Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Quebecin välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Quebec)

Suomen ja Quebecin välisen sosiaaliturvasopimusjärjestelyn, jota jäljempänä kutsutaan sopimusjärjestelyksi, 25 artiklan mukaisesti sopimuspuolet ovat sopineet seuraavan:

1 artikla (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)
Määritelmät

Tässä toimeenpanosopimuksessa:

a) “sopimusjärjestely” tarkoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Québecin hallituksen välistä Québecissä 30 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoitettua sosiaaliturvasopimusjärjestelyä sellaisena kuin se on muutettuna sopimusjärjestelyn muutoksella;

b) “sopimusjärjestelyn muutos” tarkoittaa Suomen tasavallan hallituksen ja Québecin hallituksen välistä Québecissä 12 päivänä heinäkuuta 1995 allekirjoitettua sopimusjärjestelyn muutosta; ja

c) muilla käsitteillä on sama merkitys kuin sopimusjärjestelyssä.

2 artikla
Yhdyselimet

Sopimusjärjestelyn 25 artiklan 2 kappaleen mukaiset sopimuspuolten nimeämät yhdyselimet ovat:

a. Quebecin osalta sopimusjärjestelyjä toimeenpaneva johtokunta (Direction des équivalences et de l’administration des ententes de sécurité sociale); (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

b. Suomen osalta Kansaneläkelaitos, kun on kysymys sairausvakuutuksesta; Eläketurvakeskus, kun on kysymys työeläkejärjestelmästä ja Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, kun on kysymys tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

3 artikla
Lähetetyn työntekijän todistus

1. Sopimusjärjestelyn 7 ja 10 artiklassa ja Québecin osalta 6 artiklan 3 kappaleessa tarkoitetuissa tapauksissa annetaan todistus osoittamaan, että lähetetty henkilö tai yrittäjä ja tapauksesta riippuen työnantaja ovat kulloinkin sovellettavan lainsäädännön alaisia. Todistukseen sisällytetään myös mukana seuraava puoliso ja huollettavat. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

2. Lähetetyn työntekijän todistuksen antaa

a. yhdyselin, kun sovelletaan Quebecin lainsäädäntöä;

b. Eläketurvakeskus, kun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä

3. Suomen osalta Eläketurvakeskus on asianomaisen viranomaisen valtuuttama laitos 7 ja 10 artiklan soveltamiseksi. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

4. Lähetetyn työntekijän todistuksen antava laitos lähettää todistuksesta jäljennöksen toiselle 2 kappaleessa mainitulle laitokselle, lähetetylle työntekijälle ja tämän työnantajalle tai yrittäjälle. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

4 artikla
Valintaoikeus

Sopimusjärjestelyn 9 artiklassa tarkoitettu valinta on tehtävä ilmoittamalla siitä kuuden kuukauden kuluessa työskentelyn aloittamisesta. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

5 artikla
Etuutta koskevan hakemuksen jättäminen

Sopimusjärjestelyssä tarkoitettua etuutta koskeva hakemus voidaan jättää jommankumman sopimuspuolen yhdyselimelle tai sen sopimuspuolen asianomaiselle vakuutuslaitokselle, jonka lainsäädäntöä sovelletaan.

6 artikla
Hakemuksen käsittely

1. Sopimuspuolen yhdyselin, joka vastaanottaa toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaista etuutta koskevan hakemuksen, merkitsee hakemukseen sen saapumispäivän ja toimittaa hakemuksen viipymättä toisen sopimuspuolen yhdyselimelle.

2. Ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselin liittää hakemukseen lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa kaikki saatavissa olevat asiakirjat, jotka saattavat olla tarpeen toisen sopimuspuolen asianomaiselle vakuutuslaitokselle sen määrätessä hakijan oikeudesta etuuteen.

3. Ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselin todistaa oikeaksi hakemuksen henkilötiedot ja vahvistaa, että tiedot perustuvat asiakirjoihin. Tässä tapauksessa yhdyselimen ei tarvitse lähettää asiakirjoja. Sopimuspuolten yhdyselimet sopivat tarkemmin, millaisiin tietoihin tämän kappaleen määräyksiä sovelletaan. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

4. Tämän artiklan 1 ja 2 kappaleessa tarkoitetun hakemuksen ja asiakirjojen lisäksi sopimuspuolen yhdyselin lähettää toisen sopimuspuolen yhdyselimelle yhteydenpitolomakkeen.

5. Sopimuspuolen pyynnöstä toisen sopimuspuolen yhdyselin ilmoittaa hyväksiluettavat kaudet yhteydenpitolomakkeessa.

6. Asianomainen vakuutuslaitos määrää hakijan oikeudesta etuuteen ja ilmoittaa tehdyistä päätöksistä yhdyselinten välityksellä toiselle vakuutuslaitokselle.

7 artikla
Sopimuspuolen vakuutuslaitoksen toisen sopimuspuolen alueella myöntämät etuudet

1. Sopimusjärjestelyn 15 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden, jotka sen jälkeen kun he ovat saaneet oikeuden sopimuspuolen lainsäädännön mukaisiin etuuksiin, oleskelevat tilapäisesti toisen sopimuspuolen alueella tai muuttavat sinne, on esitettävä oleskelu- tai asumispaikan vakuutuslaitokselle todistus, joka osoittaa, että heillä on edelleen oikeus saada sairaanhoitoetuuksia.

2. Edellisessä kappaleessa tarkoitetun todistuksen antaa asianomainen vakuutuslaitos. Jos sitä ei ole ollut mahdollista antaa etukäteen, todistus voidaan antaa saapumisen jälkeen joko kysymyksessä olevan henkilön tai oleskelu- tai asuinpaikan vakuutuslaitoksen pyynnöstä.

3. Kun sopimuspuolen lainsäädännön mukaiset etuudet tulevat maksettaviksi sopimusjärjestelyn 15 artiklassa mainitulle henkilölle, joka oleskelee tai asuu toisen sopimuspuolen alueella, viimeksi mainitun sopimuspuolen vakuutuslaitos tekee niin pian kuin mahdollista asianomaisen vakuutuslaitoksen pyynnöstä hallinnollisen selvityksen ja, jos tarpeen, suorituttaa lääkärintarkastuksen ikään kuin kysymys olisi sen omasta vakuutetusta. Hallinnollisen selvityksen tuloksia koskeva raportti ja, tapauksesta riippuen, lääkärin antama raportti, joka erityisesti osoittaa mahdollisen ammattitaudin keston, lähetetään viipymättä oleskelu- tai asuinpaikan vakuutuslaitoksen toimesta asianomaiselle vakuutuslaitokselle, joka tekee päätöksen.

4. Ennen kuin asianomainen vakuutuslaitos on tehnyt edellisessä kappaleessa tarkoitetun päätöksen, oleskelu- tai asumispaikan vakuutuslaitos voi antaa sairaanhoitoetuuksia asianomaisen vakuutuslaitoksen lukuun jos sen käsityksen mukaan etuuksia koskeva hakemus on perusteltu.

5. Oleskelu- tai asumispaikan vakuutuslaitos ilmoittaa asianomaiselle vakuutuslaitokselle etukäteen nopealla yhteydenpitovälineellä yhdyselimen välityksellä päätöksestä, joka koskee luonteeltaan suurten tai epätäydellisten sairaanhoitoetuuksien myöntämistä. Asianomaisella vakuutuslaitoksella on tarvittaessa 30 päivää aikaa ilmoittaa perustellusti vastustavansa etuuksien myöntämistä; Oleskelu- tai asuinpaikan vakuutuslaitos myöntää tämän sairaanhoitoetuuden, jos se ei ole saanut mainitun ajan kuluessa ilmoitusta vastustuksesta. Jos tällainen sairaanhoitoetuus on myönnettävä hätätapauksessa, oleskelu- tai asuinpaikan vakuutuslaitos ilmoittaa viipymättä asiasta asianomaiselle vakuutuslaitokselle.

6. Henkilöiden on ilmoitettava oleskelu- tai asuinpaikan vakuutuslaitokselle kaikista muutoksista, jotka mahdollisesti koskevat heidän oikeuksiaan sairaanhoitoetuuksiin, erityisesti asuinpaikkaa tai oleskelua koskevista muutoksista. Asianomainen vakuutuslaitos ilmoittaa myös oleskelu- tai asuinpaikan vakuutuslaitokselle kaikista kysymyksessä olevan henkilön sairaanhoitoetuutta koskevien oikeuksien peruuttamisesta tai lakkaamisesta. Oleskelu- tai asuinpaikan vakuutuslaitos voi koska tahansa pyytää asianomaista vakuutuslaitosta antamaan tietoja henkilön oikeuksista sairaanhoitoetuuksiin.

8 artikla (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

1. Saadakseen oikeuden sairaanhoitoetuuksiin Québecin alueella, sopimusjärjestelyn 20–23 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden, samoin kuin heidän mukanaan seuraavan puolison ja huollettavien tulee rekisteröityä Québecin sairausvakuutusjärjestelmään käyttäen tarkoitusta varten määrättyä rekisteröintilomaketta.

2. Rekisteröidessään itsensä sekä mukanaan seuraavan puolisonsa ja huollettavansa, henkilöiden tulee myös toimittaa:

a) Kansaneläkelaitoksen antama todistus oikeudesta sairaanhoitoetuuksiin ja sopimusjärjestelyn 21 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettujen tilapäisesti oleskelevien henkilöiden osalta vaadittava maahantuloasiakirja;

b) sopimusjärjestelyn 21 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettujen lähetettyjen työntekijöiden osalta Eläketurvakeskuksen antama lähetetyn työntekijän todistus;

c) sopimusjärjestelyn 21 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettujen opiskelijoiden, tutkijoiden tai harjoittelijoiden osalta Kansaneläkelaitoksen antama todistus oikeudesta sairaanhoitoetuuksiin, vaadittava maahantuloasiakirja sekä todistus heidän kirjoittautumisestaan kokopäiväisiksi opiskelijoiksi johonkin Québecin vastuunalaisten ministeriöiden hyväksymään oppilaitokseen tai heidän hyväksymisestään tutkijoiksi taikka opintoihin kuuluvaa harjoittelua suorittaviksi harjoittelijoiksi.

9 artikla
Sairaanhoitoetuudet Suomen alueella

1. Saadakseen oikeuden sairaanhoitoetuuksiin Suomen alueella sopimusjärjestelyn 20, 22 ja 23 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden ja heidän mukanaan seuraavien puolison ja huollettavien on ilmoittauduttava Kansaneläkelaitokseen. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

2. Saadakseen oikeuden sairaanhoitoetuuksiin Suomen alueella sopimusjärjestelyn 21 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden on annettava Kansaneläkelaitokselle Quebecin asianomaisen vakuutuslaitoksen antama todistus oikeudestaan sairaanhoitoetuuksiin ja työlupa tai todistus kokopäiväisestä opiskelusta tai todistus heidän hyväksymisestään tutkijoiksi tai opintoihin kuuluvaa harjoittelua suorittaviksi harjoittelijoiksi. Sopimusjärjestelyn 21 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettujen lähetettyjen työntekijöiden ei tarvitse esittää Kansaneläkelaitokselle muuta kuin tämän toimeenpanosopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu todistus. (muutettu 1.1.1997 voimaantulleella sopimuksella)

10 artikla on poistettu 1.1.1997 voimaantulleella muutosopimuksella.

11 artikla
Lääkärintodistukset

1. Kun sopimuspuolen lainsäädännön mukaan maksettavan etuuden hakija tai saaja asuu taikka oleskelee tilapäisesti toisen sopimuspuolen alueella, asianomainen vakuutuslaitos voi ensiksi mainitun sopimuspuolen yhdyselimen välityksellä milloin tahansa pyytää toisen sopimuspuolen yhdyselintä suorituttamaan ensiksi mainitun sopimuspuolen tarvitsemat tutkimukset.

2. Vakuutuslaitosten hallussa olevien lääketieteellisten ja muiden tietojen siirtäminen on osa hallinnollista apua ja se tapahtuu maksutta. Kuitenkin lääketieteellisten tai muiden lisätutkimusten kustannuksista vastaa niitä pyytävä asianomainen vakuutuslaitos.

12 artikla
Vakuutuslaitosten väliset korvaukset

1. Sen sopimuspuolen yhdyselin, joka on suorittanut etuudet tai suorituttanut lääketieteelliset tai muut tutkimukset toisen sopimuspuolen vakuutuslaitoksen puolesta tai sen kustannuksella lähettää toisen sopimuspuolen yhdyselimelle selvityksen, jossa on lueteltu myönnetyt etuudet tai suoritetuista tutkimuksista aiheutuneet kustannukset ja joka osoittaa korvettavan määrän. Tähän selvitykseen liitetään kysymykseen tulevat asiakirjat.

2. Vakuutuslaitos, jonka puolesta tai jonka kustannuksella etuudet on annettu tai tutkimukset suoritettu, korvaa kustannukset vakuutuslaitokselle, joka antoi etuudet tai suoritutti tutkimukset, niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä jona 1 kappaleessa tarkoitettu selvitys lähetettiin.

13 artikla
Muutokset etuudensaajien olosuhteissa

Jos sopimuspuolen vakuutuslaitos saa tietoonsa sellaisen muutoksen etuudensaajien olosuhteissa, joka todennäköisesti vaikuttaa heidän oikeuteensa toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisiin etuuksiin, se ilmoittaa asiasta viimeksi mainitun sopimuspuolen vakuutuslaitokselle.

14 artikla
Lomakkeet

Yhdyselimet sopivat tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseksi tarvittavista lomakkeista ja muista asiakirjoista.

15 artikla
Tilastot

Sopimuspuolten yhdyselimet vaihtavat sovitulla tavalla tilastoja sopimusjärjestelyn perusteella kunakin vuonna etuudensaajille maksamistaan suorituksista.

16 artikla
Voimaantulo- ja lakkaaminen

Toimeenpanosopimus tulee voimaan samanaikaisesti kuin sopimusjärjestely. Sopimusjärjestelyn lakatessa olemasta voimassa myös toimeenpanosopimus lakkaa olemasta voimassa.


Tehty Quebecissä 30 päivänä lokakuuta 1986 kahtena kappaleena suomen- ja ranskankielellä, jotka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.

Suomen ja Québecin välisen sosiaaliturvasopimusjärjestelyn soveltamiseksi tehdyn toimeenpanosopimuksen muutos

Suomen ja Québecin välisen sosiaaliturvasopimusjärjestelyn, josta jäljempänä käytetään nimitystä
sopimusjärjestely, 25 artiklan mukaisesti sopimuspuolet ovat sopimusjärjestelyn soveltamiseksi tehneet ja Québecissä 30 päivänä lokakuuta 1986 allekirjoittaneet toimeenpanosopimuksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä toimeenpanosopimus, jonka ne ovat päättäneet muuttaa seuraavasti:

1 artikla

Toimeenpanosopimuksen 1 artikla korvataan seuraavalla uudella artiklalla:

– –

2 artikla

Toimeenpanosopimuksen 2 artikla muutetaan:

a) korvaamalla a kohdassa sana “sihteeristö” sanalla ”johtokunta” (Direction des équivalences et de l’administration des ententes de sécurité sociale); ja

b) korvaamalla b kohta seuraavalla uudella kohdalla:

– –

3 artikla

Toimeenpanosopimuksen 3 artikla muutetaan:

a) korvaamalla 1 kappale seuraavalla uudella kappaleella:

– –

b) lisäämällä 2 kappaleen jälkeen seuraava uusi kappale:

– –

c) numeroimalla 3 kappale uudelleen 4 kappaleeksi ja lisäämällä virkkeen loppuun sanan “henkilölle” jälkeen sanat ”tai yrittäjälle”.

4 artikla

Toimeenpanosopimuksen 4 artikla muutetaan poistamalla sanat “tai, jos työntekijä jo työskentelee sopimusjärjestelyn voimaantullessa, kuudessa kuukaudessa voimaantulopäivästä lukien”.

5 artikla

Toimeenpanosopimuksen 6 artikla muutetaan poistamalla 3 kappaleesta sanat “kysymyksessä olevan asianomaisen viranomaisen suostumuksella”.

6 artikla

Toimeenpanosopimuksen 8 artikla korvataan seuraavalla uudella artiklalla:

– –

7 artikla

Toimeenpanosopimuksen 9 artiklaa muutetaan:

a) korvaamalla 1 kappaleessa sanat “jokainen perheenjäsen” sanoilla “puoliso ja huollettavat”; ja

b) korvaamalla 2 kappaleen ensimmäisen virkkeen lopussa sana “opiskelijoiksi” sanoilla “kokopäiväisiksi opiskelijoiksi tai todistus heidän hyväksymisestään tutkijoiksi tai opintoihin kuuluvaa harjoittelua suorittaviksi harjoittelijoiksi”.

8 artikla

Toimeenpanosopimuksen 10 artikla poistetaan.

9 artikla

Tämä toimeenpanosopimuksen muutos tulee voimaan samana päivänä kuin sopimusjärjestelyn muutos ja on voimassa saman ajan kuin sopimusjärjestely. Sopimusjärjestelyn irtisanominen merkitsee myös tämän toimeenpanosopimuksen muutoksen irtisanomista.


Tehty Québecissä 12 päivänä heinäkuuta 1995 kahtena suomen- ja ranskankielisenä kappaleena, jotka kummatkin tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.