Indeksiturva

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen säännösviittaukset on poistettu.

Indeksiturvan tavoitteena on varmistaa eläkkeelle siirtyvän henkilön aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä ja sen jälkeen maksussa olevan eläkkeen ostovoiman säilyminen.

Indeksit kompensoivat täysimääräisesti kuluttajahintatason muutoksen ja sen lisäksi osan palkansaajien reaaliansiotason muutoksesta. Työeläkejärjestelmässä on käytössä seuraavat indeksit:

  • Palkkakerroin, jolla alkavan eläkkeen määrää laskettaessa vuonna 2004 muodostetut vapaakirjat sekä vuoden 2004 jälkeen saadut työansiot ja kokonaistyötulot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa hintatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja palkkatason muutoksen painokerroin 0,8. Palkkakerrointa käytetään myös työeläkelaeissa olevien rahamäärien tarkistamiseen.
  • Työeläkeindeksi, jolla kaikkia maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta. Työeläkeindeksissä hintatason muutoksen painokerroin on 0,8 prosenttia ja palkkatason muutoksen painokerroin 0,2.
  • TEL-puoliväli-indeksi, jolla alkavan eläkkeen määrää laskettaessa ennen vuotta 2004 muodostetut vapaakirjat tarkistetaan vuoden 2004 tasoon ja vuoden 2004 tasosta ne tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Puoliväli-indeksissä hintatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja palkkatason muutoksen painokerroin 0,5. Puoliväli-indeksi vahvistettiin viimeisen kerran vuodelle 2013.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeesta on poistettu maininta työntekijän työeläkevakuutusmaksun vähentämisestä palkkakerrointa laskettaessa.

Palkkakertoimen perusvuotena on vuosi 2004, jolloin kertoimen arvo oli yksi (1,000).

Palkkakerroin on kumulatiivinen ja sen muutos määräytyy Tilastokeskuksen laskemien ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksien vuotuisten muutosten mukaan kolmannelta vuosineljännekseltä kolmannelle vuosineljännekselle. Tilastokeskuksen laskemista kuluttajahintaindekseistä käytetään kansallista kuluttajahintaindeksiä.

Palkkakertoimessa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,8 ja ja hintatason muutoksen painokerroin 0,2.

Eläkelaitosten laskentaohjelmissa voidaan tarvittaessa käyttää kertoimen arvoa ilman desimaalipilkkua nelinumeroisena kokonaislukuna.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa palkkakertoimen

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa palkkakertoimen antamalla asetuksen viimeistään kaksi kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta palkkakerrointa sovelletaan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa palkkakertoimen arvon kolmen desimaalin tarkkuudella.

Tarkemmat tiedot

Eläketurvakeskus tekee vuosittain syyskuun loppupuolella sosiaali- ja terveysministeriölle ennakkolaskelman seuraavan vuoden palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä. Ennakkolaskelman perusteella ministeriö käynnistää valmistelut indeksien vahvistamiseksi.

Eläketurvakeskus tekee sosiaali- ja terveysministeriölle lopullisen laskelman seuraavan kalenterivuoden indekseistä heti lokakuun 14. päivän jälkeen Tilastokeskuksen julkaistua syyskuun kuluttajahintaindeksin pisteluvun. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella palkkakertoimen ja työeläkeindeksin lokakuun loppuun mennessä, useimmiten noin 22. – 25. lokakuuta.

Palkkakerroin lasketaan viiden desimaalin tarkkuudella, mutta kertoimen arvo annetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty.

Kun eläkettä lasketaan, palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon:

  • työansiot
  • yrittäjän kokonaistyötulo
  • vuonna 2004 muodostetut vapaakirjat
  • vuonna 2004 muodostettu työeläkelisä.

Ennen vuotta 2004 muodostetut vapaakirjat tarkistetaan ensin vuoden 2004 tasoon puoliväli-indeksillä ja vuoden 2004 tasosta palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Eläkkeen alkamisvuosi on vuosi, jona eläkkeen maksaminen alkaa. Takautuvasti myönnetyissä eläkkeissä alkamisvuosi on se vuosi, josta eläkkeen maksaminen olisi alkanut.

Jos eläke alkaa 1. päivänä tammikuuta ja eläke on laskettu edellisen vuoden tasossa, eläke tarkistetaan tammikuun 1. päivän tasoon palkkakertoimella.

Esimerkki: vapaakirjan tarkistaminen palkkakertoimella

Vuoden 2004 vapaakirja on 2 000 euroa kuukaudessa vuoden 2004 tasossa. Se tarkistetaan vuoden 2014 tasoon palkkakertoimella:

2 000,00 x 1,350/1,000 = 2 700,00 euroa kuukaudessa.

Esimerkki: vuosiansioiden tarkistaminen palkkakertoimella

  • Työntekijä on syntynyt 14.6.1951
  • Hänellä on ansioita vuosilta 2010–2014 ja hän jää eläkkeelle 1.7.2014
  • Eläkettä laskettaessa vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden 2014 tasoon palkkakertoimella
Vuosi Palkkakerroin Vuosiansiot ansaintavuonna euroa
 
Ansiot vuoden 2014 tasossa euroa
 
2010 1,231 3 108,00 3 108,00 x 1,350/1,231 = 3 408,45
2011 1,253 10 160,00 10 160,00 x 1,350/1,253 = 10 946,53
2012 1,291 9 410,00 9 410,00 x 1,350/1,291 = 9 840,05
2013 1,327 11 400,00 11 400,00 x 1,350/1,327 = 11 597,59
2014 1,350 7 210,00 7 210,00

Palkkakertoimella tarkistamisen jälkeen ansioista tehdään vielä PTEL-vähennys ennen eläkkeen laskemista.

Kertasuorituksena maksettava eläke

Kertasuorituksena maksettava eläke lasketaan sen kalenterivuoden tasossa, jona eläke alkaisi, jos eläkettä maksettaisiin kuukausieläkkeenä. Jos eläkkeen kertasuoritus maksetaan seuraavana vuonna, eläke tarkistetaan työeläkeindeksillä maksuhetken tasoon.

Laskentajärjestys, kun saman kalenterivuoden aikana useita työsuhteita ja yrittäjätoimintaa tai palkattomia aikoja

Saman kalenterivuoden aikana voimassa olleiden työsuhteiden työansiot ja yrittäjätoiminnan työtulot tarkistetaan kukin erikseen palkkakertoimella eläkkeen myöntövuoden tasoon. Sen jälkeen eläke lasketaan eri työnantajilta tai yrittäjätoiminnasta erikseen ja lopuksi lasketaan yhteen kalenterivuodelta ansaittu eläke.

Vastaavasti palkattomilta ajoilta ansaittuja eläkkeitä laskettaessa etuuksien perusteena olevat ansiot tarkistetaan etuuslajeittain palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Sen jälkeen etuusansioiden perusteella lasketaan ansaitun eläkkeen määrä etuuslajeittain.

Laskentajärjestyksellä vältetään pyöristyksistä johtuvat muutaman sentin erot verrattuna siihen, että kalenterivuoden ansiot laskettaisiin ensin yhteen.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Työeläkelaeissa säädetyt raha- ja rajamäärät on ilmaistu vuoden 2004 perusvuoden tasossa, jolloin palkkakertoimen arvo on 1,000. Raha- ja rajamäärät tarkistetaan palkkakertoimella suoraan perusvuoden arvosta halutun vuoden arvoon. Tulos pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.

Työeläkelaeissa on määritelty esimerkiksi vakuuttamisvelvollisuuden alarajat.

Myös työeläkelaeissa olevat ansiorajat tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Tarkistettava määrä kerrotaan sen vuoden palkkakertoimella, johon määrä halutaan muuttaa (maksuvuosi) ja jaetaan sen vuoden palkkakertoimella, josta tämä määrä halutaan muuttaa (lähtövuosi). Tulos pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen.

Ansioraja x

Eläke jää kertasuoritusrajaa pienemmäksi

Eläkkeen alkaessa kertasuoritusrajaa suurempi eläke voi ajan mittaan jäädä kertasuoritusrajaa pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että kertasuoritusrajaa tarkistetaan palkkakertoimella, kun taas maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan työeläkeindeksillä.

Eläkelaitos voi maksaa tällaisen eläkkeen kertasuorituksena, vaikka laki ei sitä edellytä. Suositeltavaa on, että kertasuoritusrajan alapuolelle jäänyt eläke säilyisi kuukausittain maksettavana ainakin siihen asti kunnes eläkkeestä tulee annettavaksi uusi päätös. Uutta päätöstä antaessaan eläkelaitos voi käyttää harkintamahdollisuuttaan ja maksaa eläkkeen kertasuorituksena.

Yrittäjätyötulojen tarkistaminen

Jos yrittäjän työtulo on vahvistettu alarajan tai enimmäistyötulon suuruiseksi, työtulo tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella siten, että se on samansuuruinen kuin laissa säädetty rajamäärä. Työtulo saattaisi muuten jäädä laissa säädettyä rajamäärää pienemmäksi, koska rajamäärää korotetaan perusvuodesta ja työtuloja aina edellisestä vuodesta.

Työeläkevakuutusyhtiöiden TyEL-laskuperusteiden mukaisten rahamäärien tarkistaminen

Myös TyEL-laskuperusteet sisältävät rahamääriä, jotka on ilmaistu vuoden 2004 perusvuoden tasossa, jolloin palkkakertoimen arvo on 1,000.

TyEL-laskuperusteissa säädetyt rahamäärät ja  määrittävät esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen perustariffi- ja maksuluokkatariffimaksun piiriin kuulumisen vuosittaiset palkkasummarajat. Myös näitä rahamääriä tarkistetaan palkkakertoimella, mutta näiden rahamäärien tarkistusmenettely poikkeaa työeläkelaeissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta. 

TyEL-laskuperusteiden mukaiset rahamäärät vuodelle t saadaan tarkistamalla perusvuoden rahamäärä vuoden t–2 palkkakertoimella. Esimerkiksi vuoden 2012 mukaiset rahamäärät saadaan tarkistamalla perusvuoden rahamäärä vuoden 2010 palkkakertoimella ja vuoden 2013 rahamäärät tarkistamalla vuoden 2011 palkkakertoimella. Palkkakertoimella tarkistetut rahamäärät ilmoitetaan neljän desimaalin tarkkuudella.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeesta on poistettu tieto työntekijän työeläkevakuutusmaksun vähentämisestä työeläkeindeksiä laskettaessa. Ohjeesta on poistettu tieto poikkeavasta työeläkeindeksin määräytymisestä vuonna 2015.

Työeläkeindeksi on kumulatiivinen ja sen muutos määräytyy Tilastokeskuksen laskemien ansiotaso- ja kuluttajahintaindeksin vuotuisten muutosten mukaan kolmannelta vuosineljännekseltä kolmannelle vuosineljännekselle. Tilastokeskuksen laskemista kuluttajahintaindekseistä käytetään kansallista kuluttajahintaindeksiä.

Työeläkeindeksissä palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,8.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työeläkeindeksin

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkeindeksin antamalla asetuksen viimeistään kaksi kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta työeläkeindeksiä sovelletaan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa työeläkeindeksin arvon kokonaislukuna.

Tarkemmat tiedot

Eläketurvakeskus tekee vuosittain syyskuun loppupuolella sosiaali- ja terveysministeriölle ennakkolaskelman seuraavan vuoden palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä. Ennakkolaskelman perusteella ministeriö käynnistää valmistelut indeksien vahvistamiseksi.

Eläketurvakeskus tekee sosiaali- ja terveysministeriölle lopullisen laskelman seuraavan kalenterivuoden indekseistä heti lokakuun 14. päivän jälkeen Tilastokeskuksen julkaistua syyskuun kuluttajahintaindeksin pisteluvun. Tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella palkkakertoimen ja työeläkeindeksin lokakuun loppuun mennessä, useimmiten noin 22. – 25. lokakuuta.

Työeläkeindeksi lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella, mutta kertoimen arvo annetaan kokonaislukuna.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty.

Kalenterivuoden alussa kaikki maksussa olevat eläkkeet tarkistetaan kyseiselle vuodelle annetulla työeläkeindeksillä. Edellisenä vuonna maksussa olleen eläkkeen määrä kerrotaan kyseiselle vuodelle annetulla työeläkeindeksillä ja jaetaan edellisen vuoden työeläkeindeksillä.

Esimerkki: Eläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Vuonna 2013 eläkkeensaajan eläke on 1 345,52 euroa/kk (indeksi 2475).

Vuoden 2014 alusta työeläkeindeksi on 2509.

Eläkkeen määrä 1.1.2014 on: 2509 / 2475 x 1 345,52 = 1 364,00 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

1962–1976

Vuoteen 1976 asti työeläkejärjestelmässä sovelletun TEL-indeksin kehitys oli sidottu pelkästään ansiotasoindeksiin. TEL-indeksi kompensoi paitsi inflaation, myös 100 prosenttia palkansaajien reaaliansiotason muutoksesta. Indeksiä käytettiin niin vapaakirjojen, aktiiviaikaisten ansioiden kuin myös maksussa olevien eläkkeiden tarkistamiseen.

Indeksin perusvuosi on vuosi 1961, jolloin indeksi sai arvokseen 100. Vuonna 1962 indeksin pisteluku ei muuttunut, vaan säilyi 100:na.

1977–1995

Vuodesta 1977 alkaen siirryttiin TEL-puoliväli-indeksiin, jossa nimensä mukaisesti ansioiden muutoksen paino oli 0,5. Indeksin käyttöön ei tullut muutoksia eli sillä tarkistettiin vapaakirjat, aktiiviaikaiset ansiot sekä maksussa olevat eläkkeet. Indeksi ketjutettiin vanhaan TEL-indeksiin, joten senkin perusvuosi on vuosi 1961.

1996–2004

Vuonna 1996 siirryttiin ns. taitetun indeksin järjestelmään. TEL-puoliväli-indeksistä tuli tuolloin nimeltään työikäisen indeksi ja aktiiviajan indeksiturvan ohella sillä tarkistettiin alle 65-vuotiaiden eläkeläisten maksussa olevat eläkkeet.

Puoliväli-indeksistä erotettiin omaksi haarakseen eläkeikäisen indeksi, jolla tarkistettiin 65 vuotta täyttäneiden eläkkeensaajien maksussa olevat eläkkeet. Eläkeikäisen indeksissä ansiokehityksen paino oli 0,2.

Vuonna 1995 molempien indeksien pisteluku oli 1712 ja tästä pisteluvusta indeksit eriytyivät. Muutoin niidenkin perusvuosi on 1961.

2005 alkaen

Vuoden 2005 alusta lukien eläkeikäisen indeksin nimi muuttui työeläkeindeksiksi ja sitä alettiin soveltaa kaikkien maksussa olevien eläkkeiden tarkistamiseen eläkkeensaajan iästä riippumatta.

Ilman kytköstä vanhoihin indeksisarjoihin tuli vuoden 2005 alusta lukien käyttöön palkkakerroin, jota käytetään vuoden 2005/2007 säännöksiä sovellettaessa aktiiviajan indeksinä vuodesta 2005 alkaen. Siinä ansiokehityksen paino on 0,8.

Työikäisen indeksi eli TEL-puoliväli-indeksi, jota on kutsuttu myös siirtymäajan indeksiksi, vahvistettiin viimeisen kerran vuodelle 2013. Indeksiä käytettiin vielä työaikaisten ansioiden tarkistamiseen niissä tapauksissa, joissa eläke laskettiin vuoden 2004 säännöksin. Näitä tilanteita varten myös työeläkelaeissa mainitut rahamäärät tarkistettiin TEL-puoliväli-indeksillä, vaikka vuoden 2004 jälkeen rahamäärät pääsääntöisesti on tarkistettu palkkakertoimella.

TEL-puoliväli-indeksillä tarkistetaan myös ennen vuotta 2005 päättyneiden työ- ja yrittäjäsuhteiden työtulot ja karttuneet eläkeoikeudet vuoden 2004 tasoon, kun lopullista eläkettä myönnetään. Vuodesta 2004 alkaen näitä rahamääriä tarkistetaan palkkakertoimella.

Työeläkejärjestelmän indeksit vuodesta 1962 lähtien ansiotasoindeksin painon mukaan