Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 179 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 69/2016:

Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkekassan työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

Yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten laskettavat suureet

Eläkekassan työntekijän eläkelain 179 §:n mukaista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten tarvittavat suureet lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Suureiden laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2023 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten (748/2019).

A:lla 877/2023 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.7.2023. Aiempi sanamuoto kuuluu:

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

16.6.2023/877:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2023 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.