Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Chilen tasavallan välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Chile)

Suomen tasavallan ja Chilen tasavallan välillä 7 maaliskuuta 1997 tehdyn sosiaaliturvasopimuksen 16 artiklan a) kappaleen mukaisesti sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen b)-kohdassa tarkoitetut sopimuspuolten toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet seuraavista määräyksistä:
 

I osa
Yleiset määräykset
 

1 artikla

1. Tässä toimeenpanosopimuksessa “sopimuksella” tarkoitetaan Suomen tasavallan ja Chilen tasavallan välillä tehtyä sosiaaliturvasopimusta.

2. Toimeenpanosopimuksessa käytetyillä käsitteillä on sama merkitys kuin sopimuksessa.

2 artikla

1. Sopimuksen 16 artiklan d) kappaleessa tarkoitetut yhteyselimet ovat:

a) Suomessa

(i) Eläketurvakeskus, kun on kysymys työeläkejärjestelmästä ja sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien määräysten soveltamisesta,

(ii) Kansaneläkelaitos, kun on kysymys kansaneläkejärjestelmästä ja eläkkeensaajien terveydenhuoltoetuuksista;

b) Chilessä

(i) Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (Eläkerahastojen hallinnollinen valvontaelin), kun on kysymys yksilölliseen rahoitusjärjestelmään kuuluvista henkilöistä tai henkilöistä, jotka eivät ole aikaisemmin maksaneet maksuja Chilessä,

(ii) Superintendencia de Seguridad Social (Sosiaaliturvan valvontaelin), kun on kysymys Instituto de Normalización Previsional (Sosiaaliturvalaitoksen) hallinnoimaan sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvista henkilöistä.

2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat keskenään sopia myös muiden yhteyselinten nimeämisestä.

3. Yhteyselimet voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa ja kaikkiin muihin asianosaisiin tai näiden edustajiin.

4. Yhteyselimet sopivat sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen toteuttamiseksi tarvittavista lomakkeista ja yhteisistä menettelytavoista.

5. Yhteyselinten osoitteet ja muut tiedot ovat liitteessä I.

3 artikla

Sopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen d)-kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset laitokset ovat:

A. Suomessa

a) kun on kysymys työeläkejärjestelmästä:

(i) työeläkelaitos, joka myöntää ja maksaa eläkkeen;

b) kun on kysymys kansaneläkejärjestelmästä:

(i) Kansaneläkelaitos;

c) kun on kysymys sopimuksen 11 artiklan mukaisesta eläkkeensaajien sairaanhoidosta:

(i) paikalliset yksiköt, jotka tarjoavat julkisen terveydenhuollon palveluja,

(ii) Kansaneläkelaitos.

B. Chilessä

a) kun on kysymys vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeistä:

(i) Administradores de Fondos de Pensiones (Eläkerahastojen hallinto) yksilöllisen rahoitusjärjestelmän piirin kuuluvien henkilöiden osalta,

(ii) Instituto de Normalización Previsional (Sosiaaliturvalaitos) niiden henkilöiden osalta, jotka maksavat maksuja vanhaan sosiaaliturvajärjestelmään.

b) kun on kysymys työkyvyttömyyden määrittelystä:

(i) Comisiones Médicas de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (Eläkerahastojen johtajien valvontaelimen lääketieteellinen toimikunta) yksilöllisen rahoitusjärjestelmän piirin kuuluvien henkilöiden osalta;

(ii) Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez del Servizio de Salud (vastaavan julkisen terveyspalvelun alueella toimiva ehkäisevän terveydenhuollon ja työkyvyttömyysasioiden toimikunta):

1. Instituto de Normalización Previsional (Sosiaaliturvalaitokselle) maksuja suorittavat henkilöt;

2. henkilöt, joiden osalta Suomi vaatii uuden lääkärintarkastuksen yksinomaan heidän oman etunsa vuoksi ja joita ei ole rekisteröity Chilen sosiaaliturvajärjestelmään.

c) kun on kysymys sopimuksen 11 artiklan mukaisesta eläkkeensaajien sairaanhoidosta:

(i) Instituciones de Salud Previsional (Terveydenhuollon laitokset),

(ii) Fondo Nacional de Salud (Kansallinen terveysrahasto).
 

II osa
Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat määräykset
 

4 artikla

1. Sopimuksen 7 artiklan 1 kappaleessa ja 8 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa yhteyselimet antavat työntekijän tai työnantajan pyynnöstä todistuksen, jossa todetaan, että työntekijä pysyy lähettävän sopimuspuolen lainsäädännön piirissä. Todistus on osoituksena siitä, että työntekijä ja mukana seuraavat perheenjäsenet eivät kuulu toisen sopimuspuolen lainsäädännön piiriin ja ovat vapautettuja työhön liittyvien vakuutusmaksujen maksamisesta ja lisäksi, että he asuvat väliaikaisesti vastaanottavan sopimuspuolen alueella.

2. Edellä 1 kappaleessa tarkoitetun todistuksen antaa:

a) Suomessa Eläketurvakeskus;

b) Chilessä Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (Eläkerahastojen hallinnollinen valvontaelin), kun on kysymys yksilöllisen rahoitusjärjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä tai Superintendencia de Seguridad Social (Sosiaaliturvan valvontaelin), kun on kysymys Instituto de Normalización Previsional (Sosiaaliturvalaitoksen) hallinnoimiin sosiaaliturvajärjestelmiin kuuluvista henkilöistä.

3. Yhteyselimet toimittavat toisilleen kopiot todistuksesta.
 

III osa
Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet
 

5 artikla

1. Eläkehakemuksen jättäminen ja käsittely:

A. Chilessä:

1. Chilessä asuvat henkilöt, jotka eivät kuulu kyseisen sopimuspuolen eläkejärjestelmän piiriin ja jotka jättävät eläkehakemuksensa ainoastaan Suomen lainsäädännön mukaisesti, toimittavat hakemuksen Chilen yhteyselimelle.

2. Molempien sopimuspuolten lainsäädännön piiriin kuuluvat henkilöt toimittavat eläkehakemuksensa toimivaltaiselle Chilen laitokselle, joka toimittaa sen vastaavalle Chilen yhteyselimelle.

3. Chilessä jätetty hakemus toimitetaan viipymättä Chilen yhteyselimen kautta Suomen yhteyselimelle, joka toimittaa sen edelleen Suomen toimivaltaiselle laitokselle.

B. Suomessa:

1. Suomessa asuvat henkilöt jättävät hakemuksensa Kansaneläkelaitokselle tai työeläkkeitä hoitavalle laitokselle tai niiden paikallisille edustajille.

2. Suomessa jätetty hakemus toimitetaan viipymättä Suomen yhteyselimen kautta sille Chilen yhteyselimelle, jonka eläkejärjestelmän piiriin hakija kuuluu.

3. Ennen edellisissä kappaleissa tarkoitettua toimittamista yhteyselin merkitsee hakemukseen sen saapumispäivän ja vahvistaa hakijan, vakuutetun ja hänen huollettaviensa henkilö- ja muiden yhteystietojen oikeellisuuden. Hakemuksen vahvistaminen vapauttaa näin yhteyselimen lähettämästä liitteenä asiakirjoja, joihin tiedot perustuvat.

4. Sopimuspuolen yhteyselin lähettää hakemuksen mukana toisen sopimuspuolen yhteyselimelle myös yhteydenpitolomakkeen.

5. Yhteyselimet toimittavat toisilleen myös muut eläkeoikeuden määräämiseksi tarvittavat tiedot.

6. Työkyvyttömyyseläkettä koskevan hakemuksen mukana toimitetaan sopimuspuolen lainsäädännön sallimissa rajoissa myös työkyvyttömyydestä saatavilla olevat lääketieteelliset tiedot ja asiakirjat.

6 artikla

Yhteyselimet ilmoittavat toisilleen eläkeoikeutta koskevista päätöksistä käyttämällä
yhteydenpitolomaketta. Jos hakemus hylätään, ilmoitetaan hylätyn eläkkeen laji sekä
hylkäämisen syyt. Jos eläke myönnetään, ilmoitetaan päätöksen päivämäärä ja eläkkeen
laji.

7 artikla

1. Jos sopimuspuolen laitos vaatii, että toisen sopimuspuolen alueella asuvalle etuuden hakijalle tai saajalle tulee suorittaa lisälääkärintarkastus, jälkimmäisen sopimuspuolen yhteyselin järjestää ensiksi mainitun sopimuspuolen yhteyselimen pyynnöstä tämän lisälääkärintarkastuksen sen järjestämisestä vastaavan laitoksen soveltamien määräysten mukaan.

2. Toimivaltainen laitos, joka on pyytänyt lisälääkärintarkastusta, korvaa sen kulut sopimuksen 18 artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Tarkastuksesta johtuvat maksut maksetaan viipymättä sen jälkeen kun on saatu yksityiskohtainen selvitys aiheutuneista kustannuksista.

8 artikla

Suomen lainsäädännön mukaista eläkettä saavien henkilöiden terveydenhuolto heidän asuessaan Chilessä

1. Sopimuksen 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa toimivaltainen, eläkkeen myöntänyt laitos antaa Suomen lainsäädännön mukaista eläkettä saavalle henkilölle todistuksen eläkkeestä tämän asuessa Chilessä. Todistuksessa ilmoitetaan päätöksen antamispäivä ja nykyisen eläkkeen määrä.

2. Todistus esitetään Chilen yhteyselimelle, joka muuntaa eläkkeen määrän paikalliseksi valuutaksi ja merkitsee tiedon tarkoitusta varten suunnitellulle lomakkeelle. Tällä lomakkeella eläkkeensaaja voi hoitaa terveydenhuoltomaksun Chilen lainsäädännön mukaisesti.
 

IV osa
Muut määräykset
 

9 artikla

Toisen sopimuspuolen pyynnöstä sopimuspuolten yhteyselimet tiedottavat toisilleen mahdollisuuksien mukaan kaikista yhteyselimen tiedossa olevista seikoista, jotka ovat merkityksellisiä etuuksien myöntämisen kannalta.

10 artikla

Sopimuspuolten viranomaiset ja laitokset voivat olla suoraan yhteydessä keskenään sopimuspuolten virallisilla kielillä. Sopimusta sovellettaessa käytetään kuitenkin ensisijaisesti englantia.

11 artikla

Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa yhtä kauan kuin sopimus.


TEHTY Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2007 kahtena suomen- ja espanjankielisenä kappaleena, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.