Työeläkelakien mukaisten vapaaehtoisten lisäetujen vapaakirjan ehdot ja perusteet (Lisäeläketurvan vapaakirjan ehdot ja perusteet)

Soveltamisala

1 §

Mom. 1

Näitä ehtoja ja perusteita sovelletaan vapaakirjaan, joka perustuu työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettuun lisäeläkejärjestelyyn sekä yrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentissa tai maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n 1 momentissa, sellaisina kuin viimeksi mainitut lainkohdat ovat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2000, tarkoitettuun lisäeläkejärjestelyyn.

Vapaakirja

2 §

Mom. 1

Oikeus vastaiseen lisäeläkkeeseen sellaisen lisäeläkejärjestelyn perusteella, jonka päättyessä vakuutetulla tai hänen omaisellaan ei neljän kuukauden kuluessa ole oikeutta eläkkeen saamiseen, tai jonka päättyessä vakuutettu ei neljän kuukauden kuluessa siirry varhennetulle vanhuuseläkkeelle, toteutetaan muodostamalla 65 vuoden eläkeikää vastaava lisäeläkevapaakirja erikseen vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen, erikseen perhe-eläkkeen ja erikseen hautausavustuksen osalta. Samoin oikeus vastaiseen lisäeläkkeeseen sellaisen lisäeläkejärjestelyn perusteella, joka päättyy osa-aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta, toteutetaan muodostamalla tätä etuutta vastaava vapaakirja.

Mom. 2

Lisäeläkejärjestelyssä, jossa eläkeikä on alempi kuin 65 vuotta, ei muodostu erillistä vapaakirjaa sellaisen vanhuuseläkkeen lisäosan osalta, joka on vakuutettu eläkejärjestelyn eläkeiästä 65 vuoden ikään.

Eläkkeen saamisen ehdot

3 §

Mom. 1

Eläkkeenhakijalla on oikeus saada näiden ehtojen ja perusteiden mukaisen vapaakirjan perusteella vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, jos hänellä on saman eläketapahtuman perusteella oikeus saada samasta työsuhteesta karttunutta perusturvan mukaista eläkettä.

Mom. 2

Näiden ehtojen ja perusteiden mukaiseen perhe-eläkevapaakirjaan on vastaavasti voimassa, mitä 1 momentissa säädetään. Työntekijäin eläkelain 4 a §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetulla entisellä puolisolla ei kuitenkaan ole oikeutta saada perhe-eläkettä. Työntekijäin eläkelain 4 b §:n 2 momentista poiketen uuden avioliiton solmimisen johdosta lakkautettua leskeneläkettä ei aleta maksaa uudelleen, vaikka uusi avioliitto myöhemmin purkautuisi.

Mom. 3

Näiden ehtojen ja perusteiden mukainen hautausavustuksen vapaakirja maksetaan edunjättäjän kuoltua.

Vapaakirjan muodostaminen

4 §

Mom. 1

Vapaakirjaan perustuva eläke tai hautausavustus on, jollei seuraavasta muuta johdu, sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien lisäeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden mukainen, vapaakirjan muodostumishetkeen mennessä karttunut ansaittu eläke tai hautausavustuksen ansaittu etuus. Perhe-eläkkeen ansaitulla eläkkeellä tarkoitetaan määrää, joka maksettaisiin, jos edunsaajina olisivat leski ja vähintään kaksi lasta.

Mom. 2

Jos lisäeläkejärjestelyn eläkeikä on 65 vuotta alempi, muunnetaan 1 momentin mukainen vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke vapaakirjaa muodostettaessa 65 vuoden eläkeikää vastaavaksi kertomalla se muuntokertoimella. Muuntokertoimena käytetään eläkejärjestelyn eläkeikää vastaavaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvokerrointa jaettuna 65 vuoden eläkeikää vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvokertoimella. Pääoma-arvokertoimet ovat lisäturvan päättymishetkellä voimassa olevat kertoimet. Muuntokerrointa laskettaessa käytettyjen pääoma-arvokertoimien tulee vastata vakuutetun ikää ja sukupuolta. Vakuutetun ikänä käytetään vakuutuksen päättymishetkellä kuukauden tarkkuudella laskettua ikää. Vastaavasti menetellään muunnettaessa alennetusta eläkeiästä 65 vuoden ikään vakuutettu vanhuuseläkkeen lisäosa 65 vuoden eläkeikää vastaavaksi vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeeksi.

Mom. 3

Jos työsuhde, johon lisäturva liittyy, on kuulunut eläkelaitoksen vaihtumisen vuoksi useamman vakuutuksen piiriin ja yhdessä tai useammassa vakuutuksessa eläkeikä on 65 vuotta alempi, muodostetaan 1 momentin mukainen, työsuhteeseen perustuva vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeen perusteena oleva vapaakirja laskemalla yhteen kunkin vakuutuksen ansaittu eläke. Vakuutuksen ansaittua eläkettä muodostettaessa muunnetaan vakuutuksesta karttunut eläke 65 vuoden eläkeikää vastaavaksi kyseessä olevan vakuutuksen päättymishetken muuntokertoimella.

Eläkkeen suuruus

5 §

Mom. 1

Kun eläkkeenhakijalle myönnetään sellainen työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke, joka sisältää lisäedun ehtojen mukaisesti myönnetyn eläkkeen osan, muunnetaan lisäeläkevapaakirja vastaamaan sen eläkejärjestelyn eläkeikää, jonka ehtojen mukaisesti lisäturvan tavoite-eläke on myönnetty. Muunto tehdään eläketapahtumahetkellä voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeensaajan ikää kuukauden tarkkuudella eläketapahtumahetkellä sekä sukupuolta.

Mom. 2

Kun vakuutetulle myönnetään työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke, joka ei sisällä lisäedun ehtojen mukaisesti myönnettyä eläkkeen osaa, ei lisäeläkevapaakirjoja muunneta.

Mom. 3

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Mom. 4

Kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi eläkkeensaajan täytettyä lisäturvan mukaisen eläkeiän, on vanhuuseläke yhtä suuri kuin täysi työkyvyttömyyseläke. Vastaava on voimassa työttömyyseläkkeen muuttuessa työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeeksi.

6 §

Mom. 1

Jos vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan eläkettä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuuseläkkeen pääoma-arvo säilyy. Lisäturvan mukaisen eläkkeen lykkäys lasketaan koko lykkäytymisajalta eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeensaajan ikää kuukauden tarkkuudella eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa sekä sukupuolta.

Mom. 2

Jos vanhuuseläke myönnetään aiemmin kuin 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan eläkettä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen yhteenlaskettu pääoma-arvo säilyy. Muunto tehdään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeensaajan ikää kuukauden tarkkuudella eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa sekä sukupuolta.

7 §

Mom. 1

Lesken ja lasten perhe-eläkkeen määrä saadaan perhe-eläkkeen lisäeläkevapaakirjasta käyttämällä työntekijäin eläkelain 7 i §:n 2 ja 3 momentissa mainittuja osuuksia. Lapseneläkkeiden yhteismäärä jaetaan tasan edunsaajina olevien lasten kesken. Perhe-eläkkeen määrään ei sisällytetä työntekijäin eläkelain 7 i §:n 4 momentissa tarkoitettua täysorvon lisää. Perhe-eläkkeen määrää laskettaessa ei sovelleta työntekijäin eläkelain 8 c8 f §:n säännöksiä.

Pelkästään vapaakirjoista muodostuneen lisäeläkkeen yhteensovitus

8 §

Mom. 1

Jos vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä saava henkilö saa lisäksi tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuvaa päivärahaa tai tapaturmaeläkettä, liikennevakuutuslain nojalla myönnettyä omaan vammaan perustuvaa jatkuvaa korvausta, tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla myönnettyä ansionmenetyskorvausta, sotilasvammalain nojalla myönnettyä elinkorkoa tai sotilastapaturmalain nojalla myönnettyä päivärahaa tai tapaturmaeläkettä, nämä ensisijaiset etuudet vähentävät ensin eläkkeensaajan työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin mukaisten peruseläkkeiden yhteismäärää. Jos edellä mainitut ensisijaiset etuudet ylittävät työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin mukaisten peruseläkkeiden yhteismäärän, ylittävä osa vähennetään lisäturvan mukaisesta eläkkeestä. Lisäeläkkeen yhteensovitus tehdään eläkkeen alkamishetkellä.

9 §

Mom. 1

Jos saman kuolemantapauksen johdosta edunsaajalle suoritetaan tapaturmavakuutuslain mukaista perhe-eläkettä, sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä tai liikennevakuutuslain mukaista jatkuvaa korvausta, nämä ensisijaiset etuudet vähentävät ensin työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin mukaisten perusturvan mukaista perhe-eläkkeiden yhteismäärää. Perusturvan mukaiset perhe-eläkkeet otetaan huomioon ilman työntekijäin eläkelain 8 c8 f §:n mukaista eläkesovitusta. Jos ensisijaiset etuudet ylittävät perusturvan mukaisten perhe-eläkkeiden määrän, ylittävä osa vähennetään lisäturvan mukaisen perhe-eläkkeen määrästä. Lisäeläkkeen yhteensovitus tehdään eläkkeen alkamishetkellä.

Erinäisiä määräyksiä

10 §

Mom. 1

Jos lainsäädännön muuttumisen seurauksena järjestetään vakuutetuille sellaisia eläke-etuja, jotka vastaavat vapaakirjaan perustuvia etuja, saadaan viimeksi mainittuja etuja vähentää muutoksia vastaavalla määrällä sosiaali- ja terveysministeriön tätä varten erikseen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

11 §

Mom. 1

Muutoin on soveltuvin osin voimassa, mitä vähimmäisturvaa vastaavan vapaakirjan ehdoissa ja perusteissa määrätään.

Voimaantulo

Mom. 1

Nämä ehdot ja perusteet tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Mom. 2

Jos peruseläketurvan mukaisen eläkkeen yhteensovitus tehdään vuoden 2004 säännösten mukaisesti, sen estämättä mitä näiden perusteiden 8 ja 9 §:ssä säädetään, lisäeläketurvan yhteensovitus tehdään siten, että lisäeläketurvan mukaisesta eläkkeestä vähennetään määrä, jolla työntekijäin eläkelain 8 § 1 momentin mukainen ensisijainen etuus ylittää eläkkeen 2004 säädösten mukaisen yhteensovitusrajan määrän.

Mom. 3

Näiden ehtojen ja perusteiden voimaantulosta lukien kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 16 päivänä joulukuuta 1985 vahvistamat työeläkelakien mukaiset vapaaehtoisten lisäetujen vapaakirjan ehdot ja perusteet niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.