Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:n 4 momentin nojalla:

Valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirto

Kevalle siirretään valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittava summa arvion perusteella. Kevalle maksetaan kuukausittain yksi kahdestoista osa valtion talousarvion niistä määrärahoista, jotka on tarkoitettu kyseisenä vuonna Kevassa maksuunpantavien eläkkeiden maksuun.

Valtiovarainministeriö siirtää Kevalle valtion eläkemenon maksuun tarvittavat varat etukäteen siten, että varat ovat katteen veloituspäivänä Kevan käytettävissä. Varat siirretään kolme kertaa kuukaudessa. Kuukauden ensimmäinen erä siirretään ennen kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 183 §:n 2 momentissa tarkoitettu ennakko on tilitettävä Eläketurvakeskukselle. Kuukauden toinen erä maksetaan ennen kuin ennakonpidätykset edellisen kuukauden aikana maksetuista eläkkeistä on tilitettävä veroviranomaiselle. Kuukauden kolmas erä siirretään ennen eläkkeiden yleistä maksupäivää. Kuukauden ensimmäisen erän suuruus on Eläketurvakeskuksen ennakoista antaman tiedon mukainen. Kuukauden toisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan ennakonpidätyksen ja sellaisten erien maksamiseen, joita ei makseta eläkkeiden yleisenä maksupäivänä. Kuukauden kolmannen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden maksuun yleisenä maksupäivänä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan esityksestä ennen kutakin vuotta seuraavana vuonna kussakin varojen siirrossa maksettavat summat ja niiden maksupäivät. Kevan tilinpäätöksen valmistuttua valtiovarainministeriö vahvistaa edellisen vuoden toteutuneiden eläkemenojen perusteella maksettavan tai hyvitettävän korjauserän suuruuden ja maksu tai hyvitys suoritetaan maaliskuun kolmannen maksuerän yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan 1 päivän heinäkuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus. Eläketurvakeskukselle viimeisen vuosineljänneksen ajalta tilitetyn ennakon osalta liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan edellä mainittu korko 15 päivän marraskuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta. Eläketurvakeskuksen eläkkeiden maksuvuotta seuraavana vuonna antamassa työntekijän eläkelain 184 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä määrätty, mainitun lain 183 §:n mukaisten kustannusten jakamista koskeva, Eläketurvakeskukselle suoritettu tai siltä saatu maksu tai hyvitys korkoineen suoritetaan maaliskuun kolmannen maksuerän yhteydessä. Maksun tai hyvityksen määrälle lasketaan edellä mainittu korko niiden maksupäivän ja maaliskuun kolmannen maksuerän maksupäivän väliseltä ajalta.

(19.12.2018/1245) Valtion maksama kustannusten korvaus

Valtion eläkerahasto maksaa Kevasta annetun lain (66/2016) 24 §:n 2 momentissa säädetyn korvauksen Kevalle valtion palveluksesta karttuvaan eläketurvaan liittyvien mainitun lain 2 §:n mukaisten tehtävien hoitamisesta.

Kevalle suoritettavan korvauksen määrä lasketaan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti. Kustannukset, jotka ovat suoraan osoitettavissa valtion kustannuksiksi, korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Kaikkien Kevan hoitamien eläkejärjestelmien aiheuttamista yhteisistä kustannuksista valtio korvaa aiheuttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella, jonka sen kustannukset kunakin vuonna muodostavat Kevan kustannuksista. Eläkelaitoksen yhteiset kustannukset jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksutoimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisältyvät valtion eläkejärjestelmän aiheuttamat kustannukset lasketaan seuraavasti:

1) eläketoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmästä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden osuus on Kevan hoitamista eläkejärjestelmistä vuoden aikana yhteensä alkaneista eläkkeistä;

2) eläkkeiden maksutoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmän maksussa olevien eläkkeiden lukumäärän osuus on Kevan hoitamissa eläkejärjestelmissä yhteensä maksussa olevista eläkkeistä vuoden lopussa;

3) tukitoiminnoissa valtion korvausprosentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun lasketaan Kevan eläketoiminnon ja eläkkeiden maksutoiminnon henkilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko Kevan henkilöstömäärästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan 1 kohdassa tarkoitetulla luvulla.

Kevalle kunakin vuonna maksettava korvaus määräytyy etukäteen tehtävän arvion perusteella. Keva esittää valtiovarainministeriölle laskelman korvauksen suuruudesta, jonka valtiovarainministeriö vahvistaa.

Kuukausittain maksetaan yksi kahdestoista osa kyseiselle vuodelle arvioidusta korvauksesta. Korvaus maksetaan siten, että se on kunakin kuukautena Kevan käytettävissä varsinaista palkanmaksupäivää edeltävänä katteen veloituspäivänä. Valtiovarainministeriö vahvistaa Kevan esityksestä seuraavaa kalenterivuotta koskevien korvausten maksupäivät viimeistään niiden maksuvuotta edeltävän vuoden joulukuussa.

Kevalle vuoden aikana aiheutuneet todelliset kustannukset todetaan viimeistään seuraavan vuoden maaliskuussa. Valtiovarainministeriö vahvistaa liikaa tai liian vähän maksetun ennakon määrän ja se laskutetaan tai hyvitetään maaliskuun viimeistä päivää seuraavan Kevalle maksettavan hoitokulun yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan 1 päivän heinäkuuta ja maksupäivän väliseltä ajalta korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

Viivästyskorko

Jos valtion tässä asetuksessa tarkoitettu maksu viivästyy, valtion on suoritettava Kevalle viivästyneestä erästä korkoa, jonka suuruus määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti.

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017. Tätä asetusta sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2017.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.2018/1245:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.