Elinaikakerroin

Syötä päivämäärä

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on lisätty kohta elinaikakertoimen laskemisesta ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän noustessa. Ohjeeseen on päivitetty kohta elinaikakertoimen soveltamisesta työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen elinaikakertoimella. Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua. Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä. Elinaikakerroin vaikuttaa vuonna 1948 ja sen jälkeen syntyneiden eläkkeeseen.

Elinaikakertoimen laskenta muuttuu, kun alin vanhuuseläkeikä ylittää 65 vuotta. Elinaikakertoimen määrittelyssä otetaan huomioon eläkeiän nousu, jolloin vastaavasti elinaikakertoimen leikkaava vaikutus pienenee.

Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin eläkkeisiin niiden alkaessa. Elinaikakerrointa sovelletaan

 • vanhuuseläkkeeseen
 • työkyvyttömyyseläkkeeseen
 • osittaiseen vanhuuseläkkeeseen
 • työuraeläkkeeseen
 • kuntoutusrahaan.

Vanhuuseläke kerrotaan henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Työkyvyttömyyseläkkeen ansaittu eläke kerrotaan työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Elinaikakerrointa ei sovelleta työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan eläkeosaan. Elinaikakerrointa aletaan soveltaa koko työkyvyttömyyseläkkeeseen vuodesta 2027 alkaen, kun ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Kansaneläke kompensoi osan elinaikakertoimen vaikutuksesta niillä, joilla työeläkkeen määrä jää pieneksi. Takuueläke kompensoi elinaikakertoimen vaikutuksen kokonaan, jos työeläke jää niin pieneksi, että takuueläkettä myönnetään.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen tarkentavien tietojen kohtaan ”Elinaikakertoimen laskenta” on lisätty tieto elinaikakertoimen laskennan muuttumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain marraskuun loppuun mennessä annettavalla asetuksella elinaikakertoimen, jota sovelletaan seuraavana vuonna 62 vuotta täyttäviin henkilöihin. Elinaikakerroin määrätään 5 desimaalin tarkkuudella ja se on sama miehille ja naisille.

Ensimmäisen kerran asetus elinaikakertoimesta annettiin perusvuodelle 2009, jolloin elinaikakertoimen arvo oli yksi (1,00000). Tällöin vuonna 1947 syntyneet täyttivät 62 vuotta.

Ensimmäisen kerran perusarvosta poikkeava elinaikakerroin on annettu vuodelle 2010. Siten vuonna 1948 syntyneet ovat ensimmäinen syntymävuosiluokka, jonka vanhuuseläkkeeseen elinaikakerroin käytännössä vaikuttaa.

Tarkemmat tiedot

Elinaikakertoimen laskenta

Elinaikakerroin lasketaan Eläketurvakeskuksessa. Elinaikakertoimen lukuarvo määritetään siten, että sillä muunnetun eläkkeen pääoma-arvo on sama kuin muuntamattoman eläkkeen pääoma-arvo, vaikka kuolevuus muuttuisi verrattuna perusvuoteen 2009.

Pääoma-arvon laskennassa käytetään Tilastokeskuksen 5 viimeisen käytettävissä olevan vuoden kuolevuustilastoja. Perusvuoden 2009 pääoma-arvo on laskettu vuosien 2003–2007 kuolevuustilastojen perusteella. Pääoma-arvon laskennassa käytetään 2 prosentin korkokantaa.

Kun alin vanhuuseläkeikä nousee yli 65 vuoden, elinaikakertoimen laskenta muuttuu. Elinaikakertoimen määrittelyssä huomioidaan eläkeiän nousu siten, että maksettavien eläkkeiden nykyarvo ei muutu eläkeiän noustessa. Koska myös vanhuuseläkeiän korotukset pienentävät tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden nykyarvoa, elinaikakertoimen leikkaavaa vaikutusta lievennetään.

Elinajanodotteen muutoksen mittaaminen

Elinajanodote tarkoittaa aikaa, jonka tietyn ikäisen henkilön oletetaan vielä elävän, jos kuolevuus pysyy tarkasteluhetken tasolla. Kuolevuuden pienentyessä elinajanodote kasvaa eli odotettavissa oleva elinaika pitenee ja vastaavasti kuolevuuden kasvaessa elinajanodote lyhenee.

Kuolevuuden mittarina käytetään ikäkohtaisia kuolemanvaaralukuja. Kuolemanvaaraluku ilmaisee todennäköisyyden, jolla  tarkasteltavana olevana kalenterivuonna iässä x oleva henkilö kuolee ennen iän x+1 täyttämistä. Tilastokeskuksen tilastojen perusteella tiedetään, että 63-vuotiaan jäljellä oleva elinajanodote on viime vuosikymmeninä kasvanut noin 2 vuodella 10 vuotta kohden eli kuolevuus on pienentynyt.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty.

Milloin elinaikakerrointa sovelletaan?

Elinaikakerrointa sovelletaan ansaittuun eläkkeeseen kokonaisuudessaan. Sitä sovelletaan siten myös

 • vuoden 2004 säännösten mukaan karttuneeseen eläkkeen osaan
 • eläkesuhteesta karttuneeseen eläkkeeseen
 • palkattoman ajan etuudesta karttuneeseen eläkkeeseen
 • opiskelun ja alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuneeseen etuuteen.

Elinaikakerrointa sovelletaan myös eläkeaikana ansaittuun eläkkeeseen, kun siitä myönnetään vanhuuseläke. Tällöinkin sovelletaan sitä elinaikakerrointa, joka on vahvistettu henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle.

Elinaikakerrointa ei sovellettu vuoden 2004 säännösten mukaiseen eläkkeeseen. Elinaikakerrointa kuitenkin sovelletaan siihen eläkkeeseen, jonka vuoden 2004 säännösten mukaisella eläkkeellä oleva vuonna 1948 tai sen jälkeen syntynyt henkilö on ansainnut eläkeaikaisen työskentelynsä perusteella. Kun tästä työskentelystä myönnetään vanhuuseläke, se tarkistetaan henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Milloin elinaikakerrointa ei sovelleta?

Elinaikakerrointa ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

 • henkilö on syntynyt ennen vuotta 1948
 • työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010
 • työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi
 • työttömyyseläke muuttuu muuksi eläkkeeksi
 • EU-virkamiesten eläkeoikeuden siirtomäärää laskettaessa
 • osa-aikaeläkkeen 75 prosentin rajaa laskettaessa
 • osa-aikaeläkkeen muuttuessa samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi
 • perhe-eläkkeessä edunjättäjän eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 2010
 • sotilaseläkejärjestelmän mukainen vanhuuseläkeoikeus on syntynyt ennen vuotta 2010
 • yksityisten alojen rekisteröidyn lisäeläkkeen määrää laskettaessa.

Eläkkeen laskentajärjestys

Kun ansaittu eläke on kokonaisuudessaan laskettu sentin tarkkuudella ja eläkkeeseen on tehty mahdollinen varhennusvähennys tai lykkäyskorotus, eläke kerrotaan elinaikakertoimella ja pyöristetään sentin tarkkuuteen. Tämän jälkeen eläkkeestä vähennetään eläkkeensaajalle mahdollisesti myönnetty LITA-etuus.

Elinaikakerroin kansaneläkettä laskettaessa

Kansaneläkkeen määrää laskettaessa työeläke otetaan huomioon elinaikakertoimella kerrottuna.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 14.3.2019 – toistaiseksiJulkaistu 14.3.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu elinaikakertoimen soveltamista tilanteessa, jossa eläketapahtuma on henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen.

Työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa ansaittu eläke kerrotaan eläketapahtumavuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos eläketapahtuma on henkilön 62 ikävuoden täyttämisvuonna tai sen jälkeen, käytetään henkilön 62 vuoden täyttämisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa. Ansaittua eläkettä on kaikki muu paitsi tulevan ajan eläkeosa.

Elinaikakerrointa ei sovelleta tulevan ajan eläkeosaan. Työkyvyttömyyseläkkeessä, jonka eläketapahtuma on ennen vuotta 2027, tulevan ajan eläkeosa jää pysyvästi elinaikakertoimen soveltamisen ulkopuolelle. Elinaikakerrointa aletaan soveltaa koko työkyvyttömyyseläkkeeseen vuodesta 2027 alkaen, kun ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen.

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään uusin perustein, ansaittuun eläkkeeseen sovelletaan uusin perustein myönnetyn eläkkeen eläketapahtumavuoden elinaikakerrointa.

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään entisin perustein, elinaikakerroin pysyy entisin perustein -myöntöketjun ensimmäisen eläkkeen tai kuntoutushakemuksen vireilletulovuoden mukaisena.

Myös sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön työkyvyttömyyseläkkeeseen elinaikakerrointa sovelletaan edellä kuvatulla tavalla.

Tarkemmat tiedot

Työkyvyttömyyseläkkeeseen elinaikakerroin vaikuttaa lievemmin kuin vanhuuseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkkeessä elinaikakerrointa sovelletaan vain osaan eläkkeestä. Elinaikakertoimella on kuitenkin sitä suurempi vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen määrään, mitä lähempänä vanhuuseläkeikää henkilö on tullessaan työkyvyttömäksi.

Jos työkyvyttömyys alkaa ennen 62 ikävuoden täyttämisvuotta, kerroin ei määräydy eläkkeensaajan oman ikäluokan, vaan vanhemman ikäluokan ennustetun elinajan pitenemisen mukaan. Jos elinaika pitenee jatkuvasti, kuten on ennustettu, työkyvyttömyyseläkkeensaajan oman ikäluokan kerroin leikkaisi eläkettä enemmän.

Elinaikakerrointa aletaan soveltaa koko työkyvyttömyyseläkkeeseen, eli myös tulevan ajan eläkeosaan, kun ikäluokan alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen. Alin vanhuuseläkeikä nousee elinajanodotteen perusteella vuonna 1965 syntyneistä alkaen, jolloin myös elinaikakertoimen laskentatapa muuttuu vähemmän leikkaavaksi. Ensimmäisen kerran koko työkyvyttömyyseläke tarkistetaan elinaikakertoimella, kun eläketapahtuma on vuonna 2027.

Esimerkki: Elinaikakertoimen soveltaminen työkyvyttömyyseläkkeeseen

 • syntymävuosi 1967
 • työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma vuonna 2017
 • elinaikakerroin 0,962 (arvio)
 • ansaittu eläke eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä 1 000 euroa/kk
 • tulevan ajan eläkeosa 1 300 euroa/kk

Työkyvyttömyyseläke:
1 000,00 euroa/kk x 0,962 + 1 300,00 euroa/kk = 2262,00 euroa/kk.

Kun eläkkeen alkamisesta on kulunut 5 täyttä kalenterivuotta, eläkkeeseen lisätään kertakorotus. Jos eläke jatkuu vanhuuseläkeikään asti, se muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, eikä eläkettä tarkisteta enää uudelleen elinaikakertoimella. Jos eläkkeensaajalla on ollut eläkeaikaista työskentelyä, siitä karttunut eläke lisätään hakemuksesta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eläkeaikainen karttuma tarkistetaan kyseiselle ikäluokalle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty.

Elinaikakerrointa sovelletaan kuntoutusrahaan ja kuntoutuskorotuksen pohjana olevaan määräaikaiseen kuntoutustukeen kuten työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Kuntoutusraha

Kuntoutusrahan laskennassa käytettävä ansaittu eläke kerrotaan kuntoutushakemuksen vireilletulovuoden elinaikakertoimella.

Kuntoutuskorotus

Kuntoutuskorotukseen ei sovelleta erikseen elinaikakerrointa. Elinaikakerrointa on sovellettu siihen kuntoutustukeen, jonka päälle kuntoutuskorotus lasketaan. Elinaikakerroin vaikuttaa näin kuntoutuskorotukseen sen pohjana olevan kuntoutustuen kautta. Kuntoutustuen ansaittu eläke kerrotaan eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella.

Etuus uusin tai entisin perustein

Jos kuntoutustuki myönnetään uusin perustein, siihen sovelletaan tämän uusin perustein myönnetyn kuntoutustuen eläketapahtumavuoden elinaikakerrointa. Kuntoutusrahassa sovelletaan kuntoutushakemuksen vireilletulovuoden elinaikakerrointa.

Jos kuntoutusraha tai kuntoutustuki myönnetään entisin perustein, elinaikakerroin pysyy entisin perustein -myöntöketjun ensimmäisen etuuden tai eläkkeen mukaisena.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 11.4.2019 – toistaiseksiJulkaistu 11.4.2019
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu elinaikakertoimen soveltamista sen mukaan, onko edunjättäjän ikäluokan elinaikakerroin vahvistettu vai käytetäänkö kuolinvuoden elinaikakerrointa. Ohjeeseen on tarkennettu leskeneläkettä vähennettäessä lesken laskennalliseen eläkkeeseen sovellettavaa elinaikakerrointa.

Elinaikakerroin vaikuttaa perhe-eläkkeen määrään edunjättäjän eläkkeen kautta. Elinaikakerrointa ei erikseen sovelleta perhe-eläkkeeseen.

Elinaikakertoimen soveltaminen perhe-eläkkeen perusteena olevaan edunjättäjän eläkkeeseen

Jos edunjättäjä oli kuollessaan eläkkeellä, perhe-eläke lasketaan edunjättäjän eläkkeen perusteella. Edunjättäjän eläkkeeseen on mahdollisesti jo sovellettu elinaikakerrointa. 

Jos edunjättäjä ei ollut kuollessaan eläkkeellä, perhe-eläkkeen perusteena on laskennallinen työkyvyttömyyseläke tai vanhuuseläke. Näissä eläkkeissä sovellettava elinaikakerroin on:

 • kuolinvuodelle vahvistettu elinaikakerroin, jos edunjättäjä on kuollut ennen 62 vuoden iän täyttämisvuotta
 • edunjättäjän ikäluokan elinaikakerroin eli edunjättäjän 62 vuoden täyttämisvuodelle vahvistettu elinaikakerroin, jos edunjättäjä on kuollut 62 vuoden iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen. 

Tarkemmat tiedot

Elinaikakerroin vaikuttaa vuodesta 2010 lähtien

Elinaikakerroin vaikuttaa perhe-eläkkeen perusteena olevaan eläkkeeseen silloin, kun edunjättäjä on syntynyt vuonna 1948 tai sen jälkeen ja edunjättäjän eläkkeen eläketapahtuma on vuonna 2010 tai sen jälkeen.

Jos perhe-eläkkeen eläketapahtuma on ollut ennen vuotta 2010, ei elinaikakerroin tule koskaan sovellettavaksi perhe-eläkkeen perusteena olevaan eläkkeeseen. Elinaikakerroin ei silloin vaikuta perhe-eläkkeen määrään.

Jos edunjättäjän eläkkeen eläketapahtuma on ollut ennen vuotta 2010, mutta perhe-eläkkeen eläketapahtuma on vasta vuonna 2010 tai sen jälkeen, ei elinaikakerroin silloinkaan vaikuta tämän eläkkeen perusteella myönnettävään perhe-eläkkeeseen.

Edunjättäjän työskentely eläkkeen aikana

Jos edunjättäjä on ollut eläkkeensä aikana työssä, perhe-eläkkeen perusteena olevaan edunjättäjän eläkkeeseen lisätään eläkeaikaisesta työstä karttunut eläke. Jos edunjättäjä oli syntynyt vuonna 1948 tai sen jälkeen, eläkkeen rinnalla karttuneeseen eläkkeeseen sovelletaan elinaikakerrointa.

Eläkkeen aikana tehdystä työstä karttunut eläke muunnetaan:

 • kuolinvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella, jos edunjättäjä on kuollut ennen 62 vuoden iän täyttämisvuotta
 • edunjättäjän ikäluokan elinaikakertoimella eli edunjättäjän 62 vuoden täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella, jos edunjättäjä on kuollut 62 vuoden iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen. 

Elinaikakertoimen soveltaminen lesken omaan eläkkeeseen leskeneläkkeen vähentämistilanteissa ja tarkistamistilanteissa

Vähentäminen tehdään ensimmäistä kertaa

Jos leskeneläkkeen vähentämisessä huomioon otettava lesken oma eläke on muunnettu elinaikakertoimella, lesken oma eläke otetaan huomioon elinaikakertoimella muunnettuna.

Jos leski ei ole eläkkeellä, leskeneläkkeen vähentämisessä käytetään lesken laskennallista työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Jos vähentäminen tehdään heti tai 6 kuukauden alkueläkkeen jälkeensovellettava elinaikakerroin on:

 • edunjättäjän kuolinvuodelle vahvistettu elinaikakerroin, jos edunjättäjä on kuollut ennen lesken 62 vuoden iän täyttämisvuotta
 • lesken ikäluokan elinaikakerroin eli lesken 62 vuoden täyttämisvuodelle vahvistettu elinaikakerroin, jos edunjättäjä on kuollut lesken 62 vuoden iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen.

Jos leskeneläkkeen vähentäminen tehdään lapseneläkeoikeuden päättymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta, sovellettava elinaikakerroin on:

 • lapseneläkeoikeuden päättymisvuodelle vahvistettu elinaikakerroin, jos lapseneläkeoikeuden päättymisvuosi on ennen lesken 62 vuoden iän täyttämisvuotta
 • lesken ikäluokan elinaikakerroin eli lesken 62 vuoden täyttämisvuodelle vahvistettu elinaikakerroin, jos lapseneläkeoikeuden päättymisvuosi on lesken 62 vuoden iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen.

Leskeneläke tarkistetaan

Leskeneläke tarkistetaan, jos ensimmäinen vähentäminen on tehty laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella ja leskelle myöhemmin myönnetään muu oma työeläke kuin osittainen vanhuuseläke. Tarkistaminen tehdään leskelle myönnetyn, elinaikakertoimella muunnetun eläkkeen määrän perusteella.

Tarkemmat tiedot

Myös leskelle myöhemmin myönnettävä luopumistuki aiheuttaa leskeneläkkeen tarkistamisen.

Jos leskelle myönnetään vanhuuseläke, vähentämisessä otetaan vanhuuseläkkeen lisäksi huomioon edellisen vuoden loppuun mennessä ansaittu eläke siitä työstä, josta leskelle ei vielä ole myönnetty eläkettä. Myös tämä eläke muunnetaan lesken 62 iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Esimerkki: Elinaikakertoimen soveltaminen perhe-eläkkeessä

Edunjättäjä:

 • Edunjättäjä kuolee toukokuussa vuonna 2016
 • Syntynyt vuonna 1971, ei eläkkeellä
 • Ansaittu eläke 650,00 euroa/kk
 • Ansaittu eläke 629,20 euroa/kk vuodelle 2016 vahvistetulla elinaikakertoimella (0,96800) muunnettuna
 • Tulevan ajan eläkeosa 890,00 euroa/kk
 • Edunjättäjän eläke yhteensä 1 519,20 euroa/kk

Leski:

 • Lesken laskennallisen työkyvyttömyyseläkkeen ansaittu eläke 520,00 euroa/kk
 • Ansaittu eläke 503,36 euroa/kk muunnettuna edunjättäjän kuolinvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella (0,96800)
 • Tulevan ajan eläkeosa 730,00 euroa/kk
 • Lesken laskennallinen työkyvyttömyyseläke yhteensä 1 233,36 euroa/kk

Leskeneläke 6 kuukauden alkueläkkeen jälkeen vähennettynä on

(1 519,20 x 0,5) – 0,5 x (1 233,36 – 686,50) = 486,17 euroa/kk

Kun leski jää vanhuuseläkkeelle, leskeneläke tarkistetaan leskelle myönnetyn vanhuuseläkkeen perusteella. Vanhuuseläke muunnetaan lesken 62 iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen aiheeseen liittyvät säännösviittaukset on päivitetty.

Sotilaseläkejärjestelmän piiriin kuuluvan henkilön vanhuuseläke kerrotaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Elinaikakerrointa sovelletaan sotilaseläketapahtuman yhteydessä myönnettävään vanhuuseläkkeeseen ennen eläkkeen enimmäismäärän rajausta.

Elinaikakerrointa ei sovelleta, jos oikeus sotilaseläkejärjestelmän mukaiseen vanhuuseläkkeeseen on syntynyt ja eläke olisi voinut alkaa ennen 1. päivää tammikuuta 2010.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen elinaikakerrointa sovelletaan kuten muillakin työntekijöillä.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.12.2023 – toistaiseksiJulkaistu 1.12.2023
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty vuonna 1962 syntyneelle vahvistettu elinaikakerroin sekä ennusteet elinaikakertoimesta ja elinajanodotteesta.

Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä. Elinaikakerrointa sovelletaan kaikkien työeläkelakien mukaisiin vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeisiin niiden alkaessa.

Eläketurvakeskus laskee ennusteet elinaikakertoimista Tilastokeskuksen väestöennusteiden perusteella. Eläketurvakeskus päivittää ennusteet vuosittain. Ennusteet on tehty työeläkejärjestelmän suunnittelutarpeita ja vakuutettujen eläkkeen arviolaskelmia varten.

Ennusteet on laskettu Tilastokeskuksen vuoden 2021 väestöennusteen pohjalta. Ennusteeseen on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 toteutuneet ja vuoden 2023 ennakolliset tiedot. Lisäksi kuolevuuden lähtötasoksi on oletettu vuosien 2019 – 2023 keskiarvo. Vahvistetut kertoimet ovat 5 desimaalin tarkkuudella ja arvioidut kertoimet 3 desimaalin tarkkuudella.

Vahvistetut elinaikakertoimet

Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.)SyntymävuosiElinaikakerroinElinajanodote 62-v.
200919471.0000021.7
201019480.9917021.8
201119490.9868922.0
201219500.9835122.0
201319510.9791422.2
201419520.9755222.3
201519530.9720022.4
201619540.9680022.4
201719550.9634422.6
201819560.9610222.7
201919570.9572222.9
202019580.9540422.9
202119590.9498422.8
202219600.9465922.2
202319610.9441922.6
202419620.9469223.1
Lataa Excel

Ennusteet

Elinaikakertoimen määräytymisvuosi (62-v.)SyntymävuosiElinaikakerroinElinajanodote 62-v.
202519630.94623.3
202619640.94523.4
202719650.94523.6
202819660.94223.7
202919670.93723.9
203019680.93424.0
203119690.93324.1
203219700.93324.3
203319710.93024.4
203419720.92824.6
203519730.92724.7
203619740.92524.8
203719750.92225.0
203819760.92025.1
203919770.92025.3
204019780.91825.4
204119790.91525.5
204219800.91325.6
204319810.91325.8
204419820.91125.9
204519830.90926.0
204619840.90726.2
204719850.90526.3
204819860.90326.4
204919870.90126.5
205019880.90026.7
205119890.90026.8
205219900.89926.9
205319910.89727.0
205419920.89527.1
205519930.89427.3
205619940.89227.4
205719950.89127.5
205819960.89027.6
205919970.88827.7
206019980.88727.8
206119990.88627.9
206220000.88528.0
206320010.88128.2
206420020.88028.3
206520030.87928.4
206620040.87828.5
206720050.87728.6
206820060.87628.7
Lataa Excel

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Työeläkeotteelle laskettu ansaitun eläkkeen määrä on elinaikakertoimella tarkistettu määrä. Tulevaisuuden elinaikakertoimet ovat Eläketurvakeskuksen laskemia arvioita.

Ennen vuotta 2012 työeläkeotteelle laskettu eläkkeen määrä oli kerrottu elinaikakertoimella ainoastaan silloin, kun vakuutetun eläkkeeseen oli laskettu arvio-osa eläkeikään asti.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on päivitetty lainmuutos, jonka mukaan tulevan ajan eläkkeen osa tarkistetaan elinaikakertoimella vuodesta 2027 alkaen.

Mikä eläke tarkistetaan elinaikakertoimella?

Elinaikakertoimella tarkistetaan sekä kansallinen että pro rata-eläke.

Elinaikakertoimella tarkistetuista eläkkeistä valitaan suurempi.

Pro rata -eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Pro rata -eläkkeen perusteena oleva teoreettinen eläke lasketaan

 • elinaikakertoimella kerrotusta kansallisesta eläkkeestä ja
 • elinaikakertoimella kerrotusta korotetun karttuman osuudesta.

Tulevan ajan eläkkeen osaa ei tarkisteta elinaikakertoimella ennen vuotta 2027.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.12.2023 – toistaiseksiJulkaistu 1.12.2023
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeen esimerkki on päivitetty uusimpien eläkeikä- ja elinaikakerroinennusteiden perusteella.

Elinaikakerroin pienentää ansaitun kuukausieläkkeen määrää, jos elinaika pitenee. Kun henkilö jatkaa työskentelyä oman ikäluokkansa tavoite-eläkeikään, on lykkäyskorotus yhtä suuri kuin elinaikakertoimen aiheuttama pienennys kuukausieläkkeessä. Lisäksi ansioista karttuu kuukausieläkettä 1,5 prosenttia vuodessa vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti.

Asiaa havainnollistaa alla oleva taulukko, jossa vertaillaan elinaikakertoimen vaikutusta 1 000 ja 2 000 euron kuukausieläkkeeseen. Esimerkissä on oletettu, että eläkettä on karttunut 50 prosenttia eläkettä edeltävästä ansiosta. Kaikilla ikäluokilla on oletettu sama karttunut eläke alimpaan vanhuuseläkeikään mennessä, vaikka eläkeiät ovat erilaisia. Ajalta ennen vuotta 2017 ansion oletetaan olevan PTEL-vähennetty. Ansiot ovat alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen samalla tasolla kuin aiemmin. Yleisen ansio- ja hintatason ei oleteta esimerkissä nousevan, jolloin palkkakerroin ei vaikuta eläkkeen määrään.

Arviot elinaikakertoimen ja tavoite-eläkeiän kehityksestä tulevaisuudessa perustuvat Tilastokeskuksen vuonna 2021 tekemään väestöennusteeseen. Ennusteeseen on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 toteutuneet ja vuoden 2023 ennakolliset tiedot. Lisäksi kuolevuuden lähtötasoksi on oletettu vuosien 2019 – 2023 keskiarvo.

Esimerkit on laskettu vuosina 1957–1988 syntyneille. Tätä nuoremmilla ikäluokilla tavoite-eläkeikä ylittäisi laissa säädetyn vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan.

Esimerkki 1 000 euron eläke

63 v. iän täyttämisvuosiSyntymävuosi63-v. elinajanodotteen muutos vuodesta 2010, kkKk alimmasta ve-iästä tavoite-eläkeikäänLykkäyskorotus tavoite-eläkeiässä, %Eläke elinaikakertoimella tark., e/kk Eläke tavoite-eläkeiässä, e/kk
2020195713124.89571033
2021195813135.29541036
2022195911145.69501038
202319604156.09471041
2024196110156.09441038
2025196216156.09471041
2026196317156.09461041
2027196419156.09451039
2028196521156.09451039
2029196623166.49421043
2030196724176.89371043
2031196826187.29341046
2032196928187.29331046
2033197029187.29331045
2034197131197.69301049
2035197233208.09281052
2036197334208.09271052
2037197436218.49251055
2038197538228.89221059
2039197639228.89201056
2040197741228.89201056
2041197842239.29181060
2042197944249.69151063
2043198046249.69131061
2044198147249.69131061
20451982492510.09111065
20461983502610.49091069
20471984522610.49071066
20481985532710.89051071
20491986552710.89031068
20501987562811.29011072
20511988582811.29001070
Lataa Excel

Esimerkki 2 000 euron eläke

63 v iän täyttämisvuosiSyntymävuosi63-v. elinajanodotteen muutos vuodesta 2010, kkKk alimmasta ve-iästä tavoite-eläke-ikäänLykkäyskorotus tavoite-eläkeiässä, %Eläke elinaikakertoimella tark., e/kk Eläke tavoite-eläkeiässä, e/kk
2020195713124.819142067
2021195813135.219082073
2022195911145.619002076
202319604156.018932082
2024196110156.018882077
2025196216156.018942083
2026196317156.018932082
2027196419156.018902078
2028196521156.018892078
2029196623166.418852086
2030196724176.818742087
2031196826187.218682092
2032196928187.218672091
2033197029187.218662091
2034197131197.618612097
2035197233208.018552104
2036197334208.018552104
2037197436218.418502110
2038197538228.818452117
2039197639228.818402112
2040197741228.818402112
2041197842239.218352119
2042197944249.618312127
2043198046249.618262121
2044198147249.618262122
20451982492510.018222130
20461983502610.418182138
20471984522610.418142133
20481985532710.818102141
20491986552710.818062137
20501987562811.218032145
20511988582811.217992141
Lataa Excel

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Elinaikakerroin, kun osittainen vanhuuseläke alkaa ennen 62 ikävuoden täyttämisvuotta

Jos osittainen vanhuuseläke alkaa ennen 62 ikävuoden täyttämisvuotta, ei henkilön oman ikäluokan elinaikakerroin ole vielä käytössä. Tällöin käytetään osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa.

Elinaikakerroin säilyy tässä osittaisen vanhuuseläkkeen osassa myöntövuoden mukaisena.

Elinaikakerroin, kun osittainen vanhuuseläke alkaa alkaa 62 ikävuoden täyttämisvuonna tai sen jälkeen

Jos osittainen vanhuuseläke alkaa 62 ikävuoden täyttämisvuonna tai sen jälkeen, on oman ikäluokan elinaikakerroin vahvistettu. Tällöin käytetään oman ikäluokan elinaikakerrointa.

Elinaikakerroin, kun myönnetään toinen osittainen vanhuuseläke

Jos ennen 62 ikävuoden täyttämisvuotta alkaneen 25 prosentin osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnetään toinen 25 prosentin eläkeosuus 62 ikävuoden täyttämisvuonna tai sen jälkeen,

 • säilyy ensimmäisessä eläkeosuudessa myöntövuoden elinaikakerroin
 • toisessa eläkeosuudessa käytetään oman ikäluokan kerrointa.

Elinaikakerroin, kun osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnetään vanhuuseläke

Kun osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnetään vanhuuseläke, aiemmin osittaisena myönnettyjen eläkeosuuksien elinaikakertoimet säilyvät alkamisajankohdan mukaisina.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on yhdistetty aiemmat ohjeet ”Elinaikakertoimen soveltaminen vanhuuseläkkeeseen”, ”Alennettu eläkeikä ja useamman elinaikakertoimen soveltaminen”, ”Elinaikakerroin työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansaitussa eläkkeessä” ja ”Elinaikakerroin, kun muu eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi”.

Elinaikakerrointa sovelletaan vanhuuseläkkeeseen, kun vanhuuseläke alkaa. Kun vanhuuseläke alkaa, eläkelaitos kertoo ansaitun vanhuuseläkkeen määrän henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. Tätä ikäluokan elinaikakerrointa käytetään riippumatta siitä, minkä ikäisenä vanhuuseläke 62 vuoden iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen alkaa.

Vanhuuseläkkeeseen sovelletaan henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa myös silloin, kun vanhuuseläke myönnetään aiemman eläkkeen aikaisesta karttumasta.

Elinaikakerrointa ei sovelleta yksityisten alojen rekisteröityyn lisäeläkkeeseen.

Esimerkki: Elinaikakertoimen soveltaminen vanhuuseläkkeeseen

 • Vuonna 1965 syntyneen ikäluokan elinaikakertoimen arvioidaan olevan 0,915.
 • Työntekijä on ansainnut työuransa aikana vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä eläkettä 2 600 euroa/kk.
 • Eläkkeeseen sovelletaan eläkkeensaajan omalle ikäluokalle vahvistettua elinaikakerrointa.
 • Eläkkeen määrä on: 2 600 x 0,915 = 2 379,00 euroa/kk.

Elinaikakerroin ennen vuotta 1958 syntyneen lisäpäivärahaa saaneen henkilön vanhuuseläkkeessä 62-vuotiaana

Elinaikakerrointa sovelletaan ennen vuotta 1958 syntyneen työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä saaneen henkilön vanhuuseläkkeeseen, jonka henkilö saa varhennusvähennyksellä vähentämättömänä 62-vuotiaana.

Alennettu eläkeikä ja useamman elinaikakertoimen soveltaminen

Jos vanhuuseläke alkaa ennen 62 vuoden iän täyttämisvuotta, vanhuuseläkkeeseen sovelletaan vanhuuseläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa. Eläkettä ei tarkisteta enää uudestaan 62 vuoden iässä kyseiselle ikäluokalle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Henkilön eläkkeeseen voi tulla sovellettavaksi useampia elinaikakertoimia. Jos ensimmäinen julkisen tai yksityisen alan eläke alkaa alennetussa eläkeiässä, henkilö voi myöhemmin saada eläkkeen toiselta alalta. Jos myöhempi eläke alkaa 62 vuoden täyttämisvuonna tai sen jälkeen, tähän eläkkeeseen sovelletaan henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa.

Jos alennetussa eläkeiässä vanhuuseläkkeelle siirtyneelle henkilölle myöhemmin myönnetään vanhuuseläkkeen aikaisen työskentelyn perusteella karttunutta eläkettä, vanhuuseläkkeen aikaisen työskentelyn perusteella karttuneeseen eläkkeeseen sovelletaan henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa. Jos henkilöllä on oikeus vanhuuseläkkeen aikana karttuneeseen eläkkeeseen ennen 62 vuoden ikää, eläkeaikaisen karttuman perusteella myönnettyyn eläkkeeseen sovelletaan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistettua elinaikakerrointa. Eläkeaikana ansaittu eläke voi olla saman tai eri lain tai alan mukaista kuin jo maksussa oleva eläke.

Elinaikakerroin, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi

Eläkettä ei tarkisteta uudestaan elinaikakertoimella silloin, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma on ollut ennen vuotta 2010, työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole sovellettu elinaikakerrointa. Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole sovellettu elinaikakerrointa, elinaikakerrointa ei sovelleta myöskään silloin, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Elinaikakerroin, kun osa-aikaeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi

Osa-aikaeläke muuttuu 68 vuoden iässä samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi, jos osa-aikatyö edelleen jatkuu. Elinaikakerrointa ei sovelleta osa-aikaeläkkeen suuruiseen vanhuuseläkkeeseen, vaan vasta sitten, kun vanhuuseläke on sen hakemisen jälkeen laskettu kokonaan uudelleen.

Elinaikakerroin työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansaitussa eläkkeessä

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansaittuun uuteen eläkkeeseen sovelletaan elinaikakerrointa, kun työkyvyttömyyseläkkeen aikaisesta työstä myönnetään vanhuuseläke. Elinaikakerrointa sovelletaan, vaikka elinaikakerrointa ei olisi sovellettu työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansaittuun eläkkeeseen sovelletaan henkilön 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistettua kerrointa. Jos eläkeaikainen karttuma myönnetään ennen 62 vuoden iän täyttämisvuotta, käytetään uuden eläkkeen alkamisvuoden kerrointa.

Elinaikakerrointa sovelletaan myös osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana ansaittuun eläkkeeseen.

Elinaikakerroin osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeisessä vanhuuseläkkeessä

Kun vanhuuseläke myönnetään osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen, elinaikakerroin säilyy muuttumattomana osittaisen vanhuuseläkkeen osuudessa.

Säästöosuus ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta karttunut eläke tarkistetaan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Elinaikakerroin ja Saksan avioerotasauslaskelma

Kun Suomen eläke ilmoitetaan Saksaan avioliiton ajalta kertyneen eläkeoikeuden laskemista varten, käytetään avioliiton päättymisvuoden elinaikakerrointa.

Asiakirjaversiot voimassaoloajan mukaan lajiteltuna

Voimassaolo: alkaen – päättyen

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 12.1.2017

Elinaikakerrointa sovelletaan työuraeläkkeeseen työuraeläkkeen alkaessa. Työuraeläkkeen määrä kerrotaan eläkkeensaajan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella.

Jos työuraeläke myönnetään osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen, säilyy osittaisen vanhuuseläkkeen osuudessa elinaikakerroin muuttumattomana.