Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Yhdysvallat)

Suomen tasavallan ja Amerikan Yhdysvaltain välillä tällä päivämäärällä tehdyn sosiaaliturvasopimuksen, josta jäljempänä käytetään nimeä “sopimus”, 9 artiklan (a) kappaleen mukaisesti sopimusvaltioiden asianomaiset viranomaiset ovat sopineet seuraavista määräyksistä:
 

I luku
Yleiset määräykset
 

1 artikla

Toimeenpanosopimuksessa käytetyillä käsitteillä on sama merkitys kuin sopimuksessa.

2 artikla

1. Sopimuksen 9 artiklan (a) kappaleessa tarkoitetut yhdyselimet ovat:

(a) Yhdysvalloissa Sosiaalivakuutushallinto,

(b) Suomessa Kansaneläkelaitos ja Eläketurvakeskus.

2. Edellisessä kappaleessa nimetyt yhdyselimet sopivat sopimuksen ja toimeenpanosopimuksen soveltamiseksi tarvittavista yhteisistä menettelytavoista ja lomakkeista.
 

II luku
Vakuutukseen kuulumista koskevat määräykset
 

3 artikla

1. Sovellettaessa sopimusvaltion lainsäädäntöä sopimuksen 4 artiklan määräysten perusteella, tämän sopimusvaltion vakuutuselin antaa työnantajan tai yrittäjän pyynnöstä todistuksen siitä, että työntekijä tai yrittäjä kuuluu tämän lainsäädännön piiriin. Todistuksella todistetaan, että asianomainen henkilö on vapautettu toisen sopimusvaltion pakollista vakuuttamisvelvollisuutta koskevasta lainsäädännöstä.

2. Edellisessä kappaleessa tarkoitetun todistuksen antaa:

(a) Yhdysvalloissa: Sosiaalivakuutushallinto;

(b) Suomessa: Eläketurvakeskus.

3. Sopimusvaltion vakuutuselin, joka antaa 1 kappaleessa tarkoitetun todistuksen, toimittaa tarvittaessa jäljennöksen todistuksesta toisen sopimusvaltion yhdyselimelle.
 

III luku
Etuuksia koskevat määräykset
 

4 artikla

1. Sopimusvaltion yhdyselin, johon etuushakemus on sopimuksen 13 artiklan mukaisesti ensiksi jätetty, ilmoittaa tästä viivyttelemättä toisen sopimusvaltion yhdyselimelle ja toimittaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavan aineiston ja muut tiedot.

2. Sopimusvaltion yhdyselin, joka vastaanottaa toisen sopimusvaltion vakuutuselimelle ensiksi jätetyn hakemuksen, toimittaa viivyttelemättä toisen sopimusvaltion yhdyselimelle hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavan aineiston ja muut saatavissa olevat tiedot.

3. Sopimusvaltion yhdyselin, jonne etuushakemus on jätetty, vahvistaa hakijaan ja hänen perheenjäseniinsä liittyvät tiedot. Yhdyselimet sopivat tarkemmin millaiset tiedot vahvistetaan.
 

IV luku
Muut määräykset
 

5 artikla

Sen mukaan kuin toimeenpanosopimuksen 2 artiklan perusteella sovitaan, sopimusvaltion yhdyselin toimittaa toisen sopimusvaltion vakuutuselimen pyynnöstä ja sopimuksen soveltamiseksi tiettyyn yksilöityyn hakemukseen liittyvät saatavissa olevat tiedot.

6 artikla

Sopimusvaltioiden yhdyselimet vaihtavat tilastotietoja toimeenpanosopimuksen 3 artiklan perusteella annetuista todistuksista ja sopimuksen perusteella etuudensaajille suoritetuista maksuista. Tilastotiedot toimitetaan tarkemmin sovittavassa muodossa vuosittain.

7 artikla

1. Sopimusvaltion yhdyselin toimittaa pyynnöstä toisen sopimusvaltion yhdyselimelle hallussaan olevan Iääketieteellisen tiedon ja aineiston, jolla voi olla merkitystä hakijan tai etuudensaajan työkyvyttömyyden kannalta.

2. Mikäli sopimusvaltion vakuutuselin edellyttää toisen sopimusvaltion alueella olevan, sopimukseen perustuvia etuuksia saavan tai hakevan henkilön alistuvan lääkärintarkastukseen, toisen sopimusvaltion yhdyselin järjestää pyynnöstä tarkastuksen käytännön järjestelyjä hoitavan vakuutuselimen noudattamien sääntöjen mukaisesti ja tarkastuksen pyytäneen vakuutuselimen kustannuksella.

3. Sopimusvaltion yhdyselin suorittaa tämän artiklan 2 kappaleessa tarkoitetut määrät toisen sopimusvaltion yhdyselimen esittämän yksilöidyn laskun perusteella.

8 artikla

Jolleivät sopimusvaltion kansalliset säännökset toisin edellytä, tämän sopimusvaltion sopimuksenmukaisesti toisesta sopimusvaltiosta saamat yksilöä koskevat tiedot käytetään yksinomaan sopimuksen toimeenpanemiseksi. Tällaisiin sopimusvaltion saamiin tietoihin sovelletaan tämän sopimusvaltion henkilöön liittyviä tietoja koskevia kansallisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksiä.

9 artikla

Toimeenpanosopimus tulee, voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa yhtä kauan kuin sopimus.


TEHTY Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1991 kahtena suomen- ja englanninkielisenä kappaleena, jotka molemmat tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset.