tai takautuvasti.

Osa-aikaeläke lakkautetaan

 • sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijä ei täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä
 • kalenterikuukauden alusta, jos työntekijä ei täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä kuukauden 1. päivästä lukien
 • tulojen muutosvuoden alusta, jos tulojen muutosajankohtaa ei voida osoittaa.

Työeläkkeet maksetaan aina täysiltä kalenterikuukausilta. Eläke lakkautetaan aina kuukauden alusta, vaikka lakkauttamisperuste, esimerkiksi yli 6 viikon poissaolo työstä, täyttyisikin keskellä kalenterikuukautta.

Mitä pidetään osa-aikatyön ansiona?

Osa-aikatyön ansiona otetaan huomioon työeläkelakien mukaan vakuutettu työansio.

Osa-aikaeläkkeeseen eivät kuitenkaan vaikuta sellaiset ennen osa-aikatyöhön siirtymistä olleeseen kokoaikatyöhön perustuvat suoritukset, joita työntekijälle maksetaan osa-aikatyön aikana.

Kertasuoritukset

Työntekijä voi saada osa-aikatyötä tehdessään kertaluonteisia suorituksia. Kertaluonteisia suorituksia ovat esimerkiksi

 • bonukset
 • tulospalkkiot
 • provisiot.

Kertaluonteiset suoritukset otetaan huomioon, jos ne ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota. Eläkkeen perusteena olevat työansiot vaikuttavat

 • osa-aikaeläkkeen määrään
 • eläkeoikeuteen
 • eläkkeen keskeyttämiseen.

Kertasuoritukset tulee lähtökohtaisesti kohdentaa ansaintaperiaatteen mukaisesti ansainta-ajalle. Käytännössä kertasuoritusten kohdentaminen ei aina ole tarpeellista, jos osa-aikatyön ansio on määritelty osa-aikaeläkepäätöksessä ansaintaperiaatteen mukaisesti oikein. Osa-aikaeläkkeen määrä ei tällöin vääristy, vaikka joku osa-aikatyön ansioon kuuluva suoritus maksettaisiinkin ansainta-ajasta poiketen esimerkiksi seuraavana kalenterivuonna.

Tarkemmat tiedot

Vakuutusoikeus antoi 27.8.2003 päätöksen osa-aikaeläkepäätöksen poistamista koskevassa asiassa. Henkilölle myönnettiin osa-aikaeläke 1.1.2001 alkaen ja vanhuuseläke 1.10.2001 alkaen. Työnantaja maksoi myöhemmin henkilölle takautuvasti vuoteen 2001 kohdistuvaa bonusta. Eläkelaitos jaksotti bonuksen ansaintajaksolle ja haki osa-aikaeläke- ja vanhuuseläkepäätöksen poistamista. Vakuutusoikeus poisti päätökset.

Vakuutusoikeuden antamaa päätöstä voidaan pitää viitteenä siitä, että bonus tulee jaksottaa takautuvasti ansainta-ajalle.

Eräät satunnaiset, kertaluonteiset ja ennakoimattomat suoritukset eivät kuitenkaan vaikuta osa-aikaeläkkeeseen. Tällaisia suorituksia ovat

 • aloitepalkkiot
 • lahjarahat työntekijän merkkipäivän johdosta
 • lahjarahat yrityksen merkkipäivän johdosta.

Tarkemmat tiedot

Joillain työnantajilla on käytäntönä antaa työntekijöille loma tai aikaa vastaava rahakorvaus 20-, 30- tai 40-vuotisesta palveluksesta. Jos lahjapalkkio maksetaan rahana, voidaan katsoa, että kyseessä on yksittäinen palkkio, jonka kertymäaika ajoittuu pitkälle jaksolle, eikä sillä ole vaikutusta osa-aikaeläkkeeseen.


Sen sijaan, jos henkilöstö saa viiden vuoden välein tietyn suuruisen työsuhteen voimassaoloon (pituuteen) perustuvan rahasuorituksen, kyseessä on työstä maksettavaan vastikkeeseen verrattava suortus, joka otetaan osa-aikaeläkkeessä huomioon.


Jos lahja annetaan lomana, ei osa-aikaeläkkeen ansiovalvonnassa tarvitse ottaa huomioon loman laskennallista raha-arvoa. Jos merkkipäivälahjaksi annetaan matka tai loma-aikaa, on kuitenkin otettava huomioon, ettei poissaolo työstä saa ylittää kuutta viikkoa.

Palkkaturva ja palkkavelat

Palkkaturvalain mukaan valtion varoista maksetaan palkkaturvana työntekijän työsuhteesta johtunut palkka- tai muu saatava, joka on jäänyt maksamatta työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi. Palkkaturvana maksettu määrä on eläkkeen perusteena olevaa ansiota ja se otetaan huomioon osa-aikaeläkkeessä.

Tarkemmat tiedot

Työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi saamatta jäänyt palkka on myös eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos siitä on saatu luotettava näyttö (esim. konkurssituomio). Tällainen palkka otetaa huomioon osa-aikaeläkkeessä, jos on saatu riittävä näyttö siitä, että kyse on sovitusta, osa-aikatyön perusteella maksettavasta vastikkeesta.

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki vakuutetaan KuEL:n mukaan. Omaishoidon tuki otetaan huomioon osa-aikaeläkkeessä samoin kuin muutkin ansiot.

Tarkemmat tiedot

Yksityisten alojen työeläkelakien mukaan omaishoidon tukea ei otettu vuoden 2004 säännösten mukaan huomioon vakiintuneessa ansiossa eikä osa-aikatyön ansiossa, jos henkilö oli ehtinyt saada omaishoidontukea rinnakkain muun ansiotoiminnan kanssa vähintään 6 kuukautta.

Julkisten alojen työeläkelakien mukaan omaishoitotyöhön ei käytännössä koskaan liittynyt tulevaa aikaa ennen 1.1.2005. Omaishoitotyötä ei otettu huomioon vakiintuneessa ansiossa. Jos omaishoitotyö oli jatkunut alle 3 vuotta, se otettiin huomioon osa-aikatyön ansiona.

Jos omaishoitotyötä ei otettu huomioon osa-aikatyön ansiona, kun vuoden 2004 sääntöjen mukainen osa-aikaeläke myönnettiin, sitä ei oteta huomioon ansiovalvonnassa myöhemminkään.

Jos omaishoitotyö on alkanut vuoden 2004 sääntöjen mukaisen osa-aikaeläkkeen alkamisen jälkeen, omaishoidon tuki otetaan huomioon osa-aikatyön ansiona.

Luottamustoimipalkkiot

Jos luottamustoimi on työeläkelakien mukaan vakuutettu, siitä saatavat palkkiot otetaan huomioon osa-aikatyön ansioina.

Tarkemmat tiedot

Yksityisillä aloilla ansiotyöhön ei aiemmin rinnastettu luottamustointa,

 • joka on julkinen (lähinnä kunnallinen)
 • josta ei lain mukaan ole oikeutta kieltäytyä.

Jos luottamustoimesta saatuja palkkioita ei otettu huomioon osa-aikaeläkettä myönnettäessä, niitä ei oteta huomioon myöhemminkään ansiovalvonnassa.

Jos henkilö aloittaa tällaisen luottamustoimen osa-aikaeläkkeellä ollessaan, työeläkelakien mukaan vakuutettavat palkkiot otetaan huomioon osa-aikatyön ansiona.

Osa-aikaeläkkeen lakkauttaminen, kun ansioissa on tapahtunut muutos

Lähtökohta on, että kuukausipalkkaisella työntekijällä ansiot pysyvät 35 – 70 prosentin rajoissa kalenterikuukauden aikana. Jos osa-aikatyön ansioissa on tapahtunut valvontavuoden aikana selkeä muutos, eläkelaitos arvioi tilanteen muutosajankohdan mukaisesti. Eläkelaitos tutkii, ovatko osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset täyttyneet muutokseen saakka ja täyttyvätkö edellytykset myös muutoksesta eteenpäin. Vakiintunut ansio, josta 35 – 70 prosentin rajat lasketaan, tarkistetaan palkkakertoimella.

Eläke voidaan lakkauttaa takautuvasti myös yksittäisiltä kalenterikuukausilta.

Tarkemmat tiedot

Vakuutusoikeus on antanut päätöksen (ei julkaistu) tilanteessa, jossa henkilön osa-aikatyön ansiot olivat vuonna 2004 ylittäneet vuositasolla tarkasteltuna 70 prosentin rajan. Todellisten kuukausiansioiden mukaan tarkasteltuna 70 prosentin raja ylittyi vuoden 2004 tammi-, huhti-, touko-, heinä-, elo-, loka- ja joulukuulta. Näiltä kuukausilta eläke tuli lakkauttaa takautuvasti. Toukokuusta 2005 alkaen ansiot ylittivät 70 prosentin rajan yhdenjaksoisesti  yli 6 kuukauden ajan, joten tästä ajankohdasta lukien henkilöllä ei enää ollut oikeutta osa-aikaeläkkeeseen.

Osa-aikaeläkkeen lakkauttaminen, kun ansio on määritelty keskimääräisen kuukausiansion perusteella

Jos osa-aikatyön ansio on määritelty keskimääräisen kuukausiansion perusteella, myös ansion muutosten vaikutusta osa-aikaeläkkeeseen tarkastellaan keskimääräisen ansion perusteella.

Esimerkki: Osa-aikatyön kokonaisvuosiansioksi on määritelty 18 000 euroa, jolloin keskimääräinen kuukausiansio on 1 500 €. Jos toteutunut keskimääräinen kuukausiansio on 1800 €, eläkelaitos tarkistaa, ylittääkö tämä ansiorajan. Jos 1 800 € on yli 70 prosentin rajan, henkilö menettää lähtökohtaisesti osa-aikaeläkeoikeuden koko valvontavuodelta.

Osa-aikaeläkkeen lakkauttaminen, kun työntekijä on poissa osa-aikatyöstä

Osa-aikatyön on oltava yhdenjaksoista. Osa-aikatyöstä ei saa olla yhdenjaksoisesti pois 6 viikkoa pidempää aikaa lukuunottamatta ns. sallittuja poissaoloja. 6 viikon aika ei ole työsuhdekohtainen. Yrittäjillä tulee olla voimassaoleva vakuutus.

Kun lasketaan 6 viikon aikaa, tarkastellaan sitä aikaväliä, joka jää osa-aikatyön päättymisen ja uudelleen alkamisen väliin. Tästä ajasta vähennetään sallitut poissaolot.

Jos osa-aikaeläkeoikeus päättyy työstä poissaolon vuoksi, menetettyä eläkeoikeutta ei saa takaisin, vaikka lakkauttamiskuukauden viimeinen päivä olisi sallittua poissaoloa. Eläkeoikeutta ja eläkkeen lakkauttamista tarkastellaan erikseen. Menetetyn eläkeoikeuden voi saada takaisin palaamalla työhön.

Poissaolo enintään 6 viikkoa

Jos työstä poissaoloa on 6 viikkoa tai vähemmän, osa-aikaeläkeoikeus säilyy ja eläkkeen maksaminen jatkuu.

Poissaolo yli 6 viikkoa

Jos työstä poissaoloa on yli 6 viikkoa, osa-aikaeläkeoikeus päättyy ja eläkkeen maksaminen lakkautetaan. Eläkkeen maksaminen lakkautetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana 6 viikon raja ylittyy. Jos 6 viikon raja ylittyy kalenterikuukauden 1. päivänä, osa-aikaeläke lakkautetaan jo tästä pävästä alkaen.

Esimerkki

oae ja osa-aikatyö 4 viikon lomautus 4 viikon vuosiloma Lomautus max 2 vkoa Oae ei lakkaa
 
oae ja osa-aikatyö 4 viikon lomautus 4 viikon vuosiloma Lomautus yli 2 vkoa Oae lakkaa sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana 6 vkon poissaolo työstä ylittyy

Osa-aikaeläkkeen lakkauttaminen, kun osa-aikaeläkkeen saaja sairastuu

Jos osa-aikaeläkkeensaaja on hakenut työkyvyttömyyseläkettä, ratkaisu osa-aikaeläkkeen päättämisestä tehdään vasta sen jälkeen, kun ratkaisu työkyvyttömyyseläkkeestä on tehty.

Osa-aikaeläkkeen maksu lakkaa sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden alusta työkyvyttömyyseläke alkaa.

Jos työkyvyttömyyseläkehakemus hylätään eikä osa-aikaeläkkeen saaja palaa osa-aikatyöhön, osa-aikaeläkkeestä annetaan lakkautuspäätös. Osa-aikaeläke lakkautetaan myös sairauspäivärahakauden päättyessä, jos henkilö ei palaa työhön.

Tarkemmat tiedot

Osa-aikaeläke lakkautetaan heti sairauspäivärahakauden päättyessä odottamatta 6 viikon aikaa, jos

 • osa-aikaeläkkeen saajan työsuhde ei ole enää voimassa
 • muuten on selvää, että henkilö ei enää palaa osa-aikatyöhön

Muissa tilanteissa sairauslomajakson jälkeen voidaan maksaa osa-aikaeläkettä enintään sen kuukauden loppuun, jonka aikana 6 viikon poissaolo työstä päättyy. Sairauspäiväraha-aikaa ei lasketa 6 viikon aikaan.

Osa-aikaeläkettä voidaan näissä tilanteissa maksaa poikkeuksellisesti pidemmältä ajalta kuin osa-aikatyöstä ja –eläkkeestä karttuu uutta työeläkettä. Esimerkiksi, kun osa-aikaeläkkeen saaja tulee työkyvyttömäksi, hänelle maksetaan osa-aikaeläkettä sairauspäivärahaa vastaavalta ajalta, kuitenkin enintään ensisijaisuusajan päättymiseen asti, edellyttäen, että työoikeudellinen työsuhde tai yrittäjäeläkelakien mukainen vakuutus on voimassa.

Jos henkilön työkyky ei palaudu ja hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke, osa-aikatyösuhde päätetään eläketapahtumaa edeltävään päivään. Näin tehdään siitä huolimattta, että osa-aikaeläkettä on maksettu koko sairauspäivärahakauden ajalta, koska henkilöllä oli oikeus eläkkeeseen maksuajankohtana. Sairauspäivärahakautena maksettua osa-aikaeläkettä ei peritä takaisin. Osa-aikaeläkejakso päätetään näissä tilanteissa eläketapahtumavuotta edeltäneen vuoden viimeiseen päivään.

Millainen päätös osa-aikaeläkkeen lakkauttamisesta annetaan?

Eläkelaitos antaa eläkkeen lakkauttamisesta valituskelpoisen päätöksen, josta käy ilmi

 • mihin päivään eläke lakkautetaan
 • mitkä syyt ovat johtaneet eläkkeen lakkauttamiseen.

Eläkelaitos kuulee eläkkeensaajaa ennen päätöksen antamista.
Eläkelaitos on tarvittaessa ennen päätöksen antamista yhteydessä työnantajaan ja hankkii tältä tarkemmat ansiotiedot.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty, että osa-aikaeläkettä ei voida myöntää uusin perustein 1.1.2017 jälkeen.

Osa-aikaeläkkeen uudelleen myöntäminen entisin perustein

Kun osa-aikaeläke on ollut lakkautettuna enintään 6 kuukautta, osa-aikaeläke voidaan myöntää entisin perustein uudelleen.  Eläkkeensaajan tulee itse ottaa ajoissa yhteyttä omaan eläkelaitokseensa. Eläkelaitos pyytää työnantajalta selvityksen eläkkeensaajan palkasta ja työajasta.

Tarkemmat tiedot

Jos keskeytetyn osa-aikaeläkkeen uudelleen maksamista ei ole pyydetty kuuden kuukauden kuluessa osa-aikaeläkkeen keskeyttämisestä, eläke lakkautetaan keskeyttämisajankohdasta lukien.

Osa-aikaeläkkeen myöntäminen entisin perustein tarkoittaa sitä, että

 • aiemmin maksussa olleen osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan tarvittaessa työeläkeindeksillä alkamisvuoden tasoon.
 • jos henkilön ansioissa on tapahtunut merkittävä muutos, osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan.

Jos osa-aikaeläkkeen määrä tarkistetaan, aiemmin myönnetyn osa-aikaeläkkeen perusteena ollut vakiintunut ansio tarkistetaan palkkakertoimella laskentahetken tasoon.

Tarkemmat tiedot

Vakuutusoikeus on todennut päätöksessään (ei julkaistu), että lakkautettu osa-aikaeläke voidaan myöntää entisin perustein ilman uutta eläkehakemusta, kun eläke on ollut lakkautettuna enintään 6 kuukautta.

Osa-aikaeläkkeen uudelleen myöntäminen uusin perustein ei ole mahdollista 1.1.2017 jälkeen

Jos osa-aikaeläke on ollut lakanneena yli 6 kuukautta, osa-aikaeläkettä ei voida myöntää entisin perustein. 1.1.2017 jälkeen ei uusia osa-aikaeläkkeitä voi alkaa. Osa-aikaeläkettä ei 1.1.2017 jälkeen voida myöntää uusin perustein myöskään silloin, kun aikaisemmin maksussa ollut osa-aikaeläke on lakkautettu.

Tarkemmat tiedot

Jos osa-aikaeläke oli ollut lakanneena yli 6 kuukautta, osa-aikaeläke voitiin ennen 1.1.2017 myöntää uusin perustein. Kun osa-aikaeläke myönnettiin uusin perustein, kaikkien osa-aikaeläkkeen saamisen edellytysten tuli täyttyä ennen osa-aikaeläkkeen myöntämistä. Yksityisillä aloilla edellytettiin siis myös vähintään 12 kuukauden kokoaikatyötä ennen osa-aikaeläkkeen alkamista.

Kun eläke myönnettiin uusin perustein, vakiintunut ansio ja eläkkeen enimmäismäärä määriteltiin uudelleen. Ansionalenema ja osa-aikaeläkkeen määrä laskettiin uudelleen.

 

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.