Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytettävistä välillisten sijoituksien sijoitustyyleistä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 18 §:n 3 momentin nojalla:

Sijoitustyylit

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 18 §:n 2 momentissa tarkoitetut välillisten sijoitusten sijoitustyylit ovat seuraavat:

1) Event-Driven;

2) Equity Hedge;

a) Equity Market Neutral;

b) Short Bias;

3) Emerging Markets;

4) Macro;

5) Relative Value.

Riskien huomioon ottaminen sijoitustyylin mukaan

Välillisen sijoituksen riskien huomioon ottaminen sijoitustyylin mukaan edellyttää, että välillinen sijoitus kuuluu ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämään hedge-rahastoindeksiin, josta välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on selkeästi todennettavissa, tai että välillisen sijoituksen 1 §:ssä tarkoitettu sijoitustyyli on luotettavasti todennettavissa tarjousesitteen tai muun vastaavan asiakirjan avulla.

Välilliseen sijoitukseen kohdistetaan kyseiseen sijoitustyyliin sisältyvät riskit liitteen mukaisesti. Näin saatuihin eri riskialtistumiin sovelletaan, mitä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetussa laissa säädetään.

Valuuttariskin huomiointi

Jos välillinen sijoitus huomioidaan sijoitustyylin mukaan ja se altistuu valuuttariskille, myös valuuttariski huomioidaan liitteen mukaisten riskialtistumien lisäksi.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Liite

Sijoitustyylit ovat taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ja sijoitustyyleihin kohdistuvien riskien riskiluokat ovat taulukon rivissä Sijoitustyylit (s). Sarakkeissa olevat luvut βs, j kertovat, kuinka suureen osaan kunkin sijoitustyylin (s) mukaisen välillisen sijoituksen käyvästä arvosta riskiluokan riski (j) kohdistuu. Sijoitustyyliin s luokitellun välillisen sijoituksen altistuma riskiluokan j riskille saadaan kertomalla kyseisen välillisen sijoituksen käypä arvo taulukon kertoimella βs, j. Laskettaessa välillisen sijoituksen altistumaa riskiluokille 6, 8 ja 10 (korko- ja luottomarginaaliriskit) käytetään duraatiota 4,5.

  Riskiluokat (j)
  Osakeriski Korkoriski Luottomarginaaliriski Hyödykeriski Jäännösriski
Sijoitustyylit (s) 1 2 4 6 8 10 14 17
Event-Driven 0,00 0,20 0,15 0,00 0,30 0,20 0,05 0,10
Eguity Hedge 0,00 0,25 0,25 0,00 0,30 0,00 0,05 0,15
Market Neutral 0,05 0,05 0,05 0,00 0,30 -0,10 0,00 0,10
Short Bias 0,00 -0,65 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,15
Emerging Markets 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Macro 0,00 0,00 0,20 0,30 0,00 -0,10 0,05 0,10
Relative Value 0,00 0,00 0,10 0,00 0,45 0,15 0,05 0,10