Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Israelin valtion välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Israel)

Suomen tasavallan ja Israelin valtion välisen tänään päivätyn sosiaaliturvasopimuksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä “sopimus”, 25 artiklan a kohdan mukaisesti sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet seuraavasta:
 

I osa
Yleiset määräykset
 

1 artikla

Tässä toimeenpanosopimuksessa käytetyillä käsitteillä on niille sopimuksessa annettu merkitys.

2 artikla

1. Sopimuksen 25 artiklan d kohdassa tarkoitetut yhteyselimet ovat

a) Suomessa:

i) Kansaneläkelaitos, kun on kysymys kansaneläkejärjestelmästä, vanhempainetuuksista, lapsilisistä ja äitiysavustuksista

ii) Eläketurvakeskus, kun on kysymys työeläkejärjestelmästä ja sopimuksen II osassa mainitusta sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten soveltamisesta,

ja

iii) Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto, kun on kysymys työtapaturmista ja ammattitaudeista

b) Israelissa: Kansallinen vakuutuslaitos, jonka toimipaikka on Jerusalemissa.

Yhteyselinten yhteystiedot on annettu liitteessä 1.

2. Edellä 1 kappaleessa mainitut yhteyselimet sopivat sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseksi tarvittavista yhteisistä menettelytavoista ja lomakkeista todistuksia ja muita ilmoituksia varten.

3 artikla

Sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen e kohdassa mainitut sopimuspuolten toimivaltaiset laitokset on lueteltu liitteessä 2.
 

II osa
Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat määräykset
 

4 artikla

1. Jos sopimuspuolen lainsäädäntöä sovelletaan sopimuksen 6 artiklan 2 kappaleen, 7 ja 8 artiklan määräysten mukaan, kyseisen sopimuspuolen laitos antaa todistuksen, jossa todetaan, että työntekijä ja mukana seuraavat perheenjäsenet pysyvät tämän sopimuspuolen lainsäädännön piirissä. Todistus on osoitus siitä, että he ovat vapautettuja toisen sopimuspuolen sosiaaliturvaan liittyvistä velvollisuuksista.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitetun todistuksen antaa

a) Suomessa Eläketurvakeskus

b) Israelissa Kansallinen vakuutuslaitos, jonka toimipaikka on Jerusalemissa.

3. Edellä 2 kappaleessa mainitut laitokset toimittavat toisilleen jäljennöksen todistuksesta.
 

III osa
Vanhempainetuudet
 

5 artikla

1. Kun sovelletaan sopimuksen 11 artiklan määräyksiä, asianomaisen henkilön on toimivaltaisen laitoksen pyynnöstä esitettävä todistus, jossa todetaan toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaan täytetyt vakuutuskaudet. Tällaisen todistuksen antaa Suomessa Kansaneläkelaitos ja Israelissa Kansallinen vakuutuslaitos, Jerusalem.

2. Jos asianomainen henkilö jättää esittämättä 1 kappaleessa mainitun todistuksen, toimivaltainen laitos hankkii sen toisen sopimuspuolen toimivaltaiselta laitokselta.
 

IV osa
Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet
 

6 artikla

1. Sen sopimuspuolen toimivaltainen laitos, joka vastaanottaa toisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaista etuutta koskevan hakemuksen, merkitsee hakemukseen sen saapumispäivän ja toimittaa hakemuslomakkeen viipymättä yhteyselimen välityksellä toisen sopimuspuolen yhteyselimelle.

2. Yhteyselin liittää hakemuslomakkeeseen myös kaikki sen käytössä olevat asiakirjat, joita toisen sopimuspuolen toimivaltainen laitos saattaa tarvita määrätessään hakijan oikeudesta etuuteen.

3. Yhteyselin todistaa asianmukaisesti hakemuslomakkeen henkilötiedot. Näin todistettu lomake vapauttaa yhteyselimen lähettämästä liitteenä asiakirjoja, joihin kyseiset tiedot perustuvat.

4. Kukin toimivaltainen laitos päättää tämän jälkeen hakijan oikeudesta etuuteen ja ilmoittaa hakemusta koskevasta päätöksestään yhteyselinten välityksellä toiselle laitokselle.
 

V osa
Työtapaturmat ja ammattitaudit
 

7 artikla

1. Kun työtapaturma sattuu tai ammattitauti todetaan ensimmäistä kertaa toisen sopimuspuolen alueella kuin sen, jossa toimivaltainen laitos sijaitsee, tapaturmasta tai taudista ilmoitetaan toimivaltaiselle laitokselle sen soveltamassa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla.

2. Toimivaltaisella laitoksella on oikeus saada toisen sopimuspuolen viranomaisilta ja laitoksilta kaikki lääketieteellinen ja asiakirja-aineisto, jonka se katsoo tarpeelliseksi hakemuksen käsittelyssä.

8 artikla

Jos sen sopimuspuolen laitos, jolle ammattitauti on tämän toimeenpanosopimuksen 7 artiklan mukaisesti ilmoitettu, toteaa, että ammattitautia sairastava henkilö on viimeksi harjoittanut toisen sopimuspuolen alueella toimintaa, joka on todennäköisesti aiheuttanut taudin, laitos toimittaa ilmoituksen ja kaikki liitteenä olevat asiakirjat edelleen toiselle sopimuspuolelle samalla perustellen päätöksensä.

9 artikla

1. Jos ammattitauti pahenee toisen sopimuspuolen alueella kuin sen, jossa ammattitautia sairastavalle henkilölle etuutta maksanut tai maksava laitos sijaitsee, pahenemisesta ilmoitetaan toiselle sopimuspuolelle asianomaisen laitoksen soveltamassa lainsäädännössä edellytetyn menettelyn mukaisesti. Tällainen ilmoitus toimitetaan sille laitokselle, jolta kyseinen henkilö on saanut tai saa etuutta.

2. Laitoksella, josta ammattitautiin sairastunut henkilö on saanut tai saa etuutta, on oikeus saada toisen sopimuspuolen viranomaisilta ja laitoksilta kaiken saatavilla olevan tiedon ammattitautiin sairastuneen henkilön toiminnasta, joka on todennäköisesti aiheuttanut kyseisen ammattitaudin tai pahentanut sitä toisen sopimuspuolen alueella.

3. Jos laitos, jolta henkilö on saanut tai saa etuutta ammattitaudin vuoksi, 22 artiklan b kohdan soveltamiseksi toteaa, ettei se ole velvollinen korvaamaan ammattitaudin pahenemisen seurauksena syntyviä kustannuksia, laitos toimittaa toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle tämän päätöksen yksityiskohdat ja kaiken sen lääketieteellisen ja asiakirja-aineiston ammattitaudista, joka on aiemmin todettu.

10 artikla

Sopimuksen 19–23 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltaisen viranomaisen antama todistus, joka osoittaa, että asianomainen henkilö kuuluu sovellettavan lainsäädännön piiriin, toimitetaan sen maan laitokselle, jossa tapaturma on sattunut.
 

VI osa
Lapsilisät
 

11 artikla

Jos sopimuspuolen laitoksella on syytä olettaa, että sopimuksen 24 artiklan 2 kappale saattaisi tulla sovellettavaksi, se ilmoittaa asiasta toisen sopimuspuolen yhteyselimen kautta toisen sopimuspuolen toimivaltaiselle laitokselle.
 

VII osa
Erinäisiä määräyksiä
 

12 artikla

1. Sopimuspuolen yhteyselin toimittaa pyynnöstä toisen sopimuspuolen yhteyselimelle hakijaa tai etuudensaajaa koskevat saatavilla olevat lääketieteelliset tiedot ja asiakirjat, varustettuna tarvittaessa hakijan allekirjoittamalla suostumuksella salassapidettävien lääketieteellisten tietojen luovuttamiseen.

2.  Jos sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen edellyttää, että toisen sopimuspuolen alueella oleskelevalle tai asuvalle hakijalle tai etuudensaajalle tehdään lisää lääkärintutkimuksia, toisen sopimuspuolen yhteyselin järjestää tällaisen tutkimuksen järjestelyt toteuttavan laitoksen noudattamien sääntöjen mukaan tutkimusta pyytäneen laitoksen vastatessa kustannuksista.

3. Sopimuspuolen yhteyselin korvaa tämän artiklan 2 kappaleen määräysten soveltamisesta aiheutuvat kustannukset saatuaan yksityiskohtaisen kustannus erittelyn.

13 artikla

Jos sopimuspuolen toimivaltainen viranomainen pyytää hallinnollista apua koskien sopimuksen piiriin kuuluvaa hakijaa tai edunsaajaa, joka oleskelee tai asuu toisen sopimuspuolen alueella, tällainen apu annetaan joko yhteyselinten välityksellä tai sen antaa suoraan sen sopimuspuolen laitos, jonka alueella hakija tai etuudensaaja oleskelee tai asuu.

Tällainen apu on maksutonta.

14 artikla

Jollei sopimuksessa toisin määrätä, toisen sopimuspuolen alueella oleskeleville tai asuville etuudensaajille maksettavat rahaetuudet maksetaan suoraan etuudensaajille.

15 artikla

Yhteyselimet auttavat tarvittaessa toisiaan omilla virallisilla kielillään kirjoitettujen hakemusten ja muiden asiakirjojen kääntämisessä englannin kielelle.

16 artikla

Yhteyselimet vaihtavat vuosittain tilastoja sopimuksen perusteella suoritetuista maksuista.

17 artikla

Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan samana päivänä kuin sopimus ja on voimassa saman ajan kuin sopimus.


TEHTY Jerusalemissa 9. joulukuuta 1997, mikä vastaa 10. kislevkuuta 5757, kahtena alkuperäiskappaleena suomen, heprean ja englannin kielellä kaikkien tekstien ollessa yhtä todistusvoimaisia. Jos tulkinnassa syntyy erimielisyyttä, sovelletaan englanninkielistä tekstiä.

Liite 1
Yhteyselinten yhteystiedot

Yhteystiedot on jätetty pois tästä esityksestä.

Liite 2
Toimivaltaiset laitokset

A. SUOMI

1. Kansaneläkejärjestelmä:Kansaneläkelaitos                                     
2. Työeläkejärjestelmä:Eläkevakuutuslaitokset
eläkerahastot
eläkesäätiöt
3. Vanhempainetuudet:Kansaneläkelaitos
4. Lapsilisät:Kansaneläkelaitos
5. Työtapaturmat ja ammattitaudit:Tapaturmavakuutuslaitokset


B. ISRAEL

Kansallinen vakuutuslaitos, Jerusalem