Sisällysluettelo

Työnantajan eläkevakuutuksen vapaakirjan ehdot ja perusteet (TA-vakuutuksen vapaakirjan ehdot ja perusteet)

Soveltamisala

1 §

Mom. 1

Näitä ehtoja ja perusteita sovelletaan työnantajan vapaakirjaan, joka perustuu työntekijäin eläkelain mukaista vähimmäisturvaa koskevaan eläkejärjestelyyn, johon työnantaja on sisällyttänyt itsensä työntekijän eläkelain 1 §:n 3 momentin mukaisesti, sellaisena kuin se on 8 päivänä heinäkuuta 1961 (395/1961) ja 16 päivänä joulukuuta 1966 (639/1966) annetuissa laeissa.

Eläkkeen saamisen ehdot

2 §

Mom. 1

Vakuutetulla on oikeus saada näiden ehtojen ja perusteiden mukaisen vapaakirjan perusteella vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä siten kuin työntekijäin eläkelaissa säädetään.

Mom. 2

Vakuutetun edunsaajalla on oikeus saada näiden ehtojen ja perusteiden mukaisen vapaakirjan perusteella perhe-eläkettä siten kuin työntekijäin eläkelaissa säädetään.

Mom. 3

Vakuutetulla ei ole oikeutta saada näiden ehtojen ja perusteiden mukaisen vapaakirjan perusteella työttömyyseläkettä.

Erinäisiä määräyksiä

3 §

Mom. 1

Muutoin on soveltuvin osin voimassa, mitä työeläkelakien mukaisten vapaaehtoisten lisäetujen vapaakirjan ehdoissa ja perusteissa on määrätty.

Voimaantulo

Nämä ehdot ja perusteet tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Näiden ehtojen ja perusteiden voimaantulosta lukien kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 16 päivänä joulukuuta 1985 vahvistamat työnantajan eläkevakuutuksen vapaakirjan ehdot ja perusteet niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.