Toimeenpanosopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sosiaaliturvasopimuksen soveltamiseksi (Kiina)

Suomen tasavallan hallituksen (jäljempänä Suomi tai sopimusvaltio) ja Kiinan kansantasavallan hallituksen (jäljempänä Kiina tai sopimusvaltio) välisen sosiaaliturvasopimuksen 11 artiklan mukaisesti toimivaltaiset viranomaiset tekevät tämän toimeenpanosopimuksen sopimuksen toimeenpanemiseksi kuten seuraavassa esitetään:
 

1 artikla
Määritelmät

1. Tätä toimeenpanosopimusta sovellettaessa:

a) ”sopimuksella” tarkoitetaan Suomen hallituksen ja Kiinan hallituksen välistä sosiaaliturvasopimusta, joka on allekirjoitettu 22 päivänä syyskuuta 2014;

b) ”toimeenpanosopimuksella” tarkoitetaan tätä toimeenpanosopimusta.

2. Tässä toimeenpanosopimuksessa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin sopimuksessa.

2 artikla
Toimivaltaiset laitokset

1. Sopimuksen 1 artiklan mukaisia toimivaltaisia laitoksia ovat:

a) kun on kyse Suomesta: Eläketurvakeskus (ETK);

b) kun on kyse Kiinasta: Työvoima- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaali­vakuutushallinto.

2. Toimivaltaiset laitokset

a) yhdessä määrittelevät tarpeelliset menettelyt, lomakkeet, todistukset ja ilmoitukset sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseksi;

b) vaihtavat tilastotietoja vuosittain yhdessä sovittuna ajankohtana.

3 artikla
Yhteyselimet

1. Sopimuksen ja tämän toimeenpanosopimuksen soveltamiseen liittyvää yhteydenpitoa ja tietojen vaihtoa varten yhteyselimet ovat:

a) kun on kyse Suomesta: Eläketurvakeskus (ETK);

b) kun on kyse Kiinasta: Työvoima- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaali­vakuutushallinto.

2. Yhteyselinten yhteystiedot ovat liitteessä 1.

4 artikla
Toimivaltaisten laitosten ja yhteyselinten välinen yhteydenpito

1. Toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet ovat suoraan yhteydessä toisiinsa ja asianomaisiin henkilöihin.

2. Toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet käyttävät englannin kieltä ollessaan yhteydessä toisiinsa.

5 artikla
Todistukset lainsäädännön piiriin kuulumisesta

1. Kun sopimusvaltion lainsäädäntöä sovelletaan sopimuksen II osan määräysten mukaan, 2 artiklan 1 kohdassa määrätty sopimusvaltion toimi­valtainen laitos antaa työnantajan, työntekijän tai yrittäjän pyynnöstä lainsäädännön piiriin kuulumisesta todistuksen, jolla vahvistetaan, että työn­tekijä tai yrittäjä kuuluu edelleen tämän sopimusvaltion lainsäädännön piiriin, sekä ilmoitetaan ajanjakso, jonka todistus on voimassa. Kun on kysymys työntekijän lähettämisestä, todistus annetaan kahtena kappaleena, toinen työntekijälle ja toinen työnantajalle. Todistusmallit ovat tämän toimeen­panosopimuksen liitteessä 2.

2. Todistukset antavat:

a) Eläketurvakeskus (ETK), kun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä;

b) Työvoima- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutushallinto, kun sovel­letaan Kiinan lainsäädäntöä.

3. Kopio myönnetystä todistuksesta lähetetään toisen sopimusvaltion toimi­valtaiselle laitokselle.

6 artikla
Tietojen vaihto

1. Toimivaltainen laitos antaa pyynnöstä toiselle toimivaltaiselle laitokselle

a) tarpeelliset ja saatavissa olevat tiedot sopimuksen ja tämän toimeenpano­sopimuksen toteuttamisesta;

b) eläkkeensaajaa koskevan elossaolotodistuksen.

2. Toimivaltaiset laitokset vaihtavat tietoja sähköisesti edellyttäen, että siihen tarvittavat oikeudelliset ja tekniset vaatimukset täyttyvät molemmissa sopimus­valtioissa.

3. Sopimusvaltion toimivaltaisen laitoksen toisen sopimusvaltion toimivaltai­selle laitokselle toimittamaan henkilötietoon sovelletaan sopimuksen 13 artik­lan määräystä.

7 artikla
Keskinäinen avunanto

1. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet toimivat yhteis­työssä kaikissa sopimuksen toimeenpanoon liittyvissä asioissa.

2. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet ryhtyvät kaikkiin tarpeellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi katsottaviin toimiin sopimuksen toi­meenpanon parantamiseksi.

3. Toimivaltaisten laitosten ja yhteyselimien edustajat tapaavat tarvittaessa vuorotellen sopimusvaltioissa keskustellakseen sopimuksen toimeenpanoon liittyvistä asioista.

8 artikla
Kuluista ja maksuista vapautuminen

Tietojenvaihto ja keskinäinen avunanto 6 ja 7 artiklojen mukaan on maksu­tonta.

9 artikla
Toimeenpanosopimuksen tarkistus

Tätä toimeenpanosopimusta voidaan muuttaa sopimusvaltioiden toimivaltais­ten viranomaisten niin sopiessa.

10 artikla
Toimeenpanosopimuksen voimassaolo

Tämä toimeenpanosopimus tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä ja on voimassa yhtä kauan kuin sopimus.
 

Allekirjoitettu 18. päivänä lokakuuta 2016 kahtena suomen-, kiinan- ja englanninkielisenä kappaleena. Kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos tulkinnassa syntyy erimielisyyksiä, käytetään englanninkielistä tekstiä.


Liite 1
Toimivaltaisten laitosten ja yhteyselinten osoitteet ja muut yhteystiedot


SUOMESSA:

Eläketurvakeskus (ETK)

1. Sovellettavaa lainsäädäntöä ja ulkomaille lähettämistä koskevissa asioissa:

Lakiosasto

Osoite

FI – 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Puh.  +358 29 411 2816 (8-16, arkipäivisin)
Faksi +358 29 411 2616
Sähköposti: [email protected]

2. Työeläkkeitä koskevissa asioissa:

Ulkomaisten eläkeasioiden osasto

Osoite

FI – 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Puh.  +358 29 411 2818 (8-16, arkipäivisin)
Faksi +358 29 411 2610
Sähköposti: [email protected]


KIINASSA:

Työvoima- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutushallinto

Osoite

Huangcheng International Center, No.138 Andingmenwaidajie, Dongcheng District, Beijing,100011
The People’s Republic of China

Puh.  +86 10 89946773
Faksi +86 10 89946770
Sähköposti: [email protected], [email protected]


Liite 2
Todistus lainsäädännön piiriin kuulumisesta

Todistus PDF-tiedostona.