Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Intian tasavallan välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Intia)

Suomen ja Intian välillä tehdyn 12. päivänä kesäkuuta 2012 allekirjoitetun sosiaaliturvasopimuksen 15 artiklan mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän toimeenpanosopimuksen sopimuksen toimeenpanemiseksi, kuten seuraavassa esitetään:

1 artikla
Määritelmät

1. Tätä toimeenpanosopimusta sovellettaessa:

”sopimuksella” tarkoitetaan Suomen ja Intian välistä sosiaaliturvasopimusta, joka on allekirjoitettu 12. päivänä kesäkuuta 2012;

“toimeenpanosopimuksella” tarkoitetaan tätä toimeenpanosopimusta.

2. Sopimuksessa määritellyllä käsitteellä on sitä käytettäessä tässä toimeenpanosopimuksessa sama merkitys kuin sopimuksessa.

2 artikla
Toimivaltainen laitos

Sopimuksen 1 artiklan mukaisia toimivaltaisia laitoksia ovat:

(a) kun on kyse Suomesta:

sopimuksen 2 artiklan 1 B kohdan mukaisen lainsäädännön hallinnointia varten

– eläkelaitos, joka myöntää ja maksaa työeläkkeen, ja

b) kun on kyse Intiasta:

sopimuksen 2 artiklan 1 A kohdan mukaisen lainsäädännön hallinnointia varten

– Employees’ Provident Fund Organization (EPFO).

3 artikla
Yhteyselimet

1. Sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamisessa tarvittavia yhteyselimiä ovat:

a) kun on kyse Suomesta: Eläketurvakeskus (ETK)

b) kun on kyse Intiasta: Employees´ Provident Fund Organization (EPFO)

2. Yhteyselimet

a) sopivat keskenään menettelyistä, lomakkeista, todistuksista ja ilmoituksista, joita tarvitaan sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen toteuttamiseksi;

b) ryhtyvät toimiin tiedottamalla asianomaisille henkilöille heidän oikeuksistaan ja tarkoituksenmukaisista menettelyistä kyseisten oikeuksien käyttämiseksi;

c) vaihtavat vuosittain yhdessä sovittuna ajankohtana tilastotietoja

i. sopimuksen mukaisesti suoritetuista maksuista, mukaan lukien tiedot etuudensaajien lukumäärästä ja maksettujen etuuksien rahallisesta arvosta etuuslajin mukaan, sekä

ii. toimeenpanosopimuksen 5 artiklan mukaisesti annettujen todistusten lukumäärästä.

Yhteyselinten osoitteet ja muut yhteystiedot sisältyvät liitteeseen 1.

4 artikla
Toimivaltaisten laitosten ja yhteyselinten välinen tiedonkulku

1. Tarvittavat tiedot sopimusta ja tätä toimeenpanosopimusta sovellettaessa lähettää tai vastaanottaa asianomainen yhteyselin tapauksesta riippuen.

2. Toimivaltaiset laitokset tai yhteyselimet voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa ja asianomaisiin henkilöihin.

3. Yhteyselimet käyttävät englannin kieltä ollessaan yhteydessä toisiinsa.

5 artikla
Todistukset lainsäädännön piiriin kuulumisesta

1. Kun sopimusvaltion lainsäädäntöä sovelletaan sopimuksen II osan määräysten mukaan, 3 artiklan 1 kohdassa määrätty yhteyselin antaa työnantajan tai työntekijän pyynnöstä kyseiselle työnantajalle lainsäädännön piiriin kuulumisesta todistuksen, jossa vahvistetaan, että työnantaja ja työntekijä kuuluvat edelleen sopimusvaltion lainsäädännön piiriin, sekä ilmoitetaan ajanjakso, jonka todistus on voimassa.

2. Todistukset antavat:

a) Suomen Eläketurvakeskus (ETK), kun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä;

b) Employees’ Provident Fund Organization (EPFO), kun sovelletaan Intian lainsäädäntöä.

6 artikla
Tietojen vaihto

1. Kumpikin yhteyselin antaa pyynnöstä tietoa toiselle yhteyselimelle vakuutuskausista tai maksetuista etuuksista tai muuta saatavilla olevaa tietoa sopimuksen 16 artiklan mukaisesti.

2. Kumpikin yhteyselin toimittaa toiselle yhteyselimelle tiedot, jotka vaikuttavat maiden yhteisiin etuudensaajiin, mukaan lukien todistukset lainsäädännön piiriin kuulumisesta.

3. Yhteyselimet sopivat sähköisestä tietojen vaihdosta niin pian kuin mahdollista edellyttäen, että siihen tarvittavat lailliset ja tekniset vaatimukset täyttyvät molemmissa sopimusvaltioissa.

4. Sopimusvaltion yhteyselimen toisen sopimusvaltion yhteyselimelle toimittamaan yksittäistä henkilöä koskevaan tietoon sovelletaan sopimuksen 20 artiklan määräystä.

7 artikla
Asiakirjojen jättäminen

Henkilön on jätettävä hakemukset, valitukset, kaikki niihin liittyvät asiakirjat ja kaikki muut ilmoitukset tai tiedonannot toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle.

8 artikla
Hakemusten ja vaateiden käsittely

1. Hakemukset vastaanottavan toimivaltaisen laitoksen tai yhteyselimen on mahdollisimman pian

a) leimattava tai merkittävä hakemukseen sen saapumispäivä sekä

b) suoritettava seuraavat toimenpiteet:

i. todennettava hakijan henkilöllisyys,

ii. varmistettava hakemukseen sisältyvät henkilötiedot sen tueksi toimitettujen asiakirjojen perusteella,

iii. tarkastettava, että hakemuksen kaikki kohdat on täytetty, ja jos hakemus on epätäydellinen, huolehdittava siitä, että puuttuvat tiedot hankitaan,

iv. tarvittaessa otettava hakemuksen tueksi toimitetuista alkuperäisistä asiakirjoista jäljennökset ja todistettava ne oikeiksi;

c) lähetettävä viipymättä hakemuslomake ja asianomaiset alkuperäiset asiakirjat tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset toisen sopimusvaltion yhteyselimelle toimeenpanosopimuksen 3 artiklan mukaisesti; hakemuksen ja sen tueksi esitettyjen asiakirjojen lisäksi toimitettava hakemuksen osalta tiedot, joilla osoitetaan vakuutuskaudet.

2. Toisen sopimusvaltion toimivaltainen laitos määrää hakijan oikeudesta ja toimittaa päätöksen suoraan hakijalle yhdessä oikaisua ja muutoksenhakua koskevien tietojen kanssa.

3. Yhteyselin ilmoittaa toisen sopimusvaltion yhteyselimelle päätöksestä, joka koskee oikeutta eläkkeeseen. Jos hakemus hylätään, evätyn eläkkeen laji sekä syy siihen, miksi se evättiin, on ilmoitettava. Jos eläke myönnetään, päätöksen päivämäärä ja eläkkeen laji on ilmoitettava.

4. Sopimuksen 21 artiklassa mainitun vaateen vastaanottava yhteyselin siirtää erääntymättömän summan mahdollisimman pian etuuden myöntämispäivästä lähtien sitä pyytävälle yhteyselimelle ja aloittaa säännölliset maksut seuraavasta säännönmukaisesta maksupäivästä sekä ilmoittaa hakijalle, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt. Takautuvat erät vastaanottava yhteyselin huolehtii siitä, että siitä maksettava summa vähennetään kyseisistä takautuvista eristä ja että mahdollinen ylijäämä toimitetaan hakijalle.

9 artikla
Lääkärintarkastukset

1. Sopimusvaltion toimivaltainen laitos toimittaa pyynnöstä yhteyselimen kautta soveltamansa lainsäädännön sallimassa laajuudessa toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle laitokselle hallussaan olevan lääketieteellisen tiedon ja aineiston koskien hakijan tai etuudensaajan työkyvyttömyyttä.

2. Jos sopimusvaltion toimivaltainen laitos yhteyselimen kautta vaatii, että toisen sopimusvaltion alueella asuvalle hakijalle tai etuudensaajalle tehdään lääkärintarkastus ensiksi mainitun sopimusvaltion toimivaltaisen laitoksen yhteyslaitoksen kautta tekemän pyynnön perusteella, jälkimmäisen sopimusvaltion toimivaltainen laitos huolehtii tällaisen tarkastuksen suorittamisesta sen toimivaltaisen laitoksen kustannuksella, joka pyytää lääkärintarkastusta.

10 artikla
Muutoksenhakukirjelmät ja niihin liittyvät asiakirjat

Toimivaltainen laitos tai yhteyselin, joka vastaanottaa toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisia muutoksenhakukirjelmiä ja niihin liittyviä asiakirjoja,

a) leimaa tai merkitsee asiakirjaan sen saapumispäivän;

b) kirjaa, että sen yhteyselin tai toimivaltainen laitos on vastaanottanut asiakirjat; ja

c) lähettää asiakirjat mahdollisimman pian toisen sopimusvaltion yhteyselimelle.

11 artikla
Keskinäinen avunanto ja käsittelyä koskevat vaatimukset

1. Toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet toimivat yhteistyössä nopeuttaakseen sopimuksen mukaisesti jätettyjen hakemusten käsittelyä ja toimivat samoin soveltaessaan sopimusta muilta osin.

2. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsottaviin toimiin sopimuksen soveltamisen parantamiseksi.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat perustaa yhteisen teknisen komitean käsittelemään hallinnollisia asioita tai tulkintakysymyksiä, joita tämän toimeenpanosopimuksen tai sopimuksen määräyksistä voi aiheutua.

12 artikla
Toimeenpanosopimuksen tarkistus

Tätä toimeenpanosopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti milloin tahansa toimivaltaisten viranomaisten päästessä asiassa yhteisymmärrykseen.

13 artikla
Voimaantulopäivä

Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa yhtä kauan kuin sopimus.


Allekirjoitettu New Delhissä 12. päivänä kesäkuuta 2012 kahtena englannin-, suomen- ja hindinkielisenä kappaleena. Kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos tulkinnassa esiintyy erimielisyyksiä, käytetään englanninkielistä tekstiä.