Eläke päättyneen eläkkeen ajalta

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2015 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2015
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on täsmennetty vuoden 2004 säännösten mukaista karttumaa koskevaa kappaletta.

Päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen, jossa tulevan ajan ansio on suurempi kuin 0, ajalta karttuu uutta eläkettä. Aikaa kutsutaan eläkesuhteeksi. Eläkesuhteesta karttuu uutta eläkettä, jos työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen jälkeen eläkkeensaajalle myönnetään uusi työkyvyttömyys- tai vanhuuseläke uusin perustein.

Eläkesuhteesta karttuu uutta eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa eläketapahtumavuoden alusta eläkkeen päättymiskuukauden loppuun, enintään kuitenkin 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka. Eläkkeen laskennan perusteena käytetään eläkkeen tulevan ajan ansiota.

Jos täysitehoinen (tulevan ajan sisältävä) työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke on määrätty ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan, eläkesuhteesta karttuu eläkettä vuoden 2004 säännösten mukaisten tulevan ajan karttumisprosenttien mukaan vuoteen 2010 asti. Eläkkeen laskennan perusteena käytetään tulevan ajan eläkepalkkaa. Vuodesta 2010 alkaen karttumisprosentti on 1,5.

Eläkettä karttuu myös osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta ennen vuotta 1953 syntyneille henkilöille. Tällöin ei edellytetä, että uusi eläke myönnetään uusin perustein.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2018 – toistaiseksiJulkaistu 7.9.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu, miten 18-vuotiaana työkyvyttömäksi tulleen eläkesuhde kartuttaa uutta eläkettä.

Eläkettä karttuu eläkesuhteesta, kun uusi eläke myönnetään uusin perustein

Eläkesuhteesta karttuu eläkettä silloin, kun henkilö on ollut sellaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, jonka tulevan ajan ansio on suurempi kuin 0.

Lisäksi edellytetään, että

  • työkyvyttömyyseläke päättyy ja
  • myöhemmin myönnetään uusi työkyvyttömyys- tai vanhuuseläke uusin perustein.

Eläke myönnetään uusin perustein, jos

  • aiemman työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on kulunut uuden työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumahetkeen mennessä vähintään 2 vuotta tai
  • uusi työkyvyttömyys ei aiheudu samasta sairaudesta kuin aiempi työkyvyttömyys.

Vanhuuseläke myönnetään aina uusin perustein, jos työkyvyttömyyseläke päättyy ennen kuin se on muuttunut vanhuuseläkkeeksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteesta karttunut eläke lasketaan aiemman työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuoden alusta työkyvyttömyyseläkkeen päättymiseen. Eläke lasketaan tulevan ajan ansion perusteella.

Jos työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen ollaan myöntämässä toista työkyvyttömyyseläkettä uusin perustein ensimmäisen työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuoden karttuma lasketaan tulevan ajan ansiolla. Eläketapahtumavuoden ansiot eivät kartuta eläkettä, joten niitä ei voida ottaa huomioon toisen työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansiossa.

Eläkkeen karttuminen eläkesuhteesta

Eläkettä karttuu tulevan ajan ansiosta 1,5 prosenttia vuodessa vuoden 2005 säännösten mukaan määräytyneestä eläkesuhteesta.

Jos työntekijä tulee työkyvyttömäksi sen vuoden aikana, jolloin hän täyttää 18 vuotta, hänelle karttuu uutta eläkettä eläkesuhteesta 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tulevan ajan jakso alkaa eläketapahtumavuoden alusta.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke lasketaan samojen karttumisprosenttien mukaan kuin täyden työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke. Osatyökyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansio on sama kuin täyden työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan ansio.

Eläkesuhteen ansaittua eläkettä laskettaessa tulevan ajan ansio tarkistetaan palkkakertoimella uuden eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Eläkesuhteen karttuma tarkistetaan takautuvasti

Vuonna 2010 voimaantullutta eläkesuhteesta karttuvan eläkkeen 1,5 prosentin karttumaa muutettiin yksityisillä aloilla takautuvasti 1.1.2015 koskemaan myös aikaa ennen vuotta 2010. Jos työntekijä oli ehtinyt jo siirtyä eläkkeelle ennen vuotta 2015, eläkelaitos tarkisti eläkkeen määrän.

Eläkelaitos tarkisti sellaisen vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen määrän, johon sisältyi vuoden 2005 säännösten mukaista eläkesuhteen karttumaa vuosilta 2006-2009. Myös perhe-eläke, jonka perusteena olevassa edunjättäjän eläkkeessä oli edellä mainittua karttumaa, tarkistettiin.

Tarkemmat tiedot

Vuodesta 2010 alkaen myönnetyissä eläkkeissä eläkesuhteesta karttunut eläke lasketaan 1,5 prosentin karttumalla myös vuoden 2004 säännöin myönnetyistä eläkesuhteista.

Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta ennen vuotta 1953 syntyneillä

Osa-aikaeläkkeen ajalta karttuu uutta eläkettä eläkkeen alkamispäivän ja eläkkeen päättymiskuukauden lopun väliseltä ajalta. Eläkettä karttuu osa-aikaeläkkeen alkaessa määritellystä ansion alenemasta.

Kun osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnetään vanhuuseläke, karttumisprosentti on 0,75 prosenttia vuodessa.

Osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta ei kartu uutta eläkettä vuonna 1953 ja sen jälkeen syntyneillä.

Eläkkeen karttuminen lepäämään jääneen kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen ajalta (eläkesuhde + työstä karttuminen)

Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia niistä eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista, jotka eläkkeensaaja ansaitsee työkyvyttömyyseläkettä saadessaan.

Työeläkettä karttuu 1,5 prosenttia myös niistä eläkkeen perusteena olevista vuosityöansioista, jotka eläkkeensaaja ansaitsee aikana, jolloin työkyvyttömyyseläke on lepäämässä.

Henkilöllä on oikeus saada iän mukaiset karttumat koko lepäämisen ajalta, jos henkilön työkyvyttömyyseläke lakkautetaan takautuvasti lepäämään jättämisestä lukien. Näin tehdään silloin, kun työkyvyttömyyseläke on jätetty lepäämään toistaiseksi ja eläke on ollut lepäämässä vähintään 2 vuotta.

Lepäävän kuntoutustuen aikana karttuva eläke

Jos kuntoutustuki on päättynyt lepäämisen aikana, kuntoutustuki jatkuu myönnettyyn päivään saakka. Lepääminen päättyy samaan ajankohtaan, jos ei myönnetä uutta kuntoutustukea entisen jatkoksi.

Esimerkki. Kuntoutustuki päättyy lepäämisen aikana

  • Kuntoutustuki on myönnetty ajalle 1.8.2015 – 30.9.2017
  • Eläketapahtuma on ollut 15.8.2014
  • Kuntoutustuki on laitettu lepäämään 1.10.2015 alkaen

Lepääminen päättyy kuntotustuen päättymiseen. Myöhemmin uutta eläkettä uusin perustein laskettaessa kuntoutustuesta karttuu eläkesuhteena eläkettä ajalta 1.1.2014 – 30.9.2017. Vuosilta 2014-2016 eläkettä karttuu eläkeaikaisen karttumisprosentin mukaisesti, jos kuntoutustuen rinnalla työskennellään. Vuoden 2017 työansioista karttuu eläkettä iän mukaisen karttumisprosentin mukaan, sillä kuntoutustuki ei ole jatkunut koko vuotta.

Toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke ja lepäämisen aikana karttuva eläke

Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan 2 vuoden kuluttua lepäämisen alkamispäivästä, jos työkyvyttömyyseläke on jätetty lepäämään toistaiseksi, eikä eläkkeensaaja vaadi työkyvyttömyyseläkettä uudelleen maksuun 2 vuoden kuluessa lepäämään jättämisestä lukien.

Esimerkki. Toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke lakkautetaan lepäämisen alkuun

  • Työkyvyttömyyseläke on myönnetty toistaiseksi 1.8.2015 alkaen
  • Eläketapahtuma on ollut 15.8.2014
  • Eläke on laitettu lepäämään 1.10.2015 alkaen

Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan lokakuussa 2017 niin, että sen päättymispäivä on 30.9.2015. Myöhemmin uutta eläkettä uusin perustein laskettaessa työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteesta karttuu eläkettä 1,5 prosenttia ajalta 1.1.2014 – 30.9.2015.

 

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 1.1.2015 – toistaiseksiJulkaistu 7.9.2021
Muutokset edelliseen versioon

Ohjeeseen on tarkennettu, että jos henkilö on tullut työkyvyttömäksi alle 23-vuotiaana, ennen vuotta 2005 säännöin myönnetty eläkesuhde kartuttaa eläkettä 23 vuoden iästä alkaen.

Ennen vuotta 2005 voimassa olleiden säännösten mukaan myönnetyn työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen ajalta karttuu uutta eläkettä (eläkesuhde), jos eläke päättyy ja uusi eläke myönnetään uusin perustein. Eläkesuhteesta karttuu uutta eläkettä eläketapahtumapäivästä alkaen eläkkeen päättymiseen saakka. Eläkettä laskettaessa perusteena käytetään tulevan ajan eläkepalkkaa.

Kun henkilö on tullut työkyvyttömäksi alle 23-vuotiaana, ennen vuotta 2005 säännöin myönnetty eläkesuhde kartuttaa eläkettä 23 vuoden iästä alkaen.

Eläke lasketaan vuoden 2004 säännösten mukaisten tulevan ajan eläkkeen karttumisprosenttien 1,5, 1,2 tai 0,8 mukaan vuoden 2009 loppuun. Vuoden 2010 alusta karttumisprosentti on 1,5.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke lasketaan samojen karttumisprosenttien ja tulevan ajan ansion mukaan kuin täyden työkyvyttömyyseläkkeen eläkesuhteen ajalta karttuva eläke.

Eläkesuhteesta karttunutta eläkettä laskettaessa tulevan ajan eläkepalkka tarkistetaan puoliväli-indeksillä vuoden 2004 tasoon ja sen jälkeen palkkakertoimella uuden eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.