Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä luottoluokituksista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 7 §:n 3 momentin ja 11 §:n 2 momentin nojalla:

Luottoluokat

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut luottoluokat ovat:

Luottoluokka 1

Luottoluokituslaitos Luottoluokitus
Fitch Ratings AAA – AA-
Moody’s Investors Service Aaa – Aa3
Standard & Poor’s Rating Services AAA – AA-

Luottoluokka 2

Luottoluokituslaitos Luottoluokitus
Fitch Ratings A+ – BBB-
Moody’s Investors Service A1 – Baa3
Standard & Poor’s Rating Services A+ – BBB-

Luottoluokka 3

Luottoluokituslaitos Luottoluokitus
Fitch Ratings BB+ tai alle
Moody’s Investors Service Ba1 tai alle
Standard & Poor’s Rating Services BB+ tai alle

Luottoluokituksen soveltaminen

Eläkelaitoksen tulee ottaa huomioon sijoitukseensa liittyvä luottomarginaaliriski velan, velallisen tai takaajan mukaan 1 §:ssä mainitun luottoluokituksen mukaisesti noudattaen mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa säädetään.

Jos velalla on parempi luottoluokitus kuin velallisella tai takaajalla, riskiä luokiteltaessa sovelletaan velan luottoluokitusta. Jos velalla ei ole luottoluokitusta, mutta takaajalla on parempi luottoluokitus kuin velallisella, riskiä luokiteltaessa sovelletaan takaajan luottoluokitusta.

Jos luottoluokitus on jonkin muun tahon kuin 1 §:ssä mainitun luottoluokituslaitoksen tekemä, eläkelaitos voi soveltaa tätä luokitusta, jos sitä voidaan pitää luotettavana. Jos joukkovelkakirjalainalla tai muulla velkasitoumuksella ei ole luottoluokitusta, eläkelaitoksen tulee itse arvioida turvaavasti kyseisen sijoituksen luottoluokka.

Luottoluokituksen soveltamisen erikoistapaus

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 7 §:n 3 momenttia sovellettaessa yhteisön luottoluokkaan 2 kuuluvaa luottoluokitusta pidetään riittävän turvaavana, jos se vastaa alla olevan taulukon luokka-asteita.

Luottoluokituslaitos Luottoluokitus
Fitch Ratings A+ ja A
Moody’s Investors Service A1 ja A2
Standard & Poor’s Rating Services A+ ja A

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.